prof. dr hab. Barbara Adamiak

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2630
Email:
barbara [dot] adamiak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

  czwartek     9.30  -  11.30

   25 luty            9.00  -  10.00

   1 kwietnia     12.30  - 13.30

   7 maj               8.30  - 9.30

   3 czerwca      9.00  -  10.00

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Barbara Adamiak
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

Instytucje materialnego i procesowego prawa administracyjnego ochrony praw jednostki wobec władczej ingerencji administracji publicznej. Współczesne regulacje form działania administracji publicznej. Koncepcja sądownictwa administracyjnego.

 

Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism:

- Rada Naukowa czasopisma Zeszyty Naukowe Naczelnego Sądu Administracyjnego.

- Rada Naukowa czasopisma Samorząd Terytorialny.

- Rada Naukowa czasopisma Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo.

 

Nagrody:

- Nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Działalność pozauczelniana:

- Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Publikacje: 

Około 200 publikacji z zakresu postępowania administracyjnego.

Monografie:

- B. Adamiak, Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz, Warszawa 2014.

- B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2014 (wyd. 12).

- B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2014 (wyd. 13).

- B. Adamiak, J. Borkowski, R. Mastalski, J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa 2014. Komentarz, Wrocław 2014.

- B. Adamiak, J. Borkowski, Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych, Warszawa 2012 (wyd. 2).

- B. Adamiak, J. Borkowski, A. Skoczylas, System prawa administracyjnego, Warszawa 2010, t. 9, rozdz. I-II, VI, VII § 17, 19, rozdz. VIII § 21-22, rozdz. X-XI, XII § 44-49, rozdz. XIII.

 

Artykuły:

- Trwałość czynności prawnych w prawie podatkowym, [w:] Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, Wrocław 2009.

- Od klasycznych do współczesnych gwarancji prawa do szybkiego załatwienia sprawy administracyjnej, [w:] Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego, Wrocław 2009.

- Niekonstytucyjność aktu normatywnego a czynności prawnoadministracyjne jednostki, Państwo i Prawo 2008, z. 4.

- Ochrona dobra wspólnego we współczesnej koncepcji wadliwości decyzji administracyjnej, [w:] W służbie dobru wspólnemu, Warszawa 2012.

- Gradacja naruszenia procesowego prawa administracyjnego, Państwo i Prawo 2012, z. 3.

- Prawa jednostki w koncepcji władztwa administracyjnego przesuniętego w czasie, Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka, Przemyśl Rzeszów 2013, nr 1.

- Glosa do wyroku NSA z 20 kwietnia 2012 r., II GSK 395/11, OSP 2013, z. 3, poz. 28.

- Glosa do wyroku WSA w Białymstoku z 29 marca 2012 r., II SA/Bk 122/12, OSP 2013, poz. 12.