prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

Pokój 221 Budynek A

Telefon:
71 375 23 25
Email:
krzysztof [dot] wojtowicz [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Najbliższe konsultacje odbędą się dnia  8 czerwca (czwartek) w godz. 9.30- 10.30

 

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz
Działalność naukowa: 

I. Zainteresowania badawcze

 

Prawo Unii Europejskiej, prawo międzynarodowe, prawo konstytucyjne

 

II. Dorobek naukowy:

 

a. Monografie:

 

1. "Constitutional Courts and European Union Law", E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2014.

2. „Sądy konstytucyjne wobec prawa Unii Europejskiej”, Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2012.

3. „Uprawnienia nadzwyczajne prezydenta Stanów Zjednoczonych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.

4. „Partia w mechanizmie władz państw Afryki Wschodniej”, Ossolineum, Wrocław 1980.

 

b.

Rozdziały w monografiach:

 1. „Traktat akcesyjny : komentarz [do wyroku z dnia 11 maja 2005 r., K 18/04]”,[ w:] Na straży państwa prawa : trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego / redakcja naukowa Leszek Garlicki, Marta Derlatka, Marcin Wiącek. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2016. - S. 501-[518].

 2. „Art. 9 (Zasada przestrzegania prawa międzynarodowego” [w:] Konstytucja RP. T. 1 Komentarz Art. 1-86, pod redakcją Marka Safjana i Leszka Boska, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016. – S. 325-335.

 3. Polityka zagraniczna Unii Europejskiej a kompetencje państw członkowskich, [w:] Polityka zagraniczna Unii Europejskiej. Prawo i praktyka, pod redakcją Jana Galstera i Aleksandry Szczerby-Zawady, Instytutu Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2016, s. 73-85.

 4. „Europeizacja konstytucji państw Unii Europejskiej”, K. Kubuj, J. Wawrzyniak red., Warszawa 2011 (autor„Podsumowania”).

 5. The Role of Domestic Courts in Treaty Enforcement. A Comparative Study”, ed. by D. Sloss, Cambridge University Press 2009, współautor rozdziału.
 6. Encyclopedia of World Constitutions”, edited by G. Robbers, Facts on File, New York 2007, autor rozdziału “Poland”)
 7. „Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Raport końcowy z badań”, Warszawa 2006, autor rozdziału „Otwarcie Konstytucji RP na prawo międzynarodowe i procesy integracyjne”.
 8. „System ochrony praw człowieka”, wyd. II, Kraków 2005 (autor rozdziału „Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej”).
 9. „Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne”, Lexis-Nexis, Warszawa 2004.
 10. „Trybunał Sprawiedliwości i Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich. Wybór aktów prawnych z wprowadzeniem” Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.
 11. “International Encyclopaedia of Laws”, edited by R. Blanpain, Kluwer Law International 2002, (współautor rozdziału „Poland. Constitutional Law”).
 12. „Prawo Europejskie. Geneza i zmiany jakościowe oraz Traktaty założycielskie Unii Europejskiej i Wspólnoty Europejskiej”, Kolonia Ltd. Wrocław 2002.
 13.  „Opozycja parlamentarna”, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000 (autor rozdziału „Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii”).
 14. “The Principles of Basic Institutions of the System of Government in Poland”, Warsaw 1999 (autor rozdziału „The Receptivity of the Constitution of the Republic of Poland to International and Supranational Law”).
 15. “Ustrój i struktura aparatu państwowego i samorządu terytorialnego”, W. Skrzydło red., Wydawnictwo Sejmowe Warszawa 1997, (autor rozdziału „Prezydenckie uprawnienia nadzwyczajne (analiza prawnoporównawcza). 
 16. Główne kultury prawne współczesnego świata”, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1995, (autor rozdziału„Common law”)
 17. „Trybunał Stanu w Polsce”, Warszawa 1983, (autor rozdziału „Odpowiedzialność konstytucyjna w innych państwach”).

Artykuły:

 1. „Zakres swobody państw członkowskich Unii Europejskiej w regulowaniu zasad prawa własności : wątpliwości legislacyjn” [w:] Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach : zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu. T. 2 / pod redakcją Katarzyny Łucarz i Janusza Sawickiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3710). - S. [264]-272
 2. .„Allgemeingültige Wertvorstellungen und das eigenständige System des Grundrechtsschutzes in der Europäichen Union [w:] Deutsch-Polnische Gesellschaft der Universität Wrocław (breslau) : 15 Jahre gemeinsam auf dem Weg in das geeinte Europa. Bd. 2, Akademische Fastreden / Norbert Heisig. - Wrocław : ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe ; Dresden : Neisse Verlag, 2016. - S. 214-229. Tekst jest tłumaczeniem wykładu pt. Uniwersalizm wartości ogólnoludzkich a autonomiczny system ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej, który odbył się w dniu 13 maja 2011 r. Tekst w jęz. pol. opublikowano równolegle do tłumaczenia niemieckiego.
 3. “Zakłócenie dialogu sądów w europejskiej przestrzeni prawnej. Uwagi na tle wyroku Sądu Konstytucyjnego Republiki Czeskiej w sprawie „emerytur słowackich”, [w:] Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata, B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka red., Bydgoszcz-Katowice 2014, s. 544-552.
 4. „Konstytucyjny spór w Kalifornii o prawo do zawierania małżeństwa”, [w:] Gdańskie Studia Prawnicze Tom XXXI, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2014, s. 461-469.
 5. „Le parlament polonais et le respect du principe de subsidiarité” [w:] Le Parlement Européen après l’entrée en vigeur du Traité de Lisbonne, J. Auvret-Finck red, Éditions Larcier 2013.
 6. „Autonomia prawa Unii Europejskiej w wersji ofensywnej – uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Kadi”, [w:] Prawo w służbie państwu i społeczeństwu, B. Banaszak, M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska red., Wrocław 2012.
 7. „Constituçăo e Integraçăo. Novas Perspectivas da Soberania Nacional”, [w:] Entre Brasil e Polônia. Um debate sobre Direito e Democracia, M. A. Maliska, K. Complak red., Rio de Janeiro 2012.
 8. „Kontrola konstytucyjności aktów Unii Europejskiej podjętych ultra vires – między pryncypiami a lojalną współpracą”, [w:] W służbie dobru wspólnemu, R. Balicki, M. Masternak-Kubiak red., Warszawa 2012.
 9. „Rola parlamentów narodowych w świetle postanowień Traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej”, [w:] Parlamentarny system rządów. Teoria i praktyka, T. Mołdawa, J. Szymanek, M. Mistygacz red., Warszawa 2012.  
 10. „Przyczynek do dyskusji na temat skutków interpretacyjnych Deklaracji Nr 17 dołączonej do Aktu końcowego Konferencji Międzyrządowej (Traktat z Lizbony)”, [w:] Prawo karne wykonawcze w systemie nauk kryminologicznych, T. Kalisz red., Wrocław 2011.
 11. ”Status krajowych sądów konstytucyjnych w procedurze odesłań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE”, [w:] Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, A. Bojko, M. Marszał red., Lwów 2011.
 12. „Zachowanie tożsamości konstytucyjnej państwa polskiego w ramach UE. Uwagi na tle wyroku TK z 24.11.2010 r. (K32/09)”, Europejski Przegląd Sądowy, Nr 11/2011.
 13. „Francuski model kontroli konstytucyjności prawa krajowego implementującego prawo wspólnotowe” [w:] „Prawa człowieka - społeczeństwo obywatelskie - państwo demokratyczne”, P. Tuleja, M. Florczak-Wątor, S. Kubas red., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa  2010.
 14. „Rola sądów konstytucyjnych w tworzeniu zintegrowanej europejskiej przestrzeni prawnej” [w:] .,Europejska przestrzeń sądowa, A. Frąckowiak Adamska, R. Grzeszczak red., Wrocław 2010.
 15. « La lutte contre le terrorisme et la garantie des droits fondamentaux : quelques remarques sur la constitutionnalité de certaines mesures anti-terroristes » [w:] L’Union européenne et la lutte contre le terrorisme. Ètat des lieux et prespectives, sous la direction de J. Auvret-Finck, Bruxelles 2010.
 16. „Kwestia wykonalności orzeczeń sądów międzynarodowych – wybrane przykłady” (współautor) [w:] Współczesne sądownictwo międzynarodowe, t. II Wybrane zagadnienia prawne, J. Kolasa red., Wrocław 2010.
 17. “The oversight function of the Sejm in relation to European integration”, The Sejm Review, fourth special edition 2010, w j. angielskim.
 18. “Poszanowanie tożsamości konstytucyjnej państw członkowskich Unii Europejskiej”, Przegląd Sejmowy nr 4/2010.
 19. „Otwarcie systemu konstytucyjnego Niemiec na sprawy jedności Europy”, Przegląd Sejmowy nr 6/2009.
 20. .„Standard regionalny/międzynarodowy odpowiedzialności władzy publicznej za zapewnienie bezpieczeństwa” [w:] Współczesne wyzwania wobec praw człowieka w świetle polskiego prawa konstytucyjnego, Z. Kędzia, A. Rost red., Poznań 2009.
 21. „Funkcja kontrolna Sejmu w zakresie integracji europejskiej”, Przegląd Sejmowy nr 3/2008.
 22. „La funzione di controllo del Sejm nell’ambito dell’integrazione europea” [w:] „Gwarancje konstytucyjne i środki kontroli w państwie demokratycznym z perspektywy dorobku konstytucyjnego Włoch i Polski”, Z. Witkowski, G. C. De Martin, K. Witkowska-Chrzczonowicz red., Toruń 2008.
 23.  „Odpowiedzialność sądów krajowych za naruszenie prawa wspólnotowego – perspektywa polska” [w:] „Stosowanie prawa międzynarodowego i wspólnotowego w wewnętrznym porządku prawnym Francji i Polski”, M. Granat red., Warszawa 2007.
 24.  „Polskie sądy wobec wykładni prawa zawartej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości” [w:] Ratio est anima legis. Księga jubileuszowa ku czci profesora Janusza Trzcińskiego, Warszawa 2007.
 25.  „Konstytucyjne granice pierwszeństwa prawa wspólnotowego w świetle orzecznictwa krajowych sądów konstytucyjnych” [w:] Prawo w XXI wieku. Księga pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, W Czapliński red., Warszawa 2006.
 26.  „Zasada proporcjonalności jako wyznacznik konstytucyjności norm” [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Warszawa 2006.
 27. „Dostęp do informacji o prawie w prawie i orzecznictwie europejskim” [w:] Informacja prawna a prawa obywatela, K. Grajewski, J Warylewski red., Gdańsk 2006.
 28.  „Konstytucja Europejska a idea Stanów Zjednoczonych Europy” [w:] „Europa na rozdrożu”, R. Grzeszczak red., Wrocław 2006.
 29.  „Konstytucja RP z 1997 r. a członkostwo Polski w Unii Europejskiej” [w:] Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, J. Barcz red., wydanie trzecie, Warszawa 2006.
 30. „Współpraca sądów krajowych z Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości – wybrane zagadnienia ustrojowe” [w:] „Polska w Unii Europejskiej” Zakamycze 2005.
 31. „Bezpośredni skutek przepisów prawa wspólnotowego w porządku prawnym RP”  [w:] Kwartalnik Prawa Publicznego Nr 2/2004.
 32.  „Pozycja ustawy w polskim porządku konstytucyjnym po akcesji” [w:] „Parlament Europejski i parlamenty narodowe” Wrocław 2004.
 33. „Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy – podstawy ustroju i porządku prawnego Unii Europejskiej”, Przegląd Sejmowy 2 (61)/2004.
 34. „Non-Military Security Issues in Central Europe” (co-author), International Relations vol. 18 (1) 2004.
 35. „Zasady stosowania prawa wspólnotowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej”, Centrum Europejskie Natolin, EUI Research Laboratory, Zeszyt 8, Warszawa 2003
 36. “Proposed Changes in the Polish Constitution of 1997 ahead of Poland’s Accession to the European Union” [w:] “Poland’s way to the European Union. Legal Aspects.” Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2002.
 37. “Konstytucja RP a przystąpienie Polski do Unii Europejskiiej” [w:] Czy zmieniać konstytucję?, J. Barcz red., Warszawa 2002.
 38.  „Suwerenność w procesie integracji europejskiej” [w:] „Spór o suwerenność”, W. Wołpiuk red., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001.
 39. “Rola sądów krajowych w procesie stosowania prawa wspólnotowego” [w:] „Problemy prawa angielskiego i europejskiego oraz reformy w Europie Środkowej (Polska, Węgry)”, K. Nowacki red., Acta U.Wr. No 2244, Wrocław 2000.
 40. „Prawo międzynarodowe w systemie źródeł prawa RP” [w:] „System źródeł prawa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, M. Granat red., Lublin 2000.
 41. Verfassungsmäßige Grundlagen des Beitritts Polens zur Europäischen Union“ [w:] Społeczeństwo w przełomie. Polska, Niemcy, Unia Europejska. Die Gesellschaft in der Wende. Polen, Deutschland und die Europäische Union, M. Maciejeski red., Wrocław1999.
 42. “Skutki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej dla sądów i Trybunału Konstytucyjnego RP” [w:] Wejście w życie nowej konstytucji RP, Z.Witkowski red., TNOiK, Toruń 1998.
 43.  „Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w krajowym porządku prawnym według projektu Konstytucji RP” [w:] Projekt Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w świetle badań nauki prawa konstytucyjnego, K. Dzialocha, A. Pułło red., Gdańsk 1998.
 44. „Istota i źródła prawa wspólnotowego; konsekwencje dla prawa krajowego” [w:] Prawo międzynarodowe i wspólnotowe w wewnętrznym porządku prawnym, M. Kruk red., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1997.
 45. „Osobowość prawnomiędzynarodowa Wspólnot Europejskich” [w:] Studia nad prawem konstytucyjnym, J. Trzciński, B. Banaszak red., Wrocław 1997.
 46. „Les conditions de l’admission de la Pologne dans l’Union Européen et le droit constitutionnel polonais », Droit Polonais Contemporain, 1-4/1996.
 47.  «Orzeczenie wstępne Trybunału Wspólnot Europejskich » Acta U.Wr. No 1850, Wrocław 1996.
 48. „Warunki przyjęcia do Unii Europejskiej a polskie prawo konstytucyjne” [w:] Polska a Unia Europejska w przededniu Maastricht, C. Mik red., Toruń 1996.
 49. „Zasady stosowania prawa Wspólnot Europejskich w prawie wewnętrznym państw członkowskich” [w:]  Wspólnoty Europejskie. Wybrane problemy prawne, t. II, J. Kolasa red., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995.
 50. „Prawo Wspólnot Europejskich a zasada suwerenności w prawie konstytucyjnym państw członkowskich” [w:]  Wspólnoty Europejskie. Wybrane problemy prawne, t. I, J. Kolasa red., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994.
 51.  „Zasada nadrzędności prawa Wspólnot Europejskich nad prawem wewnętrznym państw członkowskich” [w:] Przeobrażenia we współczesnym prawie konstytucyjnym, K. Działocha red., Wrocław 1995.
 52. „Stosunek ustawy do prawa ponadnarodowego” [w:] „Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym”, J. Trzciński red., Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1994.
 53. „ La participation du citoyen au contrôle de la constitutionnalité dans les projets de nouvelle Constitution polonaise” [w:] Le citoyen el le contrôle de constitutionnalité des lois en Pologne et en France, Presses de l’Institut d’études politiques de Toulouse 1994.
 54. « Ustawa i tryb jej uchwalania w belgijskim prawie konstytucyjnym », Przegląd Sejmowy 1/1994.
 55.  “The presidency and constitutional changes in Poland" [w:] Toward Constitutionalism  and Democracy in Central and Eastern Europe, edited by D. Howard, University of Virginia 1992.
 56. “Nowe tendencje w brytyjskiej praktyce ustrojowej”, Acta U. Wr. No 1290, Wrocław 1992.
 57. „Spór o uprawnienia wojenne w amerykańskiej doktrynie konstytucyjnej”, Państwo i Prawo 1/1992.
 58. „Samorząd lekarski jako lobby”, Sztuka i Medycyna No 2/1992.
 59. „Zracjonalizowany parlamentaryzm”, Polityka Polska, No 2/1990.
 60. „Rola grup nacisku w procesie stanowienia prawa w Wielkiej Brytanii” [w:] Studia nad udziałem grup interesów w procesie tworzenia prawa, Wrocław 1987.
 61. „Wpływ grup nacisku na ustawodawstwo w Stanach Zjednoczonych” [w:] Studia nad udziałem grup interesów w procesie tworzenia prawa, Wrocław 1987.
 62. „Pytania prawne” [w:] Trybunał Konstytucyjny, J. Trzciński red., Acta UWr. No 1037, Wrocław 1987.
 63.  „Instytucje ustrojowe afrykańskich państw orientacji socjalistycznej”, Acta U. Wr. No 77/1985.
 64.  „Grupy nacisku w procesie tworzenia prawa w Stanach Zjednoczonych”, Acta U. Wr. No 719/1984.
 65.  „Konstytucyjne zasady sprawowania wymiaru sprawiedliwości w PRL”, Acta U. W. No 688/1983.
 66.  „Partie polityczne w afrykańskich krajach orientacji socjalistyczne na południe od Sahary” Acta U. Wr. No 618/1981 (współautor).
 67. „Prawna regulacja pozycji partii politycznych w konstytucjach i ustawodawstwie państw Czarnej Afryki”, Acta U. Wr. No 595/1981.
 68. „Ewolucja struktury rządu w Polsce 1944-1975”, Acta U. Wr. No 413/1980.
 69. „Partie i system reprezentacyjny w Afryce Wschodniej”, Państwo i Prawo No 7/1975.
 70. “The Party in the Mechanism of One-Party Government in an African State”, Africana Bulletin No 19/1973.
 71. “Ustrój związkowy Tanzanii”, Acta U. Wr. No 169/1972.

Glosy:

 1. „Glosa do orzeczenia francuskiej Rady Konstytucyjnej z dnia 10 czerwca 2004”, Przegląd Sejmowy 1 (66)/2005.
 2. „Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2005 r. (sygn. akt  K 18/04)”, Przegląd Sejmowy 6 (71)/2005.
 3. „Glosa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 30. XI. 1988 r., Państwo i Prawo 8/1989.

Hasła w komentarzach:

 1. Opracowanie art. 235 -236 TFUE w: „Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz”, A. Wróbel red., t. III, D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny red., Warszawa 2012.
 2. Opracowanie hasła w: „Konstytucje Rzeczypospolitej oraz Komentarz do Konstytucji RP z 1997 r.”, J. Boć red., Wrocław 1998.

III. Granty/projekty badawcze

 

W ramach grantów przyznanych przez Komitet Badań Naukowych  (Narodowe Centrum Nauki) - wykonawca zadań badawczych w ramach takich projektów jak: Problemy prawne Wspólnot Europejskich (1992); Podstawowe dylematy teoretyczne nowej Konstytucji RP (1997); Funkcje prawa telekomunikacyjnego w społeczeństwie informacyjnym (2002).

Kierownik i wykonawca projektu indywidualnego Sądy konstytucyjne wobec prawa Unii Europejskiej (2010-2012).

Kierownik 2 grantów promotorskich zakończonych przygotowaniem rozpraw doktorskich

 

IV. Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń:

 

Członek zespołów redakcyjnych bądź rad programowych w czasopismach: Przegląd Sejmowy (Warszawa), Przegląd Legislacyjny (Warszawa), Kwartalnik Prawa Publicznego (Warszawa-Toruń), Polish Review of International and European Law (Warszawa), Wrocław Review of Law, Administration and Economics (Wrocław).

Od r. 1993 do r. 2001 przez dwie kadencje sekretarz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, a w latach 2000 -2004 członek Rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego (International Association of Constitutional Law). Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego (2007-2010).

 

V. Stypendia/staże naukowe

 

Staże naukowo-badawcze bądź szkoleniowe w następujących ośrodkach naukowych: European University Institute, Fiesole, Włochy (2003); Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg, Niemcy (2002); Université Libre de Bruxelles, Belgia/Bradford University, Anglia (1995);  University of Virginia, Charlottesville; USA (1990/1991); Nuffield College, Oxford, Anglia (1987); Salzburg Seminar – American Law, Austria (1981); Leyden-Amsterdam-Columbia Summer School in American Law, Holandia (1980); University of Illinois, Chicago, USA (1977/1978); Centre Européen Universitaire, Nancy, Francja (1975/1976).

 

Profesor wizytujący w : Macquarie University, Sydney (2010), Australia; Université de Nice, Francja (2009),  Université Paris-Dauphine, Francja (2008); University of California, Santa Barbara, USA (2007); Université René Descartes - Paris V, Francja (2000); Université du Maine, Francja (1999); Université de Poitiers, Francja (1998).

 

VII. Działalnośc pozauczelniana

Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów RP (od 2012), Komitetu doradczego ds. Prawa Europejskiego przy Ministrze Sprawiedliwości (2004-2005), Doradczego Komitetu Prawnego przy Ministrze Spraw Zagranicznych  (1999-2002), Komitetu Sterującego dla priorytetu „Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire” (2005-2006). Członek Rady Kuratorów Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta.

Publikacje: 

Zob. wykaz publikacji w: "Działalność naukowa"..