dr hab. Krzysztof Zagrobelny

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2318
Email:
krzysztof [dot] zagrobelny [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

urlop do 22.09.2017 r.

Zdjęcie użytkownika dr hab. Krzysztof Zagrobelny
Działalność naukowa: 

Zainteresowania naukowe: prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań.

Publikacje: 

Komentarze, monografie, udział w monografiach, artykuły  i glosy oraz podręczniki:

1.Klauzula rebus sic stantibus w prawie cywilny, NP 1984, nr 1.
2.Charakter prawny zobowiązania do naprawienia szkody na gruncie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, NP 1985 nr 10.
3.Glosa do wyroku SN z 17.XII.1984 r. IV PR 225/84, OSPiKA 1986, poz. 168. 
4.Krzywda pozostaje krzywdą, Gazeta Prawna 1986, nr 15.
5.Z problematyki odpowiedzialności cywilnej wynikającej z umowy nadzoru nad niepoczytalnym. NP 1986, nr 9.
6.Jeszcze o zobowiązaniu do naprawienia szkody orzekanym w postępowaniu w sprawach nieletnich. Pal. 1986, nr 7. 
7.Glosa do uchwały SN z 14.XII.1984 r. III CZP 73/84, Pal. 1986, nr 12.  
8.Glosa do wyroku SN z 18.VII.1984 r. III CZP 42/84, NP 1986, nr 6.
9.W sprawie możliwości zaliczenia hoteli pracowniczych do zakładów podobnych do hoteli (art. 846 § 1 k.c.). Acta UWr., Prawo 1990 nr 186.
10.Glosa do wyroku SW we Wrocławiu z 10.IV.1986 r. II CR 299/86, Acta UWr.Prz. Prawa i Administracji 1991, nr 27 (współautor Julian Jezioro).
11.Zarobkowe utrzymywanie hotelu lub podobnego zakładu (art. 846 § 1 k.c.). Acta UWr.Prawo, 1994, nr 238.
12.Glosa do wyroku NSA, OZ Łódź z 22.II.1995 r. SA/Ł 1548/94, OSP 1996 nr 7/8,cpoz. 132.
13.Glosa I do wyroku NSA OZ Wrocław z 11.IV.1994 r. SA/Wr 1861/93, Glosa 1996, nr 10.
14.Glosa I do wyroku NSA z 19.IV.1995 r. SA 2136/94, Glosa 1997, nr 5.
15.Glosa do wyr. NSA, OZ Wrocław z 21.XII 1995r., SA/Wr 653/95, OSP 1997 nr 10, poz. 197 (współautor Andrzej Cisek).
16.Glosa do wyroku NSA, OZ Wrocław z 16.VI.1997 r. I SA/Wr 1642/96, OSP 1998 nr 7/8 poz. 132 (współautor Andrzej Cisek).

17.Podstawy prawa cywilnego, pod redakcją E.Gniewka, Wrocław 1998,  część trzecia, rozdziały I-V i VII-XI.
18.Glosa do postanowienia SN z 19.XI.1998 r. III CZ 133/98, OSP 1999, nr 12, poz. 217.
19.Glosa do wyroku NSA, OZ Szczecin z 18.IV.1997 r. SA/Sz 323-324/96, OSP 1999, nr 11, poz. 193.
20.Glosa do wyroku NSA z 21.I.1994 r. III SA 1059/93, OSP 1999, nr 7/8, poz. 133.
21.Glosa do wyroku SN z 12.XII.1997 r. II CKN 512/97, OSP 1999, nr 4, poz. 81.
22.Charakter prawny odpowiedzialności z art. 846 k.c. (w:) O źródłach i elementach stosunków cywilnoprawnych. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Alfreda Kleina (red. E.Gniewek), Kraków 2000.
23.Jednemu kara, drugiemu premia (polemika – o skutkach podatkowych waloryzacji pożyczki), Rzeczpospolita z 16.05. 2001, nr 113, C 3.
24.Glosa do wyroku SN z 19.II.1999 r. II CKN 552/98, OSP 2001, nr 1 poz. 1.
25.Glosa do wyroku NSA, OZ Gdańsk z 9.II.2000 r. I SA/Gd 2036/97, OSP 2001, nr 10 poz. 153.  

