dr hab. Jacek Mazurkiewicz prof. nadzw. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

Pokój 107 w gmachu A.

 

Telefon:
71 3752 731
Email:
jacek [dot] mazurkiewicz [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Z powodu choroby dyżur dr hab. Jacka Mazurkiewicza, prof. nadzw. UWr, został w tym tygodniu odwołany.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie użytkownika dr hab. Jacek Mazurkiewicz prof. nadzw. UWr
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

W ogólności:

Prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo własności intelektualnej, inne działy prawa nie tylko prywatnego też.

W szczególności:

Pokaźną część swych prac poświeciłem różnorodnym unormowaniom przewidującym ochronę dziecka, jego matki i ojca oraz rodziny w ogóle. Koncentrowały się one głównie wokół prawa rodzinnego, dotykały jednak także tej problematyki na gruncie prawa pracy, prawa socjalnego, prawa medycznego oraz szeroko pojmowanego prawa karnego, w szczególności penitencjarnego.

Wiele moich prac odnosiło się do statusu prawnego kobiety nie tylko na gruncie prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego, ale szerzej, także w odniesieniu do prawa cywilnego, w szczególności problematyki wad oświadczeń woli, odpowiedzialności odszkodowawczej i prawa spadkowego.

Nieuchronną była konfrontacja wysiłków poświęconych badaniu sytuacji cywilnoprawnej dziecka poczętego z zagadnieniem tak zwanej aborcji. Co do samej aborcji reprezentowałem i reprezentuję, zarówno będąc przez kilkadziesiat lat niewierzącym, jak i  dziś wierzącym, stale  stanowisko jednoznaczne, będąc jej stanowczym antagonistą, uznając ją za śmierć niewinnego i bezbronnego czlowieka; uważałem jednak, że stanowczości takiej postawy musi towarzyszyć rozbudowywanie instrumentarium prawnego mającego na celu ochronę kobiety ciężarnej i tworzenie instytucjonalnego zaplecza służącego ochronie jej praw.

Kilka prac oraz projektów przepisów poświęciłem reformie prawa rozwodowego, zabiegając nie tylko o ochronę ciężarnej kobiety, ale i przedstawiając, dzisiaj już w istotnej części uwzględnione, postulaty przemiany tego prawa.

Kilkunastoletnia współpraca z senator dr M. Łopatkową skłoniła mnie do prac nad projektem unormowań instytucji rzecznika praw dziecka; miałem swój udział, zapewne mały, zarówno w przygotowaniu konstytucyjnej normy dotyczącej tej instytucji, jak i w staraniach o właściwy kształt ustawy o tym rzeczniku.

W całości lub w części przedmiotem kilku moich publikacji stała się problematyka prawa wyznaniowego, w tym gwarancji wolności sumienia i wyznania m.in. personelu medycznego, w których zabiegałem o ochronę tej wolności, zwłaszcza w sytuacjach ekstremalnych, np. w przypadku odmowy udziału w legalnej aborcji, analizowałem także prawo do wolności sumienia i wyznania w świetle unormowań dotyczących prawa do rejestrowania kościołów i związków wyznaniowych oraz późniejszego kontrolowania ich działalności.

Przez kilkadziesiąt lat zajmowało mnie położenie prawne człowieka zmarłego. Idea pośmiertnej ochrony jego dóbr osobistych, możliwa do realizacji zarówno wówczas, gdy odrzucimy pośmiertną egzystencję tych dóbr i praw zmarłego, jak i wtedy, gdy ją zaakceptujemy, choć przypuszczam, że przyjęcie tego drugiego stanowiska, podobnie jak uznanie podmiotowości dziecka poczętego, może skuteczniej służyć ochronie zarówno dóbr i praw zmarłego, jak i dóbr oraz praw dziecka tylko poczętego.

Długo pracowałem nad zagadnieniami ochrony dóbr osobistych zmarłego, zajmując się głównie problematyką z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, postępowania cywilnego, prawa autorskiego oraz praw pokrewnych, prawa pracy, prawa własności przemysłowej, prawa administracyjnego i innych praw publicznych.

W analizach dotyczących problematyki dóbr osobistych dziecka już narodzonego skupiałem się na argumentacji normatywnej, która m.zd. nie pozostawiała wątpliwości co do statusu tych dóbr jako dóbr osobistych także osób małoletnich, choć problematyka ich zakresu i instrumentów skutecznej ochrony budziła wówczas i budzi do dzisiaj niemało wątpliwości. Uznając i tu za oczywistą sferę uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych, w tym odnoszącą się do realizacji praw dziecka do korzystania z dóbr osobistych i w szczególności dochodzenia ich ochrony, podnosiłem doniosłość prawnej ochrony tych dóbr, niebudzącą wątpliwości w odniesieniu do życia i zdrowia, ale dotyczącą także rzadko podejmowanej problematyki czci, wolności, swobody sumienia, nazwiska czy wizerunku dziecka, a także jego autorskich praw osobistych.

Wiele uwagi i czasu poświęcałem w ostatnich latach  różnorodnym zagadnieniem prawa własności intelektualnej, nie tylko prawa autorskiego. Ale też wróciłem szeroko do badania prawa rodzinnego oraz zainteresowań prawem „ponad podziałami", w tym kwestiom tylko na pozór niszowym.

Udział w kolegiach, komitetach i radach czasopism naukowych:

Jestem członkiem Kolegium Redakcyjnego  „ADR. Arbitraż i Mediacja", Rady Naukowej „Metryka. Studia z Prawa Osobowego i Rejestracji Stanu Cywilnego”,  Rady Naukowej „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis”, Komitetu Redakcyjnego „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze. Вроцлавсько-львівський юридичний збірник”, Rady Naukowej „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, Rady Naukowej „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały”, Rady Naukowej „Acta Iuris Stetinensis”,  Rady Programowej „Prawo Mediów Elektronicznych”, Rady Naukowej „Wychowanie w Rodzinie” oraz Kolegium Redakcyjnego „European Journal of Economics, Law and Politics”.

Nagrody:

Kilkakrotnie byłem  nagrodzony za osiągnięcia naukowe, indywidualnymi i zespołowymi nagrodami pieniężnymi Rektora naszego Uniwersytetu, także nagrodą pieniężną Ministra Edukacji Narodowej.

Moja rozprawa habilitacyjna została wyróżniona w 2011 r. w konkursie „Państwa i Prawa”.

Za działalność w obronie życia dzieci poczętych otrzymałem w 1987 r. nagrodę pieniężną watykańskiej Fundacji Jana Pawła II.

Varia:

Jestem współpracownikiem Interdyscyplinarnej Pracowni Prawa Medycznego i Bioetyki, gdzie także wykładam. 

Poza studiami prawniczymi ukończyłem na Uniwersytecie Wrocławskim studia filozoficzne oraz podyplomowe studia prawa inwestycyjnego.

