dr hab. Jerzy Korczak prof. nadzw. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
71 375 23 70
Email:
jerzy [dot] korczak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Do końca roku akademickiego 2016/17

05.07., 12.07., 30.08., 06.09., 13.09., 20.09., 27.09.

godz. 10:00-12:00

 

Zdjęcie użytkownika dr hab. Jerzy Korczak prof. nadzw. UWr
Działalność naukowa: 

Podstawowe obszary badawcze:

1) nauka administracji

2) nauka prawa administracyjnego

3) polityka administracyjna

Szczegółowe przedmioty badań:

1) samorząd terytorialny

    a) ustrój, badania komparatystyczne

    b) zadania samorządu terytorialnego

         - prawo zagospodarowania przestrzennego

         - samorządowe prawo oświatowe

         - gospodarka komunalna

         - gospodarowanie nieruchomościami

         - podatki i opłaty lokalne

         - polityka komunalna

    c) formy organizacyjnoprawne wykonywania zadań

    d) formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, badania komparatystyczne

2) samorząd zawodowy

    a) ustrój samorządu zawodowego

    b) zadania samorządu zawodowego

    c) etyka zawodowa

   d) odpowiedzialność zawodowa

3) administracja rządowa

    a) ustrój, badania komparatystyczne

    b) zadania

    c) formy prawne wykonywania zadań

4) prawo urzędnicze

5) prawo szkolnictwa wyższego

6) nowe zjawiska w administracji publicznej

Publikacje: 

2017

W kwestii potrzeby urealnienia instytucji skarg z działu VIII kpa jako środka ochrony prawnej wobec działań jednostek samorządu terytorialnego [w:] M. Błachucki, G. Sibiga (red.), Skargi, wnioski i petycje - powszechne środki ochrony prawnej, Wrocław 2017, s.243-264

Refleksje nad aksjologią stanowienia aktów polityki komunalnej, [w:] J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I, Warszawa 2017, s. 605-618

Wolność czy samodzielność organu jednostki samorządu terytorialnego? [w:] J. Zimmermann (red.), Wolność w prawie administracyjnym. VII Krakowsko-Wrocławskie Spotkania Naukowe Administratywistów, Warszawa 2017, s. 215-236

Stan kadr administracji publicznej z perspektywy ogólnokrajowej i regionalnej, "Studia Prawa Publicznego" 2017, nr 1 (17), s. 9-24

Decentralizacja i recentralizacja w administracji publicznej na przykładzie zadań własnych i zleconych samorządu terytorialnego [w:] E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny (red.), Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego, Sandomierz - Rzeszów 2017, s. 17-34

Ustrój samorządu terytorialnego. Materiały dydaktyczne, Wydanie trzecie zaktualizowane i rozszerzone, Wrocław 2017 (współautorzy       P. Lisowski, A. Ostapski)

2016

Współdziałanie organów administracji rządowej i samorządowej w stanach nadzwyczajnych, "Przegląd Prawa i Administracji" Tom CVI T. Kocowski, M. Błażewski, M. Raduła (red.),Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, Wrocław 2016, s. 83-94

Piśmiennictwo samorządowe i jego wpływ na funkcjonowanie samorządu terytorialnego. Z perspektywy 25-lecia miesięcznika "Samorząd Terytorialny", "Samorząd Terytorialny" 2016, nr 12, s. 14-28

Specyfika wykonywania zadań złożonych jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie młodzieżowych ośrodków wychowawczych, [w:] B. Dolnicki (red.), Sposoby realizacji zadań publicznych, Warszawa 2016, s. 333-346

Charakter prawny przedsięwzięcia promocji gminy połączonego z wygrywaniem nagród, "Nowe Zeszyty Samorządowe" 2016, nr  4, poz. 57, s. 36-47

Antywartość w prawie administracyjnym jako zamierzony skutek legislacji [w:] A. Błaś (red.), Antywartość w prawie administracyjnym. VI Krakowsko-Wrocławskie Spotkania Naukowe Administratywistów, Warszawa 2016, s. 146-157

(red.) Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, Wrocław 2016

Organy i jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego wobec uprawnień kontrolnych służb specjalnych [w:] J. Korczak (red.) Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, Wrocław 2016, s. 261-280

Przekazanie drogi gminnej podmiotowi gospodarczemu, "Nowe Zeszyty Samorządowe" 2016, nr 2, poz. 25, s.65-80

Sytuacja prawna osoby zajmującej wyższe stanowisko w służbie cywilnej z perspektywy zmian w ustawie o służbie cywilnej [w:] E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny (red.), Jednostka wobec działań administracji publicznej, Rzeszów 2016, s. 284-305

Kierunki zmian w regulacjach prawnych stanowiących podstawy funkcjonowania gminy - z perspektywy 25-lecia samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2016, nr 1-2, s. 5-34

2015

Co-administering as a policy in the administration reform. Reasons for reforms of public administration and types of these reforms, [in:] J. Sługocki (edit.), Administrative Law and Science in the Eureopean Context, Vol. I, Szczecin 2015, s. 63-74

Dobro publiczne jako wartość w działaniach organów administracji publicznej [w:] J. Zimmermann (red.), Wartości w prawie administracyjnym. V Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, Warszawa 2015, s. 153-168

Skutki prawne dla zarządu powiatu stwierdzenia nieważności w okręgach wyborczych wyborów do rady powiatu, "Nowe Zeszyty Samorządowe" 2015 nr 4, poz. 61, s. 22-34

Pozyskiwanie i umacnianie zaufanie do władz publicznych przez współadministrowanie, [w:] M. Stahl, M. Kasiński, K. Wlaźlak (red.), Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, Warszawa 2015, s. 98-114