26.Podstawy prawa cywilnego i handlowego, pod redakcją E.Gniewka, Warszawa 2002,  część trzecia, rozdziały I-V i VII-XII.
27.Glosa do wyroku SN z 18.01.2001 r. V CKN 1840/00, OSP 2003, nr 4, poz. 50.

28.Kodeks cywilny. Komentarz, pod redakcją E.Gniewka, t. 1 i t. 2, Warszawa 2004,  uwagi do art. 361-363, 384-385(4), 450-525, 627-658, 835-852.
29.Glosa do wyroku SN z 13.11.2003 r. IV CK 202/02,OSP 2005, nr 6, poz. 75.
30.O przesłankach potrącenia (art. 498 k.c.), PS 2005, nr 7-8.

31.Podstawy prawa cywilnego, pod redakcją E.Gniewka, wyd. 2, Warszawa 2005,  część trzecia, rozdziały I-V i VII-XII.

32.Kodeks cywilny. Komentarz, pod redakcją E.Gniewka, Warszawa 2006, wyd. 2, uwagi do art. 361-363, 384-385(4), 450-525, 627-658, 835-852.
33.Kilka uwag w sprawie odsetek za opóźnienie, MoP 2006, nr 11.
34.O okolicznościach kształtujących odpowiedzialność dłużnika, Acta UWr. Prawo 2006, nr 2897.

35.Glosa do wyroku SN z 1.02.2006 r. V CSK 86/05, OSP 2007, nr 2, poz. 13. 
36.Glosa do wyroku SN z 23.03.2006 r. IV CSK 89/05, OSP 2007, nr 6, poz. 66.
37.Po odstąpieniu od umowy nie można odzyskać zapłaconej daniny, Rzeczpospolita z 27.09.2007r., dF 9.
38.O potrąceniu w postępowaniu nakazowym, MoP 2007, nr 15.

39.Kodeks cywilny. Komentarz, pod redakcją E.Gniewka  Warszawa 2008, wyd. 3, uwagi do art. 361-363, 384-385(4), 450-525, 627-658, 835-852.

40.W sprawie szkody występującej pod postacią zwiększenia się pasywów poszkodowanego. Acta UWr.Prawo 2009, nr 308.
41.Glosa do uchwały SN z 10.07.2008 r. III CZP 62/08, OSP 2010, nr 12, poz. 126.
42.Kilka uwag o gwarancji zapłaty za roboty budowlane w ujęciu Kodeksu cywilnego, [w:] Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci profesora Edwarda Gniewka, Warszawa 2010.

43.Ustawa o szczególnych warunkach  sprzedaży konsumenckiej. Komentarz, pod redakcją J.Jezioro, Warszawa 2010, uwagi do art. 2-3, 9 i 13.

44.Kodeks cywilny. Komentarz, pod redakcją E.Gniewka,Warszawa 2010, wyd. 4, uwagi do art. 361-363, 384-385(4), 450-525, 627-658, 835-852.

45.Podstawy prawa cywilnego, pod redakcją E.Gniewka, wyd. 3, Warszawa 2010,  część trzecia, rozdziały I-V i VII-XII.
46.Zadatek a roszczenie ex contractu, PS 2011, Nr 7-8.

47.Podstawy prawa cywilnego, pod redakcją E.Gniewka, wyd. 4, Warszawa 2011,  część trzecia, rozdziały I-V i VII-XII.
48.Wymagalność roszczenia o wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych, Acta UWr.Prz. Prawa i Administracji  2012, nr 91.
49.Kilka uwag na temat  tzw. ustawy antyspreadowej, w: Aktualne zagadnienia prawa prywatnego, Wrocław 2012, Prawnicza i Ekonomiczna  Biblioteka Cyfrowa.