Ukończyłem aplikację arbitrażową i zdałem w Ministerstwie Finansów egzamin na arbitra. Zdałem też egzamin na radcę prawnego. Jestem nim.

Byłem wykładowcą prawa rodzinnego i egzaminatorem na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Prawnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Odbyłem staże naukowe, prowadziłem badania naukowe oraz wykładałem prawo cywilne, rodzinne i własności intelektualnej na Ukrainie i w Federacji Rosyjskiej: na Wydziale Prawa Zaporoskiego Uniwersytetu Narodowego, na Wydziale Prawa Sankt-Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego oraz na Wydziale Prawa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki.  Także  w  Czechach, gdzie odbyłem staż naukowy, prowadziłem badania naukowe i wygłosiłem wykład z zakresu prawa kontraktów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie oraz odbyłem staż naukowy, prowadziłem badania naukowe i wygłosiłem wykłady z zakresu prawa cywilnego oraz historii prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze. Odbyłem staż naukowy, prowadziłem badania naukowe oraz wykładałem z zakresu prawa cywilnego, karnego i administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyłem staż naukowy, prowadziłem badania naukowe oraz wykładałem z zakresu prawa  cywilnego, karnego i administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Byłem ekspertem prawnym Sejmu i Senatu. Opiniowałem projekty dotyczące dopuszczalności aborcji, prawa o separacjach i o adopcjach zagranicznych. Wspólnie z dr. J. Strzebinczykiem i dr. A. Ciskiem przygotowałem obszerny projekt reformy polskiego prawa rodzinnego oraz innych praw, mający na celu rozszerzenie ochrony praw kobiet, w szczególności kobiet ciężarnych oraz dzieci, który został uchwalony przez Senat i stał się przedmiotem prac legislacyjnych w Sejmie. Najmniej kilka naszych propozycji zostało uchwalonych, np. określających status prawny dziecka poczętego, dotyczących rzecznika praw dziecka, ochrony dóbr i praw osobistych dziecka, zasiłków dla kobiet ciężarnych, wymiaru urlopów macierzyńskich dla osób, które wcześniej przyjęły dziecko do rodziny zastępczej. Niektóre z tych propozycji uchowały się do dzisiaj (np. w ustawie o rzeczniku praw dziecka), niektóre zostały uchylone (np. przepis przewidujący w art. 8 §  2 k.c. zdolność prawną dziecka poczętego, czy przewidujący zasiłki dla ubogich kobiet ciężarnych), niektóre znalazły się ponownie w projekcie nowego kodeksu cywilnego (w jego art. 9 § 2 o zdolności prawnej dziecka poczętego).

Byłem inicjatorem i organizatorem licznych ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych. W nich oraz w  innych, takze w zjazdach cywilistów, brałem udział przede wszystkim wygłaszając referaty. Szczegóły można odnaleźć, choć nie zawsze, w moich publikacjach i w internecie.

Byłem redaktorem i współredaktorem  naukowym kilku monografii i innej publikacji, szczegóły można odnaleźć w wykazie umieszczonym niżej.

Założyłem Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka we Wrocławiu i przez siedemnaście lat społecznie kierowałem jego działalnością. Z nagrody papieskiej założyłem Fundację Schronisko Matek Ciężarnych „Betlejem”, która utworzyła i przez kilkanaście lat prowadziła schroniska dla bezdomnych kobiet ciężarnych oraz położnic i ich dzieci, początkowo we Wrocławiu, a potem i w Miękini, w powiecie Środa Śląska. Kieruję biurem pomocy prawnej Fundacji GEO we Wrocławiu. Działalność tę wykonywałem i wykonuję bez wynagrodzenia.

Wspierałem powstanie i jestem opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Audiatur.

Publikacje: 

Monografie:

Ochrona dziecka poczętego w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Wrocław 1985, ss. 126.

Non omnis moriar. Ochrona dóbr osobistych zmarłego w prawie polskim, Wrocław 2010, ss. 904, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication?id=28001

P. Zaporowski, J. Mazurkiewicz, M. Zaporowska, Z. Zaporowska, Polskie prawo firmowe. Zagadnienia wybrane,  Wrocław 2016, praca zbiorowa (red. J. Mazurkiewicz), ss. 1110, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=76594&from=publica...

Zanim pomysły nasze sczezną wraz z nami. Wrocławskie projekty ochrony prawnej dzieci i kobiet, Wrocław 2016, ss. 417, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?from=rss&id=78667

Studia, artykuły, glosy, recenzje, projekty ustaw, pomoce dydaktyczne, varia (poza wywiadami, głównie dotyczącymi prawa  oraz poza  utworami - z wyjątkiem trzech pierwszych ze wskazanych pozycji - o wyłącznie pozaprawniczym charakterze):

[Bez tytułu; polemika z artykułem ks. prof. K. Doli], Znak 1967, nr 5, s. 730–734.

Czy Polak i katolik to było to samo? Więź 1967, nr 9, s.159–161.

Pomyłki Zdzisława Szpakowskiego, Więź 1967, nr 11–12, s. 249–251.

Nasciturus w prawie cywilnym i karnym, Pal. 1973, nr 11, s. 37–43.

Dopuszczalność sądowego ustalenia ojcostwa dziecka poczętego, RPEiS 1974, z. 4, s. 147–161.

Ochrona dziecka poczętego na tle polskiego prawa cywilnego i karnego, Zeszyty Naukowe PAX 1974, nr 5, s. 30–36.

Wybór źródeł do prawa obrotu uspołecznionego, współautor: K. Górnicz, Wrocław 1975, ss. 482.

Uznanie dziecka poczętego, Studia Prawnicze 1975, z. 4, s. 69–108.

Zasada „nasciturus pro iam nato habetur” w polskim prawie cywilnym, PPiA, t. V, s. 97–107.

Ochrona macierzyństwa w polskim prawie penitencjarnym, współautor J. Niedworok, PiP 1975, nr 10, s. 75–86.

Uwagi o ustaleniu i zaprzeczeniu ojcostwa przed urodzeniem się dziecka, PPiA, 1976, t. VIII, s. 169–181.

Kuratela ventris nomine na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Czasopismo Prawno-Historyczne, t. XXVIII, z. 2, s. 59–87.

Ochrona dziecka poczętego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Nowe Prawo 1976, nr 2, s. 193–207.

Wybór źródeł do prawa obrotu uspołecznionego, współautor: K. Górnicz, Wrocław 1979, vol. I, ss. 326, vol. II, ss. 219.

Recenzja pracy K. Sójki-Zielińskiej pt. Wielkie kodyfikacje cywilne w XIX wieku, PPiA, t. VII, s. 264–270.

Wybór źródeł do prawa obrotu uspołecznionego, współautor: K. Górnicz, Wrocław 1981, vol. I, ss. 326, vol. II, ss. 219.

