prof. dr hab. Jarosław Kundera

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

319 A

Telefon:
713752 374
Email:
jaroslaw [dot] kundera [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Strona WWW: 
Konsultacje: 

 

Poniedziałek 12.30- 14.30

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Jarosław Kundera
Działalność naukowa: 

Handel Zagraniczny

Ekonomia Międzynarodowa

Globalny System Finansowy 

Integracja Europejska.

Publikacje: 

2016

The European Union: Structural reforms and coordination of fiscal policies in response to the economic crisis ( in:  ) Ana Isabel Gonzalez, Mercado Interior Avances Y Desafios, Oviedo 2016, p. 177-235 ,   http://www.uniovi.net/jeanmonnet/documentos/archivos/Cuaderno_Jean_Monne...

The Main Economic Effects of Poland’s Entrance into the European Union, Chapter 5, ( in :) Society and Economics in Europe, Disparity versus Convergence? Editors: Katsikides, Savvas, Hanappi, Hardy (Eds.) Springer 2016, pages 53-64, Hardcover ISBN 978-3-319-21430-6.

Globalne przesunięcie działalności gospodarczej ( w: ) Na Styku Prawa Karnego I Prawa o Wykroczeniach. Zagadnienia Materialnoprawne oraz Procesowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, str. 156- 170.

Approaching the tax systems in the EU countries during economic crisis ( w: ) Anna Isable Gonzales, Armonizacion fiscal Y approximacion de los sistemas fiscales, Universidad de Oviedo 2016, p. 115-138, ISBN 978-84-16343-43-0http://www.uniovi.net/jeanmonnet/documentos/archivos/Cuaderno_Jean_Monne...).

 

2015:

Contemporary economic crisis and applied methods of its overcoming, Przegląd Prawa i Administracji, 2015, Acta Universitatis Wratislavienisis, No 3661, Tom C/1, Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji I Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, pod redakcją Mariusza Jabłóńskiego, s.351- 389.

Economic Policy During The Great Depression and The Crisis After 2008, Journal of Economics Library, www.kspjournals.org, Vol. 2 December 2015, issue4 ,p.301-320,  ISSN: 2149-2379.

 The economic crisis in Greece and policy for its overcoming, Ekonomia XXI wieku,  Wrocław University of Economics, 4(8) 2015, p.47-74, ISSN 2353-8929.

 Poland in the EU: How to Deal with Economic Crisis, The Review of European Law, Economics and Politics, 2015/2, ,  p 142- 171,

 

Publikacje  do 1998r

Monografie

Podział pracy w handlu ugrupowań integracyjnych / EFTA, EWG, EAC, CACM, LAFTA, UDEAC /. Wrocław 1989,

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 152

Liberalizacja obrotów gospodarczych w strefach wolnego handlu ,praca habilitacyjna,Wydawnictwo Uniwersytetu ,

Wrocław 1996, s. 228

 

Udziały w opracowanich zbiorowych

Specjalizacja wewnątrzgałęziowa i międzygałęziowa w handlu przemysłowym krajów EFTA i EWG  w latach 1958- 1978 / w:/ Procesy międzynarodowej integracji regionalnej w gospodarce światowej.oprac. zbior. Łódź 1986

Kierunki i formy specjalizacji w handlu Polski ze Wspólnotami Europejskimi, L. Olszewski, J. Kundera, W. Szmyt,  "Biała Księga". Polska - Unia Europejska, Biuro d/s Integracji i Pomocy Zagranicznej, Warszawa 1993, 1-24.

Polityka wzrostu gospodarczego w warunkach wolnego handlu / w:/  Rola Państwa w Gospodarce Otwartej, pod redakcją L. Olszewski, Wrocław 1994, s. 101- 109

Otwarcie gospodarki Polskiej 1990-1993 / Teorie gospodarki otwartej, Doświadczenia krajów zachodnich w zakresie otwarcia gospodarki. Relacje gospodarki polskiej z rynkami zagranicznymi / pod red. prof. L. Olszewskiego /, Wrocław 1995, s. 53-70

 

Artykuły

Ewolucje specjalizacji w produkcji rolnej krajów EWG w latach 1965 -1975, PISM,

Warszawa 1981.

Integracja gospodarcza a zmiany specjalizacji produkcji rolnej krajów EWG, Przegląd Prawa i Administracji, Wrocław 1979, t.12 , s. 38 -52

Stopień integracji a zmiany specjalizacji w wybranych ugrupowań gospodarczych krajów rozwijających się. Przegląd Prawa i Administracji. Wrocław 1981, t.16, s. 21- 41.