Dywersyfikacja terytorialna w działalności samorządu terytorialnego, "Roczniki Nauk Prawnych" Tom XXV, nr 1, Lublin 2015, s.123-151

Dywersyfikacja zadań samorządu terytorialnego [w:] T. Bąkowski (red.), Organizacja administracji z perspektywy powierzania jej zadań, Warszawa 2015, s. 110-130 (współautor D. Cendrowicz)

Ustrój samorządu terytorialnego. Materiały dydaktyczne, Wydanie drugie zaktualizowane i rozszerzone, Wrocław 2015 (współautorzy       P. Lisowski, A. Ostapski)

Rejestry w sprawach samorządowych [w:] B. Dolnicki (red.), Jawność w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2015, s. 365-378

2014

Crowdsourcing - aktywizacja społeczności lokalnej do wspólnego działania [w:] T. Kocowski, J. Gola (red.), Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 372, Wrocław 2014, s. 60-72 (współautor            A. Chrisidu-Budnik)

Przetwarzanie danych osobowych radnych sejmiku województwa przez kancelarię sejmiku, "Nowe Zeszyty Samorządowe" 2014, nr 6, poz. 104

Reglamentacja korzystania z dóbr publicznych w działalności prawotwórczej jednostek samorządu terytorialnego [w:] M. Woźniak, E. Pierzchała (red.), Dobra publiczne w administracji, Toruń 2014, s. 73-90

Profesjonalizm kadr administracji publicznej z perspektywy nowych regulacji samorządowego prawa urzędniczego [w:] I. Lipowicz (red.), Władza - obywatele - informacja. Ku nowemu porządkowi prawnemu. Księga pamiątkowa ku czci Profesor Teresy Górzyńskiej, C.H.Beck, Warszawa 2014, s. 175-187

Koncepcja działań niewładczych Profesora Tadeusza Kuty – z dorobku wrocławskiej szkoły administratywistycznej [w:] A. Błaś, J. Boć (red.), Stan i kierunki rozwoju nauk administracyjnych, Wrocław 2014, s. 157-172

Zasada jawności działania organów jednostek samorządu terytorialnego, "Nowe Zeszyty Samorządowe" 2014, nr 5, poz. 82

W kwestii reform konsolidacyjnych w polskim samorządzie terytorialnym [w:] J. Sługocki (red.), Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne, Tom II, Wrocław 2014, s.47-66

Właściwość organów i tryb postępowania w sprawie zwierząt wolno żyjących przebywających na terenach zabudowanych w granicach administracyjnych miast, "Nowe Zeszyty Samorządowe" 2014, nr 4, poz. 67

Kadencyjność organów jednostek samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 2014, nr 7-8, s. 38-50

O niepewności administracji publicznej w stosunkach nadzoru : na marginesie dyskusji naukowej wrocławsko-krakowskich spotkań administratywistycznych [w:] A. Błaś (red.), Niepewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym : IV Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, Warszawa 2014, s. 275-293

Partycypacja społeczna jako przedmiot regulacji statutu jednostek samorządu terytorialnego [w:] B. Dolnicki (red.), Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, Warszawa 2014, s. 67-87

Pozaustrojowe relacje jednostek samorządu terytorialnego: dylematy projektowanej reformy z 1998 roku [w:] Z. Bukowski, S. Kamosiński (red.), Samorząd terytorialny w Polsce: wybrane aspekty funkcjonowania, Bydgoszcz 2014, s. 13-26

Stosunki kierownictwa w ustroju jednostek samorządu terytorialnego [w:] J. Łukasiewicz (red.), Procesy kierowania w systemie administracji publicznej, Rzeszów 2014, s. 243-257

2013

Ustrój samorządu terytorialnego. Materiały dydaktyczne, Wrocław 2013 (współautorzy P. Lisowski, A. Ostapski)

Wstęp [w:] R. Raszewska-Skałecka (red.), Metropolizacja : realne problemy - potencjalne rozwiązania, "Przegląd Administracji Publicznej" 2013, nr 2, s. 5-7

Opłaty w prawie geodezyjnym i kartograficznym [w:] E. Klat-Górska, L. Klat-Wertelecka, J. Korczak, M. Woźniak, Opłaty w prawie administracyjnym, Wrocław 2013, s. 99-135

Opłaty lokalne jako rodzaj daniny publicznej [w:] E. Klat-Górska, L. Klat-Wertelecka, J. Korczak, M. Woźniak, Opłaty w prawie administracyjnym, Wrocław 2013, s. 245-314

(red.) Województwo, region, regionalizacja : 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej : II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 21-22 listopada 2013 r., Wrocław 2013

Województwo jako kreator rozwoju regionalnego [w:] J. Korczak (red.), Województwo, region, regionalizacja: 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej : II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, 21-22 listopada 2013 r., Wrocław 2013, s. 395-417 (współautor A. Chrisidu-Budnik)

A voivodship self-government as the creator of regional development [w:] Region in the Development of Society 2013, Brno 2013, s. 137-145 (współautor A. Chrisidu-Budnik)

Przestrzeń funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego [w:] J. Zimmermann (red.), Przestrzeń w prawie administracyjnym. III Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, Warszawa 2013, s. 206-225

Współadministrowanie jako forma ochrony praw i wolności jednostki wobec władczej ingerencji administracji publicznej [w:] E. Wójcicka (red.), Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej. T. 1, Częstochowa 2013, s. 11-29

2012

Związek jednostek samorządu terytorialnego jako struktura sieciowa, "Samorząd Terytorialny" 2012, nr 1-2, s. 86-103 (współautor A. Chrisidu-Budnik)

Regulacje projakościowe prawa samorządu terytorialnego [w:] E. Jasiuk (red.), Wyzwania i dylematy związane z funkcjonowaniem administracji publicznej, Radom 2012, s. 273-307

