Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zasady uzyskiwania zaliczeń oraz warunki przystąpienia do egzaminów z przedmiotów prowadzonych przez dr J. Jezioro w r.a. 2015/2016

dr Julian Jezioro - 8 Styczeń, 2016 - 11:35

Zasady uzyskiwania zaliczeń oraz warunki przystąpienia do egzaminów z przedmiotów prowadzonych przez dr J. Jezioro w r.a. 2015/2016

Uprzejmie informuję, iż  r.a. 2015/2016 zaliczenie z przedmiotów jakie prowadzę (szczegółowy wykaz wynika z USOS) można uzyskać w następujący sposób:

1/ wykłady kończące się egzaminem – ze względu na brak ćwiczeń, do egzaminu końcowego (pisemnego) może przystąpić każdy student posiadający status „aktywny” w protokole konkretnego przedmiotu znajdującym się w USOS (zagadnienia egzaminacyjne zostały zamieszczone odrębnie w niniejszej zakładce);

2/ wykłady kończące się zaliczeniem – podstawą zaliczenia jest ocena efektów indywidualnej  aktywności w zdobywaniu wiedzy umiejętności i kompetencji dokonywana na podstawie jej prezentacji w oparciu o notatki oraz alternatywnie pozytywny wynik testu wiedzy, umiejętności i kompetencji;

3/ seminaria – podstawą zaliczenia jest indywidualna ocena stopnia zaawansowania i akceptacja całości przygotowanej przez studenta pracy dyplomowej;

4/ ćwiczenia – podstawą zaliczenia jest ocena bieżąca aktywności w zdobywaniu wiedzy, kompetencji i umiejętności (weryfikacja w formie tzw. „kartkówek” i  rozwiązywania kazusów) oraz pozytywny wynik z semestralnej pracy pisemnej zaliczeniowej obejmująca całość omawianej w danym semestrze problematyki.