Metody badania specjalizacji w handlu międzynarodowym. Przegląd Prawa i Administracji. Wrocław.1984, t. 18, s.195-220

Strefy wolnego handlu między EWG a krajami EFTA. Przegląd Stosunków  Międzynarodowych. Opole 1988 nr. 2 / 132 /.

Umowa o strefie wolnego handlu między USA i Kanadą. Handel Zagraniczny, Warszawa 1989/2

Opublikowana recenzja książki S. Weintrauba:" Free Trade between Mexico and the USA, Przegląd Prawa i Administracji, Wrocław 1991, s. 214-216

Efekty strefy wolnego handlu w świetle teorii integracji gospodarczej /cz.I /, Handel Zagraniczny, Warszawa 1992 /1-2, s. 22-26.

Efekty strefy wolnego handlu w świetle teorii integracji gospodarczej /cz.II./, Handel Zagraniczny 1992 / 3, s.6-8.

Liberalizacja obrotów w strefie wolnego handlu / cz. I /, Handel Zagraniczny, Warszawa, 1992 / 10, s. 20-22

Liberalizacja obrotów w strefie wolnego handlu  / cz. 2 /, Handel Zagraniczny, Warszawa 1992/ 11,s.21-24

Efekty stref wolnego handlu, Handel Zagraniczny, Warszawa 1993 / nr .11, s. 22 -25.

Wpływ stref wolnego handlu na ceny w krajach członkowskich, Gospodarka Narodowa,  Warszawa 1994/ nr 5- 6, s.43-47

Procesy dostosowawcze w gospodarkach krajów członkowskich stref wolnego handlu / w: / Procesy dostosowawcze w gospodarce światowej w latach dziewięćdziesiątych , pod redakcją L. Olszewskiego , Wrocław 1994

Liberalizacja handlu a wzrost gospodarczy , Handel Zagraniczny , Warszawa 1994 / nr 6, s. 16 – 21.

Liberalizacja handlu a dysproporcje w rozwoju gospodarczym , Handel Zagraniczny, Warszawa 1995 / nr 1-2, s.5-10

Liberalisierung in der freien Handelszonen und die Disproportionen in der wirtschaftlichen Entwicklung der Partnerlander / w:/ Menschen - Kohle - Umwelt, Wrocław 1996, s. 65-105

Eksport inwestycji bezpośrednich a eksport towarów w EWG w latach 1966-1980, Jarosław Kundera, Elżbieta Ostrowska, Przegląd Prawa i Administracji XXXIII, Wrocław 1995, Acta Universitatis Wratislavienisis, No 1769, s. 105-107

Polityka ekonomiczna partnerów stref wolnego handlu w procesie liberalizacji obrotów, Ekonomia 2 1996/ Acta Universitas Wratislaviensis No 1865, s. 33-46

Teoria strefy wolnego handlu /w:/ Dydaktyczne aspekty stowarzyszenia Polski z Unią Europejską. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Wrocław 1997, s. 142-151

Struktura organizacyjna i instytucje stref wolnego handlu, Ekonomia 1997/4, Acta Universitatis Wratislaviensis  No 2041, s. 35-42

 

Publikacje od 1998r do 2014r:

Monografie

Jednolity rynek europejski, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2003,  s.276

Poland in the European Single Market, Acta Universitas Wratislaviensis No 3198, Wrocław 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2010, s. 229

Poland in the Process of European Economic Integration, Warszawa 2013,  s. 327

 

Udziały w pracach zbiorowych

Wymiana towarów i inwestycji między Polską a krajami Unii Europejskiej, J. Kundera, E. Ostrowska, Wrocław 1998, / J. Kundera, opr. rozdział I, II, III, IV /.

EU Enlargement and Multi- Level Governance in European Regional and Environment Policies, M. Karasińska-Fendler, J. Kundera, P. Korzeniowski, T. Lis- Pieńkowska, D. Szewczyk Adapt, National Report, Łódż, Instytut Europejski, January 2002

Makroekonomiczne korzyści i koszty związane z przystąpieniem Polski do Jednolitego Rynku Europejskiego / w: / Korzyści i koszty członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2000 pod redakcją J. Kotyński, tom. 1, s. 37 – 56.