Udział ludności w zarządzaniu gminą [w:] J. Boć (red.), Samorząd jako kreator rozwoju społeczności lokalnej Polkowic, Polkowice 2012,  s. 189-235

Władztwo jako podstawa samodzielności jednostek samorządu terytorialnego [w:] J. Łukasiewicz (red.), Władztwo administracyjne: administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, Rzeszów 2012, s. 275-303

"Outsourcing" komunalny na rzecz organizacji pożytku publicznego w sferze pomocy społecznej w świetle najnowszych uregulowań prawnych [w:] J. Blicharz (red.), Prawne aspekty prywatyzacji, Wrocław 2012, s. 153-191 (współautor A. Miruć)

Konstytucyjne podstawy struktury i funkcji samorządu terytorialnego [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego Tom 12, Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, Warszawa 2012, s. 151-271

Jakość prawa administracyjnego na przykładzie materialnego, procesowego i ustrojowego prawa administracyjnego samorządu terytorialnego [w:] D.R. Kijowski, A. Miruć, A. Suławko-Karetko (red.), Jakość prawa administracyjnego, Tom 1, Kryzys prawa administracyjnego?, Warszawa 2012, s. 180-225

Województwo samorządowe jako uczestnik form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego [w:] B. Dolnicki (red.), Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012, s. 205-220

2011

O związkach administracji publicznej ze statystyką publiczną na przykładzie samorządu terytorialnego, [w:] S. Kamiński, E. Mazurek (red.), Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego. Konferencja naukowa Wrocław 7-8 marca 2011 r., „Biblioteka Wiadomości Statystycznych” T. 65, Warszawa 2011, s. 35-52

Zwoływanie sesji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, Texter 2011

O pojęciu sprawności administracji, [w:] Z. Czarnik, Z. Niewiadomski, J. Posłuszny, J. Stelmasiak (red.), Studia z prawa administracyjnego i nauki administracji. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu, Przemyśl – Rzeszów 2011, s. 456-488.

Ustrój samorządu terytorialnego. Materiały do ćwiczeń, Wyd. 3, Wrocław 2011 (współautorzy P. Lisowski, A. Ostapski)

2010

(red.) 20 lat samorządu terytorialnego w II i III Rzeczypospolitej, I Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji  i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Kolonia Limited 2010

Pracownicy administracji [w:] J.Boć (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited 2010, rozdział 4.VIII. s. 261-283

Wybrane zagadnienia postępowania skargowo-wnioskowego przed organami stanowiącymi jednostek samorządu terytorialnego [w:] J. Niczyporuk (red.), Kodyfikacja postępowania administracyjnego. Na 50-lecie K.p.a., Lublin 2010, s. 371-390;

Przekazanie zespołu szkół prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2010, nr 1, poz. 8, s. 56-66;

Perspektywy rozwoju samorządu powiatowego [w:] „Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki”, Studia z nauk społecznych pod red. S. Walasińskiego i B. H. Bladochy, nr 3, Polkowice 2010, s. 147-163;

Funkcjonowanie gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w latach 1990-2010 [w:] Gmina Zgorzelec w 20-lecie samorządu pod patronatem naukowym dra J. Korczaka, Zgorzelec 2010, s. 85-97;

Opinia rady gminy w sprawie lokalizacji ośrodka gier, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 3, s. 58-73 (współautor A. Ostapski)

Sytuacja prawna pracowników samorządowych II i III RP [w:] J. Korczak (red.), 20 lat samorządu terytorialnego w II i III Rzeczypospolitej,  I Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Kolonia Limited 2010, s. 379-404

Pracownicy administracji [w:] J.Boć (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited 2010, rozdział 4.VIII. s. 261-283

Konflikt zasady jawności informacji publicznej o działaniach organów jednostek samorządu terytorialnego z przepisami o ochronie danych osobowych na tle uchwał w sprawie rozpatrywania skarg na działania organów i kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych [w:] E. Pierzchała, M. Woźniak(red.), Dostęp do informacji publicznej  w Polsce i w Europie. Wybrane zagadnienia prawne, Opole 2010, s. 327-350

Zwoływanie i obrady pierwszych sesji nowo wybranych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2010, nr 6, s. 18-31

2009

Przejawy patologii w sprawowaniu nadzoru nad samorządem terytorialnym [w:] P. J. Suwaj, D. R. Kijowski (red.), Patologie w administracji publicznej, Warszawa 2009, s. 560-580;

Priorytety współpracy zagranicznej województwa jako akt regionalnej polityki zagranicznej [w:] Seminarium „Regiony - między państwem  a Europą. Modele porównawcze i perspektywy rozwoju”, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, Katowice 2009, s. 48-56

O nieporozumieniach wokół porozumień w administracji publicznej, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 6, s. 20-38;

Wymagania kwalifikacyjne wobec przedstawicieli gmin w radach nadzorczych spółek komunalnych, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2009, nr 6, poz. 98, s. 26-33;

Wojewoda – marszałek województwa – zadania w systemie bezpieczeństwa [w:] A. Chajbowicz, T. Kocowski (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej, Kolonia Limited 2009, s. 89-106;

Europejskie prawo urzędnicze [w:] J. Supernat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław 2009, s. 359-376;

W kwestii potrzeby wyodrębnienia prawa urzędniczego i korpusowego charakteru służby publicznej [w:] Nowoczesna administracja publiczna „Zeszyty Naukowe” Uniwersytet Szczeciński Nr 573, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 45, Szczecin 2009, s. 299-308;

Ewolucja form współdziałania jednostek samorządu terytorialnego na forum międzynarodowym [w:] J. Sługocki (red.), Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju, Bydgoszcz 2009, s. 331-345