Nasciturus, Ład 1982, nr 36, s. 6.

Następstwa cykliczności płciowej kobiet a prawo pracy, AUW Prawo, t. XXXIII, s. 57–71.

Wołanie o zasadę, Tygodnik Powszechny 1983, nr 38/1983, s. 3.

Refleksje (nieodpowiedzialnego) prawnika, Ład 1983, nr 4, s. 1 i 7.

Problematyka prawna zatrudniania skazanych kobiet ciężarnych i karmiących, PPiA, t. XIII, s. 95–109.

Narodzeni nie kochają nienarodzonych, Tygodnik Powszechny 1985, nr 3/1985, s. 6.

Przysposobienie dziecka poczętego, Tygodnik Powszechny 1985, nr 9, s. 7.

Zadania stojące przed polskim prawem w świetle karty praw rodziny, Rodzina Katolicka 1985, nr 1, s. 19–38.

Stare oraz nowe propozycje rozszerzenia prawnej ochrony kobiety ciężarnej i dziecka poczętego, Z Pomocą Rodzinie 1986, nr 4–5, s. 21–29.

Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego, Chrześcijanin w świecie 1986, nr 8/9, s. 96–107.

Wrocławski projekt ustawy o rozszerzeniu ochrony dóbr osobistych i innych praw dziecka oraz jego rodziców, AUW Prawo, t. XXXVI, s. 47–64.

Zasiłek ciążowy, Tygodnik Powszechny 1986, nr 3, s. 2.

Macierzyństwo – dziecko – wychowanie, Z Pomocą Rodzinie 1986, nr 4–5, s. 3–5.

O amnestii dla skazanych kobiet ciężarnych, Tygodnik Powszechny 1986, nr 28, s. 2.

O ochronę praw i życia dziecka poczętego, PPiA, t. XXVII, s. 151–166.

Próba teoretycznej interpretacji cywilnoprawnej ochrony dóbr osobistych post mortem, Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowe 1986, t. 41 seria A, s. 82–83.

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22 maja 1985, IIPR 8/85, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1987, nr 3, s. 68–71.

Wrocławski projekt ustawy o rozszerzeniu ochrony macierzyństwa i dziecka poczętego, współautor: A. Cisek, J. Strzebinczyk, AUW Prawo, t. XXXVI, s. 65–86.

O rozszerzenie ochrony prawnej kobiety ciężarnej i dziecka poczętego. Propozycje opracowane przez Komisję Projektów Legislacyjnych TKOPD we Wrocławiu, współautorzy: A. Cisek, J. Strzebińczyk, Ład 1987, nr 14, s. 3.

Glosa do uchwały pełnego składu Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dn. 30 listopada 1987, III PZP 36/87, PiP 1989, z. 1, s. 145–149.

Prawne aspekty następstw cykliczności płciowej kobiet, Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1987, t. 42 seria A, s. 70–72.

Odrzucenie senackiego projektu ustawy o zmianie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w świetle argumentacji poselskiej, AUW Prawo, t. XXXIX, s. 141–156.

Zadania stojące przed polskim prawem w świetle Karty Praw Rodziny [w:] Jan Paweł II. Familiaris consortio. Tekst i komentarze, Lublin 1987, praca zbiorowa (red. T. Styczeń SDS), s. 261–276.

Wypowiedzi w dyskusji [w:] Jan Paweł II „Familiaris consortio”. Tekst i komentarze, Lublin 1987, praca zbiorowa (red. T. Styczeń SDS), s. 299, 311–315, 319–320.

O rozszerzenie prawnej ochrony kobiet pracujących, AUW Prawo, 1987, t. CLIV, s. 265–278.

Recenzja pracy E. G. Azarowej pt. Probliemy rawnoprawija żienszcziny i mużcziny w socialnom obiespieczienii w SSSR, PPiA, t. XXX, s. 267–272.

O ochronę ciężarnej, Odrodzenie 1987, nr 4, s. 13.

Gdy uczennica powie „tak”, współautor: M. Neugebauer, Prawo i Życie 1987, nr 32, s. 7.

Brzemienna matka szuka pracy, Ład 1987, nr 21, s. 10–11.

Amnestia dla ciężarnych, Prawo i Życie 1987, nr 28, s. 3.

Prawo do godności, prawo do miłości, współautor: A. Cisek, J. Strzebinczyk, Gazeta Prawnicza 1987, nr 7, s. 3 i 11.

Czy wolno urodzić się w domu, współautor: S. Piechota, Ład 1987, nr 26, s. 6–7.

Paragrafy i dziecięce dramaty, współautor: J. Niedworok, Gazeta Prawnicza 1987, nr 19, s. 3.

O fundację ochrony macierzyństwa, Tygodnik Powszechny 1987, nr 2, s. 2.

Instrukcja nr 11/81, Ład 1988, nr 34, s. 10–11.

O pełną ochronę interesów dziecka. Pod rozwagę legislatora, współautor: A. Cisek, J. Strzebinczyk, Gazeta Prawnicza 1988, nr 3, s. 7.

Dopuszczalność uznania dziecka poczętego w prawie polskim, AUW Prawo, t. XLV, s. 157–167.

Brzemienna matka szuka mieszkania, Ład 1988, nr 8, s. 1 i 8.

Szkoła jakiego życia? Prawo i Życie 1988, nr 25, s. 4–5.

Dajmy szansę tym dzieciom…, współautor: A. Cisek, J. Strzebinczyk, Gazeta Prawnicza 1988, nr 11, s. 9.

O rozszerzenie ochrony dóbr osobistych dziecka i macierzyństwa prenatalnego, współautor: A. Cisek, J. Strzebinczyk, Nowe Prawo 1988, nr 10/12, s. 73–86.

Przedstawiciel ustawowy dziecka poczętego, PiP 1988, z. 1, s. 100–104.

Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego [w:] W imieniu dziecka poczętego, Rzym – Lublin 1988, praca zbiorowa (red. J. W. Gałkowski i J. Gula), s. 83–97.

Asysta, Ład 1989, nr 12, s. 14.

Recenzja pracy A. M. Nieczajewej pt. Prawowaja ochrana dietstwa w SSSR, PiP 1989, z. 11, s. 136–139.

Cywilnoprawne aspekty następstw cykliczności płciowej kobiet, AUW Prawo, t. CCXXXVIII, s. 95–106.

Zło w prawniczych rękawiczkach. Recenzja pracy E. Zielińskiej pt. Oceny prawnokarne przerywania ciąży, Ethos 1989, nr 5, s. 208–214.

Moje dzieci i ta Pani, Słowo Powszechne 1989, nr 210, s. 7.

Fiskus ściąga już od niemowlaka, współautor: S. Piechota, Prawo i Życie 1989, nr 9, s. 10.

