dr Andrzej Pakuła

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

Uniwersytet Wrocławski

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Instytut Nauk Administracyjnych

Zakład Nauki Administracji

bud. A, p 402

Telefon:
713752348 (p. 402a),
713z52349 (sekretariat Instytutu Nauk Administracyjnych)
Email:
andrzej [dot] pakula [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

W okkresie od 19 czerwca do 16 lipca 2017r. oraz

                     od 06 września do 01 października 2017r.   

                            środa 10,00 - 12,00 (z wyjątkiem 21 czerwca, dyżur z tego dnia zostaje przesunięty na piątek, 23 czerwca, godz. 10,00 - 12,00)

W okresie od 17 lipca do 04 września 2017r. urlop wypoczynkowy

Zdjęcie użytkownika dr Andrzej Pakuła
Działalność naukowa: 

Nauka administracji

Ustrój administracji rządowej, w szczególoności naczelnych i centralnych organów administracji rządowej

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Socjologia administracji

Nauka organizacji i zarządzania

Techniki organizatorskie i decyzyjne

Publikacje: 

Rok 2014

 

Kilka refleksji w kwestii niepewności na tle wybranych przykładów z ustrojowego prawa administracyjnego w obszarze administracji rządowej / Andrzej Pakuła // W: Niepewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym : IV Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów / red. nauk. Adam Błaś. - Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2014. - S. 294-297. - Bibliogr. - Recenzent: prof. nadzw. dr hab. Zofia Duniewska. - Materiały z konf., która odbyła się w październiku 2013 r.

 

Uprawnienia kierownicze Prezesa Rady Ministrów / Andrzej Pakuła // W: Procesy kierowania w systemie administracji publicznej / pod red. nauk. Jana Łukasiewicza. - Rzeszów : TNOiK, 2014. - S. [321]-327. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent: Prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski

 

Wymogi kwalifikacyjne i rozwój w służbie cywilnej : stan prawny w świetle wskazań wiedzy o zarządzaniu zasobami ludzkimi / Andrzej Pakuła // W: Administracja publiczna wobec wyzwań kryzysu ekonomicznego i jego konsekwencji społęcznych / red. dr Witold Mikułowski, Agnieszka Jezierska. - Warszawa : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 2014. - S. 289-304. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz.pol., ang. - Materiały z konferencji "Administracja publiczna i instytucje kształcenia kadr administracji wobec kryzysu ekonomicznego i jego konsekwencji społecznych", Warszawa, 13-14 maja 2010 r.

 

Rok 2013

 

Lexikon des polnischen Rechts / Hrsg. Krzysztof Napierała, Wojciech Plesiński ; Aut. Agnieszka Błażek [et al.] ; [aut. pol. wersji Ryszard Balicki, Bogusław Banaszak, Marek Bojarski, Włodzimierz Gromski, Andrzej Huchla, Jerzy Jacyszyn, Julian Jezioro, Jan Jeżewski, Tadeusz Kuczyński, Janina Elżbieta Kundera, Maciej Lis, Marek Maciejewski, Elwira Marszałkowska-Krześ, Andrzej Pakuła, Helena Pławucka, Artur Preisner, Mirosław Sadowski, Tomasz Scheffler, Anna Śmigaj]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013. - XXIV, 544 s. - Uwzględniono zmiany w ustawodawstwie i literaturze do 1 stycznia 2013 r. - Publikacja przygotowana na podst. siatki haseł z: Encyklopedia prawa / red. Urszula Kalina-Prasznic. Wyd. 4 zaktualizowane i poszerz. Warszawa. 2007. - Wybrane hasła zostały przetłumaczone i zaktualizowane, a ich treść dostosowano do potrzeb niemieckojęzycznego odbiorcy. - Książka jest także dostępna jako e-book.

 

Rok 2012

 

Pozycja ustrojowa organów administracji rządowej szczebla centralnego właściwych w sprawach ochrony środowiska w Rzeczypospolitej Polskiej / Andrzej Pakuła // W: Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Ury, Jerzego Stelmasiaka, Stanisława Pieprznego. - Rzeszów : [s.n.], 2012 ; (Rzeszów : RS DRUK). - S. 117-125. - Bibliogr. - Recenzent: prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski

 

W kwestii prywatyzacji organizacyjnych form realizacji zadań publicznych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na przykładzie pomocy społecznej / Andrzej Pakuła // W: Prawne aspekty prywatyzacji : [praca zbiorowa] / pod red. nauk. Jolanty Blicharz. - Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2012. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) (e-Monografie ; nr 16). - S. 117-135. - Bibliogr. - Publikacja dostępna również w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego (zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38661. - . - Link zweryfikowany 25.09.2012. - Recenzja wydawnicza: prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski.

