Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Prawo własności intelektualnej IV r. SSP – zagadnienia egzaminacyjne (r.a. 2015/2016); 23-PR-SM-S7-PWI

dr Julian Jezioro - 5 Listopad, 2015 - 11:56

Prawo własności intelektualnej IV r. SSP – zagadnienia egzaminacyjne

(r.a. 2015/2016):

 1. Pojęcie i wewnętrzna systematyka prawa własności intelektualnej.
 2. Geneza prawa własności intelektualnej oraz podstawowe zasady ochrony dóbr intelektualnych.
 3. Źródła prawa polskiego i regulacji międzynarodowej prawa własności intelektualnej.
 4. Nowelizacje prawa autorskiego w 2015 r.
 5. Podstawowe zasady konwencji berneńskiej, paryskiej i powszechnej.
 6. Światowa Organizacja Własności Intelektualnej.
 7. Wpływ prawa europejskiego na polskie uregulowanie prawa własności intelektualnej.
 8. Przedmioty prawa autorskiego – katalog i ogólna charakterystyka.
 9. Ustawowa definicja utworu.
 10. Wyłączenia z zakresu ochrony prawa autorskiego.
 11. Utwory zależne i inspirowane – pojęcie i konsekwencje prawne powstania.
 12. Utwory zbiorowe i utwory będące zbiorami - pojęcie i konsekwencje prawne powstania.
 13. Utwory audiowizualne pojęcie i konsekwencje prawne powstania.
 14. Programy komputerowe – podstawowe zasady ochrony z uwzględnieniem odmienności w uregulowaniu w stosunku do innych utworów.
 15. Utwory pracownicze oraz „studenckie”- pojęcie i konsekwencje prawne powstania.
 16. Podmioty praw autorskich.
 17. Utwory współautorskie i połączone do wspólnego rozpowszechniania.
 18. Autorskie prawa osobiste i ich ochrona.
 19. Plagiat – pojęcie oraz skutki w zakresie prawa prywatnego i publicznego.
 20. Autorskie prawa majątkowe – treść.
 21. Ochrona prawa do oryginalnych egzemplarzy dzieł sztuki („droite de suite”).
 22. Działalność reprograficzna w uregulowaniu polskiego prawa autorskiego.
 23. Dozwolony użytek osobisty – pojęcie i zakres.
 24. Dozwolony użytek publiczny pojęcie i zakres.
 25. Test „trójstopniowy” na tle uregulowania polskiego prawa autorskiego.
 26. Cytat dozwolony jako instytucja dozwolonego użytku..
 27. Uprawnienia prasy w zakresie dozwolonego użytku.
 28. Uprawnienia instytucji naukowych i oświatowych w zakresie dozwolonego użytku.
 29. Uprawnienia organizacji radiowych i telewizyjnych w zakresie dozwolonego użytku.
 30. Uprawnienia organizatorów imprez oraz wystaw w zakresie dozwolonego użytku.
 31. Korzystanie z urządzeń radiowych i telewizyjnych w zakresie dozwolonego uzytku.
 32. Dzieła osierocone – pojęcie i zasady korzystania.
 33. Ochrona autorskich praw majątkowych.
 34. Ogólne zasady przenoszenia i korzystania z praw autorskich.
 35. Umowy przenoszące prawa autorskie – zasady bezwzględnie wiążące.
 36. Umowa licencyjna oraz rodzaje licencji.
 37. Przedmioty praw pokrewnych – katalog i ogólna charakterystyka.
 38. Artystyczne wykonania – definicja ustawowa, podmioty uprawnione, treść praw oraz zasady ochrony.
 39. Fonogramy i wideogramy – definicja ustawowa, podmioty uprawnione, treść praw oraz zasady ochrony.
 40. Nadania programów rtv – definicja ustawowa, podmioty uprawnione, treść praw oraz zasady ochrony.
 41. Pierwsze wydania oraz wydania naukowe i krytyczne – definicja ustawowa, podmioty uprawnione, treść praw oraz zasady ochrony.
 42. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi – pojęcie, rola oraz podstawowe uprawnienia.
 43. Komisja Prawa Autorskiego – pojęcie rola oraz podstawowe uprawnienia.
 44. Bazy danych „sui generis” – pojęcie oraz podmioty uprawnione.
 45. Treść praw do baz danych „sui generis” oraz zasady ich ochrony.
 46. Ochrona wizerunku na podstawie przepisów prawa autorskiego.
 47. Ochrona adresata korespondencji na podstawie przepisów prawa autorskiego.
 48. Ochrona źródła informacji wykorzystanej w utworze na podstawie przepisów prawa autorskiego.
 49. Podstawowe źródła prawa własności przemysłowej – krajowe, europejskie i międzynarodowe.
 50. Urząd Patentowy – charakter oraz podstawowe zadania.
 51. Postępowanie przed Urzędem Patentowym – typy i rodzaje.
 52. Rzecznicy patentowi – status prawny, podstawowe zadania oraz sposób uzyskania uprawnień.
 53. Projekty wynalazcze – pojęcie, katalog i ogólna charakterystyka.
 54. Prawo do patentu a prawo z patentu.
 55. Ograniczenia ustawowe praw z patentu.
 56. Projekty racjonalizatorskie – pojęcie i skutki dokonania.
 57. Wynalazki – pojęcie, podmioty uprawnione oraz treść praw wyłącznych.
 58. Wynalazek tajny – pojęcie, podstawowe zasady ochrony.
 59. Wynalazki biotechnologiczne – pojęcie i podstawowe zasady ochrony.
 60. Wzory użytkowe – pojęcie, podmioty uprawnione oraz treść praw wyłącznych.
 61. Wzory przemysłowe – pojęcie, podmioty uprawnione oraz treść praw wyłącznych.
 62. Topografie układów scalonych – pojęcie oraz treść praw wyłącznych.
 63. Ogólne zasady ochrony projektów wynalazczych.
 64. Pracownicze projekty wynalazcze.
 65. Wspólność praw wyłącznych do projektów wynalazczych.
 66. Ogólne zasady przenoszenia praw wyłącznych do przedmiotów własności przemysłowej.
 67. Licencje w uregulowaniu prawa własności przemysłowej – pojęcie i podstawowe rodzaje.
 68. Umowa licencji know-how.
 69. Znaki towarowe – pojęcie, rodzaje, podmioty uprawnione oraz treść praw wyłącznych.
 70. Oznaczenia geograficzne – pojęcie, podmioty uprawnione oraz treść praw wyłącznych.
 71. Ogólne zasady zwalczania nieuczciwej konkurencji.
 72.  Ochrona konsumentów przed praktykami monopolistycznymi – ogólne zasady.