dr hab. Krystyna Sawicka prof. nadzw. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
(71) 37 52 313
Email:
krystyna [dot] sawicka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje - semestr letni  w r. ak. 2016/2017

- czwartek 11,15-13,15; pok. 313 bud. A

 

Zdjęcie użytkownika dr hab. Krystyna Sawicka prof. nadzw. UWr
Działalność naukowa: 

Finanse publiczne i prawo finansowe ze szczególnym uwzględnieniem prawa finansów samorządu terytorialnego i prawa celnego. Podstawowa działalność badawcza obejmuje zagadnienia materialnoprawne i proceduralne dotyczące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wieloletniej prognozy finansowej, długu publicznego samorządu terytorialnego oraz nadzoru i kontroli lokalnej gospodarki finansowej, w tym wykonywanej przez regionalne izby obrachunkowe. Z tego zakresu opublikowałam kilkadziesiąt artykułów i studiów oraz jestem współautorką dwóch opracowań monograficznych.

Publikacje: 

WYKAZ OPUBLIKOWANYCH PRAC

Monografie

 1. Oprocentowanie środków produkcji jako instytucja prawnofinansowa, Acta Universitatis Wratislaviensis No 346, Prawo LX, Warszawa – Wrocław 1977, ss. 130.
 2. Rola instrumentów prawnofinansowych w gospodarce produkcyjnym majątkiem trwałym przedsiębiorstw państwowych, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1010, Prawo CLXVI, Wrocław 1988, ss. 200.
 3. Budżet jednostki samorządu terytorialnego (współautor J.Glumińska – Pawlic), Zielona Góra 2002, ss. 410, Zachodnie  Centrum Organizacji (autorstwo rozdz. I, III, IV, V, VII).
 4. Prawo finansów publicznych sektora samorządowego (współautorzy W. Miemiec, M. Miemiec), Warszawa 2013, ss. 311, LEX a Wolters Kluwer busines (autorstwo rozdz. II pkt 1-3, IV, V, VIII, IX, XI).
 5. Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, Warszawa 2014, ss.751, Wolters Kluwer business, współredakcja z W. Miemiec.