 

Rok 2011

 

Czas w prawie administracyjnym - czas w administrowaniu / Andrzej Pakuła // W: Czas w prawie administracyjnym / pod red. Jana Zimmermanna. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2011. - S. 251-252. - Materiały z I Krakowsko-Wrocławskiego Spotkania Naukowego Administratywistów, które odbyło się w dniach 28-29 listopada 2010 r. w Krakowie.

 

Kwestie wybrane z obrazu administracji publicznej w demokratycznym państwie prawnym / Andrzej Pakuła // W: Studia z prawa administracyjnego i nauki o administracji : księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr. hab. Janowi Szreniawskiemu / kom. red. Zbigniew Czarnik, Zygmunt Niewiadomski, Jerzy Posłuszny, Jerzy Stelmasiak. - Przemyśl ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, 2011. - S. 637-644. - Bibliogr.

 

Rok 2010

 

Administracja publiczna jako zjawisko społeczne : kwestie wybrane z pogranicza nauki administracji i socjologii / Andrzej Pakuła // W: Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego : Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 19-22 września 2010 r. / red. Stanisław Wrzosek [et al.]. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010. - S. [529]-539. - Bibliogr.

 

Pozycja komendanta Głównego Straży Granicznej w strukturze rządowej administracji publicznej / Andrzej Pakuła // W: Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Ury, Stanisława Pieprznego ; [aut.: Martyna Bogdan et al.]. - Rzeszów : RS Druk, 2010. - S. [241]-248. - Recenzent prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski.

 

Rok 2009

 

Bezpieczeństwo publiczne jako dobro wspólne : (kilka uwag i refleksji) / Andrzej Pakuła // W: Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej / pod red. Andrzeja Chajbowicza i Tadeusza Kocowskiego ; Województwo Dolnośląskie, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. - Wrocław : Kolonia Limited, 2009. - S. 29-35. - Bibliogr. - Recenzent: Prof. Leon Kieres. - Referat z konferencji, która odbyła się 1 czerwca 2009 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Centralne organy administracji rządowej : rządzenie czy zarządzanie sprawami publicznymi / Andrzej Pakuła // W: Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego / pod red. Jana Bocia i Andrzeja Chajbowicza. - [Wrocław] : Kolonia Limited, 2009. - S. 397-[404]. - Bibliogr. - Recenzent : prof. Bogusław Banaszak.

 

Dylematy niezależności centralnych organów administracji rządowej / Andrzej Pakuła // W: Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi / pod red. Jerzego Supernata. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3168). - S. 545]-553. - Bibliogr. - Recenzenci: Małgorzata Masternak-Kubiak, Sławomir Dudzik

 

Jakość organizacji formalnej administracji publicznej a zagrożenie patologią (w świetle wybranych przykładów z obszaru administracji rządowej szczebla centralnego) / Andrzej Pakuła // W: Patologia w administracji publicznej / red. Patrycja J. Suwaj, Dariusz J. Kijowski. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009. - S. 603-611. - Bibliogr. - Recenzent: Prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski

 

Zasady naboru i doboru kadr urzędniczych w administracji publicznej jako jeden z aspektów społeczeństwa obywatelskiego / Andrzej Pakuła // W: Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego / pod red. Jolanty Blicharz i Jana Bocia. - [Wrocław] : Kolonia Limited, 2009. - S. 191-[200]. - Bibliogr. - Recenzent: prof. dr hab. Jan Jeżewski. - Praca dofinansowana częściowo ze środków Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Rok 2008

 

Interes publiczny jako kryterium polityki wobec administracji publicznej / Andrzej Pakuła // W: Polityka administracyjna : IV międzynarodowa konferencja naukowa, Stryków 7-9 września 2008 r. = Administrative policy / [red. nauk. Jan Łukasiewicz] ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Rzeszowie. - Rzeszów : Bonus Liber, 2008. - S. 511-519. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent : prof.zw. dr hab. Jan Szreniawski.