Jarosław Kundera, Jan Przystupa, Ocena dostosowań polskiej gospodarki do ekonomicznych warunków członkowstwa w Unii Europejskiej. Wybrane aspekty / w: / Korzyści i koszty członkowstwa Polski w Unii Europejskiej , pod redakcją J. Kotyński,. Warszawa 2000,, tom 2 ,s. 77 - 158

Eurozone and Beyond: where do we stand ( w: ) 10 years of euro: success?, edit. by L. Lacina, P.Rozmahel,A.Rusek, Pilzen 2009, p.52-80

L’Europe elargie sans frontiere monetaire ( w:)  Europe from Exclusive Borders to Inclusive Frontiers , Editors : Gerard Delanty, Dana Pantea, Karoly Teperics, Debrecen -Oradea 2008.,p.69-78

Jednolity Rynek Europejski- Podstawy prawne i efekty ekonomiczne. Rozdział IV w książce:  Wprowadzenia do Gospodarki Unii Europejskiej. Ekonomika Integracji Europejskiej. Redakcja naukowa Lesław Koćwin. Uniwersytet Zielonogórski.  Zielona Góra 2004

The Structural Funds in Poland after the accesssion to the European Union, ( w: ) Prawo i gospodarka Polski po Traktacie Lizbonskim, Uniwersytet opolski, Opole 2011, str.257-285

Fundusze Strukturalne dla Polski i ich efekty ekonomiczne ( w:) Europejskie bezzwrotne źródła finansowania polityki regionalnej w Polsce, pod redakcja Wiesławy Miemiec, Wrocław Unimex 2012, s. 38- 56.

 

Redakcja książek

Rozszerzenie Unii Europejskiej. Korzyści i koszty dla nowych krajów członkowskich, Wrocław 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ISDN 0239-6661, redakcja, s.350,

Stosunki ekonomiczne w rozszerzonej Unii Europejskiej, Wrocław 2007, Kolonia Limited, 978-83-60631-00-3, redakcja, s.453

Integracja gospodarcza w rozszerzonej UE: od wolnego handlu do unii walutowej, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski, redakcja,s.493,dostępne również na http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/19436

Globalizacja, integracja gospodarcza a kryzys gospodarczy, ( redakcja ) Uniwersytet Wrocławski,  e- monografia ,  Wrocław 2011r, s. 915

Współautorstwo w słownikach

Leksykon polityki regionalnej Unii Europejskiej, Jarosław Kundera, Władysław Szmyt Oficyna , Wolters Kluwer business, Kraków 2008,s.235 ( udział w 50% )

Słownik historii myśli ekonomicznej, E.Kundera, J. Kundera, G. Przesławska, E.Kowalczyk Kraków, 2004,s.235 ( udział w 10%)

 

Artykuły

Wymiana handlowa między Polską a krajami UE w procesie liberalizacji wymiany,

cz. 1, Studia Europejskie, Warszawa 1998/ nr 2 / 6 /, s.107 -125.

Wymiana handlowa między Polską a krajami UE w procesie liberalizacji wymiany,

 cz. 2 , Studia Europejskie, Warszawa 1998 / nr 2/ 7 ,s. 43-62

Teoretyczne podstawy integracji ekonomicznej. Teoria unii celnej. / w: / Integracja Europejska. Transformacja Systemowa w Polsce. Procesy dostosowawcze. / oprac. zbior /, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999, s.87-113

Ośrodek Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej, Wrocław i Dolny Śląsk, Wrocław 1999/2

Jednolity Rynek Europejski i jego efekty ekonomiczne dla przedsiębiorstw z UE / w : / Polskie przedsiębiorstwa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, / oprac. zbior /,PWE, Warszawa 1999, s. 23 -45

Nowe Podejście do Harmonizacji Technicznej, Wspólnoty Europejskie, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1999/ nr 6, s.40-46.

Dostosowanie Polski do Jednolitego Rynku Europejskiego w zakresie obrotów artykułami przemysłowymi / w: / Polski przemysł w obliczu członkostwa w Unii Europejskiej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1999, s. 53 – 80.

Swoboda przepływu towarów i czynników produkcji na Jednolitym Rynku Europejskim, Ekonomia 6, 1999, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2176, s 87- 112.

Dostosowanie przemysłu polskiego do standardów Jednolitego Rynku Europejskiego, Ekonomia, Wrocław 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 131-157

Makroekonomiczne i mikroekonomiczne efekty Jednolitego Rynku Europejskiego ( w:) Ekonomiczne i społeczne aspekty integracji Polski z Unią Europesjką, red. B. Klimczak, L.Olszewski, Z. Pisz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2001 s.73- 97.

