dr hab. Ryszard Jaworski prof. nadzw. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2402
Email:
ryszard [dot] jaworski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsutlacjewe wrześniu 2017:

11.09 poniedziałek  godz. 12-14,

14.09 czwartek godz. 12-14

18.09 poniedziałek, godz. 14-15

21.09 czwartek, godz.10-12

29.09 piątek, godz. 12-14.

 

Zdjęcie użytkownika dr hab. Ryszard Jaworski prof. nadzw. UWr
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze

Badania poligraficzne

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Biegli i przeprowadzanie ekspertyz

Wykrywanie i dowodzenie zabójstw

Balistyka sądowa

Postęp technologiczny a możliwości wykrywcze i dowodowe

Funkcjonowanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Granty:

1.     Komitet Badań Naukowych Sytuacyjne Testy Sekwencyjne 2004 – 2005 projekt nr 1 HO2A 018 27.

2.     Komitet Badań Naukowych „Wielopodmiotowe badania poligraficzne”, decyzja nr 3807/HO3/2007/32, z dnia 28 lutego 2007r., numer projektu  N 110  050 32/3807.

3.     Wykonawca w projekcie rozwojowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Polimorficzny skaner do kryminalistycznej ekspertyzy dokumentów w zakresie submikronowym” . Projekt zakończony w 2012 roku wdrożeniem skanera do użytku.

4.     Grant wewnętrzny Rektora U.Wr. nr 2916/KK/RR/07, przyznanego decyzją z dnia 7 lutego 2007r. Przyznana kwota = 8 000 zł

 

Stypendia zagraniczne:

Centre National de Criminologie, Belgia,  1984 r., 9 miesięcy.

 

 

Udział w komitetach redakcyjnych :

1.     Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego.

2.     Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza.

3.     Akademia Policyjna Republiki Czeskiej  „Bezpečnostní teorie a praxe”, kwartalnik

 

Członek rady naukowej Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych 

Publikacje: 

Monografie

Opinia z ekspertyzy poligraficznej jako dowód odciążający, Wyd. Kolonia Limited, Wrocław, 1999.

Situational Sequencing Tests in Polygraph Examination, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocaw 2006.

Multi- subject polygraph examination, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008 r.

Antagonistic polygraph examination, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008 r. oraz wersja polska pt. Konfrontacyjne badania poligraficzne, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 2010.

Książka popularno- naukowa:

„Poligraf na tropie zabójcy” -  wydawnictwo książek elektronicznych „WolneEbooki”

 

Artykuły w języku polskim dotyczące poligrafu

 

1. Praktyczne zastosowanie badań poligraficznych i ich ocena etyczna, Problemy Praworządności, Warszawa 1989, nr 2. S..43-56.

2. Wyniki badań poligraficznych jako dowód odciążający, Prokuratura i Prawo, Warszawa 1996, nr 6, S.50-58.

3. Badania poligraficzne hipotetycznych zabójców własnych dzieci lub rodziców, Przegląd Sądowy, Warszawa 1997; nr 9. S.34-52.

4. Ocena zakazu dowodowego wykorzystania wyników badań poligraficznych w kodeksie postępowania karnego, [w]Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego pod red. L. Boguni, tom I, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.

5. Badanie poligraficzne alkoholików leczonych „Esperalem”, Problemy Kryminalistyki, Warszawa 1998. nr 1.

6. Wymóg "bezwzględnej trafności" wobec badań poligraficznych a jego zasadność, [w] Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego pod red. L. Boguni, tom III, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.

7. Badanie poligraficzne a wykorzystywanie objawów emocji do oceny zeznań, Przegląd Sądowy, Warszawa1999, nr 6,

8. Przewaga ekspertyzy poligraficznej nad traseologiczną w sprawie o podwójne zabójstwo, Przegląd Sądowy, Warszawa 2002, nr  2, S.54-63.

9. Ocena unormowań kpk z 1997 r. wobec badań poligraficznych na tle aktualnych form przestępczości, [w:] Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, tom V, pod red. L. Boguni, Wrocław 2000, Wydawnictwo Wydziału Prawa i Administracji UWr..

10 Nadużycia w elektronicznym obrocie bankowym i ich wyjaśnianie poprzez badanie śladów pamięciowych człowieka, Bank i Kredyt, Warszawa 2003, nr 7,

11 Procesowe formy badania poligraficznego a jego przedmiot na tle proponowanych zmian w procedurze karnej, [w:] Wokół problematyki dokumentu, Księga pamiątkowa ku czci Prof. Dr A. Felusia, red. T. Widła, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.

12. Uwagi o rozwiązaniach dotyczących stosowania poligrafu w k.p.k. z 1997 (po nowelizacji z 2003r.), Przegląd Sądowy, Warszawa 2005, nr 11-12,

13.  Przyznanie się niewinnego do zabójstwa, Prokuratura i Prawo, Warszawa 2006, nr 10,

14. Badanie poligraficzne (wariograficzne) w ochronie miejsc pracyPraca i Zabezpieczenie Społeczne, 2007, nr 1,

15. Obiekcje wobec propozycji stosowania badań poligraficznych na użytek procesu karnego w nowelizacji k.p.k. z roku 2003, Problemy Współczesnej Kryminalistyki, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, tom XI.

16. Celowość wykonania badania poligraficznego po upływie kilku lat od zabójstwa, “Problemy Współczesnej Kryminalistyki”, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, tom XII.