Matka za więziennym murem, współautor: J. Niedworok, Gazeta Prawnicza 1989, nr 11, s. 5 i 8.

Gębozbrodnia [dot. reformy prawa karnego wojskowego], Prawo i Życie 1989, nr 48, s. 5.

Matka Polka pójdzie na „zabieg?”, Nowe Życie 1989, nr 2, s. 12–13.

Propozycje zmian legislacyjnych, współautor: A. Cisek, J. Strzebinczyk, SOS–Dziecko! III Materiały Informacyjne KOPD, Warszawa 1989, s. 3–19.

Wrocławski projekt rozszerzenia prawnej ochrony macierzyństwa i dziecka poczętego, współautor: A. Cisek, J. Strzebinczyk, Słowo Powszechne 1989, nr 148, s. 8–9.

Adopcja zamiast aborcji, Prace prawnicze ofiarowane prof. J. Kosikowi, Wrocław 1990, s. 197–213.

O zmiany w prawie rodzinnym w celu wzmocnienia ochrony dobra dziecka, współautor: A. Cisek, J. Strzebinczyk, Nowe Prawo 1990, nr 10/12, s. 70–90.

O solidarność z dzieckiem poczętym i jego matką, Życie Katolickie 1990, nr 7–8, s. 25–37.

 Modlitwa za zmarłych. Timisoara, Słowo Powszechne 1990, nr 99, s. 6.

Wrocławski projekt ustawy o rozszerzeniu ochrony macierzyństwa i dziecka poczętego, współautor: A. Cisek, J. Strzebinczyk, Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1989–1990, t. 44–45 seria A, s. 58–62.

Wrocławski projekt rozszerzenia prawnej ochrony macierzyństwa i dziecka poczętego, współautor: A. Cisek, J. Strzebinczyk, Z Pomocą Rodzinie 1990, nr 1–2, s. 15–26.

Wrocławski projekt ustawy o rozszerzeniu ochrony dziecka poczętego i jego matki, współautor: A. Cisek, J. Strzebinczyk, Integracje 1990, nr 14, s. 25–30.

Wrocławski projekt ustawy o rozszerzeniu ochrony dziecka poczętego i jego matki, współautor: A. Cisek, J. Strzebinczyk, Słowo Powszechne 1990, nr 116, s. 9–11.

Wypowiedzi w dyskusji wokół ochrony dziecka poczętego (Dyskusja z senatorami 2 lutego 1991), Ethos 1991, nr 13, s. 203–204, 211–219.

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 28 lipca 1987, II CR 196/87, współautor: A. Cisek, Z Pomocą Rodzinie 1991, nr 3, s. 112–118.

Wypowiedzi w dyskusji wokół prawnej ochrony dziecka poczętego (Dyskusja z 2 lutego 1991 r.) [w:] Nienarodzony miarą demokracji, Lublin 1991, s. 142–150 i 158–161.

Gębozbrodnia [dot. reformy prawa karnego wojskowego], Magazyn. Dziennik Dolnośląski 1991, nr 12, s. 49.

To dziecko jeszcze żyje!, Z Pomocą Rodzinie 1991, nr 3, s. 108–109.

Niedostatek miłości i program minimum, Słowo Powszechne 1991, nr 178, s. 7.

Alimenty przed narodzeniem dziecka, Pomost 1991, nr 12–13, s. 8–9.

Miejsce dla ciężarnej, Pomost 1991, nr 12–13, s. 19.

Ciężarne uczennice, Gazeta Szkolna 1991, nr 13, s. 1 i 4.

Ochrona prenatalnego macierzyństwa. Podstawy prawne, Pomost 1991, nr 1, s. 2 i 6.

Miłość i prawa, Magazyn. Dziennik Dolnośląski 1991, nr 79, s. 4.

Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego [w:] W imieniu dziecka poczętego, Rzym – Lublin 1991, wyd. II zmienione i poszerzone, praca zbiorowa (red. J. W. Gałkowski i J. Gula), s. 83–97.

Wrocławski projekt karnoprawnej ochrony dziecka poczętego i jego matki, współautor: A. Cisek, J. Strzebinczyk, Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1992, t. 47 seria A, s. 81–86

W służbie dobru [w:] Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa: materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 11 i 12 czerwca 1991 r. w Katowicach, Katowice 1992, praca zbiorowa (red. B. Czech), s. 159–162.

Niestety... polityka. Recenzja pracy M. Schoyansa pt. Aborcja i polityka, Ethos 1992, nr 18–19, s. 303–308.

Prawo do miłości, Trzeźwymi bądźcie! 1992, nr 9–10, s. 3–6.

Ciężarne uczennice, Pomost 1992, nr 14, s. 14.

List otwarty do Rzecznika Praw Obywatelskich RP prof. Tadeusza Zielińskiego, współautor: A. Szymański, P. Wosicki, Niedziela 1992, nr 29, s. 6.

Moim zdaniem, Pomost 1993, nr 3, s. 15.

Trzy zadania, Gwiazda Morza 1993, nr 22, s. 6.

Abyście mogli pomóc. Z myślą o dziecku i rodzinie, Rzeczpospolita 1993, nr 233, s. 10.

Separacja bez uprzedzeń. Idea i rzeczywiste potrzeby, Rzeczpospolita 1993, nr 250, s. 13.

Czytając projekt prawa o adopcjach zagranicznych, Rzeczpospolita 1993, nr 261, s. 12.

Non omnis moriar. Dobra osobiste po śmierci, Rzeczpospolita 1993, nr 294, s. 12.

Wrocławskie projekty rozszerzenia prawnej ochrony dziecka [w:] Prawa dziecka. Deklaracje i rzeczywistość, Warszawa 1993, praca zbiorowa (red. J. Bińczycka), s. 271–279.

Prawny aspekt ochrony macierzyństwa [w:] Raport działania na rzecz dziecka poczętego i jego rodziny, Warszawa 1993, s. 10–11.

Opinia o rządowym projekcie ustawy o zmianie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu postępowania cywilnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego, Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu, Warszawa, luty 1993, zeszyt 118 (0–93/92), s. 1–4.

Glosa do wyroku Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dn. 30 marca 1987, IC 58/87, współautor: A. Cisek, PPiA 1993, nr 29, s. 229–238.

Izba dziecka czy areszt (fragmenty), Sprostowanie Rzecznika Praw Obywatelskich, nr 5/1994, s. 52–53.

Cel fundacji, współautor: J. Zaporowska, Monitor Prawniczy 1994, nr 12, s. 355–358.

Czytając ciążowe rozporządzenie, Pomost 1994, nr 2, s. 15–16.

Kazus pani Webb a prawo polskie, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1994, nr 232, s. 16.

Wątpliwości i przeoczenia, Rzeczpospolita 1994, nr 19, s. 10.