 

Umowa jako forma finalizacji procedury zlecania realizacji zadań publicznych w obszarze działalności pożytku publicznego / Andrzej Pakuła // W: Umowy w administracji / red. Jan Boć i Ludmiła Dziewięcka-Bokun. - Wrocław : Kolonia Limited, 2008. - S. 249-253. - Bibliogr. - Materiały z VIII Dorocznej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Wrocław, 27-29 maja 2007 r. - Recenzent: prof. Jan Jeżewski

 

Wybrane aspekty statusu szefów i kadr cywilnych służb specjalnych w Polsce / Andrzej Pakuła // W: Bezpieczeństwo wewnętrzne we współczesnym państwie : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Ury [et al. ; Politechnika Rzeszowska. Katedra Prawa i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski. Zakład Prawa Publicznego]. - Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 2008. - S. 245-253. - Bibliogr.

 

Rok 2007

 

Encyklopedia prawa / red. Urszula Kalina-Prasznic ; aut. Ryszard Balicki, Bogusław Banaszak, Marek Bojarski, Włodzimierz Gromski, Andrzej Huchla, Jerzy Jacyszyn, Julian Jezioro, Jan Jeżewski, Tadeusz Kuczyński, Janina Elżbieta Kundera, Maciej Lis, Marek Maciejewski, Elwira Marszałkowska-Krześ, Andrzej Pakuła, Helena Pławucka, Artur Preisner, Mirosław Sadowski, Tomasz Scheffler, Anna Śmigaj. - Wyd. 4 zaktualizowane i poszerz. - Warszawa : C. H. Beck, 2007 (2006). - XXVIII, 1085 s. - S. VII-VIII : Przedmowa do czwartego wydania. - Wykaz literatury podstawowej s. XXI-XXVIII. - Druk książki zakończono w 2006 r.

 

Kilka uwag w kwestii tzw. apolityczności członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego w demokratycznym państwie prawnym / Andrzej Pakuła // W: Problemy współczesnego ustrojoznawstwa : księga jubileuszowa Profesora Bronisława Jastrzębskiego / [red. nauk. Jarosław Dobkowski]. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2007. - S. 298-308. - Bibliogr. - Recenzent: Wincenty Bednarek.

 

Rok 2006

 

Administracja publiczna w państwie prawnym a model panowania racjonalnego Maxa Webera / Andrzej Pakuła // W: Biurokracja = Bureaucracy : III Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Krynica Zdrój, 2-4 czerwca 2006 / [red. nauk. Jan Łukasiewicz]. - Rzeszów : RS Druk, 2006. - S. 494-500. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent: prof. zw. dr hab. Jan Szreniawski.

 

Nabór i dobór kadr do urzędów jednostek samorządu terytorialnego / Andrzej Pakuła // W: Sprawność działania administracji samorządowej : VII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej / [red. nauk. Elżbieta Ura]. - Rzeszów : [Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa], 2006. - S. 459-468. - Bibliogr. - Recenzent: prof. dr hab. Jan Boć.

 

Rok 2005

 

Mała encyklopedia prawa / red. Urszula Kalina-Prasznic ; aut. Bogusław Banaszak, Marek Bojarski, Włodzimierz Gromski, Andrzej Huchla, Jerzy Jacyszyn, Julian Jezioro, Jan Jeżewski, Tadeusz Kuczyński, Janina Elżbieta Kundera, Maciej Lis, Marek Maciejewski, Elwira Marszałkowska-Krześ, Andrzej Pakuła, Helena Pławucka, Artur Preisner. - Warszawa : C.H. Beck, 2005. - XXXIV, 859 s. : wykr. - S. V : Przedmowa. - Bibliogr.

 

Nauka organizacji i zarządzania / Agnieszka Chrisidu-Budnik, Jerzy Korczak, Andrzej Pakuła, Jerzy Supernat. - Wrocław : "Kolonia Limited", 2005. - 511 s. : rys., wykr. - Bibliogr.. - Rec.: Szreniawski Jan // Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka. - 2006, nr 1, s. 115-[117]

 

Organy administracji rządowej wobec samorządu terytorialnego : (wybrane przykłady regulacji za szczególnym uwzględnieniem oddziaływania spoza sfery nadzoru weryfikacyjnego) / Andrzej Pakuła // W: Granice samodzielności wspólnot samorządowych : Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Baranów Sandomierski, 22-25 maja 2005 / [red. nauk. Elżbieta Ura] ; Zakład Prawa Publicznego. Wydział Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego. - Rzeszów, 2005. - S. [220]-229. - Bibliogr.

 

Relacje między centralnymi a naczelnymi organami administracji rządowej / Andrzej Pakuła // W: Współczesne europejskie problemy prawa administracyjnego i administracji publicznej : w 35. rocznicę utworzenia Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego / pod red. Adama Błasia i Konrada Nowackiego. - Wrocław, 2005. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; nr 295). - S. 315-326 - Bibliogr. - Streszcz. ang.