2008

Właściwość komisji rewizyjnej w prowadzeniu kontroli działalności zarządu i starosty powiatu w zakresie objętym postępowaniem prokuratorskim, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 3/2008, poz. 46, s. 45-51;

Samorząd terytorialny w stanach nadzwyczajnych [w:] E. Ura, K. Rajchel, M. Pomykała, S. Pieprzny (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie, Rzeszów 2008, s. 211-222;

Udzielanie pomocy finansowej podmiotom gospodarczym przez jednostki samorządu terytorialnego, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 4/2008, poz. 64, s. 32-41;

W sprawie rewizji pojęcia polityki komunalnej [w:] J. Łukasiewicz (red.), Polityka administracyjna. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Stryków 7-9 września 2008 r., Rzeszów 2008, s. 353-364;

Od programu pilotażowego do zespołów metropolitalnych. Przyczyny i pożytki reform administracji publicznej [w:] J. Korczak (red.) 10 lat miast na prawach powiatu, Materiały z seminarium „10 lat miast na prawach powiatu” – Wrocław, 14-15 września 2008 r., Wrocław 2008, s. 5-10;

Współdziałanie komunalne i regionalne w obszarze przygranicznym. Euroregiony polskie [w:] K. Nowacki, R. Russano (red.), Prawne problemy regionalizacji w Europie, Kolonia Limited 2008, s. 331-350 (współautor K. Nowacki)

2007

Ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego. Materiały do ćwiczeń, Kolonia Limited 2007 (współautorstwo z P. Lisowski i A. Ostapski)

Prywatyzacja zadań gminy [w:] J. Boć (red.), 35-lecie Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. 115-128;

Statut szkoły wyższej w świetle uregulowań prawnych [w:] A. Szadok-Bratuń (red.), Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta, Kolonia Limited 2007, s. 55-76;

Skutki prawne wygaśnięcia mandatu radnego i wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz tryb działania, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 1/2007, poz. 3, s. 34-42; (współautor C. Kociński)

Wykonywanie mandatu radnego rady powiatu w połączeniu z posiadaniem udziałów i pełnieniem funkcji w organach zarządzających spółki prawa handlowego z wykorzystaniem mienia powiatu, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 1/2007, poz. 4, s. 43-56;

Pracownicy administracji [w:] J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited 2007, rozdział IV.8 s. 258-283

Zasady podejmowania czynności kontrolnych względem spółek prawa handlowego z udziałem mienia samorządowego, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 4/2007, poz. 58, s. 31-36

2006

Ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego. Materiały do ćwiczeń, Kolonia Limited 2006 (współautorstwo z P. Lisowski i A. Ostapski)

Zastępstwo kierownika urzędu stanu cywilnego, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2/2006, poz. 23, s. 34-40;

Urzędnik samorządowy – nowa instytucja polskiego prawa samorządowego [w:] E. Ura (red.), Sprawność działania administracji samorządowej. VII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Rzeszów 2006, s. 255-274;

Radny, pracownik samorządowy, gmina – analiza stosunków oparta na odpowiedzialności prawnej [w:] C. Kociński (red.), Nadzór administracyjny. Od prewencji do weryfikacji, Wrocław 2006, rozdział VI, s.135-156

Procedura naboru do służby cywilnej – biurokratyzacja czy modelowa biurokracja [w:] J. Łukasiewicz (red.), Biurokracja. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Krynica Zdrój 2-4 czerwca 2006, Rzeszów 2006, s. 290-301;

Zasady przeprowadzania reorganizacji jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 3/2006, poz.45, s. 57-65;

Prawa podmiotowe członków wspólnot samorządowych do uczestnictwa w życiu społecznym w Polsce na tle niektórych rozwiązań europejskich [w:] M. Woźniak, J. Ryszka (red.), Prawnoadministracyjne regulacje samorządności i zarządzania państwem w Unii Europejskiej, Opole 2006, s. 245-267;

Profesjonalizacja działania administracji publicznej w nowych regulacjach prawa urzędniczego [w:] A.M. Sosnowski (red.), Administracja publiczna - obywatel, społeczeństwo, państwo, Wrocław 2006, s. 53-76;

Die kommunalen Verbände und ihre Zusammanarbeit unter Berücksichtigung der grenzüberschreitenden Fragen [w:] E. Albrecht, K. Nowacki (red.), Die grenzüberschreitende Beteiligung der effentlichkeit und von Behörden in Deutschland und Polen, Berlin 2006, s. 197-218;

Zwoływanie sesji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 6/2006, poz. 99, s. 9-24

2005

Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited 2005 (współautorstwo z A. Chrisidu-Budnik, A. Pakuła i J. Supernat)

Zasady składania oświadczeń majątkowych przez pracowników jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 1/2005, poz. 2, s. 22-30;

Zasady uzgadniania wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin w warunkach braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 1/2005, poz. 4, s. 35-46;

Outsourcing komunalny w świetle teorii kosztów transakcyjnych (współautorstwo z A. Chrisidu-Bud­nik) [w:] J. Korczak (red.), Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej Polskiej, Materiały z konferencji z okazji 15-lecia samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej Polskiej – Wrocław, 7-8 marca 2005, Wrocław 2005, s. 31-36;

Ewolucja gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w latach 1990-2005 [w:] J. Korczak (red.) Samorząd terytorialny    III Rzeczypospolitej Polskiej, Materiały z konferencji z okazji 15-lecia samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej Polskiej – Wrocław, 7-8 marca 2005, Wrocław 2005, s. 53-66;

Rozpatrzenie sprawozdania z działalności zarządu województwa, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2/2005, poz.11, s. 21-28;

Zasady podejmowania uchwał przez organa jednostek samorządu terytorialnego, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2/2005, poz.12, s. 29-39;

