Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zakres materiału na kolokwium 17 grudnia z Podstaw Prawa Międzynarodowego i Europejskiego. SSA 2 rok.

mgr Michał Pindel - 3 Grudzień, 2014 - 14:23

1. Pojęcie, cechy, zasady prawa miedzynarodowego. Sankcje w prawie miedzynarodowym.

2. Procedury związane z zawieraniem, stosowaniem, wypowiadaniem i unieważnianiem umów międzynarodowych.

3. Stosunki konsularne i dyplomatyczne. Szczególną uwagę proszę zwrócic na procedurę zawierania tychże stosunków, a także na funkcje , immunitety i przywileje.

4. Pojęcie państwa w prawie miedzynarodowym. Uznanie państwa, uznanie rządu, terytorium, granice. Obywatelstwo .

5. Organizacje miedzynarodowe : pojęcie i klasyfikacje.

6. System narodów zjednoczonych. Karta Narodów Zjednoczonych : r. 1-5, r. : 10, 14, 15, 16 , 18.

7. Pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych i prawo wojenne (tyle co w prezentacji w materiałach dydaktycznych).

8. Historia integracji europejskiej : to co było na zajeciach plus rozdział I z Jan Barcz, Prawo Unii Europejskiej, tom.1 Zagadnienia Systemowe, Warszawa 2005(6)? Podręcznik jest dostepny w czytelni w grubym 1500 str woluminie wraz z tomem 2.

9. Zasady działania Unii Europejskiej Zasada kompetencji przyznanych, zasada podziału kompetencji, zasada pomocniczości i proporcjonalności, zasada lojalnej współpracy, zasada niedyskryminacji, zasada efektywności.

10. Charakter prawny UE. UE jako organizacja międzynarodowa o charakterze ponadnarodowym. Cele Unii. Wzmocniona współpraca.

11. Ochrona praw człowieka . Z EKPCZ  prosze przeczytać tylko cz2 tj statut ETPCz.  Karta Praw podstawowych UE. : geneza ochrony praw podstawowych w UE, stosowanie KPP, ograniczenie praw podstawowych. Test ekwiwalentnej ochrony. Protokól 30.

12. Instytucje unijne : Komisja, Parlament Europejski, Rada Europejska, Rada, Trybunał Sprawiedliwości. W zakresie omówionym na zajęciach.

13. Źródła prawa unijnego ( notatki z zajęc z tamtego semestru).

14. System ochrony prawnej w UE. Skarga przeciwko Panstwu członkowskiemu, skarga na nieważność, skarga na bezczynność, skarga odszkodowawcza, pytanie prejudycialne, opinia o zgodności projektowanej umowy miedzynarodowej z traktatami. Szczegolną uwagę zwrócić proszę na locus standi jednostki w skargach indywidualnych, przesłanki nieważności, przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej UE, pojęcie sądu na potrzeby zadawania pytań prejudycialnych, doktrynę acte claire oraz acte e claire, oraz skargi z art 258, 259 i 260 TFUE.

15. Odpowiedzialność odszkodowawcza Państwa za niewykonywanie prawa UE. Orzeczenia Francovich, Brasserie/Factortame III, Hadley Lomas, Kobler, Traghetti. (  Są one omówione w  podręczniku  str 314-319. )