dr hab. Włodzimierz Gromski prof. nadzw. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2342
Email:
wlodzimierz [dot] gromski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje do 30 IX 2016:

poniedziałek 26 IX godz. 14-15; środa 28 IX godz. 14-15

pok. 512 bud. A

Urlop dla celów naukowych: 1 X 2016 - 30 IX 2017

Zdjęcie użytkownika dr hab. Włodzimierz Gromski prof. nadzw. UWr
Działalność naukowa: 

Studia na Wydziale Prawa i Administracji UWr. 1969-1973. Dr nauk prawnych - 1982, dr hab. w zakresie teorii prawa - 2001. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego - 2008. Zainteresowania badawcze: teoria i filozofia prawa: a zwłaszcza funkcjonowanie prawa w społeczeństwie, jego autonomia i instrumentalny charakter, teoria i normatywna koncepcja źródeł prawa, polityka prawa i technika legislacyjna, a także ekonomiczna analiza prawa. Dodatkowo badania nad prawem i polityką prawa w dziedzinie komunikacji elektronicznej w UE i Polsce.

Dorobek naukowy: monografie i książki: Słownik wiedzy o Sejmie, (z B. Banaszakiem, K. Domareckim, M. Masternak-Kubiak, A. Preisnerem), Warszawa 1995, s. 162; (red.), Teoria i filozofia prawa. Wybór tekstów, Wrocław 1998, s. 335; Analiza regulacji europejskich dotyczących rozliczeń międzyoperatorskich, (z J. Kolasą, A. Kozłowskim, K. Wójtowiczem, A. Treterem), Wrocław 1998, Słownik wiedzy o Sejmie, Wydanie II zmienione i uzupełnione, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001, ss. 249. [wspólnie z R. Balickim, B. Banaszakiem, J. Braciak, A. Grzejdziak, M. Jabłońskim, A. Ławniczakiem, M. Masternak-Kubiak, A. Preisnerem]; s. 172; Autonomia i instrumentalny charakter prawa, Wrocław 2000, ss. 186; Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexsis, Warszawa 2004, ss. 373. [wspólnie z J. Kolasą, A. Kozłowskim, K. Wójtowiczem];

Najważniejsze artykuły (rozdziały w monografiach) hasła encyklopedyczne: W sprawie pojęcia aktu normatywnego (Uwagi na tle glos do orzeczenia TK z 19 VI 1992, U 6/92), "Państwo i Prawo" 1993, z. 9, s. 80-84; Cele postępowania ustawodawczego, [w:] J. Trzciński (red.), Postępowanie ustawodawcze w polskim prawie konstytucyjnym, Warszawa 1994, s. 9-22; Spór o koncepcję polityki prawa w gospodarce rynkowej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1994, z. 4, s. 90-92; Niepozytywistyczna koncepcja państwa prawnego a Trybunał Konstytucyjny, (z K. Działochą), "Państwo i Prawo" 1995, z. 3, s. 4-16; W sprawie pojmowania aktu normatywnego przez Trybunał Konstytucyjny, [w:] S. Kaźmierczyk (red.), Historia - Prawo - Państwo. Zbiór studiów, Prawo CCXLIV, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1772, Wrocław 1995, s. 45-56; Powszechnie obowiązująca wykładnia ustaw a sądowe stosowanie prawa, [w:] M. Zirk-Sadowski (red.), Filozoficzno-teoretyczne problemy sądowego stosowania prawa, Łódź 1997, s. 56-61; Autonomia prawa wobec polityki i jej konstytucyjne uwarunkowania, [w:] E. Zwierzchowski (red.), Prawo i kontrola jego zgodności z konstytucją, Warszawa 1997, s. 49-62; Niektóre filozoficzno-teoretyczne podstawy konstytucyjnej koncepcji źródeł prawa, [w:] A. Bator (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. Konstytucja, Wrocław 1999, s. 67-100; Deregulierung des Telekomunikationsmarktes in Polen. Ausgewahlte Probleme im Vergleich mit den europaischen Losungen, [w:] M. Maciejewski (red), Społeczeństwo w przełomie. Die Gesellschaft in derWende, Wrocław 1999, s. 273-291; Podstawowe założenia instrumentalnego pojmowania prawa, „Przegląd Prawa i Administracji” Tom L, Z. Kegel (red.), Acta Universitatis Wratislaviensis No 2342, Wrocław 2002, s. 135-148; Polskie prawo telekomunikacyjne, [w:] J. Gołaczyński (red.), Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNeksis, Warszawa 2003, s. 185-206; Legitymizacja sądów konstytucyjnych wobec władzy ustawodawczej, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 4, s. 11-23; Law and economics jako teoria polityki prawa, [w:] J. Stelmach, M. Soniewicka (red.), Analiza ekonomiczna w zastosowanich prawniczych, Wolters Kliwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2007, s. 45-66; Ativismo judicial e legitimidade democratic, w: Marcos Augusto Maliska, Krystian Complak (red.), Entre Brasie e Polonia. Um debate sobre Direito e Domcracia, Wydawnictwo Lumen Juris, Curitiba 2010; Podstawowy aksjologiczny dylemat konstytucyjnej koncepcji źródeł prawa / Włodzimierz Gromski // W: Prawo w służbie państwu i społeczeństwu : prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze z okazji osiemdziesiątych urodzin / pod red. Bogusława Banaszaka, Mariusza Jabłońskiego, Sylwii Jarosz-Żukowskiej. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nagrody: pierwsza nagroda w XXXVII Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie za pracę habilitacyjną Autonomia i instrumentalny charakter prawa, Wrocław 2000.