 

Samorząd terytorialny a działalność pożytku publicznego / Andrzej Pakuła // W: Samorząd terytorialny III Rzeczypospolitej Polskiej : materiały z konferencji z okazji 15-lecia samorządu terytorialnego w III Rzeczypospolitej Polskiej, Wrocław, 7-8 marca 2005 r. / pod red. Jerzego Korczaka. - Wrocław, 2005. - S. 91-97

 

W kwestii zastosowalności Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji w funkcjonowaniu administracji publicznej w Polsce / Andrzej Pakuła // W: Europeizacja polskiego prawa administracyjnego / [red. nauk. Zbigniew Jankau et al.]. - Wrocław, 2005. - S. 532-[538]. - Bibliogr. - Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Poznań, 16-19 września 2004.

 

Rok 2004

 

Encyklopedia prawa / red. Urszula Kalina-Prasznic ; aut. Bogusław Banaszak, Marek Bojarski, Włodzimierz Gromski, Andrzej Huchla, Jerzy Jacyszyn, Julian Jezioro, Jan Jeżewski, Tadeusz Kuczyński, Janina Elżbieta Kundera, Maciej Lis, Marek Maciejewski, Elwira Marszałkowska-Krześ, Andrzej Pakuła, Helena Pławucka, Artur Preisner, Mirosław Sadowski, Tomasz Scheffler. - Wyd. 3 zaktualizowane i poszerz. - Warszawa : C.H. Beck, 2004. - XXVI, 1112 s. - Bibliogr.

 

Pozycja ustrojowa centralnych organów administracji rządowej w Polsce (w świetle wybranych przykładów) / Andrzej Pakuła // W: Jakość administracji publicznej = The quality of public administration : międzynarodowa konferencja naukowa, Cedzyna k. Kielc, 24-26 września 2004 r. / [red. nauk. Jan Łukasiewicz] ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Rzeszowie. - Rzeszów, 2004. - S. [320]-328. - Bibliogr. - Streszcz. ang. - Księga konferencyjna dedykowana Profesorowi Marcinowi Jełowickiemu. - W spisie treści tytuł artykułu również w jęz. ang.

 

Prawno-organizacyjne formy realizacji świadczeń w państwie prawa na przykładzie ochrony zdrowia (na tle przekształceń zakresu zadań i roli administracji publicznej) / Andrzej Pakuła // W: Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar : międzynarodowa konferencja naukowa, Olszanica, 23-26 maja 2004 r. pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Podkarpackiego / [red. nauk. Elżbieta Ura]. - Rzeszów, 2004. - S. [353]-365. - Bibliogr.

 

Rok 2002

 

Ewolucja statusu ustrojowego wojewody w latach 1918-2001 w świetle podstawowych regulacji ustawowych / Andrzej Pakuła // W: Nauka administracji wobec wyzwań współczesnego państwa prawa : międzynarodowa konferencja naukowa, Cisna 2-4 czerwca 2002 r. / [red. nauk. Jan Łukasiewicz] ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Rzeszowie. - Rzeszów, 2002. - S. 428-451. - Bibliogr.

 

Samorząd powiatowy - wybrane problemy ustroju i funkcjonowania / [Andrzej Pakuła] // W: Studia nad samorządem terytorialnym / pod red. Adama Błasia. - [Wrocław], 2002. - S. 121-[138]. - Bibliogr.

 

Rok 2000

 

Encyklopedia prawa / red. Urszula Kalina-Prasznic ; aut. Bogusław Banaszak, Dariusz Batorski, Marek Bojarski, Włodzimierz Gromski, Andrzej Huchla, Jerzy Jacyszyn, Julian Jezioro, Jan Jeżewski, Tadeusz Kuczyński, Janina Elżbieta Kundera, Maciej Lis, Marek Maciejewski, Andrzej Pakuła, Helena Pławucka, Artur Preisner, Mirosław Sadowski, Tomasz Scheffler. - Wyd. 2 zaktualizowane i poszerz. - Warszawa : C.H. Beck, 2000. - XXXII, 1388 s. : schematy i tab. - Schematy i tabele do poszczególnych dziedzin prawa opracowali : Julian Jezioro, Ryszard Balicki, Mariusz Jabłoński, Włodzimierz Gromski. - Bibliogr.

 

Interes publiczny i użyteczność publiczna jako kryteria zadań samorządu terytorialnego / Andrzej Pakuła // W: Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia : materiały konferencji naukowej Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Łódź, wrzesień 2000. - Łódź, 2000. - S. [347]-357. - Bibliogr.

