prof. dr hab. Wiesława Miemiec

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

Pokój 312 A

e - mail:  marmiatprawo [dot] uni [dot] wroc [dot] pl

telefon: 71 375 23 86

Telefon:
71 375 23 86
Email:
wieslawa [dot] miemiec [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje, pok. 312 bud. A:

wtorek:             13.00 – 14.00

czwartek:         13.00 – 14.00

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Wiesława Miemiec
Działalność naukowa: 

Prof. dr hab. Wiesława Miemiec ukończyła stacjonarne studia prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w 1971 r. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim 19 października 1982 r. na podstawie rozprawy Koordynacja w organizowaniu produkcji rolnej w gminie. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskała 4 kwietnia 2005 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych

Po ukończeniu studiów do 1983 r. pracowała jako nauczyciel akademicki w Instytucie Nauk Społecznych na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Od 1983 r. była zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a od 2006 r., na podstawie mianowania, na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od sierpnia 2014 r. jest profesorem tytularnym.

 

Zainteresowania badawcze

Najważniejszym obszarem działalności naukowej Prof. dr hab. Wiesławy Miemiec są zagadnienia szeroko pojętego prawa finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem finansów samorządu terytorialnego. Drugi nurt zainteresowań badawczych Prof. dr hab. Wiesławy Miemiec obejmuje problematykę prawa podatkowego, w tym zwłaszcza podatków i opłat lokalnych. Przedmiotem zainteresowania Prof. dr hab. Wiesławy Miemiec jest także problematyka normowania zamówień publicznych z wykorzystaniem instrumentów finansowoprawnych umożliwiających absorpcję środków europejskich. 

 

Dorobek naukowy

Dorobek naukowy Prof. dr hab. Wiesławy Miemiec obejmuje ponad 250 opublikowanych pozycji, w tym monografii, monografii we współautorstwie, prac zbiorowych pod jej redakcją naukową, opracowań w monografiach zbiorowych, opracowań artykułowych w czasopismach naukowych, a także  opublikowanych opinii prawnych. Prof. dr hab. Wiesława Miemiec sporządziła ponadto liczne opinie prawne dla Biura Ekspertyz Prawnych Sejmu i Senatu RP i Trybunału Konstytucyjnego.

 

Stypendia, staże naukowe

W ramach międzynarodowych programów współpracy naukowej Prof. dr hab. Wiesława Miemiec odbyła kilkumiesięczne staże naukowe: na Uniwersytecie w Würzburgu (fundacja DAAD, od 20 listopada 1990 r. do 1 marca 1991 r.), na Technische Universität w Berlinie (staż naukowy fundacji Konrada Adenauera, od 1 września do 31 grudnia 1993 r.) oraz na miesięcznym stypendium na Uniwersytecie w Bochum (lipiec 2000 r.).

 

Nagrody

Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne Prof. dr hab. Wiesława Miemiec była wielokrotnie nagradzana przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2006 r. otrzymała indywidualną nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za pracę habilitacyjną.

 

Prowadzone zajęcia

 

Wykłady:

Prawo finansowe, Finanse publiczne i prawo finansowe, Prawo finansów publicznych, Podatki i opłaty lokalne, Procedury budżetowe kontrolne oraz odpowiedzialność w sektorze finansów publicznych

Seminaria:

Od 1995 r. seminaria magisterskie na kierunku prawo, administracja i ekonomia. 

Seminaria doktoranckie:

Promotor 4 obronionych rozpraw doktorskich. Obecnie pod opieką Prof. dr hab. Wiesławy Miemiec przygotowywane są kolejne dysertacje.

Studia podyplomowe:

Na podyplomowych studiach podatkowych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Prof. dr hab. Wiesława Miemiec prowadzi wykład monograficzny Podatki i opłaty lokalne. Ponadto realizuje wykłady monograficzne na studiach podyplomowych:

 1. Podyplomowe Studia Prawa Gospodarczego i Handlowego Finansowanie zamówień publicznych.
 2. Podyplomowe Studia Prawa Zamówień Publicznych – Zasady finansowania  zamówień publicznych. 
 3. Podyplomowe Studia Samorządu Terytorialnego – Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego Podatki i opłaty lokalne.
 5. Podyplomowe Studium Prawa Pracy i Prawa Socjalnego – Zasady finansowania pomocy społecznej.
 6. Studia Podyplomowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Działaniach Administracji Publicznej - Sytuacje Kryzysowe i Stany Nadzwyczajne - Finansowanie działalności administracji w stanach kryzysowych i sytacjach nadzwyczajnych

 

Pełnione funkcje

Od 1 września 2012 r. Prof. dr hab. Wiesława Miemiec jest kierownikiem Katedry Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Na Uniwersytecie Wrocławskim pełni obecnie następujące funkcje:

 • - Członek Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • - Przewodnicząca Senackiej Komisji Finansowej Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 • - Prodziekan ds. Finansowych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 • - Przewodnicząca Komisji Finansowej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 • - Członek Wydziałowej Komisji Wydawniczej. 
 • - Skarbnik Społecznego Komitetu Budowy Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

 

Działalność pozauczelniana

 

Prof. dr hab. Wiesława Miemiec przez wiele lat była członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz w Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Ministrze Finansów. Uczestniczyła także w pracach Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Prowadziła liczne szkolenia dla działaczy samorządowych i świadczyła usługi eksperckie Sejmowi i Senatowi RP. Była też kierownikiem Zespołu Ekspertów opracowujących założenia i projekt ustawy o dochodach i przychodach jednostek samorządu terytorialnego (na zlecenie Związku Miast Polskich, 2001–2002 r.).

Obok zajęć na macierzystym Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii prowadzi również od 1990 r. zajęcia dydaktyczne, których organizatorami są:

 • - Dolnośląskie Centrum Szkolenia Samorządowego we Wrocławiu.
 • - Izba Skarbowa we Wrocławiu.
 • - Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu.
Publikacje: 

Monografie

1. Pojęcie koordynacji w nauce prawa. Z badań nad koordynacją terenową, Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 1983, nr 38, seria A, dodatek 2, Ossolineum, Wrocław 1985.

2. Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych, wyd. Kolonia Limited, Wrocław 2005, ss. 238 [rozprawa habilitacyjna]

3. Zagadnienia finansowoprawne zamówień publicznych w działalności jednostek samorządu terytorialnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2013 r. ss 277.

 

Monografie we współautorstwie

 

 1. Finanse samorządowe 2008: 410 pytań i odpowiedzi : wzory uchwał, deklaracji, decyzji, pod red. Cezarego Kosikowskiego ; [aut. K. Boratyńska, W. Miemiec et al.]. - Wyd. 3, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, ss. 593.
 2. Ustawa o finansach publicznych: komentarz [współaut. M. Karlikowska, Z. Ofiarski, K. Sawicka], Biblioteka Finanse Publiczne, Presscom sp. z o.o., Wrocław 2010, ss. 814.
 3. Prawo finansów publicznych sektora samorządowego [współaut. K. Sawicka, M. Miemiec], Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, ss.311.

Redakcja naukowa tomów

 

 1. Samorządowy poradnik budżetowy na 2002 r., red. W. Miemiec, B. Cybulski, Municipium, Warszawa 2002, ss. 327.
 2. Samorządowy poradnik budżetowy na 2004 r., red. W. Miemiec, B. Cybulski, Municipium, Warszawa 2003, ss. 367.
 3. Samorządowy poradnik budżetowy na 2005 r., red. W. Miemiec, B. Cybulski, Municipium, Warszawa 2005, ss. 334.
 4. Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2006, ss. 517.
 5. Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego : stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2009. ss.510.
 6. Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce: aspekty prawno-finansowe Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2012, ss. 362.
 7. Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, Wolters Kluwer business, 2014 r., ss. 751, współredakcja z K. Sawicką

 

Opracowania w monografiach zbiorowych

 