Jak pomóc małym żebrakom, Rzeczpospolita 1994, nr 37, s. 12.

Zasiłki ciążowe po zmianach, Rzeczpospolita 1994, nr 96, s. 12.

Kapitał założycielski fundacji, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1994, nr 195, s. 13.

Cel fundacji, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1994, nr 208, s. 17.

Cudze chwalicie, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1994, nr 223, s. 14.

Postęp o sto jeden gramów [dot. prawa o aktach stanu cywilnego], współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1994, nr 260, s. 14.

Ciąża na grupowym zwolnieniu, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1994, nr 264, s. 18.

Izba dziecka czy areszt, współautor: J. Zaporowska, Gazeta Robotnicza 1994, nr 211, s. 7.

Gównopole [dot. prawa ochrony środowiska], współautor: J. Zaporowska, Gazeta Robotnicza 1994, nr 248, s. 11.

Cywilnoprawne aspekty następstw cykliczności płciowej kobiet, Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1994, t. 48 seria A, s. 54–58.

Krytyka rządowego projektu ustawy o separacjach i adopcjach zagranicznych, Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1994, t. 48 seria A, s. 58–62.

Pośmiertna ochrona integralności tłumaczonego utworu poetyckiego, Sprawozdanie Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1994, t. 49 seria A, s. 67–71.

Przyczynek do historii sowieckiego prawa rodzinnego, Sprawozdanie Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1994, t. 49 seria A, s. 71–73.

Czy dziecko może powiedzieć „nie”, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 3, s. 17.

Izba dziecka jak areszt, Rzeczpospolita 1995, nr 19, s. 20.

„Rozwodzić” się jest przeciwieństwem „zwodzić”, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 103, s. 22.

 Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, Rzeczpospolita 1995, nr 29, s. 17.

Obronić dziecko. Głos w dyskusji nad ustawą o rzeczniku praw dziecka, współautor: J. Zaporowska, Tygodnik Powszechny 1995, nr 25, s. 5.

Jan III na paczki, Chopin na gramy, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 30, s. 12.

Wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu fundacyjnego, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 46, s. 12.

Dyżurujący sędzia opiekuńczy, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 47, s. 12.

Kto daje i odbiera, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 56, s. 15.

Obowiązywała instrukcja, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 58, s. 14.

Sumienie pod zarządem, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 65, s. 15.

Rozbój w biały dzień, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 125, s. 15.

Czy Pani senator jest pro-life?, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 137, s. 16.

Szanować wolę zmarłych, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 154, s. 16.

Władza czy piecza, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 167, s. 12.

Przestępstwo czy dobry uczynek. Opieka i nadzór wymagają reorientacji, współautor: J. Zaporowska, J. Niedworok, Rzeczpospolita 1995, nr 173, s. 12.

Sługa prawa, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 184, s. 14.

Ciąża pod kluczem, współautor: J. Zaporowska, J. Niedworok, Rzeczpospolita 1995, nr 195, s. 12.

Uczucia pod ochroną, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 196, s. 14.

Czy istnieje areszt za długi?, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 198, s. 14.

Adopcja prenatalna, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 202, s. 14.

Arabella, Wolfgang Amadeusz, Solidariusz [dot. prawa do wyboru imienia], współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 206, s. 16.

Czego sądowi rejestrowemu robić nie wolno, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 210, s. 16.

Zaskakująca luka, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 217, s. 16.

Dobro pojemne jak krzywda, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 220, s. 16.

Ciężarna na bruk, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 225, s. 17.

Dywagacje bez końca, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 228, s. 14.

Rozwód z brzuchem, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 230, s. 14.

Ustalenie ojcostwa przed narodzeniem dziecka, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 235, s. 12.

Sprawa ważniejsza niż testament, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 241, s. 14.

Przeciw ograniczeniu kontaktów z dzieckiem współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 245, s. 16.

Równość drugiej świeżości, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 247, s. 14.

Pięć dni w szpitalu, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 253, s. 16.

Próbowanie ciąży, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 258, s. 16.

Nie wylewać dziecka z kąpielą. Adopcje zagraniczne, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 261, s. 16.

Coś zróbmy, coś zaróbmy, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 263, s. 17.

Dziećmi handlują krasnoludki, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 264, s. 17.

Brzemienna dyskryminacja, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 265, s. 16.

Rozwód przed rejentem. Co słychać u niemieckich notariuszy, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 272, s. 15.

Zastrzeżenie do zastrzeżenia, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 276, s. 17.

Goła nuda i zeszyt w kratkę, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 277, s. 16.

Ciężarna na bruk, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 225, s. 17.

Żebraczy rekwizyt, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 283, s. 16.

Zdumiewający zwyczaj depenalizacji, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 287, s. 16.

Obrona bezbronnych, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1995, nr 295, s. 14.

Pośmiertna ochrona integralności tłumaczonego utworu poetyckiego, Obszary Dźwięku 1995, nr 1–2, s. 59–61.

Sytuacja prawna dziecka w publikacjach prawnych J. Zaporowskiej i J. Mazurkiewicza, Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu, kwiecień 1996, s. 1–19 (zawiera 16 artykułów).

Wrocławski projekt rozszerzenia prenatalnego macierzyństwa w polskim prawie małżeńskim [w:] Małżeństwo w prawie świeckim i w prawie kanonicznym, Katowice 1996, praca zbiorowa (red. B. Czech), s. 413–417.

Wydanie dziecka, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1996, nr 10, s. 18.

Pośrednictwo adopcyjne a handel dziećmi, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1996, nr 30, s. 16.

Bezprawie i dobro, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1996, nr 31, s. 14.

Kara za dobroć. Między przysposobieniem a rodziną zastępczą, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1996, nr 33, s. 15.

Niewola europejskich standardów, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1996, nr 40, s. 18.

Rozwiązanie klasowe, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1996, nr 74, s. 12.

Niedorzeczności prawa rzeczowego, czyli art. 140 kodeksu cywilnego, współautor: P. Zaporowski, Rzeczpospolita 1996, nr 90, s. 14.

Art. 242 kodeksu cywilnego, czyli niedorzeczności prawa rzeczowego, współautor: P. Zaporowski, Rzeczpospolita 1996, nr 178, s. 12.

Kuchennymi schodami. Dziecko w nowej rodzinie, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1996, nr 181, s. 12.

Obiecanki cacanki, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1996, nr 182, s. 12.

Dobre i złe zwyczaje wojskowe, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1996, nr 183, s. 12.

Gwarancja, której zabrakło, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1996, nr 184, s. 12.

Postępowanie adopcyjne, Rzeczpospolita 1996, nr 187, s. 16.

Ochrona praw matek karmiących, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1996, nr 193, s. 12.

Zaufanie czy zaświadczenie, Rzeczpospolita 1996, nr 194, s. 16.

Ochrona, której nie ma, Rzeczpospolita 1996, nr 197, s. 12.

