Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Sylabus z PWI na IV r. NSP (W)

prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz - 12 Styczeń, 2016 - 17:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA - SYLABUS

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu: Prawo własności intelektualnej

 

2.

Nazwa porzedmiotu/modułu w języku angielskim: Intellectual property law

 

3.

Jednostka prowadząca przedmiot: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 

4.

Kod przedmiotu/modułu:

 

5.

Rodzaj przedmiotu/modułu: Obowiązkowy

 

6.

Kierunek studiów: Prawo – niestacjonarne (wieczorowe), jednolite magisterskie

 

7.

Poziom studiów: Studia jednolite magisterskie

 

8.

Rok studiów: 2015/2016

 

9.

Semestr: VIII

 

 

 

 

10.

Forma zajęć i liczba godzin: 24 ( 24 - wykład )

 

 

 

 

11.

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzących zajęcia: prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz ()

 

12.

Wymagania wstepne w zakresie:

Zrealizowanych przedmiotów:

 

Wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu:

Podstawowa wiedza w zakresie uregulowania i konstrukcji prawa prywatnego i publicznego, umiejętność logicznego myślenia.

 

 

13.

CELE PRZEDMIOTU

 1. Student nabywa wiedzę o problematyce praktycznej oraz uregulowaniu prawnym dotyczącym przedmiotów prawa autorskiego.

 2. Student nabywa wiedzę o problematyce praktycznej oraz uregulowaniu prawnym dotyczącym przedmiotów własności przemysłowej.

 3. Student umie rozwiązywać podstawowe problemy prawne związane ze stosowaniem przepisów prawa własności intelektualnej.

 

 

14.

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA

(W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne)

W1 - ma wiedzę dotyczącą pojęć i zasad z zakresu prawa autorskiego - w tym uregulowania krajowego i elementów regulacji UE i międzynarodowej obowiązującej w RP.

K_W01 , K_W06 , K_W14

W2 - ma wiedzę dotyczącą pojęć i zasad z zakresu prawa własności przemysłowej - w tym uregulowania krajowego i elementów regulacji UE i międzynarodowej obowiązującej w RP.

K_W01 , K_W06 , K_W14

W3 - wie jak dokonać trafnej identyfikacji (kwalifikacji) prawnej stanów faktycznych związanych z regulacją prawa własności intelektualnej

K_W14

U1 - potrafi prawidłowo zakwalifikować prawnie w płaszczyźnie konstrukcyjnej i praktycznej, interpretować i wyjaśniać zjawiska prawne związane z uregulowaniem prawa autorskiego na tle innych dziedzin wiedzy, wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami prawnymi i społecznymi

K_U01 , K_U02 , K_U04, K_U06, K_U07 , K_U09, K_U10, K_U11

U2 - potrafi prawidłowo zakwalifikować prawnie w płaszczyźnie konstrukcyjnej i praktycznej, interpretować i wyjaśniać zjawiska prawne związane z uregulowaniem prawa własności przemysłowej na tle innych dziedzin wiedzy, wyjaśniać wzajemne relacje między zjawiskami prawnymi i społecznymi

K_U07

K1 - jest przygotowany do praktycznego korzystania z uregulowania prawa autorskiego w działalności zawodowej i zarobkowej oraz w ramach innych ról społecznych z uwzględnieniem uwarunkowań etycznych oraz zmian zachodzących w uregulowaniu prawnym i związanych z procesami społecznymi jakie dotyczą tej działalności

K_K01 , K_K03, K_K07, K_K08 , K_K09, K_K10, K_K11, K_K12

K2 - jest przygotowany do praktycznego korzystania z uregulowania prawa własności przemysłowej w działalności zawodowej i zarobkowej oraz w ramach innych ról społecznych z uwzględnieniem uwarunkowań etycznych oraz zmian zachodzących w uregulowaniu prawnym i związanych z procesami społecznymi jakie dotyczą tej działalności

K_K01 , K_K03, K_K06 , K_K07, K_K08 , K_K09, K_K10, K_K11, K_K12

 

 

15.

TREŚCI PROGRAMOWE

 1.

Pojęcie, źródła oraz systematyka prawa własności intelektualnej. Nowelizacja prawa autorskiego w 2015 r.

 2.

Pojęcie utworu

 3.

Rodzaje utworów oraz podmioty praw autorskich

 4.

Autorskie prawa osobiste i ich ochrona. Ochrona wizerunku adresata korespondencji oraz źródła informacji wykorzystanej w utworze

 5.

Autorskie prawa majątkowe oraz dozwolony użytek

 6.

Ochrona autorskich praw majątkowych

 7.

Stosunki umowne w zakresie prawa autorskiego

 8.

Organizacje zbiorowego zarządzania, Komisja Prawa Autorskiego, Fundusz Promocji Twórczości

 9.

Przedmioty praw pokrewych. Ochrona baz danych sui generis

 10.

Prawo własności przemysłowej - zakres regulaci, podstawowe źródła. Urząd Patentowy i rzecznicy patentowi

 11.

Projekty wynalazcze

 12.

Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne

 

 

16.

ZALECANA LITERATURA:

 

Literatura Podstawowa:

1

Prawo własności intelektualnej, w: Zarys prawa cywilnego pod redakcją E. Gniewka i P. Machnikowskiego, Jezioro J. (red. Gniewek E., Machnikowski P.), CH Beck. Warszawa 2014

 

 

Literatura Uzupełniająca:

1

Prawo autorskie, Barta J., Markiewicz R., Wolters Kluwer. Warszawa 2014

2

Prawo własności przemysłowej, Szwc A., Jyż G., CH Beck. Warszawa 2011

3

System Prawa Prywatmnego. Tom 13. Prawo autorskie, red. Barta J., CH Beck. Warszawa  2013

4

System Prawa Prywatnego. Tom 14a. Prawo własności przemysłowej, red. Skubisz R., CH Beck. Warszawa 2011

5

System Prawa Prywatnego. Tom 14b. Prawo własności przemysłowej, red. Skubisz R., CH Beck. Warszawa 2012

 

 

17.

Język wykładowy: polski

 

18.

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

24

Praca własna studenta

12

Lektura

24

Suma Godzin

60

Liczba punktów ECTS

2

Sugerowana liczba punktów ECTS

Min  2 / Max  2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylabus został zatwierdzony przez: Izabela Gil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data zatwierdzenia: 13.10.2015