 1. Wybrane problemy opodatkowania spółek [współaut. M. Lamparski], [w:] Tworzenie i działalność spółek cywilnych i handlowych, Surfland sp. z o.o., Wrocław 1988, s. 15.
 2. Działalność przedsiębiorstw państwowych z punktu widzenia nowych regulacji prawno-finansowych, [w:] Podejmowanie przez przedsiębiorstwa państwowe nowych form działalności (materiały konferencji, Karpacz, wrzesień 1989 r.), Wyd. PTE, Wrocław 1989,
  s. 41-65.
 3. Publicznoprawne zagadnienia własności komunalnej [współaut. M. Miemiec], [w:] Z problemów prawa własności (konferencja naukowa młodej kadry Wydziału Prawa i Administracji, pod red. S. Kaźmierczyka), Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1990, s. 5-20.
 4. Finansowoprawne instrumenty ochrony środowiska w działalności rad narodowych i ich organów wykonawczo-zarządzających, [w:] Problematyka badawcza prawa ochrony środowiska. Zagadnienia metodologiczne, pod red. M. Mazurkiewicza i J. Sommera, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 1304, Wrocław 1990, s. 165-178.
 5. Konsekwencje podatkowe przekształceń własnościowych w świetle ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (materiały na konferencję Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, Wrocław, wrzesień-październik 1990 r.), PTE Zakład Szkolenia Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 1990, s. 78-95.
 6. Podstawy finansowo-prawne działalności gospodarczej w gminie, [w:] Działalność gospodarcza gmin, Zakład Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Peteks sp. z o.o., Wrocław 1991, s. 66-79.
 7. Wydatki budżetów terenowych stopnia podstawowego a zasada samodzielności finansowej rad narodowych, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo CLXXXIX (Studia z zakresu polityki finansowej i prawa finansowego. Tom poświęcony prof. Krystynie Jandy-Jendrośkowej pod red. M. Mazurkiewicza), Wrocław 1992, s. 103-112.
 8. Ocena i propozycje zmian systemu podatkowego w świetle wpływu na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw [współaut. M. Wrzosek, A. Sygit, A. Wilczyńska], Wyd. Sygma, Wrocław 1994.
 9. Struktura budżetu gminy, [w:] Samorządowy poradnik budżetowy na 1995 r., pod red.
  W. Miemiec i B. Cybulskiego, Municipium, Warszawa 1995, s. 141-157.
 10. Absolutorium komunalne, [w:] Samorządowy poradnik budżetowy na 1995 r., pod red.
  W. Miemiec i B. Cybulskiego, Municipium, Warszawa 1995, s. 245-250.
 11. Struktura budżetu gminy, [w:] Samorządowy poradnik budżetowy na 1996 r., pod red.
  W. Miemiec i B. Cybulskiego, Municipium, Warszawa 1996, s. 213-227.
 12. Absolutorium komunalne, [w:] Samorządowy poradnik budżetowy na 1996 r., pod red.
  W. Miemiec i B. Cybulskiego, Municipium, Warszawa 1996, s. 275-279.
 13. Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa gminy (materiały ogólnopolskiej konferencji Problemy finansów samorządu terytorialnego), Toruń 1996, s. 10-20.
 14. Struktura budżetu gminy, [w:] Samorządowy poradnik budżetowy na 1997 r., pod red.
  W. Miemiec i B. Cybulskiego, Municipium, Warszawa 1997, s. 269-284.
 15. Absolutorium komunalne, [w:] Samorządowy poradnik budżetowy na 1997 r., pod red.
  W. Miemiec i B. Cybulskiego, Municipium, Warszawa 1997, s. 347-354.
 16. Kryteria obiektywizacji subwencji w Polsce, w: Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – Doświadczenia i perspektywy, pod red. S. Dolaty, t. II, Opole 1998, s. 97-111.
 17. Komentarze do art. 167, 168, 219, 221, 222, 223, 224, 225 [w:] Konstytucje Rzeczypospolitej Polskiej oraz komentarz do Konstytucji z 1997 r., pod red. J. Bocia, Kolonia Limited, Wrocław 1998, s. 261-268; 320-331.
 18. Przeznaczenie środków subwencji ogólnej przez jednostki samorządu terytorialnego, [w:] Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków, pod red. A. Kosteckiego, Zakamycze, Kraków 2000, s.268-273.
 19. Komentarz do rozdziału 6 ustawy z 5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym Finanse powiatu, [w:] Powiat, pod red. J. Bocia, Wrocław 2001, część III, s. 405-492.
 20. Wybrane zagadnienia pojęcia deficytu budżetowego gminy i źródeł jego finansowania, [w:] Księga Jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza, Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska, pod red. R. Mastalskiego, Wrocław 2001 r. s. 154-168.
 21. Ogólna charakterystyka systemu finansowego powiatu i jego podstaw prawnych, [w:] Powiat, pod red. J. Bocia, Kolonia Limited, Wrocław 2001, część I, s.119-129.
 22. Pojęcie systemu finansowego samorządu terytorialnego i jego podstawy prawne, [w:] Samorządowy poradnik budżetowy na 2002 r., pod red. W. Miemiec i B. Cybulskiego, Municipum, Warszawa 2002, s 7- 17.
 23. Wybrane zagadnienia systemu finansowego samorządu terytorialnego i jego podstaw prawnych, [w:] Studia nad samorządem terytorialnym, pod red. A. Błasia, Kolonia Limited, Wrocław 2002, s. 194-207.
 24. Pojęcie systemu finansowego samorządu terytorialnego i jego podstawy prawne, [w:] Samorządowy poradnik budżetowy na 2003 r., pod red. W. Miemiec i B. Cybulskiego, Municipum, Warszawa 2003, s. 7-17.
 25. Zakres podmiotowy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, [w:] Polski system podatkowy. Założenia a praktyka, pod red. A. Pomorskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s.196-213.
 26. Ewolucja charakteru prawnego subwencji ogólnej w Polsce, [w:] Polska samorządność w integrującej się Europie. I Forum Samorządowe, Szczecin 2004, s. 357-367.
 27. Status gminy w konstrukcji polskiego podatku od towarów i usług oraz w VI Dyrektywie Rady UE dotyczącej podatku od wartości dodanej, [w:] Ustrój państwowo prawny Republiki Białoruskiej w kontekście europejskich procesów prawnych (konferencja 20-21 marca 2004 r.) Grodno 2004, s.127-133.
 28. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – podstawowe założenia, [w:] Samorządowy poradnik budżetowy na 2004 r., pod red. W. Miemiec i B. Cybulskiego, Municipium, Warszawa 2004, s. 18-27.
 29. Władztwo gminy w zakresie opłat o charakterze publicznoprawnym, [w:] Problemy ewolucji prawa finansowego w centralnych i wschodnich państwach Europy w procesie integracji europejskiej (materiały konferencji 23-24 września 2004 r.), Vilnius–Białystok 2004.