Strzał w oko, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1996, nr 1, s. 12.

Do kogo należy grób, Rzeczpospolita 1996, nr 204, s. 17.

Ciężarna w okresie próbnym, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1996, nr 232, s. 16.

Chopin w oparach, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1996, nr 260, s. 18.

Uznanie dziecka poczętego, Pomost 1996, nr 30, s. 5.

„Ewangieliczny babtysta” [tytuł jest cytatem z oryginału prawnego dokumentu oświatowego], współautor: P. Zaporowski, Wieczór Wrocławia 1996, nr 83, s. 13.

Krsna zatrzymał się w Betlejem, Kurier Nama Hatta 1996, nr 2, s. 3.

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy „Kodeks rodzinny i opiekuńczy“, współautor: A. Cisek, J. Strzebinczyk oraz Senat, Biuro Studiów i Analiz Kancelarii Senatu, Warszawa, kwiecień 1996 (M-425), s. 3–26.

Parkingi, nie strzeżone i nie wiadomo jakie, Rzeczpospolita 1997, nr 32, s. 17.

Nie tędy droga, Rzeczpospolita 1997, nr 36, s. 18.

Nie wszystko na sprzedaż, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1997, nr 44, s. 18.

Król nabity w butelkę, Rzeczpospolita 1997, nr 55, s. 16.

Mniej zasiłków, więcej polityki, Rzeczpospolita 1997, nr 62, s. 17.

Art. 579, czyli koń jaki jest każdy widzi, Rzeczpospolita 1997, nr 72, s. 15.

Wymowne dowody w kodeksie cywilnym, Rzeczpospolita 1997, nr 90, s. 17.

Wierzchołek góry lodowej. Na odsiecz Sobieskiemu, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1997, nr 111, s. 15.

Komu wolno szkodzić bezkarnie. Nasciturus. Cywilnoprawna podmiotowość dziecka poczętego, Rzeczpospolita 1997, nr 122, s. 17.

Dogmatycy i sekciarze, Rzeczpospolita 1997, nr 128, s. 14.

Eksmisja czy harakiri, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1997, nr 134, s. 14.

Tak zwany monitoring, Rzeczpospolita 1997, nr 136, s. 16.

Dwa końce kija, Rzeczpospolita 1997, nr 138, s. 17.

Sumienie bez klauzuli, Rzeczpospolita 1997, nr 153, s. 13.

Zakopać przed połknięciem, Rzeczpospolita 1997, nr 159, s. 12.

Poważny pacjent w krótkich spodenkach. Ustawa o zawodzie lekarza, Rzeczpospolita 1997, nr 162, s. 14.

Baśniowa wizja Króla Maciusia stała się faktem, Rzeczpospolita 1997, nr 169, s. 14.

Fundacje. Czy zarząd musi być kolegialny. Podzielone poglądy, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1997, nr 176, s. 14.

Wykaz mało kobiecy, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1997, nr 189, s. 14.

Gównopole? [dot. prawa ochrony środowiska], Mój Pies 1997, nr 5, s. 27.

Kapitał założycielski fundacji cz. I, współautor: J. Zaporowska, Monitor Prawniczy, nr 6/1998, s. 223–225.

Kapitał założycielski fundacji cz. II, współautor: J. Zaporowska, Monitor Prawniczy, nr 7/1998, s. 263–267.

Król Maciuś zmienił skórę, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1998, nr 33, s. 16.

Wychowanie bez pasów i kijów. Konstytucja. Prawa dziecka, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1998, nr 35, s. 15.

Najciemniej jest pod latarnią, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1998, nr 37, s. 14.

Będzie, ale jaki. Rzecznik praw dziecka, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1998, nr 39, s. 16.

Z dziurawym szambem do Europy, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1998, nr 51, s. 15.

Dobro dziecka na pierwszym miejscu, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1998, nr 52, s. 14.

Sobieski w opałach, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1998, nr 53, s. 14.

Skąd to zróżnicowanie, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1998, nr 93, s. 14.

Nie ufaj żonie, nie licz na fanów, Rzeczpospolita 1998, nr 97, s. 20.

Ciąża ciąży nierówna, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1998, nr 106, s. 17.

Czy instruktor może zostać sędzią, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1998, nr 139, s. 15.

Ubezwłasnowolnienie ubezpieczeniem. Radcowie prawni, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1998, nr 153, s. 14.

Czy Janusz Korczak mógłby zostać Rzecznikiem Praw Dziecka, Nad poselskim projektem ustawy, Rzeczpospolita 1998, nr 300, s. 12.

Posłanie do władz RP, Nasz Dziennik 1999, nr 89, s. 9.

Janusz Korczak nie miałby szans. Rzecznik praw dziecka, współautor: J. Zaporowska, Rzeczpospolita 1999, nr 77, s. 19.

Umieszczenie i zachowanie w znakach towarowych nazwisk zmarłych [w:] O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych. Księga pamiątkowa ku czci prof. A. Kleina, Kraków 2000, praca zbiorowa (red. E. Gniewek), s. 277–289.

Umieszczanie i zachowywanie w firmach nazwisk zmarłych [w:] Kodeks spółek handlowych. Studia i materiały, Poznań Kluczbork 2001, praca zbiorowa (red. R. Sztyk), s. 273–282.

Wokół prawnoosobistych aspektów sytuacji spadkobierców praw własności intelektualnej [w:] Dziedziczenie własności intelektualnej, Warszawa 2009, praca zbiorowa (red. M. Załucki), s. 45–57.

Pośmiertne losy nazwisk dwóch panów S., AUW Prawo, t. CCCVIII, 2009, s. 377–398.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy po nowelizacji. Konferencja naukowa, Wrocław, 11 grudnia 2009 r., Rejent 2010, nr 3, s. 231–237.

Janina Dąbrowa (1931–1985) [oryginalny tytuł: Do zobaczenia, Pani Profesor! Garść wspomnień o Janinie Dąbrowie] [w:] Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945–2010, Wrocław 2010, praca zbiorowa (red. L. Lehmann i M. Maciejewski), s. 51–57.

Słowo wstępne [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy po nowelizacji, Wrocław 2010, praca zbiorowa (red. J. Mazurkiewicz), s.7–9.

Czego prawnicy mogą się nauczyć od pana Kaźmierczyka z Gdańska? O potrzebie dopuszczalności ustalania stosunków filiacyjnych post mortem [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy po nowelizacji, Wrocław 2010, praca zbiorowa (red. J. Mazurkiewicz), s.43–62.

Nie tylko o prawach osobistych twórców produktów leczniczych oraz o reklamie tych produktów [w:] Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym, Warszawa 2010, praca zbiorowa (red. M. Załucki), s. 169–192.