Metody standaryzacji – normy i standardy a UE, Przegląd Techniczny, Warszawa, 2001/ 5,.s.20

Metody standaryzacji – zasada wzajemnego uznania, Przegląd Techniczny, Warszawa 2001/ 6, s. 21

Metody standardyzacji – dyrektywy nowego podejścia, Przegląd Techniczny , Warszawa , 2001/ 7-8, s. 28

Metody standaryzacji –  standardy jakości środowiska,  Przegląd Techniczny,  Warszawa, 2001/ 9, s. 39

Metody standaryzacji – europejskie dokumenty standaryzacyjne, Przegląd Techniczny, Warszawa, 2001/ 10, s. 32

Metody standaryzacji – relacja producent – konsument, Przegląd Techniczny, Warszawa,  2001/ 11, s. 26

Metody standaryzacji – standardy techniczne, Przegląd Techniczny , Warszawa, 2001/ 12, s. 32

Efekty polityki regionalnej UE w najsłabiej rozwiniętych krajach członkowskich, Studia nad rozwojem Dolnego Śląska, Wrocław 2001/1, s. 39- 65

Metody standaryzacji – eliminacja barier technicznych w UE, Przegląd Techniczny, Warszawa 2001/ 13, s. 17.

Metody standaryzacji – Rada Standaryzacji Europejskiej, Przegląd Techniczny, Warszawa 2001/ 14, s. 28.

 Basse – Silesie: l’adhesion a l’Europe passe par l”Alsace, Dernieres Nouvelles d’ Alsace , Strasbourg, No 138, Mercredi 13 juin 2001.

 W stronę ekonomicznego giganta. Jednolity Rynek Europejski, Forum Europejskie, Wrocław, nr. 5, 6 sierpień/ wrzesień 2002, s. 10-11.

Bez granic, ale z zastrzeżeniami. Liberalizacja przepływu siły roboczej w UE, Forum Europejskie, Wrocław nr 6 (7 ) 2002, s. 14-15

Jarosław Kundera, Chris Leslie, Intra- Industry trade between Poland and the European Union, Acta Universitas Wratislaviensis, No 2341, Przegląd Prawa i Administracji, Wrocław 2002, s.7 –43.

M. Karasińska- Fender, J. Kundera, Poszerzenie Unii Europejskiej ( w: ) Poszerzenie UE a wieloszczeblowe zarządzanie w europejskiej polityce regionalnej i polityce ochrony środowiska. Łódź 2003.

Opublikowana recenzja książki A. Czarczyńskiej, K. Śledziewskiej;” Teoria integracji europejskiej, C.H.Beck Warszawa 2003, Zeszyty naukowe nr 33, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003, str. 163- 165.

 Costs and Benefis of Poland’s Membership in the European Union ( w: ) Rozszerzenie Unii Europejskiej. Korzyści I koszty dla nowych krajów członkowskich, Wrocław 2005, s.188- 207.

Efekty ekonomiczne jednolitego rynku europejskiego europejskiego ( w: ) Dylematy wyboru modelu rozwoju gospodarczego Polski, redakcja S.Lis,  Akademia Ekonomiczna, Kraków 2005, s.181- 215.

Short-term effects of the EU’enlargement. Case of Poland (w:) Stosunki Ekonomiczne w rozszerzonej Unii Europejskiej, Kolonia Limited 2007, s.249-279

Europejski Fundusz Społeczny, Przegląd Prawa i Administracji, Acta Universitatis Wratislaviensis, no 2778 Wrocław 2005, s.7- 35.

Warunki rozwoju procesów innowacyjnych w krajach UE ( w: ) Innowacyjny jednolity rynek – wyzwania dla wymiaru gospodarczego Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2007, s.8-35.

Korzyści i koszty przystąpienia Polski do strefy Euro (  w: )  II Lubuskie Forum Samorządu Terytorialnego,  PWSZ - 10 lecie Uczelni,  Sulechów 2008, s. 141-147.

L’adhesion de pays d”Europe Centrale et Orientale ( Peco ) a la zone Euro (w: ) Integracja gospodarcza w rozszerzonej UE : od wolnego handlu do unii walutowej, Uniwersytet Wrocławski, 2009, s. 181-193.

