dr Tadeusz Jurek

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Email:
tadeusz [dot] jurek [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 

Od 1 października 2016 roku na dożywotnim stypendium Zakładu Ubezpieczeń Spolecznych

Zdjęcie użytkownika dr Tadeusz Jurek
Działalność naukowa: 

Tadeusz Jurek jest absolwentem studiów matematycznych, specjalność: zastosowania matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Bezpośrednio po studiach podjął pracę na Wydziale Prawa i Administracji w Instytucie Nauk Administracyjnych, przez wiele lat był jedynym matematykiem zatrudnionym na tym wydziale. Pracę doktorską pod tytułem „ Modele matematyczne procesów reprodukcji ludności” obronił na Wydziale Zarządzania i Informatyki ówczesnej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Prowadził lub prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: statystyka opisowa, wnioskowanie statystyczne, ekonometria, prognozowanie procesów gospodarczych, badania operacyjne, demografia, podstawy informatyki, technologie informacyjne oraz seminaria licencjackie i magisterskie.

Jest członkiem-założycielem odrodzonego w 1981 roku Polskiego Towarzystwa Statystycznego i wieloletnim członkiem Rady Głównej tego towarzystwa.

Publikacje: 

Wybrane publikacje

1.O zgodności wyników skumulowanych i nieskumulowanych wzorów w metodzie postarzania ludności, W: Studia Demograficzne nr 39, Warszawa 1975.

2.System informacji demograficznej dla potrzeb administracji terenowej, W: Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 318, Prawo t. 54, Wrocław 1975.

3.O zastosowaniu procesów stochastycznych do budowy modelu reprodukcji ludności, W: Studia i Materiały Wydziału Cybernetyki i Zarządzania Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, zeszyt 2, Warszawa 1978.

4. Analiza reprodukcji ludności Polski na podstawie modelu populacji ustabilizowanej, W: Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 648, Prawo CXII, Wrocław 1985.

5.Tłumaczenie z języka rosyjskiego: I. G. Wieniecki, Metody probabilistyczne w demografii, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1986.

6.______ , E. Mika, Obszary zagrożone ubytkiem ludności w województwie wrocławskim, W: Przegląd Statystyczny Śląska Dolnego i Opolskiego t. 2, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Oddział we Wrocławiu, Wrocław 1992.

7. Ewolucja administracyjnego podziału Śląska po drugiej wojnie światowej, W: Przegląd Statystyczny Śląska Dolnego i Opolskiego, t. 3, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Oddział we Wrocławiu, Wrocław 1993.                       

8. Odrębność rozwoju demograficznego ziem śląskich w okresie powojennym, W: Badanie koniunktury demograficznej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu,    Poznań 1995.

 9. Demograficzne następstwa transformacji systemowej w Polsce, W: Studia Historyczno-Demograficzne, Prawo CCLI, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996.

10. ______, E. Mika, Zatrudnienie w przemyśle na obszarze Śląska Dolnego i Opolskiego w latach    l989-1983 - aspekt demograficzny, W: Struktury przemysłowe w gospodarce, aspekty ekonomiczne, społeczno-kulturowe i polityczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.           

11. Programowanie liniowe, W: Przykłady i zadania z matematycznych podstaw teorii decyzji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.

 12. Wrocław po raz pierwszy na kartach historii statystyki, W; Śląski Przegląd Statystyczny, nr 4 (10), Polskie Towarzystwo Statystyczne, Oddział we Wrocławiu, Wrocław 2005.                                                  

13. ______, I. Kin Dittmann, E. Mika., Zbiór zadań ze statystyki i demografii, Kolonia Limited, Wrocław 2010                                                            

14. Szyja Bronsztejn, W: Statystycy polscy, Główny Urząd Statystyczny, Polskie Towarzystwo Statystyczne, Warszawa 2012