Wokół prawnych przesłanek rejestracji i kontroli działalności kościołów i związków wyznaniowych [w:] Współczesne problemy prawa prywatnego, Warszawa 2010, praca zbiorowa (red. J. Gołaczyński, P. Machnikowski), s. 357–372.

Egzamin powinien mieć sens i być sprawiedliwy [dot. egzaminów nie tylko na aplikacje], Rejent nr 11/2011, s. 41–58.

O ochronie dóbr osobistych post mortem w prawie rodzinnym oraz w prawie o aktach stanu cywilnego, Metryka. Studia z Zakresu Prawa Osobowego i Rejestracji Stanu Cywilnego nr 1/2012, s. 75–102.

Czy dobra osobiste mogą powstać po śmierci? [w:] Dobra osobiste w XXI wieku. Nowe wartości, zasady, technologie. Rights of personality in the XXI century. New values, rules, technologies, Warszawa 2012, praca zbiorowa (red. J. Balcarczyk), s. 421–429.

Pośmiertne nadawanie orderów i odznaczeń, Palestra nr 7–8/2012, s. 9–20.

Upadłość po śmierci niewypłacalnego dłużnika. Czy możliwy konflikt ochrony dóbr osobistych post mortem z potrzebą ochrony praw wierzycieli? [w:] Własność intelektualna w prawie upadłościowym i naprawczym, Warszawa 2012, praca zbiorowa (red. M. Załucki), s. 55–65.

„Rozwodzić“ jest przeciwieństwem „zwodzić“, czyli o potrzebie zasadniczej reformy prawa rozwodowego [w:] Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego, Warszawa 2012, praca zbiorowa (red. J. Pisuliński, P. Tereszkiewicz i F. Zoll), s. 451–468.

Słowo wstępne [w:] Egzamin powinien mieć sens i być sprawiedliwy. O egzaminowaniu studentów prawa, kandydatów na aplikantów, aplikantów, doktorantów i innych prawników. Konferencja międzynarodowa, 14 grudnia 2012 r., Wrocław, Wrocław 2013, praca zbiorowa (red. J. Mazurkiewicz), s. 9–10.

Bezsensownie. Niesprawiedliwie. Niemoralnie. O egzaminach wstępnych na aplikację notarialną [w:] Egzamin powinien mieć sens i być sprawiedliwy. O egzaminowaniu studentów prawa, kandydatów na aplikantów, aplikantów, doktorantów i innych prawników. Konferencja międzynarodowa, 14 grudnia 2012 r., Wrocław, Wrocław 2013, praca zbiorowa (red. J. Mazurkiewicz), s. 53–69.

Nieprawda, Panie Ministrze! Nasza odpowiedź na odpowiedź Ministra Sprawiedliwości, współautorzy A. Bogut, K. Lwowski, D. Karkut, M. Kopacz, R. Marczak, K. Maślicki, T. Nowicki, M. Polowczyk, P. Skurska, U. Wójcik, M. Załucki, M. Zaporowska i Z. Zaporowska [w:] Egzamin powinien mieć sens i być sprawiedliwy. O egzaminowaniu studentów prawa, kandydatów na aplikantów, aplikantów, doktorantów i innych prawników. Konferencja międzynarodowa, 14 grudnia 2012 r., Wrocław, Wrocław 2013, praca zbiorowa (red. J. Mazurkiewicz), s. 289–303.

Egzamin powinien mieć sens i być sprawiedliwy. (Konferencja Naukowa, Wrocław 14 XII 2012), PiP z. 8/2013, s. 124–126.

Zastaw na prawach do wizerunku, latającego dywanu, a nawet ducha wpływowej dziewczyny. Mrzonka, czy przyszłość? [w:] Współczesne tendencje w dziedzinie zabezpieczenia wierzytelności, Poznań 2013, praca zbiorowa (red. T. Sokołowski), s. 127–150.

Kapitalizm tak! Wypaczenia nie! O rzekomo niewątpliwej ratio legis wygasania autorskich praw majątkowych [w:] Oblicza prawa cywilnego, Warszawa 2013, praca zbiorowa (red. K. Szczepanowska-Kozłowska), s. 277–307.

Ziemowit v. Wołodia, czyli nie tylko o prawnych aspektach braku respektu polskiego tłumacza dla piosenek Władimira Wysockiego [w:] PRAWO PRYWATNE PONAD GRANICAMI. Księga pamięci Profesora Gabriela Szerszeniewicza w setną rocznicę śmierci. ЧАСТНОЕ ПРАВО БЕЗ ГРАНИЦ. Сборник, посвященный памяти Профессора Габриэля Шершеневича (к столетию со времении кончины ученего), Warszawa 2013, Studia Iuridica nr 57, praca zbiorowa (red. J. Turłukowski), s. 101–117.

„Nie ufaj żonie, nie licz na fanów”, czyli o prawnych aspektach pośmiertnych edycji korespondencji [w:] Rozprawy prawnicze, Warszawa 2013, praca zbiorowa (red. M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka), s. 795–809.

O Andrzeju Cisku [w:] Księga dla naszych kolegów, Wrocław 2013, praca zbiorowa (red. J. Mazurkiewicz), s. 13–15.

La donna è mobile, czyli o prawnych aspektach następstw cykliczności płciowej kobiet [w:] Księga dla naszych kolegów, Wrocław 2013, praca zbiorowa (red. J. Mazurkiewicz), s. 331–362.

„Zanim pomysły nasze sczezną wraz z nami”. O zapomnianych projektach reformy prawa rodzinnego [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy po wielkich nowelizacjach, Acta Iuris Stetinensis t. 6, Szczecin 2014, praca zbiorowa (red. M. Andrzejewski), s. 313–370. 

Rodzinne do remontu! Czyli o potrzebie wielkiej reformy prawa rodzinnego [w:] 50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, Warszawa 2015, praca zbiorowa (red. P. Stec, M. Załucki), s. 301–332. 

Orwell w realu, czyli o systemie Echelon z perspektywy polskiego prawa, współautorzy: M. Andreasik, D. Karkut, B. Mierzwiński, M. Popielas, K. Trzeciak, M. Zaporowska, Z. Zaporowska, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały nr 2/2014, s. 55–71.

„Dzwonię do pana z bardzo ważną informacją…” O oszustwach domenowych i bezradności oszukanych, współautorzy: M. Kopacz, M. Zaporowska, Z. Zaporowska, Jurysta nr 2/2015, s. 24–35. 

Cześć, prywatność i zgon pilnie sprzedam!” Wokół dopuszczalności rozporządzania prawami osobistymi [w:] Współczesne problemy prawa zobowiązań, Warszawa 2015, praca zbiorowa (red. A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska), s. 432–456.

Dwa głosy w dyskusjach [w:] Współczesne problemy prawa zobowiązań, Warszawa 2015, praca zbiorowa (red. A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska), s. 788–789. 