 30. Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego pochodzące ze źródeł zagranicznych w tym także z budżetu Unii Europejskiej, [w:] Finanse jednostek samorządu terytorialnego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, pod red. C. Kosikowskiego, Warszawa 2005, s.235-261.
 31. Władztwo podatkowe gminy – wybrane zagadnienia finansowoprawne, w: Finanse samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, pod red. L. Patrzałka, Poznań–Wrocław 2005, s. 199-214.
 32. Ochrona samodzielności finansowej gminy w zakresie jej dochodów publicznoprawnych realizowana przez Trybunał Konstytucyjny, [w:] Sanacja finansów publicznych w Polsce, aspekty prawne i ekonomiczne – Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Szczecin 2005, s. 475-487.
 33. Rachunek dochodów własnych w samorządowych jednostkach budżetowych, [w:] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie – II Forum Samorządowe, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 401, Szczecin 2005, s. 479-489.
 34. Konsekwencje zmian ustawy o finansach publicznych dla gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, w: Samorządowy Poradnik Budżetowy na rok 2005, pod red. W. Miemiec i B. Cybulskiego, s. 7-15.
 35. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego, [współaut. I. Bendorf-Bundorf], [w:] Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych, pod red. J. Głuchowskiego, A. Pomorskiej, J. Szołno-Koguc, Lublin 2005, s. 119-127.
 36. Zasada równości opodatkowania w Orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, materiały konferencji Koszyce 2005.
 37. Pożyczka z budżetu państwa jako źródło finansowania deficytu budżetowego w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie pod red. B. Filipiak i A. Szewczuka, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 1 Ekonomiczne Problemy Usług , Szczecin 2006, s 369-378.
 38. Obowiązki budżetowe jednostek samorządu terytorialnego jako beneficjentów pomocy finansowej udzielanej z budżetu Unii Europejskiej, [w:] Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej pod red. nauk. E. Chojny-Duch, Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Warszawa 2006. s. 109-123.
 39. Podatek akcyzowy [w:], A. Buczek, H. Dzwonkowski, L.Etel, J. Gliniecka, J. Glumińska-Pawlic, A. Huchla, W. Miemiec, Z. Ofiarski, J. Serwacki, M. Zdebel, Z. Zgierski, Polskie prawo podatkowe C.H. Beck Warszawa, 2006 r. s. 274- 293.
 40. Zakaz dyskryminacji podatkowej w traktacie o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej,[w:] Finansovoe pravotvorčestvo i pravoprimenenie v gosudarstvah Central'noj i Vostočnoj Evropy: materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, 16-17 sentâbrâ 2006, [red. kol. I. V. Guzin et al.], Grodnenskij Gosudarstvennyj Universitet, Grodno 2006, s. 61-68.
 41. Wybrane zagadnienia finansowania i współfinansowania projektów i programów przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem środków Unii Europejskiej, [w:] Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, pod red. L. Patrzałka, Poznań-Wrocław 2006, s. 47-57.
 42. Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, [w:] Finanse samorządowe 2006 pod red. C. Kosikowskiego, Warszawa 2006, s. 247-255.
 43. Instrumenty finansowoprawne determinujące prawo studenta do bezzwrotnej pomocy materialnej w uczelni publicznej,[w:] Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta, pod red. A. Szadok-Bratuń, Kolonia Limited, Wrocław 2007, s. 147-157.
 44. Konstytucyjne zasady ochrony podatnika, [w:] Doradca podatkowy obrońcą praw podatnika, pod red. nauk. J. Glumińskiej-Pawlic, Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Katowice 2007, s. 59-67.
 45. Nowe regulacje prawne determinujące wykorzystywanie przez jednostki samorządu terytorialnego środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w latach 2007-2013, [w:] Problematyka funkcjonowania samorządu terytorialnego, pod red. Z. Ofiarski et al., Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Szczecin 2007, (Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie 1/2007 ), s. 83-96.
 46. Pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane w ramach postępowań naprawczych lub ostrożnościowych, [w:] Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego pod red. nauk. L. Patrzałka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań–Wrocław 2007, s. 277-287.
 47. Przesłanki stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, [w:]: Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych], red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, s. 103-112.
 48. Zadania nadzorcze regionalnych izb obrachunkowych wobec projektów i programów jednostek samorządu terytorialnego finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, [w:] 15 lat funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych jako organów nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, red. nauk. J. Małecki, R. Hauser, Z. Janku, Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Poznań 2007, s. 115-128.
 49. Pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane w ramach postępowań naprawczych lub ostrożnościowych, [w:] Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego pod red. L. Patrzałka, Poznań-Wrocław 2007 s.277-289.
 50. Nowe regulacje prawne determinujące wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego środków pieniężnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w latach 2007-2013, [w:] Problematyka funkcjonowania samorządu terytorialnego, Szczecin 2007, s. 83-97.
 51. Instrumenty finansowoprawne determinujące prawo studenta do bezzwrotnej pomocy materialnej w uczelni publicznej, [w:] Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta, Wrocław 2007, 147-159
 52. Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego pochodzące z budżetu UE oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, [w:] Finanse samorządowe 2008 : 410 pytań i odpowiedzi: wzory uchwał, deklaracji, decyzji pod red. C. Kosikowskiego, Wyd. 3, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 237-254.
 53. Finanse Wspólnoty Europejskiej jako źródło finansowania wydatków publicznych i prywatnych w Polsce, [w:] Nauka finansów publicznych i prawa finansowego w Polsce : dorobek i kierunki rozwoju: księga jubileuszowa Profesor Alicji Pomorskiej, pod red. J. Głuchowski, C. Kosikowski, J. Szołno-Koguc, Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, s.468-478.