Pracownicy administracji [w:] J.Boć (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited 2005, rozdział IV.8., s. 238-261

Wybrane zagadnienia prawne realizacji praw podmiotowych członków wspólnot samorządowych na tle rozwiązań europejskich [w:] Z. Janku, Z. Leoński, M. Szewczyk, M. Waligórski, K. Wojtczak (red), Europeizacja polskiego prawa administracyjnego, Kolonia Limited 2005, rozdz.XV, s. 359-381;

O pojęciu kultury administrowania, Zeszyty Naukowe WWSzZiP „Refleksje społeczno-gospodarcze” Nr 6 (1/2005), s. 54-69;

Statuty jednostek samorządu terytorialnego i jednostek pomocniczych gmin [w:] E. Ura (red.), Granice samodzielności wspólnot samorządowych, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Baranów Sandomierski 22-25 maja 2005, Rzeszów 2005, s. 135-154;

Zastępstwo organu wykonawczego gminy, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 3/2005, poz. 24, s. 30-44;

Ewolucja gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w latach 1990-2005. Materiały z konferencji „15-lecie samorządu lokalnego w powiecie zgorzeleckim”, Zgorzelec 31 maja 2005, s. 33-54;

Przepisy antykorupcyjne w prawie samorządowym w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego [w:] A. Błaś, K. Nowacki (red.), Współczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej. W 35. rocznicę utworzenia Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2770 „Prawo” CCXCV, Wrocław 2005, s. 217-238;

Skutki prawne zawarcia przez starostę umowy cywilnoprawnej z radnym rady powiatu, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 5/2005, poz. 56, s. 33-39;

Zasady przygotowania opinii i ekspertyz dla komisji rewizyjnych rady gminy, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 6/2005, poz.72, s.65-71

2004

Zasady współpracy organów samorządu terytorialnego z partiami politycznymi i innymi organizacjami pozarządowymi, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2/2004, poz.12, s. 17-26

O realnych zagrożeniach państwa prawnego [w:] E. Ura (red.)¸ Jednostka, państwo administracja – nowy wymiar. Międzynarodowa konferencja naukowa Olszanica, 23-26 maja 2004r., Rzeszów 2004, s. 239-258

Uczestnictwo mieszkańców gminy w inicjatywie uchwałodawczej, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 3/2004, poz.25, s. 21-28

Jawność jako nowa jakość działań administracji publicznej [w:] J. Łukasiewicz, Jakość administracji publicznej. Międzynarodowa konferencja naukowa Cedzyna k.Kielc, 24-26 września 2004r., Rzeszów 2004, s. 201-213

Zakaz łączenia funkcji członka zarządu powiatu ze służbą w Policji, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 4/2004, poz.36, s. 18-31

Zakaz uczestnictwa pracowników samorządowych w organach zarządzających i kontrolnych jednoosobowych spółek prawa handlowego jednostek samorządu terytorialnego, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 4/2004, poz.37, s. 32-38

Pracownicy administracji [w:] J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited 2004, rozdział IV.8 s. 238-261

Łączenie funkcji członka zarządu województwa z innymi funkcjami w organach jednostek samorządu terytorialnego, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 5/2004, poz. 48, s. 16-22;

Zasady zwalniania radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia udziału w pracach organów jednostek samorządu terytorialnego, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 5/2004, poz. 50, s. 26-37;

Rozwiązywanie i likwidacja związków międzygminnych, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 6/2004, poz. 59, s. 18-23

2003

Przesłanki wygaśnięcia mandatu radnego sejmiku województwa, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 1/2003, poz. 2, s. 19-36

Skutki prawne prowadzenia działalności gospodarczej przez radnych rad gmin z wykorzystaniem mienia gminnego, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 1/2003, poz. 4, s. 41-48;

Określenie zasad przyznawania dodatku specjalnego oraz nagród rocznych pracownikom samorządowym, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 1/2003, poz.11, s. 73-76

Pracownicy administracji [w:] J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited 2003, rozdział IV.8, s. 238-261

Udostępnianie informacji dokumentacji znajdujących się w posiadaniu urzędu gminy, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2/2003, poz. 14, s. 23-30

Skutki prawne naruszenia zakazów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez radnych sejmików wojewódzkich, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2/2003, poz. 16, s. 34-48

Udostępnianie radnym informacji i dokumentacji znajdujących się w posiadaniu urzędu gminy, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 3/2003, poz. 23, s. 12-24

Zasady rozwiązywania stosunków pracy z radnymi organów stanowiących samorządu terytorialnego oraz skutki prawne ich naruszenia, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 3/2003, poz. 30, s. 55-71

System informacji przestrzennej jako narzędzie realizacji polityki regionalnej województwa samorządowego, [w:] L. Olszewski (red.), Gospodarka narodowa i przedsiębiorstwa na początku XXI wieku, Kolonia Limited 2003, s. 425-439

Uprawnienia oranów gminy w zakresie kszałtowania sytuacji prawnej sekretarza gminy,„Nowe Zeszyty Samorządowe” 4/2003, poz. 34, s.12-25

Skutki prawne ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez funkcjonariuszy publicznych, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 4/2003, poz. 36, s. 29-38

Regulamin organizacyjny urzędu gminy a obowiązek publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 4/2003, poz. 37, s. 39-46

Ewolucyjność prawa samorządowego a prawo do dobrej administracji Zjazd katedr prawa administracyjnego Prawo do dobrej administracji - Warszawa- Dębe 23-25 września 2002; Warszawa 2003, s. 426-437

2002

Prawonokarne warunki stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (współautor R. Kokot) „Nowe Zeszyty Samorządowe” 1/2002, poz. 3, s. 22-35

Przesłanki odwołania komisarza rządowego, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 1/2002, poz. 10, s. 76-83

