Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Sylabus dla seminarium Niestacjonarnych ( Zaocznych ) Studiów Prawa

dr hab. Piotr Góralski - 26 Październik, 2015 - 18:11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA - SYLABUS

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu:

Prawo karne

 

2.

Nazwa porzedmiotu/modułu w języku angielskim:

Penal Law

3.

Jednostka prowadząca przedmiot: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 

4.

Kod przedmiotu/modułu:

 

5.

Rodzaj przedmiotu/modułu:

 

6.

Kierunek studiów:

Prawo

7.

Poziom studiów:

IV rok Niestacjonarnych ( Zaocznych ) Studiów Prawa

8.

Rok studiów: 2015/2016 oraz 2016/2017

 

9.

Semestr: 7-8 oraz 9-10

 

 

 

 

10.

Forma zajęć i liczba godzin:

Seminarium

Semestr 7/8– 24 godziny, semestr 9/10– 24 godz. W sumie 48 godzin.

 

 

 

11.

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzących zajęcia:

Dr Piotr Góralski

12.

Wymagania wstępnew zakresie:

Zrealizowanych przedmiotów:

 

Wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu:

 

 

 

13.

CELE PRZEDMIOTU

 

  1. Pogłębienie wiedzy uczestników seminarium w zakresie prawa karnego materialnego, jak również unormowań szerzej rozumianego prawa karnego (prawa karnego procesowego i wykonawczego ) oraz dziedzin pomocniczych: kryminologii, penologii, socjologii oraz psychiatrii sądowej i psychologii;
  2. Przygotowanie pracy magisterskiejna temat wybrany przez studenta po konsultacji z prowadzącym seminarium.

 

 

 

14.

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA

(W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

TREŚCI PROGRAMOWE

 1.

Przestępczość w Polsce w okresie międzywojennym oraz sposoby jej przeciwdziałania i zwalczania na gruncie k.k. z 1932 r., ze szczególnym uwzględnieniem ówczesnej przestępczości zorganizowanej i terrorystycznej.

 2.

Przestępczość w Polsce w okresie komunistycznym ( lata 1944 – 1989 ). Wpływ doktryny komunistycznej na polskie prawo karne oraz naukę prawa karnego.

 3.

Stan przestępczości w Polsce po 1989 r. oraz współczesne metody jej zapobiegania i zwalczania. Analiza zmian w treści k.k. z 1997 r.

 4.

Zagadnienie źródeł przestępczości i analiza niektórych zagadnień kryminologicznych: przestępczość nieletnich, wpływ alkoholizmu i narkomanii na popełnienie przestępstw, zaburzenia osobowościowe i psychiczne jako przyczyny czynów karalnych, przestępczość powrotna, zorganizowana, terrorystyczna i zawodowa, przestępczość gospodarcza.

 5.

Formy reakcji karnej na zachowania przestępcze: analiza skuteczności i konsekwencji stosowania kar najsurowszych – kary śmierci, kary dożywotniego pozbawienia wolności oraz kary 25 lat pozbawienia wolności. Współczesny stan więziennictwa w Polsce.

 6.

Analiza ilości i skuteczności stosowania kar wolnościowych – kary grzywny oraz kary ograniczenia wolności, jak również środków probacyjnych.

 7.

Interpretacja treści przepisów k.k. poświęconych środkom karnym oraz kwestia skuteczności tego typu sankcji w praktyce.

 8.

Środki zabezpieczające o charakterze leczniczym – izolacyjne i nieizolacyjne. Stan zakładów lecznictwa psychiatrycznego w Polce, w których te instytucje są wykonywane.

 9.

Środki zabezpieczające o charakterze nieleczniczym – izolacyjne i nieizolacyjne. Stosowanie postpenalnych środków zabezpieczających po odbyciu przez sprawcę długoletniej kary pozbawienia wolności – w szczególności względem osób z dyssocjalnymi zaburzeniami osobowości lub z zaburzeniami seksualnymi

 10.

Środki wychowawcze, poprawcze oraz lecznicze stosowane wobec nieletnich. Kwestia stosowania zasad odpowiedzialności karnej wobec przestępców nieletnich.

 

 

16.

ZALECANA LITERATURA:

 

Literatura Podstawowa:

1

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 1999 ( lub wyd. późniejsze )

2

W. Zalewski, Przestępca ,,niepoprawny’’ jako problem polityki kryminalnej, Gdańsk 2010

3

P. Góralski, Środki zabezpieczające w polskim prawie karnym, Warszawa 2015

4

M. Cieślak, K. Spett, A. Szymusik, W. Wolter, Psychiatria w procesie karnym, Warszawa 1991

5

Jarosław Utrat – Milecki, Podstawy penologii. Teoria kary, Warszawa 2006

 

 

Literatura Uzupełniająca:

1

M. Piątkowska, Życie przestępcze w przedwojennej Polsce, Warszawa 2012

2

L. Lernell, Zarys kryminologii ogólnej, Warszawa 1978

3

Z. Lew – Starowicz, Seksuologia sądowa, Warszawa 2000

4

K. Klimasiński, Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej, Kraków 2000

 

 

17.

Język wykładowy: polski

 

18.

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

48 godzin

Praca własna studenta

 

Suma Godzin

 

Liczba punktów ECTS

 

Sugerowana liczba punktów ECTS

Min   / Max 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylabus został zatwierdzony przez:

d Piotr Góralski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data zatwierdzenia:

26.10.2015