Słowo wstępne, współautorzy: J. Gołaczyński, D. Karkut, Wrocławskie Studia Sądowe nr 4/2014, s. 7–8 [Wrocławskie Studia Sądowe nr 4/2014 stanowią monografię pokonferencyjną, pracę zbiorową, pod redakcją naukową J. Gołaczyńskiego, J. Mazurkiewicza i D. Karkuta]. 

„Błędnych rycerzy, latające dywany oraz dobre i złe duchy rejestrujemy szybko i tanio!” O możliwości rejestracji obiektów (nie tylko) wirtualnych, współautor: D. Karkut, Wrocławskie Studia Sądowe nr 4/2014, s. 98–120, [Wrocławskie Studia Sądowe nr 4/2014 stanowią monografię pokonferencyjną, pracę zbiorową, pod redakcją naukową J. Gołaczyńskiego, J. Mazurkiewicza i D. Karkuta]. 

O uprzedmiotowieniu autorów, wszechwładzy wydawców i nędzy prawa autorskiego. Prawo autorskie w czasach restauracji kapitalizmu w Polsce, RPEiS z. 2/2015, s. 251–262.

Komentarze do art. 24, 26, 27, 28 i 32, współautor: D. Karkut [w:] Unijne rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012. Komentarz, Warszawa 2015, praca zbiorowa (red. M. Załucki), s. 161–166, 168–183 i 205–207. 

Spoglądając na vulnerable persons nie tylko z perspektywy polskiego prawa [w:] Temida w dobie rewolucji biotechnologicznej – wybrane problemy bioprawa, Gdańsk 2015, praca zbiorowa (red. O. Nawrot, A. Wnukiewicz–Kozłowska), s. 67–103.

Nieprzypadkowe wspomnienie [w:] J. Mazurkiewicz, J. Mazurkiewicz, M. Zaporowska, Z. Zaporowska, Wieniec laurowy dla Profesora Jerzego Ignatowicza (pięć prawniczych miniatur) [w:] Prawo cywilne – stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza, Lublin 2015, praca zbiorowa (red. M. Nazar), s. 231–232.

Co może obywatel w demokratycznym państwie prawnym? [w:] J. Mazurkiewicz, J. Mazurkiewicz, M. Zaporowska, Z. Zaporowska, Wieniec laurowy dla Profesora Jerzego Ignatowicza (pięć prawniczych miniatur) [w:] Prawo cywilne –stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza, Lublin 2015, praca zbiorowa (red. M. Nazar), s. 239–240.

Słowo wstępne, współautorzy: J. Gołaczyński, J. Turłukowski, D. Karkut,  [w] Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, t. I, Wrocław 2015, praca zbiorowa (red. J. Gołaczyński, J. Mazurkiewicz, J. Turłukowski, D. Karkut),  s. 15-18, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=77808&from=publica...

Niepożądani czerwonoarmiści, ignorowani niemieccy antyfaszyści i honorowani esesmani. O statusie prawnym i realiach grobów oraz cmentarzy wojennych radzieckich i niemieckich w Polsce [w] Non omnis moriar. Osobiste i majątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, t. II, Wrocław 2015, praca zbiorowa (red. J. Gołaczyński, J. Mazurkiewicz, J. Turłukowski, D. Karkut),  s. 164-185, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=77808&from=publica...

„Za młody, by pić” Naruszanie prawa do życia lub zdrowia dziecka przez pijące alkohol kobiety ciężarne, współautor: B. Bernfeld, Wrocław 2016,  ss. 35, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=77815

Wiązanka urodzinowa dla Profesora Jacka Sobczaka (Pięć prawniczych miniatur), współautorzy: B. Bernfeld, M. Zaporowska, Z. Zaporowska [w:] Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi, Warszawa 2016, praca zbiorowa (red. J. W. Adamowski, T. Wallas, K. Kakareko),  s. 132-148.

Niepożądani czerwonoarmiści, ignorowani niemieccy antyfaszyści i honorowani esesmani, Wrocław 2016, wydanie drugie uzupełnione, ss. 23, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/docmetadata?id=77816&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=

Prawo powinno chronić wartości i być przestrzegane!, współautorzy: B. Bernfeld, M. Zaporowska, Z. Zaporowska, Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. До 25 річниці юридичного факультету, № 3, 2016, s. 9-16.

„Za młody, by pić” Naruszanie prawa do życia lub zdrowia dziecka przez pijące alkohol kobiety ciężarne, wydanie drugie uzupełnione [w] Nasciturus pro iam nato habetur. O ochronę dziecka poczętego i jego matki, Wrocław 2017, współautor: B. Bernfeld, praca zbiorowa, s. 38-74.

Zanim zajmą się tym znawcy. Świat prenatalny w krzywym zwierciadle języka [w] Nasciturus pro iam nato habetur. O ochronę dziecka poczętego i jego matki, Wrocław 2017, współautor: M. Zaporowska,  Z. Zaporowska, praca zbiorowa, s. 305-312.

Dobro pojemne jak krzywda (Zamiast Wstępu) [w] Dobro pojemne jak krzywda. Prawna ochrona dziecka. Deklaracje a rzeczywistość, Wrocław 2017,  praca zbiorowa, s. 6-9.

Okruchy [w] Dobro pojemne jak krzywda. Prawna ochrona dziecka. Deklaracje a rzeczywistość, współautor: M. Zaporowska, Z. Zaporowska, Wrocław 2017,  praca zbiorowa, s. 30-37.

Wiązanka urodzinowa dla Profesora Andrzeja Kocha. (Pięć prawniczych miniatur), współautorzy: B. Bernfeld, M. Zaporowska, Z. Zaporowska, w druku.

„Wszystko na sprzedaż!” Prawo umów wobec mizerii moralnej współczesnego Zachodu [w:] Prawo kontraktów, Warszawa 2017, praca zbiorowa (red. Z. Kuniewicz, D. Sokołowska), s. 302-317.

„Všechno na prodej!” Smluvní právo ve světle morální mizérie současného Západu, w druku.

„Alles zu Verkaufen!" Vertragsrecht angesichts des moralischen Elends des Abendlandes, w druku.

Wiązanka urodzinowa dla Profesor Elżbiety Traple. (Pięć prawniczych miniatur), współautorzy: B. Bernfeld, M. Zaporowska, Z. Zaporowska, w druku.

Czy Jezus z Nazaretu mógłby zarejestrować swój związek wyznaniowy w III RP? Przyczynek do rachitycznej dyskusji o wolności mniejszości religijnych w Polsce, w druku.

„Dlaczego jest tak źle, jeśli jest tak dobrze…” Krytycznie o niektórych przepisach polskiej ustawy transplantacyjnej, współautor: J.  Mazurkiewicz, w druku.

Opinia prawna zamówiona przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości na temat art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z perspektywy zasad i wartości statuowanych w Konstytucji RP, w druku.