Ewolucja gminy [w:] A. Błaś (red.), Studia nad samorządem terytorialnym, Kolonia Limited 2002, rozdział 4, s. 86-120

Ewolucja statusu prawnego pracowników samorządowych [w:] A.Błaś, Studia nad samorządem terytorialnym, Kolonia Limited 2002, rozdział 9, s. 207-232

Zasady i skutki prowadzenia kontroli przez komisje rewizyjne rad gmin, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2/2002, poz. 15, s. 41-49

Przesłanki oraz zasady składania i poddawania głosowaniu wniosków w sprawie odwołania przewodniczącego rady gminy, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2/2002, poz. 16, s. 50-56

Pracownicy administracji [w:] J.Boć (red.), Prawo administracyjne,, Kolonia Limited 2002, rozdział IV.8, s. 238-261

Diety radnych rad gmin za udział w pracach organów związków międzygminnych, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 3/2002, poz. 24, s. 20-29

Sytuacja prawna podmiotów zastępujących organy jednostek samorządu terytorialnego [w:] J. Łukasiewicz (red.), Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa, TNOiK Oddział w Rzeszowie 2002, s. 280-300

Zmiany personalne w organach wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego po wyborach ze szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji prawnych (współautor M. Miemiec) „Nowe Zeszyty Samorządowe” 5/2002, poz. 46, s. 5-18

Prawne skutki uzyskania mandatów w wyborach władz jednostek samorządu terytorialnego przez urzędujących członków zarządu województwa, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 6/2002, poz. 57, s. 25-32

Dieta przysługująca radnemu sejmiku województwa, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 6/2002, poz. 58, s. 33-37

Określenie zasad udzielania pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 6/2002, poz. 59, s. 38-44

Zasady przyznawania dodatku specjalnego oraz nagród rocznych pracownikom samorządowym, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 6/2002, poz. 63, s. 73-80

2001

Pracownicy administracji [w:] J.Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2001, rozdział IV.8, s. 238-261

Zasady prowadzenia obrad sesji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz skutki prawne ich naruszenia, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2/2001, poz. 14, s. 14-21

Dopuszczalność prowadzenia działalności oświatowej przez radnego gminy i jednocześnie członka zarządu gminy, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2/2001, poz. 15, s. 21-30

Przejęcie państwowej instytucji filmowej przez samorząd województwa oraz zasady prowadzenia takiej instytucji, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2/2001, poz. 19, s. 52-59

Wymogi stawiane uchwałom organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w świetle przepisów ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 3/2001, poz. 25, s. 5-10

Prawa podmiotowe członków wspólnot samorządowych wobec środków nadzoru ad personam [w:] E. Ura (red.) Jednostka wobec działań administracji publicznej, Międzynarodowa konferencja naukowa, Olszanica 21-23.05.2001, Rzeszów 2001, s.183-201

Odwołanie sekretarza gminy z naruszeniem przepisów statutu, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 4/2001, poz.36, s.12-24

Ochrona prawna stosunku pracy radnego [w:] B.M. Ćwiertniak [red], Prawo pracy. Zabezpieczenie społeczne (z aktualnych zagadnień), WSZiA, Opole 2001, s.151-171

Zasada jawności przy podejmowaniu uchwał przez radę gminnym, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 5/2001, poz. 48, s. 14-20

Warunki stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w drodze uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 5/2001, poz. 51, s. 28-32

Pracownicy powiatu [w:] J. Boć (red), Powiat. Z teorii. Kompetencje. Komentarz, Kolonia Limited 2001, część I, rozdział VII s. 85-107

Kompetencje [w:] J. Boć (red), Powiat. Z teorii. Kompetencje. Komentarz, Kolonia Limited 2001, część II, rozdział XIV s. 199-340

Skutki prawne rezygnacji z funkcji członka zarządu województwa w wypadku braku uzupełnienia składu osobowego zarządu w terminie ustawowym, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 6/2001, poz. 64, s. 17-23

Układ kompetencyjny organów i jednostek organizacyjnych gmin, miast na prawach powiatów, powiatów i województw samorządowych, Poznań-Wrocław 2001

 

2000

 

Pracownicy administracji [w:] J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 2000, rozdział IV.8, s. 238-261

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez radnych rad gmin, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 1/2000, poz. 2, s. 10-17;

Zasady udostępniania radnym informacji i dokumentacji znajdującej się w urzędzie gminy, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 1/2000, poz. 4, s. 23-33;

Organizacyjno-prawny status wojewódzkiego urzędu pracy, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 1/2000, poz. 5, s. 33-36;

Statuty jednostek samorządu terytorialnego, „Samorząd Terytorialny” 5/2000, s. 62-75

Problemy prawne skarg na działalność organów samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego [w:] Administracja i prawa administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia „Materiały Konferencji Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego Łódź-wrzesień-2000, WUŁ, Łódź 2000, s. 195-213,

Przesłanki formalnoprawne udziału przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gmin w pracach rady gminy, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 3/2000, poz. 23, s. 5-12;

Zasady tworzenia organów kolegialnych działających przy radach gmin, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 3/2000, poz. 24, s. 12-18;

Zasady odwoływania zarządu gminy, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 3/2000, poz. 27 s. 30-43;

Zasady ustalania prawa do diety radnym i członkom komisji spoza rady gmin, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 3/2000, poz. 28 s. 43-48;

Zakres kontroli rady gminy nad komunalnymi osobami prawnymi, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 4/2000, poz. 33 s. 7-12;

Zasady pełnienia funkcji w organach spółek prawa handlowego z udziałem mienia samorządowego przez radnych jednostek samorządu terytorialnego, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 4/2000, poz. 35, s. 20-25;