Prodziekan - 2002-2008 i dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii - 2008-2016.

 

Publikacje: 

Książki i wybrane artykuły:

 

Autonomia i instrumentalny charakter prawa, Wrocław 2000, ss. 186.

Słownik wiedzy o Sejmie, Wydanie II zmienione i uzupełnione, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001, ss. 249. [wspólnie z R. Balickim, B. Banaszakiem, J. Braciak, A. Grzejdziak, M. Jabłońskim, A. Ławniczakiem, M. Masternak-Kubiak, A. Preisnerem]

Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexsis, Warszawa 2004, ss. 15-22, 123-181, 282-373. [wspólnie z J. Kolasą, A. Kozłowskim, K. Wójtowiczem].

Encyklopedia prawa, (red.) U. Kalina-Prasznic, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007, Wydanie czwarte zaktualizowane i poszerzone, ss. 1085. (Hasła: Akt normatywny; Akt prawny; Akt stosowania prawa; Akt wykonawczy; Analogia z prawa; Analogia z ustawy;Argumentacja prawnicza; Argumentum a contrario; Argumentum a maiori ad minus; Argumentum a minori ad maius; Atomowe prawo; Autonomia prawa; Autopojetyczność prawa; Casus; Clara non sunt interpretanda; Common Law; Contra legem działanie; Czasopisma prawnicze; De lege ferenda; De lege lata; Delegacja ustawodawcza; Derogacja; Desuetudo; Doktryna prawna; Domniemania prawne; Domniemanie znajomości prawa; Dura lex sed lex; Dyrektywy wykładni; Dziennik Urzędowy [wspól. z A. Preisnerem i R. Balickim]; Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski” [wspól. z A. Preisnerem]; Dziennik Urzędowy RP „Monitor Polski B” [wspól. z A. Preisnerem]; Dziennik Ustaw RP [wspól. z A. Preisnerem]; Ekonomiczne podejście do prawa; Equity Law; Extra legem działanie; Fikcja prawna; Filozofia prawa; Funkcja prawa; Gałąź prawa; Glosa; Inkorporacja; Instytucja prawna; Ius cogens 1.; Ius dispositivum 1.; Język prawniczy; Język prawny; Jurysprudencja; Kanoniczne prawo; Kazuistyka; Klauzula generalna; Kodeks; Komparatystyka prawnicza; Kompetencja; Konstytucja; Legalność; Legitymizacja władzy; Luka w prawie; Niezgodność norm prawnych; Norma prawna; Nowelizacja; Obowiązywanie normy prawnej; Ogłoszenie aktu normatywnego; Organ państwa; Państwo 1.; Państwo prawne; Państwo świeckie; Państwo unitarne; Państwo wyznaniowe; Parafowanie; Polityka prawa; Porządek prawny; Pozytywizm prawniczy; Praeter legem działanie; Prawo; Prawo natury; Prawo zwyczajowe; Praworządność; Prawoznawstwo; Preambuła; Precedens; Przepis definicyjny; Przepis dostosowujący; Przepis o wejściu aktu normatywnego w życie; Przepis odsyłający; Przepis prawny; Przepis przejściowy; Przepis uchylający; Przepis upoważniający do wydania aktu wykonawczego; Przepisy końcowe; Przepisy merytoryczne; Przepisy wprowadzające; Pytania prawne; Racjonalny prawodawca; Ratio legis; Reguła kolizyjna; Reguły pierwotne i wtórne; Repetytorium; Rozporządzenie; Rozporządzenie z mocą ustawy; Równość wobec prawa; Rzymskie prawo; Sankcje prawne; Skuteczność prawa; Socjologia prawa; Sprawiedliwość; Sprzeczność w prawie; Stanowienie prawa; Statute law; Stosunek prawny; System prawa; Świadomość prawna; Technika prawodawcza; Tekst jednolity; Teorie wykładni prawa; Uchwała Rady Ministrów; Uchwała; Ustawa; Uzasadnienie projektu ustawy; Vacatio legis; Wejście aktu normatywnego w życie; Wnioskowania prawnicze; Wykładnia prawa; Wykładnia prawa powszechnie obowiązująca; Wyznaniowe prawo; Zagadnienie prawne; Zarządzenie; Zasada prawa; Źródło prawa).