 54. Kompetencje organów jednostek samorządu terytorialnego związane z pozyskiwaniem środków budżetowych Unii Europejskiej,[w:] Zagadnienia prawne finansów i gospodarki samorządu terytorialnego, red. nauk. A. Borodo, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń 2008, s. 51-70.
 55. Odpowiedzialność za naruszenie prawa zamówień publicznych: odpowiedzialność podmiotów sektora finansów publicznych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, [w:] Prawo zamówień publicznych, pod red. M. Guzińskiego, Kolonia Limited, Wrocław 2008, s. 193-205.
 56. Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z finansowaniem projektów i programów ze środków funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności Unii Europejskiej [w:] Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie: IV Forum Samorządowe, red. nauk. B. Filipiak, A. Szewczuk, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, (Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Szczeciński, Ekonomiczne Problemy Usług nr 14), s. 255-265.
 57. Zasady pionowego wyrównywania finansowego w gminach w formie subwencji ogólnej, [w:] II Lubuskie Forum Samorządu Terytorialnego: konferencja naukowa: referaty, kom. nauk. J. Regulski et al. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Sulechów 2008, s. 165-180.
 58. Dotacje rozwojowe jako źródło finansowania przez jednostki samorządu  terytorialnego programów z udziałem środków pieniężnych pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków  zagranicznych, [w:]  pod red. A. Patrzałek , Wrocław 2008, s. 165- 181.
 59. Kompetencje organów jednostek samorządu terytorialnego związane z pozyskiwaniem środków budżetowych UE, [w:] Zagadnienia prawne finansów i gospodarki samorządu terytorialnego, pod red A. Borodo, Toruń 2008, s.51-71.
 60. Administracyjnoprawne oraz finansowoprawne aspekty wykonywania przez gminę niemiecką zadań z zakresu administracji świadczącej [współaut. M. Miemiec] [w:] Inwestycje samorządu terytorialnego, red. Z. Ofiarski i in., Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Szczecin 2009 (Zeszyty Naukowe, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej 2009 nr 1), s. 97-116.
 61. Reformowanie administracji publicznej [współaut. Marcin Miemiec], [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, pod red. J. Supernata, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, (Acta Universitatis Wratislaviensis nr 3168), s. 483-495.
 62. Władztwo podatkowe gminy niemieckiej, [w:] Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego: stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, pod red. nauk. W. Miemiec, Oficyna Wydaw. Unimex, Wrocław 2009, s. 320-328.
 63. Wybrane zagadnienia 1~R odpisu od należnego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego, [w:] Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, pod red. J. Blicharz i J. Bocia, Kolonia Limited, Wrocław 2009, s. 357-365.
 64. Budżet środków europejskich: wybrane zagadnienia finansowo-prawne, [w:] System finansów publicznych. Księga dedykowana Panu profesorowi Andrzejowi Drwiłło w 70 rocznicę urodzin, (Prawo Finansowe Wobec Wyzwań XXI wieku), pod red. A. Dobaczewskiej, E. Juchniewicza, T. Sowińskiego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2010, s. 205-219.
 65. Czy budżet powiatu w świetle nowej ustawy o finansach publicznych można określić mianem budżetu zadaniowego? [w:] Studia z nauk społecznych, pod red. M. S. Wolańskiego i B. H. Bladochy - Polkowice, 2010, (Zeszyty Naukowe Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach 2010, z. 3), s. 163-171.
 66. Komentarz do ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. [Art 4, art. 11 ust. 1 pkt 1, 2, 4 oraz ust. 2-4, art. 12] [w:] Regionalne izby obrachunkowe: charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy, pod red. M. Steca, Wolters Kluwer Polska, Warszawa–Kraków 2010, s. 238-240, 309-333, 345-355, 386-405.
 67. Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad działalnością samorządu terytorialnego w sferze budżetowej [współaut. M. Miemiec], [w:] Regionalne izby obrachunkowe: charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy, pod red. M. Steca, Wolters Kluwer Polska, Warszawa–Kraków 2010, s. 118-139.
 68. Podatek akcyzowy, [w:] Prawo podatkowe, pod red. H. Dzwonkowskiego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010 (Skrypty Becka), s. 214-225.
 69. Podatek od czynności cywilnoprawnych, [w:] Prawo podatkowe, pod red. H. Dzwonkowskiego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010 (Skrypty Becka), s. 250-255
 70. Podatek od środków transportowych [w:] Prawo podatkowe, pod red. H. Dzwonkowskiego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010 (Skrypty Becka), s. 237-241.
 71. Podatek tonażowy [w:] Prawo podatkowe, pod red. H. Dzwonkowskiego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010 (Skrypty Becka), s. 241-243.
 72. Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad działalnością samorządu terytorialnego [współaut. M. Miemiec], [w:] Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie 1995-2010: księga jubileuszowa, kom. programowo-red. Z. Ofiarski et al., Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Szczecin 2010, s. 99-128.
 73. Zasady pozyskiwania i wykorzystania bezzwrotnych środków zagranicznych, [w:] System prawa finansowego. T. 2, Prawo finansowe sektora finansów publicznych, pod red. E. Ruśkowskiego, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 347-393.
 74. Kategoria kredytu i pożyczki jako tytułów zaliczanych do państwowego długu publicznego w ustawie o finansach publicznych i w rozporządzeniu wydanym na jej podstawie, [w:] Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, red. nauk. J. Szołno-Koguc, A. Pomorska, Lex a Wolters Kluwer business (Monografie Lex), Warszawa 2011, s. 183-196.
 75. Sankcje z tytułu niewłaściwego pobierania i wykorzystania środków przeznaczonych na finansowanie programów z udziałem bezzwrotnych środków europejskich, [w:] Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Wandzie Wójtowicz, pod red. A. Pomorskiej, P. Smolenia, J. Stelmasiaka, A. Gorgola, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 293-304.