Outsourcing komunalny (współautor A. Chrisidu-Budnik) [w:] Funkcjonowanie instytucji demokratycznych w Polsce. Zarządzanie w samorządach terytorialnych, Praca zbiorowa pod red. J. Muszyńskiego, Gdynia-Warszawa 2000, s. 140-158;

Przesłanki wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym sejmiku województwa, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 5/2000, poz. 49, s. 17-22;

Współdziałanie organów przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji wkraczającej poza obszar gminy, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 5/2000, poz. 50, s. 23-30

1999

W Niemczech [w:] J. Jeżewski (red.), Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej, Seria: Podręczniki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 253-290

Sytuacja prawna komisji rewizyjnej, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2/99, poz. 20,s. 5-11;

Liczebność członków komisji rady gminy spoza rady, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2/99, poz. 22, s. 14-18;

Ustalenie prawa do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownika samorządowego, który otrzymał urlop bezpłatny w związku z objęciem mandatu radnego, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 2/99, poz. 32, s. 50-56;

Przepisy są, zabrakło woli. Jeszcze o płacach i dietach, „Wspólnota” 1999, nr18/477, s. 20-21;

Kadry administracji publicznej wobec przeobrażeń we współczesnym prawie administracyjnym, [w:] A. Błaś (red.), Współczesne problemy administracji publicznej i prawa administracyjnego. Materiały z sesji naukowej na temat przeobrażeń we współczesnym prawie administracyjnym - Wrocław, listopad 1997, Wrocław-Poznań 1999, s. 43-56;

Sytuacja prawna pracowników samorządowych po reformie administracji publicznej, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 3/99, poz. 37, s. 5-24;

Ustalenie prawidłowego nazewnictwa organów powiatu, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 3/99, poz. 38,s. 25-28

Ustalenie prawa do odprawy emerytalnej po ustaniu stosunku pracy, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 4/99, poz. 57,s. 60-67;

Ustalenie zasad wyłaniania przedstawicieli rady powiatu do rady społecznej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 4/99, poz. 59,s. 76-79

Zasady wykonywania zadań administracji publicznej przez gospodarstwo pomocnicze starostwa, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 5/99, poz. 62, s. 13-23;

Charakter prawny dodatku służbowego, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 5/99, poz. 72, s. 71-75;

Problemy niespójności i niekonsekwencji przepisów prawa na przykładzie prawa samorządowego [w:] E. Knosala, A. Matan, G. Laszczyca (red.), Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, (Materiały na zjazd katedr prawa administracyjnego, Katowice - Wisła 8-10 października 1998r.), Kraków 1999; s. 197-216;

Zasady odwoływania członków zarządu gminy , „Nowe Zeszyty Samorządowe” 6/99, poz. 73, s. 5-16

Rozwiązywanie i likwidacja związków międzygminnych, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 6/99, poz. 76, s. 29-38

Charakter prawny regulaminu wynagradzania w gminnych zakładach budżetowych, „Nowe Zeszyty Samorządowe” 6/99, poz. 83, s. 74-79

1998

Pracownicy administracji [w:] J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 1998, rozdział IV.8 s. 229-252

Nowe regulacje prawa samorządowego, „Zeszyty Samorządowe” 2-4(11-13)/98, poz. 1, s. 5-22

1997

Pracownicy administracji [w:] J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 1997/1998, rozdział IV.8, s. 217-237

Ponowne powierzenie stanowiska dyrektora szkoły radnemu w świetle ustrojowych zakazów łączenia funkcji w gminie, „Zeszyty Samorządowe” 1(6)/97, poz. 4, s. 23-26.

Specyfika samorządu lokalnego w aglomeracjach, [w:] Księga pamiątkowa prof. dr hab. Tadeusza Kuty, AUW No 2018 Przegląd Prawa i Administracji XXXVIII, Wrocław 1997, s. 109-118;

Skutki prawne rezygnacji z funkcji członka zarządu gminy w wypadku braku uzupełnienia składu osobowego zarządu w terminie ustawowym, „Zeszyty Samorządowe” 2-4(7-9)/97, poz. 23, s. 22-27.

Stosowanie przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne w stosunku do członka organów samorządowych, „Zeszyty Samorządowe” 2-4(7-9)/97, poz. 24, s. 28-35.

Dostęp do dokumentów zawierających dane objęte tajemnicą skarbową, „Zeszyty Samorządowe” 2-4(7-9)/97, poz. 37, s. 78-87.

Właściwość organów gminy do przedłużenia kadencji dyrektora szkoły samorządowej, „Ze­szyty Samorządowe” 2-4(7-9)/97, poz. 46, s. 114-117

Prawo do odprawy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie wyboru, którego stosunek pracy ustał w związku z upływem kadencji organu, „Zeszyty Samorządowe” 2-4(7-9)/97, poz. 49, s. 126-130.

1996

Pracownicy administracji [w:] J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Wrocław 1996/1997, rozdział IV.8, s. 217-237

Wybór formy organizacyjnoprawnej realizacji zadania wspólnego sąsiadujących gmin, „Ze­szyty Samorządowe” 1(2)/96, poz. 4, s. 35-40

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, „Zeszyty Samorządowe” 4(5)/96, poz. 82, s. 69-72

Rola związków komunalnych w reformie kolei państwowych w Niemczech [w:] Materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy prof. dr. hab. Tadeusza Bigo pt. Związki komunalne w Polsce i w państwach Europy Zachodniej, Karpacz 1994, AUW No 1871 Przegląd Prawa i Administracji XXXV, Wrocław 1996, s. 149-153

Struktura organizacyjna województwa [w:] „Podstawy prawne projektowanego województwa (dużego województwa samorządowo-rządowego)” Projekt wykonany w ramach programu PHARE-OMEGA II pod kierunkiem prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego, Raport z badań, IGPiK, FRDL, OMEGA-PHARE, Warszawa, listopad 1996, s.63-101