50.Odpowiedzialność inwestora z umowy o roboty budowlane, Warszawa 2013. 
51.Glosa do wyroku SN z 22.09.2011 r. V CSK 420/10, OSP 2013, nr 3, poz. 29.
52.Osobisty charakter świadczenia wykonawcy według art. 647 k.c., w: Księga dla naszych kolegów, Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Seria: e-Monografie, nr 36, Wrocław 2013.

53.Kodeks cywilny. Komentarz, pod redakcją E.Gniewka i P.Machnikowskiego, Warszawa 2013, wyd. 5 uwagi do art. 361-363, 384-385(4), 450-525, 627-658, 835-852.

54.Uwagi o ochronie wynagrodzenia architektów na tle zmian ustawowych w konstrukcji umowy o roboty budowlane, Folia Iuridica Wratislaviensis. 2014, vol. 3. No 2, (współautor Jolanta Karek Zagrobelna).

55.Zarys prawa cywilnego, pod redakcją E.Gniewka i P.Machnikowskiego, Warszawa 2014, w części II rozdziały I-VI i rozdziały VIII-XII.

56.Kodeks cywilny. Komentarz, pod redakcją E.Gniewka i P.Machnikowskiego, Warszawa 2014, wyd. 6, uwagi do art. 361-363, 384-385(4), 450-525, 627-658, 835-852.

57.Refleksje o zastrzeganiu legis commissoriae (na przykładzie umowy o roboty budowlane), PS 2015, nr 5.

58.Uwagi do art. 356, w: Komentarz fragmentaryczny do kodeksu cywilnego napisany przez przyjaciół dla profesora Adama Olejniczaka, Poznań 2015.

59.Cztery kwestie - uwagi na marginesie pewnego wyroku, PS 2015, nr 7-8.

60.Wybrane problemy zgody inwestora na zawarcie umowy o podwykonawstwo (art. 647 (1) par. 2 k.c.), Acta UWr, Przegląd Prawa i Administracji 2015, Tom C, Część 1.  

61.Glosa do wyr. SN  z 21.01.2015 r., IV CSK 214/14, OSP 2015, nr 12, poz. 120.

62.Uwagi o przenoszeniu praw z umowy przedwstępnej, Rejent 2016, nr 4.

63.Glosa do wyr. SN z 17.09.2015 r., II CSK 755/14, OSP 2016, nr 7-8, poz.  64.

64.O obowiązku osobistego świadczenia przez dłużnika, PiP 2016, z. 7. 

65.Zarys prawa cywilnego, pod redakcją E.Gniewka i P.Machnikowskiego, Warszawa 2016, wyd. 2,  w części II rozdziały I-VI i rozdziały VIII-XII.

66.Wykładnia umów. Standardowe klauzule umowne. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa. Wzory umów,  pod redakcją  R.Strugały, Warszawa 2016: 

-rozdział pt. Klauzule dotyczące cesji (s.89-99)

-rozdział pt. Klauzule dotyczące waloryzacji (ss. 100-108)

-rozdział pt.   Klauzule dotyczące  waluty (ss. 209-217),

-rozdział pt. Klauzule dotyczące odpowiedzialności kontraktowej(ss.307-316)

67.Kodeks cywilny. Komentarz, pod redakcją E.Gniewka i P.Machnikowskiego, Warszawa 2016, wyd. 7, uwagi do art. 361-363, 384-385(4), 450-525, 627-658, 835-852.

68. Odstąpienie od umowy sprzedaży a podatek dochodowy. Rzeczpospolita 22.03.2017, C - 7. 

69. Wybrane zagadnienia wykonania zobowiązania w walucie obcej, PS 2017, nr 9.