 76. Zasady i zakres przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, objętych nadzorem Regionalnych Izb Obrachunkowych, [w:] Ekologičeskie, pravovye i medicinskie aspekty bioètiki i biobezopasnosti : sbornik naučnyh statej, red. kol. S. V. Agievec et al., Ministerstvo obrazovaniâ Respubliki Belarus, Učreždenie obrazovaniâ "Grodnenskij Gosudarstvennyj Universitet imeni Ânki Kupaly", Grodno 2011, s. 78-86.
 77. Podatek akcyzowy, [w:] Prawo podatkowe, pod. red. H. Dzwonkowskiego, Beck, Warszawa 2011, s. 214-225.
 78. Podatek tonażowy, [w:] Prawo podatkowe, pod. red. H. Dzwonkowskiego, Beck, Warszawa 2011, s. 241-244.
 79. Podatek od środków transportowych, [w:] Prawo podatkowe, pod. red. H. Dzwonkowskiego, Beck, Warszawa 2011, s. 237-240.
 80. Podatek od czynności cywilnoprawnych, [w:] Prawo podatkowe, pod. red. H. Dzwonkowskiego, Beck, Warszawa 2011, s. 250-255.
 81. Konstytucyjne uregulowanie mechanizmu nadzoru realizowanego przez regionalne izby obrachunkowe, [w:] Konstytucyjno-prawne regulacje  stosunków społecznych w Republice Białoruskiej i w innych państwach europejskich, Grodno 2011 r. s. 180-192.
 82. Zmiany budżetu w trakcie jego wykonywania, [w:] Prawo finansowe pod red. R. Mastalskiego, E. Fojcik-Mastalskiej, Wolters Kluwer Warszawa 2011, s. 81-88.
 83. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, [w:] Prawo finansowe pod red. R. Mastalskiego, E. Fojcik-Mastalskiej, Wolters Kluwer Warszawa 2011, s. 97-103, 107-111.
 84. Podatek od czynności cywilnoprawnych, [w:] Prawo finansowe pod red. R. Mastalskiego, E. Fojcik-Mastalskiej, Wolters Kluwer Warszawa 2011, s. 296-303.
 85. Podatek od środków transportowych, [w:] Prawo finansowe pod red. R. Mastalskiego, E. Fojcik-Mastalskiej, Wolters Kluwer Warszawa 2011, s. 314-331.
 86. Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Prawo finansowe pod red. R. Mastalskiego, E. Fojcik-Mastalskiej, Wolters Kluwer Warszawa 2011, s. 381-389.
 87. Budżet środków europejskich jako podstawowe źródło finansowania projektów z udziałem bezzwrotnych środków unijnych, [w:] Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce: aspekty prawno-finansowe, pod red. W. Miemiec, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2012, s. 155-181.
 88. Formy wykorzystywania bezzwrotnych środków unijnych, [w:] Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce: aspekty prawno-finansowe, pod red. W. Miemiec, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2012, s. 189-191.
 89. Konsekwencje nieprawidłowego wykorzystania bezzwrotnych środków unijnych w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, [w:] Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce: aspekty prawno-finansowe, pod red. W. Miemiec, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2012, s. 271-289.
 90. Dopuszczalność drogi przed sądem administracyjnym w postępowaniu aplikacyjnym o bezzwrotne środki unijne, [w:] Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku : księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu, red. I. Czaja-Hliniak. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o., Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2012, s. 273-282.
 91. Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w realizacji płatności, [w:] Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce: aspekty prawno-finansowe, pod red. W. Miemiec, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2012, s. 209-211.
 92. Zlecenie płatności i jego rola w przepływie środków unijnych [w:] Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce: aspekty prawno-finansowe, pod red. W. Miemiec, Oficyna Wydawnicza Unimex, Wrocław 2012, s. 203-208.
 93. Konsekwencje naruszania dyscypliny finansów publicznych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego, [w:] Zamówienia publiczne jako przedmiot regulacji prawnej: podręcznik uniwersytecki, pod red. M. Guzińskiego, Kolonia Limited, Wrocław 2012, s. 211-247.
 94. Podatek akcyzowy, [w:] Prawo podatkowe, pod red. H. Dzwonkowskiego, oprac. A. Buczek et al., Wyd. 2, [uaktualnione], Wydawnictwo C.H. Beck (Skrypty Becka), Warszawa 2012, s. 219-236.
 95. Podatek od czynności cywilnoprawnych, [w:] Prawo podatkowe, pod red. H. Dzwonkowskiego, oprac. A. Buczek et al., Wyd. 2, [uaktualnione], Wydawnictwo C.H. Beck (Skrypty Becka), Warszawa 2012, s. 262-268
 96. Podatek od środków transportowych, [w:] Prawo podatkowe, pod red. H. Dzwonkowskiego, oprac. A. Buczek et al., Wyd. 2, [uaktualnione], Wydawnictwo C.H. Beck (Skrypty Becka), Warszawa 2012, s. 248-252.
 97. Podatek tonażowy, [w:] Prawo podatkowe, pod red. H. Dzwonkowskiego, oprac. A. Buczek et al., Wyd. 2, [uaktualnione], Wydawnictwo C.H. Beck (Skrypty Becka), Warszawa 2012, s. 252-255.
 98. Prawo gminy niemieckiej do nakładania podatków miejscowych, [w:] Finanse publiczne i prawo finansowe – realia i perspektywy zmian: Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu, red. nauk. L. Etel, M. Tyniewicki, Temida 2, Białystok 2012, s. 252-260.
 99. Stosowanie prawa podatkowego przez gminne organy podatkowe : wybrane zagadnienia, [w:] Problemy pravotvorčestva i pravoprimeneniâ v gosudarstvah Central'noj i Vostočnoj Evropy: sbornik naučnyh statej, red. N. V. Sil'čenko, Ckoperspektiva, Minsk 2012, s. 134-138.
 100. Podatek akcyzowy, [w:] Prawo podatkowe, pod red. H. Dzwonkowskiego, Beck, Warszawa 2013, s. 270–288.
 101. Procesowe gwarancje podatnika związane z prawem do załatwienia sprawy w rozsądnym terminie współautorstwo razem z A. Kowalską, [w:] Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego pod red. W. Miemiec i K. Sawickiej, Wolters Kluwer business 2014, s 170-180.
 102. Aspekty publicznoprawne umowy o udzielenie zamówienia publicznego, [w:] Prawo i Administracja dla Regionu, pod red. P. Borszowski i R. Kowalczyk, Wałbrzych 2014, nr 1, s 57-73.
 103. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych będąca rezultatem zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego, [w:] Dyscyplina finansów publicznych- Narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego, Kraków 2013, s. 241-254.
 104. Income of the State budget received from the European Union and principles of its use in financing Polish regional policy – Dohody budzetov v stranah Central;noj i Vostocnoj Evropy, _ Vyp.4 (2014), s. 113-125.  Dochody budżetu państwa otrzymane z UE i zasady ich wykorzystywania w finansowaniu polskiej polityki regionalnej - tłum tytułu na j. polski.,