Law and economics jako teoria polityki prawa, [w:] J. Stelmach, M. Soniewicka (red.), Analiza ekonomiczna w zastosowaniach prawniczych, Wolters Kliwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2007, s. 45-66.

Legitymizacja sądów konstytucyjnych wobec władzy ustawodawczej, „Przegląd Sejmowy” 2009, nr 4, s. 11-23.

Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, pod red. A. Batora, Wydanie 3, LexisNexis, Warszawa 2010, ss. 355. [wspólnie z A. Batorem, S. Kaźmierczykiem, A. Kozakiem, Z. Pulką] (Hasała: autonomia prawa; ekonomiczna analiza prawa; instrumentalizacja prawa; semantyka; semiotyka; wartość logiczna; zdanie; przeciwieństwo norm; system allopojetyczny; system autopojetyczny; arenga; delegacja ustawodawcza; instytucja prawna; klauzule derogacyjne; klauzule generalne; meta przepisy,oceny charakteryzujące; przepisy o przepisach, przepisy drugiego stopnia; oceny charakteryzujące; przepisy dostosowujące; przepisy końcowe; akt prawotwórczy, akt normatywny lub normo dawczy;akt wewnętrzny; budowa aktu normatywnego; formalne źródła prawa; formy tworzenia prawa; funkcja prawa; materialne źródła prawa; normatywna koncepcja źródeł prawa; polityka prawa; precedens; stanowione prawo; technika prawodawcza; uznanie prawa; vacatio legis; zwyczaj; źródło poznania prawa; źródło prawa; a maiori ad minus wnioskowanie lub argumentacja; a minori ad maius wnioskowanie lub argumentacja; instrumentalne wynikanie norm; logiczne wynikanie norm; nieostrość znaczeniowa; wieloznaczność; wnioskowanie prawnicze a wykładnia prawa; założenie o konsekwencji ocen prawodawcy; akt stosowania prawa; decyzyjny model stosowania prawa; desuetudo; ideologia praworządnej i racjonalnej decyzji stosowania prawa; ideologia stosowania prawa; ideologia swobodnej decyzji stosowania prawa; ideologia zwiążanej decyzji stosowania prawa; informacyjny model stosowania prawa; kierowniczy model stosowania prawa; komunikacyjny modek uzasadnienia dowodu sądowego; legalna teoria dowodowa; sądowy model stosowania prawa; subsumcja; sylogizm prawniczy; technologiczny model uzasadnienia dowodu sądowego).

Ativismo judicial e legitimidade democratic, w: Marcos Augusto Maliska, Krystian Complak (red.), Entre Brasie e Polonia. Um debate sobre Direito e Domcracia, Wydawnictwo Lumen Juris, Curitiba 2010.