Polish European Studies in Economics, WWW.sent-net.uniroma2.it

Preparation of Polish accession into euro zone in the time of financial crises ( w: ) Economics 6, Research Papers of Wrocław University of Economics, edited by M. Noga, Wrocław 2009, no 81, str. 34-50

5 Years of Polish membership in the EU: balance of benefits, http:www.cde.ukie.gov.pl /HLP/ files.nst of 93 de

Migration of Poles to the European Single Market ( w : ) Europe and its Economic Frontiers, Euroline, volume 8, Debrecen- Oradea, Autumn 2009, p.100- 120.

Accession of Poland into Euro zone, European Research Studies, vol.XII, issue 1/ 2010,p.51-73

Poland in the European Union: from fast to slow economic growth ( w: ) Uniwersytet Wrocławski, e-monografia, Wrocław 2011, s. 455-481.

Reforma szkolnictwa wyższego – uwagi ekonomisty. Przegląd Uniwersytecki. Uniwerytet Wrocławski, 4/2011, s.24-25

Regional policy of the EU towards Poland, Central European Regional Policy and Geography, HUNGARY ISSN 2062-8870, HU E-ISSN 2062-889, 2011/ no 1, p. 5- 24

Der polnische Arbeitsmarkt im Prozess der Ökonomischen Transformation, Elżbieta Kundera, Jarosław Kundera ( w: ) Nach dem Umbruch. Transformationen in europäischer und globaler Perspektive, S.Steinberg, D.K.W.Trepsdorf, Ch. Wielepp, Berlin 2011, s. 89- 101.

Trade Effects of Border’s Elimination. The case of Poland, Eurolimes 13/2012, p. 75-98, ISSN-L: 1841-9259, 

Kryzys w strefie euro. Przyczyny i metody przezwyciężenia ( w: ) Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?, red. Naukowa K.Opolski, J. Gorski, NBP, Warszawa 2012, str 29- 37.

The Theory of Optimum Currency Area, Wrocław Review of Law, Administration and Economics , University of Wroclaw • Faculty of Law, Administration and Economics • 2012/ 2, p.1-28,  ISSN 2084;

Monetary and fiscal policy coordination as an anticrisis method in euro area W: Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації , KHEУ Kijów 2013 r.  p.10-38.

Poland in the EU Agricultural Policy,  /in :/ International Journal of Agricultural Extension. - Vol.1, No 1 (2013), s. 36-41

Euro crisis and the EMU Institutional Reforms,  Equilibrium. Quarterly Journal of Economics. and Economic Policy, vol. 8 issue 1, 2013, p. 8-31, ISSN 1689- 765X.

 Communicating Socio-Economic Cohesion Landscapes in the EU, Jarosław  kundera,  Mirela  MĂRCUT ( in ) Communicating the EU Policies beyond the borders, Oradea 2013 edit by I. Horga, A. L anduyt, p.245 – 250,  ISBN 978-606-10-1162-9

Coordination of Monetary and Fiscal Policy in EMU before Accession of “transformation” countries. Jean Monnet Multilateral Research Group, European Research Study Group (E.R.S.G.) on the Political Economy of the E.M.U 2013. p. 1-18, www.jeanmonnet-emu.eu

Meeting the nominal and legal convergence criteria of the euro area by Poland,  Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Jarosław Kundera, Jean Monnet Multilateral Research Group, European Research Study Group (E.R.S.G.) on the Political Economy of the E.M.U. 2014,  September, p. 1-31. www.jeanmonnet-emu.eu

Poland in the European Union. The economic effects of ten years of membership. Rivista Di Studi Politici Internazionali, Roma,  Aprile- Giugno 2014, ISBN 978-88-382-4287-8,

 The Reform of Fiscal Policy the Key for Overcoming the Crisis in EMU, Discussion Papers No 01/14 ( Edited by prof. N. Kratz ), DHBW, Duale Hochschule, Baden –Wurtmeberg, Villingen- Schwenningen 2014, p. 68-88.

 

 Ważniejsze ekspertyzy

Trade and Specialization between Poland and the European Union in the Perspective of Enlargement, Wrocław 1998.- raport dla Komisji Europejskiej, s. 50

The impact of the Euro crisis on the economic transformation of Greece, Spain, Portugal and Ireland ,Jean Monnet Multilateral Research Group, European Research Study Group (E.R.S.G.) on the Political Economy of the E.M.U. www.jeanmonnet-emu.eu 2014, p. 1- 43