Artykuły w czasopismach naukowych

 

 1. Rady narodowe i terenowe organy administracji państwowej a jednostki nie podporządkowane w świetle ustawy o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo CLIII, Wrocław 1988, s. 145-152.
 2. Prakseologiczne i prawne pojęcie koordynacji, Zeszyty Naukowe AE we Wrocławiu 1988, nr 170 (Nauki Społeczne z. 3), s. 175-185.
 3. Niektóre zagadnienia prawnego pojęcia samodzielności finansowej rad narodowych, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 1022, Prawo CLXVIII, Wrocław 1990, s. 209-216.
 4. Dochody własne budżetów terenowych stopnia podstawowego, Acta Universitatis Wratislaviensis, No 1093, Przegląd Prawa i Administracji T. XXVI, Wrocław 1990, s. 145-154.
 5. Niemieckie obserwacje. Gminy i gospodarka, cz. I, Wspólnota 1991, nr 31
 6. Niemieckie obserwacje. Gminy i gospodarka, cz. II, Wspólnota 1991, nr 32.
 7. Niemieckie obserwacje. Gminy i gospodarka, cz. III, Wspólnota 1991, nr 34.
 8. Podstawa prawna kas oszczędnościowych, Wspólnota 1991, nr 33.
 9. Pobieranie opłaty skarbowej od odwołań i zażaleń rozpatrywanych przez kolegia odwoławcze, Orzecznictwo Kolegiów Odwoławczych 1991, nr 3.
 10. Podmiotowość publicznoprawna gminy [współaut. M. Miemiec], Samorząd Terytorialny 1991, nr 11-12, s. 15-19.
 11. Zakres budżetu gminy, Poradnik Samorządowy 1992, nr 1, s. 46-58.
 12. Procedura budżetowa oraz postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej w zakresie ochrony budżetu gminy, Poradnik Samorządowy 1992, nr 1, s. 59-72.
 13. Projekt ustawy o komunalnych kasach oszczędności [współaut. M. Mazurkiewicz], Wspólnota 1992, nr 19.
 14. W sprawie niektórych zasad systemu finansów samorządu terytorialnego, [w:] Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania samorządu lokalnego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 1992, seria I.
 15. Błędne pojęcie targowiska, Wspólnota 1993, nr 38.
 16. Mieszkania za obligacje [współaut. E. Płonka], Wspólnota 1993, nr 39-40.
 17. Zakres nadzoru realizowanego przez Regionalne Izby Obrachunkowe, Poradnik Samorządowy 1993/1994, nr 2, s. 48-63.
 18. Komentarz do niektórych istotnych naruszeń prawa w uchwałach budżetowych [współaut. K. Sawicka], Finanse Komunalne 1994, nr 2, s. 21-33.
 19. Kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych w działalności komunalnej, Biuletyn RIO Wrocław 1994, nr 3, s. 22-24.
 20. Wybrane zagadnienia z problematyki kompetencji nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych nad działalnością komunalną z zakresie spraw budżetowych, Finanse Komunalne 1994, nr 3, s. 5-14.
 21. Finansowanie zwrotne w gminie, Poradnik Samorządowy 1994/1995, nr 3, s. 21-30.
 22. Opodatkowanie działek gruntu szkolnego, Poradnik Samorządowy 1994/1995, nr 3,
  s. 158-160.
 23. Kredyty, pożyczki i emisja obligacji w działalności komunalnej, Samorząd Terytorialny 1995, nr 3, s. 71-80.
 24. Obligacje komunalne w świetle nowej regulacji prawnej, Biuletyn RIO Wrocław 1995,
  nr 2, s. 79-84.
 25. Konsekwencje nowelizacji przepisów ustawy o finansowaniu gmin, Finanse Komunalne 1996, nr 1, s. 18-28.
 26. Zagadnienia prawne emisji obligacji komunalnych, Finanse Komunalne 1996, nr 5, s. 5-16.
 27. Ocena finansów komunalnych z punktu widzenia dochodów budżetów gmin, Przegląd Regionalny, Legnica 1996, nr 6, s. 1-3.
 28. Problematyka stosowania w klasyfikacji wydatków budżetu gminy “paragrafu 48” w związku z dofinansowywaniem zadań państwowych wykonywanych przez niekomunalne jednostki organizacyjne w dziedzinie kultury i sportu, Finanse Komunalne 1996, nr 6, s. $$$.
 29. Finansowanie zadań oświatowych w gminach Dolnego Śląska w 1996 r. (wybrane zagadnienia), Dyrektor Szkoły 1997, nr 1, s. 9-22.
 30. Finanse komunalne a budżety gmin – kulawy system, Rynek Zamówień Publicznych 1996, nr 20, s. 12.
 31. Konstytucyjne gwarancje samodzielności samorządu terytorialnego [współaut.
  M. Miemiec], Acta Universitatis Wratislaviensis No 2018, Przegląd Prawa i Administracji XXXVIII, Wrocław 1997, s. 151-171.
 32. Rozliczenie z tytułu subwencji w Kodeksie karnym skarbowym, Finanse Komunalne, 2000, nr 3, s.5-11.
 33. Wstrzymanie decentralizacji finansów samorządu terytorialnego, Finanse Komunalne 2001, nr 5, s. 5-11.
 34. Źródła pokrycia deficytu: ostrożność ustawodawcy, Wspólnota 2001, nr 12, s. 7-9.
 35. Ocena sytuacji prawnej systemu finansów samorządu terytorialnego i wnioski de lege ferenda, Finanse Komunalne 2002, nr 3, s. 32-35.
 36. Wyrównywanie finansowe budżetu gminy w Republice Federalnej Niemiec, Finanse Komunalne 2002, nr 6, s. 7-17.
 37. Zasady wykorzystania środków przedakcesyjnych i akcesyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce [współaut. M. Lis], Finanse Komunalne 2003, nr 2, s. 5-21.
 38. Dochody gmin według nowej regulacji prawnej – wybrane zagadnienia finansowoprawne, Finanse Komunalne 2004, nr 5, s.5-16.
 39. Tutela constitucional del contrtribuyente en Polonia [Konstytucyjna ochrona podatnika w Polsce], Revista de Derecho Vox Juris 12, Universidad de San Martin De Torres, Lima 2005, s. 39-55.
 40. Projekt ustawy budżetowej na rok 2007, Finanse Publiczne 2006, nr 1, s. 16-18.
 41. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych a kwestia rozliczenia z tytułu dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, Przetargi publiczne 2006 Nr 10, s. 49-51.
 42. Prawie reforma, Finanse Publiczne 2007, s. 8-9
 43. Charakter prawny wojewódzkiego funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym i zasady umarzania jego należności, Nowe Zeszyty Samorządowe 2008, nr 5, s. 28-35.
 44. Dotacje rozwojowe dla jst [jednostek samorządu terytorialnego] Finanse Publiczne 2008, nr 4, s. 35-40.
 45. Pojęcie i podstawowe zasady determinujące odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, (tekst także w jęz. ukr. pt.: Ponâttâ ta osnovnì principi, ŝo viznačaűt' vìdpovìdal'nìst' za porušennâ disciplìni publ1icnih finansiv, s. 391-407) Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 2010 Nr 1 (2010), s. 375-390.
 46. Transfery środków pieniężnych pomiędzy budżetem państwa a budżetami jednostek samorządu terytorialnego: wybrane aspekty finansowoprawne, Finanse Komunalne 2010, nr 1-2, s. 52-75 (Materiały z Konferencji "20 lat finansów samorządowych w Polsce", która odbyła się w dniach 18-20.11.2009 r. w Zamku Kliczków).
 47. Czy budżet powiatu w świetle nowej ustawy o finansach publicznych można określić mianem budżetu zadaniowego?, Studia z Nauk Społecznych, Polkowice 2010, nr 3, s. 163-173.
 48. Bagatorìčnij fìnansovij prognoz - instrument rozširennâ planuvannâ finansovogo upravl'ìnnâ v organah mìscevogo samovrâduvannâ, Vroclavs'ko-L'vìvs'kij Űridičnij Zbirnik = Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 2011, Nr 2,  s. 33-40 (Tekst w jęz. polskim: Wieloletnia prognoza finansowa – instrument wydłużenia planowania gospodarki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, s. 41-48).
 49. Kategoria kredytu i pożyczki jako tytułów zaliczonych do państwowego długu publicznego w ustawie o finansach publicznych i w rozporządzeniu wydanym na jej podstawie, Finanse Komunalne 2012 nr 1, s. 34-44.
 50. Bases constitucionais do financiamento das unidades do governo local na judicatura do Tribunal Constitucional polones, Revista Brasileira de Estudos Constitucionais 2012, Ano 6, n. 23, s. 557-574.
 51. Realność wieloletniej prognozy finansowej w ocenie RIO [współaut. J. Radzieja], Finanse Publiczne, 2012 nr. 11, s. 35-39.
 52. Przesłanki determinujące zwrot środków przeznaczonych na finansowanie programów realizowanych przez JST z udziałem bezzwrotnych środków europejskich, Finanse Komunalne 2012, nr 1-2, s. 34-43. (Referat na konferencję "Finanse samorządu terytorialnego po zmianach wprowadzonych przez ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych", Kliczków, 10-12 października 2011 r.)
 53. Usługi jako przedmiot podatku od towarów i usług w Polsce, Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze = Vroclavs'ko-L'vìvs'kij Űridičnij Zbìrnik 2012 Nr 3, s. 339-352 (tekst także w jęz. ukr. Poslugi âk predmet podatku na tovari ì poslugi v Pol'ŝì, s. 353-367).
 54. Normatywne kryteria wyrównywania poziomego dochodów gmin i powiatów [współaut. Przemysław Pest], [w:] Samorząd, finanse, nadzór i kontrola : XX-lecie regionalnych izb obrachunkowych,  red. nauk. Ryszard Paweł Krawczyk, Mirosław Stec, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013 (Monografie Lex), s. 105-127.
 55. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu czynów poprzedzających zawarcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Kontrola zamówień publicznych, red. Nauk.  T. Kocowski, J. Sadowy, Wrocław-Warszawa 2013, s.49-59.