 

Rok 1999

 

Biblioteka publiczna jako instytucja kultury / Andrzej Pakuła // W: Współczesne problemy administracji publicznej i prawa administracyjnego : materiały z sesji naukowej na temat przeobrażeń we współczesnym prawie administracyjnym, Wrocław, listopad 1997 r. / pod red. Adama Błasia. - Wrocław ; Poznań, 1999. - S. [57]-62

 

Encyklopedia prawa / red. Urszula Kalina-Prasznic ; aut. Bogusław Banaszak, Dariusz Batorski, Marek Bojarski, Włodzimierz Gromski, Andrzej Huchla, Jerzy Jacyszyn, Julian Jezioro, Jan Jeżewski, Tadeusz Kuczyński, Maciej Lis, Andrzej Pakuła, Helena Pławucka, Artur Preisner. - Warszawa : C.H. Beck, 1999. - XXVI, 982 s. - S. V-VI : Przedmowa / Urszula Kalina-Prasznic. - Bibliogr.

 

Leksykon prawniczy : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Kaliny-Prasznic ; [aut. Joanna Braciak, Dariusz Batorski, Marek Bojarski, Włodzimierz Gromski, Andrzej Huchla, Julian Jezioro, Jan Jeżewski, Tadeusz Kuczyński, Maciej Lis, Andrzej Pakuła, Artur Preisner]. - Wyd. 2 uzup. i poszerz., stan prawny na dzień 30.03.1999 r. - Wrocław : "Atla 2", 1999. - 620 s. - Bibliogr.

 

W sprawie administracyjnoprawnej regulacji usług turystycznych / Andrzej Pakuła // W: Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej / pod red. Ernesta Knosali, Andrzeja Matana, Grzegorza Łaszczycy. - Kraków, 1999. - S. 423-[430]. - Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego, Wisła, 8-10 października 1998 r.

 

Rok 1997

 

Gminna instytucja kultury : zasady organizacji i funkcjonowania / Andrzej Pakuła // W: Przeobrażenia we współczesnym prawie administracyjnym i w nauce administracji / pod red. Adama Błasia. - Wrocław, 1997. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji ; T. 38). - S. 197-207. - Bibliogr.

 

Leksykon prawniczy : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Kaliny-Prasznic ; [aut. Dariusz Batorski, Marek Bojarski, Włodzimierz Gromski, Andrzej Huchla, Julian Jezioro, Jan Jeżewski, Tadeusz Kuczyński, Maciej Lis, Andrzej Pakuła, Artur Preisner]. - Stan prawny na dzień 30 listopada 1996 r. - Wrocław : "Atla 2", 1997. - 432 s., err. - Bibliogr.. - Rec.: Jacyszyn Jerzy // Gazeta Prawna. - 1997, nr 33, s. 51

 

Rok 1996

 

Porozumienia komunalne / Piotr Lisowski, Andrzej Pakuła // W: Związki komunalne w Polsce i w państwach Europy Zachodniej : materiały konferencji naukowej zorganizowanej dla uczczenia pamięci Profesora Doktora Tadeusza Bigo / pod red. Adama Błasia. - Wrocław, 1996. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji ; T. 35). - S. 93-108. - Bibliogr.

 

Rok 1994

 

Układ kompetencyjny w strukturze organizacyjnej gminy / Andrzej Pakuła. - Bibliogr. // Poradnik Samorządowy. - Nr 3 (1994/1995), s. [57]-65

 

Rok 1992

 

Referendum gminne - kwalifikacja prawna / Andrzej Pakuła // Poradnik Samorządowy. - Nr 1 (1992), s. [73]-81

 

Rok 1991

 

Podporządkowanie pionowe w organizacji terenowych organów administracji państwowej / Andrzej Pakuła // W: Studia i rozprawy / [red. tomu Jan Jeżewski]. - Wrocław, 1991. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; 180). - S. 129-171. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Studium opracowane zostało na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Więzi organizacyjne pionowe w systemie terenowych organów administracji państwowej, napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Tadeusza Kuty w Instytucie Nauk Administracyjnych, obronionej na Wydziale Prawa i Administracji dnia 25 lutego 1985 r.

 

Rok 1990

 

O niektórych problemach organizacji i funkcjonowania administracji państwowej w warunkach II etapu reformy gospodarczej / Andrzej Pakuła // W: Z problemów prawa własności : konferencja naukowa młodej kadry Wydziału Prawa i Administracji / pod red. Stanisława Kaźmierczyka. - Wrocław, 1990. - S. [97]-114. - Bibliogr.