Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Wiesława Miemiec

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Wiesława Miemiec
Kontakt: 

Pokój 312 A

e - mail:  marmiatprawo [dot] uni [dot] wroc [dot] pl

telefon: 71 375 23 86

Telefon:
71 375 23 86
Email:
wieslawa [dot] miemiec [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje, pok. 312 bud. A:

wtorek:             12.30 – 14.30

 
Działalność naukowa: 

Prof. dr hab. Wiesława Miemiec ukończyła stacjonarne studia prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w 1971 r. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim 19 października 1982 r. na podstawie rozprawy Koordynacja w organizowaniu produkcji rolnej w gminie. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskała 4 kwietnia 2005 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych

Po ukończeniu studiów do 1983 r. pracowała jako nauczyciel akademicki w Instytucie Nauk Społecznych na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Od 1983 r. była zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a od 2006 r., na podstawie mianowania, na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od sierpnia 2014 r. jest profesorem tytularnym.

 

Zainteresowania badawcze

Najważniejszym obszarem działalności naukowej Prof. dr hab. Wiesławy Miemiec są zagadnienia szeroko pojętego prawa finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem finansów samorządu terytorialnego. Drugi nurt zainteresowań badawczych Prof. dr hab. Wiesławy Miemiec obejmuje problematykę prawa podatkowego, w tym zwłaszcza podatków i opłat lokalnych. Przedmiotem zainteresowania Prof. dr hab. Wiesławy Miemiec jest także problematyka normowania zamówień publicznych z wykorzystaniem instrumentów finansowoprawnych umożliwiających absorpcję środków europejskich. 

 

Dorobek naukowy

Dorobek naukowy Prof. dr hab. Wiesławy Miemiec obejmuje ponad 250 opublikowanych pozycji, w tym monografii, monografii we współautorstwie, prac zbiorowych pod jej redakcją naukową, opracowań w monografiach zbiorowych, opracowań artykułowych w czasopismach naukowych, a także  opublikowanych opinii prawnych. Prof. dr hab. Wiesława Miemiec sporządziła ponadto liczne opinie prawne dla Biura Ekspertyz Prawnych Sejmu i Senatu RP i Trybunału Konstytucyjnego.

 

Stypendia, staże naukowe

W ramach międzynarodowych programów współpracy naukowej Prof. dr hab. Wiesława Miemiec odbyła kilkumiesięczne staże naukowe: na Uniwersytecie w Würzburgu (fundacja DAAD, od 20 listopada 1990 r. do 1 marca 1991 r.), na Technische Universität w Berlinie (staż naukowy fundacji Konrada Adenauera, od 1 września do 31 grudnia 1993 r.) oraz na miesięcznym stypendium na Uniwersytecie w Bochum (lipiec 2000 r.).

 

Nagrody

Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Prof. dr hab. Wiesława Miemiec była wielokrotnie nagradzana przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2006 r. otrzymała indywidualną nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę habilitacyjną.

 

Prowadzone zajęcia

 

Wykłady:

Prawo finansowe, Finanse publiczne i prawo finansowe, Prawo finansów publicznych, Podatki i opłaty lokalne, Procedury budżetowe kontrolne oraz odpowiedzialność w sektorze finansów publicznych

Seminaria:

Od 1995 r. seminaria magisterskie na kierunku prawo, administracja i ekonomia. 

Seminaria doktoranckie:

Promotor 4 obronionych rozpraw doktorskich. Obecnie pod opieką Prof. dr hab. Wiesławy Miemiec przygotowywane są kolejne dysertacje.

Studia podyplomowe:

Na podyplomowych studiach podatkowych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Prof. dr hab. Wiesława Miemiec prowadzi wykład monograficzny Podatki i opłaty lokalne. Ponadto realizuje wykłady monograficzne na studiach podyplomowych:

 1. Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego Finansowanie zamówień publicznych.
 2. Podyplomowe Studia Prawa Zamówień Publicznych – Zasady finansowania  zamówień publicznych. 
 3. Podyplomowe Studia Samorządu Terytorialnego – Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego Podatki i opłaty lokalne.
 5. Podyplomowe Studium Prawa Pracy i Prawa Socjalnego – Zasady finansowania pomocy społecznej.
 6. Studia Podyplomowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Działaniach Administracji Publicznej - Sytuacje Kryzysowe i Stany Nadzwyczajne - Finansowanie działalności administracji w stanach kryzysowych i sytacjach nadzwyczajnych

 

Pełnione funkcje

Od 1 września 2012 r. Prof. dr hab. Wiesława Miemiec jest kierownikiem Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Na Uniwersytecie Wrocławskim pełni obecnie następujące funkcje:

 • - Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego d/s finansów i rozwoju;
 • - Członek Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • - Przewodnicząca Senackiej Komisji Finansowej Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • - Członek Senackiej Komisji d/s rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • - Członek  Komisji Wydawniczej na WPAiE UWr.;
 • - Skarbnik Społecznego Komitetu Budowy Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

 

Działalność pozauczelniana

 

Prof. dr hab. Wiesława Miemiec przez wiele lat była członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz w Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Finansów. Uczestniczyła także w pracach Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Prowadziła liczne szkolenia dla działaczy samorządowych i świadczyła usługi eksperckie Sejmowi i Senatowi RP. Była też kierownikiem Zespołu Ekspertów opracowujących założenia i projekt ustawy o dochodach i przychodach jednostek samorządu terytorialnego (na zlecenie Związku Miast Polskich, 2001–2002 r.).

Obok zajęć na macierzystym Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii prowadzi również od 1990 r. zajęcia dydaktyczne, których organizatorami są:

 • - Dolnośląskie Centrum Szkolenia Samorządowego we Wrocławiu.
 • - Izba Skarbowa we Wrocławiu.
 • - Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu.