dr hab. Janina Kundera prof. nadzw. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 210 C,

budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 3752-996
Email:
janina [dot] kundera [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 

Konsultacje w semestrze letnim - środa:  10.30 - 11.30 

  

Zdjęcie użytkownika dr hab. Janina Kundera prof. nadzw. UWr
Działalność naukowa: 

Tematy badawcze:

1. Myśl polityczo-prawna i społeczno-ekonomiczna Niemiec od poł. XIX w.

2. Ekonomia głównego nurtu.

3. Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego.

4. Kierunki alternatywne we współczesnej ekonomii.

Publikacje: 

Elżbieta Kundera -

I     Monografie (2)

1. Ferdynand Lassalle (1825-1864),  AUW No 715, Prawo CXIX, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1984

2. Doktryna "socjalistów z katedry" (1872-1918), AUW No 1849, Prawo CCXLVIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996

II      Redakcje naukowe opracowań zbiorowych (4)

1. Leksykon myślicieli politycznych i prawnych, pod red. Elżbiety Kundery i Marka Maciejewskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, wyd. 1, Warszawa 2004, wyd. 2, Warszawa 2006

2. Słownik historii myśli ekonomicznej, pod red. Elżbiety Kundery, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.

3. Leksykon myślicieli politycznych i prawnych, pod red. Elżbiety Kundery i Marka Maciejewskiego, wyd. 3 - zmienione i uzupełnione, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009

4. Słownik historii myśli ekonomicznej, pod red. Elżbiety Kundery, wyd. 2 - poszerzone i zaktualizowane, Wydawnictwo Oficyna a WoltersKluwer business, Warszawa 2014

III      Artykuły, rozdziały w monografiach, hasła w słownikach, encyklopediach i leksykonach: (468)

A.    Artykuły: (37)

1. Lassalowska koncepcja stowarzyszeń robotniczych, Acta Universitatis Wratislaviensis No 421, Przegląd Prawa i Administracji, t. X, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1978

2. Ferdynand Lassalle o działaniu zasady lex retro non agit, AUW No 458, PPiA, t. XII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1979

3. Prawo wyborcze w koncepcji Ferdynanda Lassalle'a, AUW No 518, PPiA, T. XIV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1980

4. "... wróg naszych wrogów" (w 120. rocznicę śmierci Ferdynanda Lassalle'a), Kalendarz Wrocławski, Wydawnictwo Towarzysztwo Miłośników Wrocławia, Wrocław 1986

5. Fundacja Ferdynanda Lassalle'a we Wrocławiu, Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka" nr 2, Wrocław 1987 

6. Koncepcja reform społecznych w Związku Polityki Socjalnej (1872-1890), AUW No 897, PPiA, t. XIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 1987

7. Związek Polityki Socjalnej wobec problemu ceł ochronnych, AUW No 1021, PPiA, t. XXV, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1989

8. Poglady społeczne Gustava von Schmollera, AUW No 1194, PPiA, t. XXVII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1991

9. Związki zawodowe w koncepcji Lujo Brentano, AUW No 1339, Prawo CCIX, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1991

10. Gustav von Schmoller o przedmiocie ekonomii, AUW No 1360, PPiA, t. XXIX, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993

11. Ustawodawstwo fabryczne i ubezpieczenia społeczne w poglądach Lujo von Brentano, AUW No 1524, PPiA, t. XXX, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1993

12. Teoria rozwoju społeczno-gospodarczego Wernera Sombarta, "Zbliżenia Polska - Niemcy", nr 2 (8), Wrocław 1994

13. Geneza i założenia doktryny socjalnej gospodarki rynkowej, Wrocławski Biuletyn Gospodarczy Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział we Wrocławiu, nr 11, Wrocław 1994

14. Opłata skarbowa, Wrocławski Biuletyn Gospodarczy PTE Oddział we Wrocławiu, nr 12, Wrocław 1995

15. Doktryna instytucjonalizmu amerykańskiego, Czasopismo Prawno-Historyczne, T.LI, Zeszyt 1-2, Poznań 1999

16. Doktryna ekonomii podaży (1980-1992), AUW No 2176, seria Ekonomia, t. VI, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999

17. Własność w poglądach Johna Stuarta Milla, AUW No 2534, PPiA, t. LVI, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003

18. Uregulowanie reklamy w polskim i unijnym prawie, Wrocławski Biuletyn Gospodarczy PTE Oddział we Wrocławiu, nr 31, Wrocław 2003

19. Korzyści indywidualne i społeczne własności w koncepcji Johna Stuarta Milla, Czasopismo Prawno-Historyczne, T. LVI, Zeszyt 2, Poznań 2004

20. Instytucjonalny charakter koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, [w:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, Urszula Zagóra-Jonszta (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2006

21. Państwo jako organizator życia społecznego w koncepcji Luja Brentana, AUW no 2910, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławeskiego, Wrocław 2006

22. Koncepcje polityczne, społeczne i ekonomiczne Ferdynanda Lassalle'a i ich aktualność we współczesnej Europie, [w:] Ferdynand Lassalle a wyzwania dla współczesnej socjaldemokracji europejskiej, Wydawnictwo Stowarzyszenia "Pokolenia", Wrocław 2006

23. Recenzja książki Tomasza Schefflera pt.: "Europa po Hitlerze. Ład międzynarodowy w koncepcjach konserwatywnej opozycji w Trzeciej Rzeszy", Wrocław 2006, [w:] Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi, Marek Maciejewski (red.), t. XXXI, AUW No 3154, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009

24. Recenzja książki Macieja Cesarza pt.: "Od "Większej Brytanii" do zjednoczonej Europy. Faszystowska doktryna Oswalda Mosleya", Wrocław 2006, [w:] Studia nad Faszyzymem i Zbrodniami Hitlerowskimi, Marek Maciejewski (red), t. XXXI, AUW No 3154, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009

25. Przeszłość czy przyszłość jako determinanty wyboru teraźniejszego, [w:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - Znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, Urszula Zagóra-Jonszta (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010

26. Koncepcja rozwoju kapitalizmu Stanisława Grabskiego, [w:] Transformacja systemu gospodarczego. Prace poświęcone pamięci Profesora Tomasza Afeltowicza, AUW No 3398, Ekonomia, t. 18, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010

27. Normy społeczne a osiąganie dobrobytu społecznego w wybranych doktrynach ekonomicznych, [w:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Teoretyczne ujęcie dobrobytu, Urszula Zagóra-Jonszta (red.), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 101, Katowice 2012

28. Użyteczność w systemie etyki Johna Stuarta Milla, [w:] Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Racjonalność-Efektywność-Etyka. Problemy teoretyczne, cz. 1, Urszula Zagóra-Jonszta i Renata Pęciak (red.), Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 180, Katowice 2014

29. Kryzys w teorii ekonomii, [w:] Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, Andrij Bojko, Maciej Marszał (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, z. 5, Wrocław 2014

30. Kriza w ekonomicznij teorii, [w:] Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze, Andrij Bojko, Maciej Marszał (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, z. 5, Wrocław 2014

31. Instytut Nauk Ekonomicznych, [w:] Ksiega Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Mariusz Jabłoński (red.), AUW No 3661, Przegląd Prawa i Administracji, Tom C/1, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015

32. Zakład Myśli Ekonomicznej, [w:] Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Mariusz Jabłoński (red.), AUW No 3661, Przegląd Prawa i Administracji, Tom C/1, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015

33. Bogactwo myśli ekonomicznej a współczesna gospodarka, [w:] Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Mariusz Jabłoński (red.), AUW No 3661, Przegląd Prawa i Administracji, Tom C/1, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015

34. Ład ekonomiczny po wielkim kryzysie gospodarczym w koncepcji Stanisława Grabskiego, [w:] Studia dedykowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w 75-lecie urodzin i 50-lecie pracy naukowej, Piotr Fiedorczyk (red.), Miscellanea Historico-Iuridica, t. XIV, z. 1,  Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015

35. Koncepcje społecznej gospodarki rynkowej, [w:] Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej. Trybunały, sądy, wolność gospodarcza, Tadeusz Kocowski, Jan Gola (red.), AUW No 3695, Przegląd Prawa i Administracji, Tom CIII, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015

36. Koncepcja gospodarki nadsymbolicznej Alvina Tofflera, [w:] Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Urszula Zagóra-Jonszta, Renata Pęciak (red.), nr 259, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016

37. Praca w teorii ekonomii, [w:] Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach. Zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu, Janusz Sawicki, Katarzyna Łucarz (red.), t. 2, AUW No 3710, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016 

 

B.    Rozdziały w monografiach: (10)

1. Transformacja gospodarki polskiej, [w:] Polityka w Polsce w latach 90. Wybrane problemy, Wrocław 1998, wyd. 2 - Wrocław 2007

2. Zjawisko bezrobocia i jego zakres w Polsce w okresie transformacji, [w:] Społeczeństwo w przełomie, Wrocław 1999

3. Die Arbeitslosigkeit und ihr Ausmass in Polen waehrend der Zeit der Transformation, [w:] Die Gesellschaft in der Wende, Wrocław 1999

4. Ład społeczny i gospodarczy w doktrynie ordoliberalizmu niemieckiego, [w:] Regulowana gospodarka rynkowa. Materiały do studiowania polityki gospodarczej, Urszula Kalina-Prasznic (red.), Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna Kraków 2003, wyd. 2, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007

5. Podatki jako źródło dochodów państwa w koncepcji Adolfa Wagnera, [w:] Podstawy materialne państwa. Zagadnienia prawno-historyczne, Daniel Bogacz i Daniel Tkaczuk (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006

6. Niesprawność państwa we współczesnych koncepcjach ekonomicznych, [w:] Konstytucjonalizm a doktryny polityczno-prawne. Najnowsze kierunki badań, Ryszard M. Małajny (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Nr 2533, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008

7. Państwo w gospodarce w ujęciu doktryny liberalnej, [w:] Państwo i rynek - obszary zawodności, Urszula Kalina-Prasznic (red.), Wydawnictwo Gaskor Sp. z o.o., Wrocław 2011

8. Der polnische Arbeitsmarkt im Prozess der oekonomischen Transformation (współautor Jarosław Kundera), [w:] Nach dem Umbruch. Transformationen in europaeischer und globaler Perspektive, Swen Steinberg, Daniel Trepsdorf, Christoph Wielepp (red.), Wissenschftlicher Verlag Berlin, Berlin 2011

9.Państwo w gospodarce. Wkład Richarda A. Musgrave'a w rozwój ekonomii sektora publicznego, [w:] Prawo karne wykonawcze w systemie nauk kryminologicznych. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Leszka Boguni, Tomasz Kalisz (red.), AUW No 3333, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011

10. Nowy model konsumenta, [w:] Stare dogmaty, nowe wyzwania w prawie i ekonomii, Urszula Kalina-Prasznic (red.), Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013 

C.   Hasła w encyklopediach, słownikach i leksykonach: (421)

1. 55 haseł w Encyklopedii Prawa, Urszula Kalina-Prasznic (red.), Wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000

2. 96 haseł w Encyklopedii Prawa, Wyd. 3, Warszawa 2004, Wyd. 4, Warszawa 2007

3. hasło Ferdynand Lassalle w Encyklopedii Wrocławia, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000, 2001, 2006.

4. 140 haseł w Słowniku historii myśli ekonomicznej, Elżbieta Kundera (red.), Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004

5. 46 haseł w Leksykonie myślicieli politycznych i prawnych, Elżbieta Kundera i Marek Maciejewski (red.), Wydawnictwo C.H. Beck Warszawa 2004, wyd. 2, Warszawa 2006, wyd. 3, Warszawa 2009

6. 29 haseł w Leksykonie polityki gospodarczej, Urszula Kalina-Prasznic (red.), Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005

7. 25 haseł w Małej Encyklopedii Prawa, Urszula Kalina-Prasznic (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005

8. hasło Gaius w Powszechnej Encyklopedii Filozofii, Suplement - t. X, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin 2009

9. 8 haseł w Lexikon des polnischen Rechts, Heraugeber: Krzysztof Napierała, Wojciech Plesiński, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013

10. 160 haseł (w tym 20 nowych) w Słowniku historii myśli ekonomicznej, Elżbieta Kundera (red.), wyd. 2 poszerzone i zaktualizowane, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014

IV  Recenzje wydawnicze:  47

V Recenzje prac doktorskich:  14

VI  Nagrody:

1.   Nagroda indywidualna Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego za monografię pt.: "Ferdynand Lassalle (1825-1864)" - 1985 r.

2.   Nagroda indywidualna Ministra Edukacji Narodowej za pracę habilitacyjną pt.: "Doktryna "socjalistów z katedry" (1872-1918) -        1998 r.

3.  Wielokrotne nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.