1995

Ustalenie możliwości łączenia funkcji zawodowych z mandatem radnego w tej samej gminie, „Zeszyty Samorządowe” 1/95, poz. 6, s. 25-29

W Niemczech [w:] J. Jeżewski (red.), Gmina w wybranych państwach Europy Zachodniej, Seria: Acta Universitatis Wratislaviensis No. 1711, Wrocław 1995, s. 233-267

1994

Ograniczenia samodzielności gmin. Problemy niespójności przepisów prawa, „Poradnik samorządowy” Nr 3 - 94/95, Wrocław 1994, s. 31-44

Zmiany w prawie o drogach publicznych „Verkehrswegerecht im Wandel”. Z konferencji naukowej - Speyer 25-27 października 1993r. [w:] Samorząd Terytorialny 1-2/1994, s.144 (sprawozdanie)

Günter Seele, Der Kreis aus europäischer Sicht, Kolonia 1992, „Samorząd Terytorialny” 1-2/1994, s.149 (recenzja)

1993

Najnowsze uregulowania prawne dotyczące funkcjonowania organów gminy, „Poradnik samorządowy” Nr 2 - 93/94, Wrocław 1993, s. 35-47

1992

Pozycja prawna pracownika samorządowego w świetle przepisów ustawy o pracownikach samorządowych (Wybrane zagadnienia), „Człowiek i Środowisko” T.16 Nr 1-2, Warszawa 1992 s. 57-73;

Pragmatyka samorządowa w świetle praktyki, „Poradnik samorządowy” Nr 1/1992, Wrocław 1992, s. 82-91;

Organisatorische Struktur der territorialen Selbstverwaltung. Statuten und Ordnungen.[w:] Rechtliche Grundlagen, Aufgaben und Komptenzen der Gemeinden in Polen, Warszawa 1992 (współautor A. Pakuła), s. 29-39;

Dienstordnung der Selbstverwaltung, [w:] Rechtliche Grundlagen, Aufgaben und Komptenzen der Gemeinden in Polen, Warszawa 1992, s.142-161

1991

Polityka a samorząd terytorialny. Prawo samorządu terytorialnego z. 10, ZPP Katowice 1991

Akty kierowania w systemie terenowych organów administracji państwowej, Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 1142, „Prawo” T.CLXXX Studia i rozprawy, Wrocław 1991, s.85-128

1990

O pojęciu samorządu terytorialnego, „Oławski Przegląd Kupiecki” Nr 2/1990;

O zwolennikach i przeciwnikach samorządu terytorialnego, „Oławski Przegląd Kupiecki” Nr 3/1990;

W sprawie „Tez o gospodarce finansowej gmin”, „Oławski Przegląd Kupiecki” Nr 4/1990;

Statut gminy - poprzeczka trudna do przeskoczenia, „Oławski Przegląd Kupiecki” Nr 6/1990

T. Górzyńska, Stanowiska kierownicze w administracji państwowej. Zagadnienia prawne, Wrocław 1985 [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 1093, „Przegląd Prawa i Administracji” T.XXVI, Wrocław 1990 (recenzja)

1988

W sprawie klasyfikacji aktów kierowania, Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 922, „Prawo” T.CLIII, Wrocław 1988

1987

T. Górzyńska, Les postes de direction dans l`administration d`Etat, Wrocław 1985 [w:] „Droit Polonais Contemporain” 1987 Nr 1/4 (recenzja)

1986

T. Łukosz, Elementy prawa dla ekonomistów, Wrocław 1984 [w:] „Doskonalenia Kadr Kierowniczych” Nr 4/1986, s.59-61 (recenzja)

Tendencje badawczo-rozwojowe w nauce prawa administracyjnego z perspektywy 40-lecia Polski Ludowej, Karpacz 1985 [w:] „Organizacja-Metody-Technika” Nr 3/1986 (sprawozdanie)

W odpowiedzi na polemikę prof. Zb. Martyniaka, „Przegląd Organizacji” Nr 5/1986, s.18

1985

Wokół pojęcia aktów kierowania, Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 857, „Prawo” T.CXLIII, Wrocław 1985

K. Zimniewicz, Nauka o zarządzaniu, Warszawa-Poznań 1984 [w:] „Przegląd Organizacji” Nr 8/1985 (recenzja)

J. Służewski, Wojewoda w systemie administracji państwowej, Warszawa 1981 [w:] Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 713, „Przegląd Prawa i Administracji” T.XX, Wrocław 1985 (recenzja)

1984

O czynnikach kształtujących postawę funkcjonariusza państwowego w kontaktach z obywatelem, Acta Universitatis Wratislaviensis Nr 691, „Przegląd Prawa i Administracji” T.XIX, Wrocław 1984, s.107-119;

Sytuacja prawna adresata polecenia służbowego w świetle ustawy o pracownikach urzędów państwowych, „Organizacja-Metody-Technika” Nr 6/1984, s. 28-35;

Doskonalenie kadr w świetle ustawy o pracownikach urzędów państwowych, „Rada Narodowa-Gospodarka-Administracja” Nr 19/1984;

Pojęcie urzędnika państwowego w ustawie o pracownikach urzędów państwowych, „Organizacja-Metody-Technika” Nr 10/1984

1982

Kryteria prawidłowości działań wewnętrznych administracji, Karpacz 1981 [w:] „Państwo i Prawo” Nr 7/1982 (współautor U.Hojda) (sprawozdanie)

1979

Peter Olivet, Die Organisation der Organisation der öffentlichen Verwaltung in der Bundesrepublik Deutschland, Berlin 1978, „Organizacja-Metody-Technika” Nr 3/1979 (recenzja)