17. Badanie poligraficzne a prawa pracownicze, [ w:] „Granice ochrony danych osobowych w stosunkach pracy”, Wolters Kluwer, Warszawa 2009,

18. Aprobata niemieckiego Sądu Najwyższego dla użycia poligrafu w postępowaniu karnym, Prokuratura i Prawo 2009, nr 2,

19. Skutki „zakazu” stosowania poligrafu w k.p.k. z 1997 roku, Palestra 2009, nr 9 – 10.

20. Bezczynność i nieporadność organów ścigania jako przyczyny korzystania przez pracodawców z badań poligraficznych, [w:] „Kontrola pracownika. Możliwości techniczne i dylematy prawne”. Wolters Kluwer, Warszawa 2010,

21. Badania poligraficzne osób pomówionych o przestępstwo, Palestra 2011 nr 7-8.

22. Antycypowanie przez sądy tzw. Zakazu stosowania badań poligraficznych przed wejściem w życie k.p.k. z 1997 roku. „Oblicza współczesnej kryminalistyki”, Księga pamiątkowa Prof. Huberta Kołeckiego, Warszawa 2013, s.107-117.

 

Artykuły w języku angielskim dotyczące poligrafu

 

1. Situational Sequencing  Test, Polygraph, 1998, nr 4 (vol.27).

2. Application of Situational Sequencing Test in the Case of Police Officers Suspected of Murder and POT Tests as „Knowledge of the Perpetrator Test”, Journal of Forensic Identification, 2001, Vol.51, No 2.

3. The Significance of Situational Sequencing Tests in Establishing the Participation of Two Persons in a Murder Case and Hinding of the Corpse, Journal of Forensic Identification, 2003,Vol. 53, No 2.

4. Evaluation of Polygraph Examination against a Background of its Evidential and Investigative Significance , Journal of Forensic Identification, 2004, No 54 (4).

5. Further Investigation Supports the Accuracy of Polygraph Examinations, Journal of Forensic Identification, 2006, (5) 56.

 6. The validity of Polygraph Examination of an Innocent Person and a Perpetrator Administered Several Years after a Murder, European Polygraph, 2008, vol. 1 (no 3),

 

7. Polygraph Testing of Subjects using Steroids, Journal of Forensic Identification, 2008, (4) 58.

8. Personalization and Calibration of the Control Question in the Control Question Test, Journal of Forensic Identification, 2011, 5 (Vol. 61).

Artykuły w języku niemieckim dotyczących poligrafu

1. Der Lugendektor auf dem Prüfstand, Kriminalistik, 1990r .,nr 3.

2. Der Polygraph als Beweismittel (Polnischer Lügendetektor schützt deutschen Staatsbürger)  Kriminalistik, 2000, nr 1.

3. Polygraphische Untersuchungen in der polnischen Ermittlungspraxis, Neue Zeitschrift für Strafrecht, 2008, nr 4.

 

Artykuły dotyczące poligrafu w innych językach

 

1. El uso de la psicologia de las emociones para descurbrir al Autor de un documento elaborado con tecnicas nuevas, Gramma-revista de grafologia y ciencias afines, Madrid, 1990, nr 6. Język hiszpański.

2. Les examens au polygraphe en Pologne et leurs avantages pour la justice, Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, 2008, nr 1 (LXI). Język francuski.

 

Badania zapachowe:

 

Badania zapachowe a kryminalistyczna ekspertyza identyfikacyjna, „Nauka wobec prawdy sądowej”, Księga pamiątkowa ku czci Prof. Dr Zdzisława Kegla, Wrocław 2005. s. 233- 246.

Identyfikacja zapachu czy emocji?,  „Problemy Kryminalistyki” 1999, nr 224, s. 54-57.

 

Identyfikacja obuwia:

Postęp technologiczny i cywilizacyjny a cechy śladów obuwia, Księga Pamiątkowa ku czci Prof. A. Szwarca, Wyd. U Wr. , Wrocław 2001, s.97- 104.

Przewaga ekspertyzy poligraficznej nad traseologiczną w sprawie o podwójne zabójstwo, „Przegląd Sądowy” 2002, nr  2, s.54-63.

 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

 

1.Plan miejsca wypadku drogowego, Służba MO, Warszawa, 1974; nr 4-5, S..678-695,wykr.artykuł.

2.Kryminologiczne zagadnienia przestępstw drogowych, Nowe Prawo, Warszawa 1976.,nr2, S.236-245,artykuł.

3.Reakcja kierowców na wypadek drogowy, Służba MO, Warszawa 1976;,nr 2, S..176-190,artykuł.

4.Motywy zaniechania obowiązku udzielania pomocy ofiarom wypadków drogowych, Patologia Społeczna-Zapobieganie, Warszawa 1977; nr 4,S.66-70,artykuł.

5.Udzielanie pomocy ofiarom wypadków drogowych przez kierowców, Służba MO, Warszawa 1977.,nr 1, S..48-67,artykuł.

6.Nietrzeźwość uczestników ruchu a przyczyny wypadków drogowych, Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego, Warszawa 1977; ,nr5, S..118-127,artykuł.

7.Stan nietrzeźwości uczestników ruchu jako okoliczność wpływająca na powstawanie wypadków drogowych, [w] Materiały IV Wrocławskiego Sympozjum Kryminologicznego, red. W. Gutekunst, Wrocław 1978.,S..175-182.

8.Praktyka uzyskiwania środków dowodowych w sprawach o wypadki drogowe, Patologia Społeczna-Zapobieganie, Warszawa, 1978; nr 6, S..76-88,artykuł.