Glosy

 

 1. Glosa do wyroku NSA – ośrodek zamiejscowy w Lublinie – z 25.XII. 1993 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w T. o odmowie udzielenia zarządowi gminy absolutorium za 1992 r., Finanse Komunalne 1994, nr 1, s. 68-76.
 2. Glosa do wyroku NSA z 5 stycznia 1996 r. (SA/BK 494/95), Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 1998, nr 3 (35), s. 293-296.
 3. Glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z 25 lipca 2003 r. Sygn. akt. V CK 108/02 [współaut. A. Cisek], Finanse Komunalne 2004, nr 12, s. 66-76.

 

Recenzje pracy habilitacyjnej i recenzje osiągnięć naukowych w postępowaniu habilitacyjnym

 

 1. Recenzja osiągnięć naukowych dra Jacka Wantoch-Rekowskiego, sporządzona w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego maj 2014r.
 2. Recenzja osiągnięć naukowych dr Krystyny Nizioł, sporządzona w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, sierpień 2014 r.
 3. Recenzja osiągnięć naukowych dr Elżbiety Feret sporządzona w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, - wrzesień 2014.

Opublikowane recenzje książek

 

 1. Recenzja książki Jadwigi Glumińskiej: Finansowanie gmin, Finanse Komunalne 1998, nr 3, s. 77-79
 2. Recenzja książki Eugenii Fojcik-Mastalskiej Prawo bankowe Unii Europejskiej. Mechanizmy i zakres, Przegląd Legislacyjny 1996, nr 3, s. 130-132.
 3. Recenzja książki pod red. E. Ruśkowskiego: Kontrola i stosowanie prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP, Warszawa 2006, Finanse Komunalne 2007, nr 3, s. 76-78.
 4. Recenzja książki Joanny M. Salachny: Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2008, Finanse Komunalne 2009, nr 5, s. 71-76.
 5. Recenzja książki Marka Szydło: Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Wolters Kluwers Polska Warszawa 2008, Finanse Komunalne 2008, nr 9, s. 74-77.
 6. Recenzja książki Marii Jastrzębskiej: Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2012, Finanse Komunalne 2012, nr 11, s. 75-76.
 7. Recenzja monografii, Andrzeja Niezgody, Podział zasobów publicznych pomiędzy administracją rządową a samorządową, Wolters Kluwer  business, Warszawa 2012, ss.343., Samorząd Terytorialny, -R24, 2014,  nr 1-2, s.169 – 174.

Recenzje artykułów

 

 1. Recenzja artykułu dla  Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego pt.  „Rozprawa i jej regulacje w odwoławczym postępowaniu podatkowym a jej praktyczne zastosowanie”
 2. Recenzja artykułu  dla Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego pt. „Ryzyko wynikające z umowy o utworzeniu konsorcjum bankowego”,
 3. Recenzja  artykułu dla Kwartalnika Prawa Podatkowego pt. „Odpowiedzialność podatkowa małżonka podatnika pozostającego we wspólności majątkowej- przesłanki i ograniczenia”,
 4. Recenzja artykułu dla Finansów Komunalnych  pt. „Analiza wydatków strukturalnych jednostek samorządu t6erytorialnego za lata 2005-2012”, autorstwa P. Zygadły.
 5. Recenzja artykułu dla Wydawnictwa  Uniwersytetu Śląskiego Silesian Journal pt. „Charakter prawny audytu wewnętrznego świetle przepisów ustawy o finansach publicznych” , autorstwa M. Zdebla.

Recenzje wydawnicze

 

 1. Recenzja podręcznika autorstwa Rafała Lipniewicza  pt. „Prawo podatkowe – Zarys Wykładu”, 2010
 2. Recenzja książki autorstwa Doroty Wojtczak,  Usługi bankowe w regulacjach Unii Europejskiej, na zlecenie Wolters Kluwer  Sp. z o. o., Warszawa 2012 
 3. Recenzja książki autorstwa  Krzysztofa Tesznera,  Administracja podatkowa w Polsce, na zlecenie Wolters Kluwer Sp. z o. o. , Warszawa 2012.
 4. Recenzja pracy Nowelizacja art. 119 par. 3 Kodeksu Karnego Skarbowego chroni właściciela rzeczy podlegającej przepadkowi, a nie będącego sprawcą czynu zabronionego, na zlecenie  Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego,  2012
 5. Recenzja pracy Konsekwencje nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece dla banków, na zlecenie Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012
 6. Recenzja pracy Wykładnia prawa podatkowego Unii Europejskiej, na zlecenie Wolters Kluwer Sp. z o. o. , Warszawa 2013
 7. Recenzja pracy, Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego stosowane przez  samorząd terytorialny, na zlecenie Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora” Toruń 2013.