Studia i artykuły

 1. Rola oprocentowania środków trwałych w gospodarce przedsiębiorstw, Acta Universitatis Wratislaviensis No 186, „Przegląd Prawa i Administracji” III, Wrocław 1973, s. 37-45.
 2. Społeczno-ekonomiczne przesłanki pełnego wykorzystania potencjału produkcyjnego przedsiębiorstw przemysłowych, Acta Universitatis Wratislaviensis No 211, „Przegląd Prawa i Administracji’ IV, Wrocław 1973, s. 231-243.
 3. W sprawie oprocentowania środków trwałych, Bank i Kredyt 1974, nr 1, s. 15-19.
 4. Opodatkowanie majątku trwałego w jednostkach inicjujących, Acta Universitatis Wratislaviensis No 318, Prawo LIV, Wrocław 1975, s. 195-202.
 5. Bank a realizacja inwestycji, Acta Universitatis Wratislaviensis No 446, Prawo LXXVIII, Wrocław 1978, s. 211-218.
 6. Oddziaływanie prawnych i finansowych instrumentów w procesie realizacji inwestycji, „Inwestycje i Budownictwo” 1978, nr 7-8, s. 21-25.
 7. Instrumenty prawnofinansowe w systemie finansowym organizacji gospodarczych, „Organizacja Metody Technika” 1980, nr 7, s. 11-13.
 8. Problem funkcjonowania wewnętrznego rozrachunku gospodarczego na przykładzie Kombinatu Górniczo – Hutniczego Miedzi, Acta Universitatis Wratislaviensis No 621, „Przegląd Prawa i Administracji” XVII, Wrocław 1982, s.225-234.
 9. Instrumenty prawnofinansowe w gospodarce majątkiem trwałym przedsiębiorstw państwowych, Acta Universitatis Wratislaviensis No 648, Prawo CXII, Wrocław 1985, s. 179-188.
 10. Kredyt bankowy jako źródło finansowania inwestycji produkcyjnych, „Finanse” 1986, nr 1, s. 20-32.
 11. Oddziaływanie instrumentami finansowymi na strukturę nakładów na inwestycje produkcyjne w gospodarce narodowej, „Finanse” 1987, nr 5, s. 11-21.
 12.  Metody finansowania a problem wykorzystania instrumentów prawnych i finansowych w kształtowaniu działalności inwestycyjnej, „Inwestycje i Budownictwo” 1987, nr 7-8, s. 27-31.
 13. Udział banku w finansowaniu inwestycji w warunkach reformy gospodarczej, Acta Universitatis Wratislaviensis No 922, Prawo CLIII, Wrocław 1988, s. 181-191.
 14.  Amortyzacja jako instytucja systemu prawnofinansowego przedsiębiorstw państwowych, Acta Universitatis Wratislaviensis No 983, „Przegląd Prawa i Administracji” XXIV, Wrocław 1988, s. 157-187.
 15. Wpływ ulg w podatku dochodowym na działalność inwestycyjną przedsiębiorstw państwowych, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1022, Prawo CLXVIII, Wrocław 1990, s. 261-267.
 16. Fundusz amortyzacyjny jako źródło samofinansowania działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw państwowych, Acta Universitatis Wratislawiensis No 1093, Przegląd Prawa i Administracji XXVI, Wrocław 1990, s. 155-168.
 17. Instrumenty prawnofinansowe w procesie zmian strukturalnych w gospodarce narodowej, Studia z zakresu polityki finansowej i prawa finansowego, Prawo CLXXXIX, Wrocław 1992, s. 113-122.
 18. Decyzje organów gminy w sprawach podatkowych, „Samorząd Terytorialny” 1992, nr 4, s.22-27.
 19. Komentarz do niektórych istotnych naruszeń prawa w uchwałach budżetowych (współautor – W.Miemiec), „Finanse Komunalne” 1993, nr 2, s. 21-33.
 20. Zmiany budżetu gminy w toku jego wykonywania, „Wspólnota” 1994, nr 9, s. 9.
 21. W sprawie samorządowego absolutorium. Artykuł dyskusyjny, „Wspólnota” 1994, nr 12, s. 11.
 22. Amortyzacja jako koszt uzyskania przychodu w podatkach dochodowych, PUG 1994, nr 5, s. 5-10.
 23. Ustalanie budżetu gminy przez regionalną izbę obrachunkową, „Finanse Komunalne” 1995, nr 3, s. 5-10.
 24. Absolutorium po nowelizacji. Narzędzie kontroli, „Wspólnota” 1996, nr 12, s. 14-15.
 25. Finanse jednostek pomocniczych, „Wspólnota” 1997, nr 1, s. 21-22.
 26.  Prowadzenie przez szkoły gminne gospodarki finansowej w formie środka specjalnego, „Finanse Komunalne” 1997, nr 4, s. 45-51.
 27. Uchwały organów gminy jako przedmiot nadzoru w świetle nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, „Finanse Komunalne” 1998, nr 1, s. 18-35.
 28. Uchwała budżetowa rady gminy, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2079, „Przegląd Prawa i Administracji” XL, Wrocław 1998, s. 9-19.
 29. Recenzja, Z.Gilowska, System ekonomiczny samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 1998, ss.268, „Municipium” SA, „Finanse Komunalne” 1998 nr 5, s. 69-74.
 30. Dług celny jako zobowiązanie publicznoprawne, Acta Universitatis Wratisalviensis No 2100, „Przegląd Prawa i Administracji” XLI, Wrocław 1998, s. 25-43.
 31. Absolutorium komunalne w świetle sądowej kontroli rozstrzygnięć nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych, (w:) Administracja publiczna w państwie prawa. Księga Jubileuszowa dla Profesora Jana Jendrośki, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2154, Prawo CCLXVI, Wrocław 1999, s. 321-333.
 32. Absolutorium komunalne jako narzędzie wewnętrznej kontroli finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne” 1999, nr 4, s. 7-22.
 33. Uwarunkowania prawne procedury tworzenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2177, „Przegląd Prawa i Administracji” XLIII, Wrocław 2000, s. 9-28.
 34. Przedmiot nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych ukształtowany w wyniku nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, „Finanse Komunalne” 2000, nr 2, s. 5-17.
 35. Formy organizacyjno – prawne jednostek samorządowego sektora finansów publicznych, Acta Universitatis Wratislavientis No 2271, „Przegląd Prawa i Administracji” XLV, Wrocław 2000, s. 9-30.
 36. Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2342, „Przegląd Prawa i Administracji” L, Wrocław 2002, s. 169-286.
 37. Local Government Grants to Finance Tasks Delegated to Non – Public Bodies, (w:) Problems of the Local Self – Government, Editor: S. Dolata, “Economic end Environment Studies” No. 4/2003, s. 47-57.
 38. Skutki ekonomiczne władztwa podatkowego gminy, Wrocławski Biuletyn Gospodarczy. Ekonomia a prawo, PTE Oddział we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 95-106.
 39. Przekształcenie i likwidacja jednostki, „Finanse Publiczne” 2006, nr 1, s. 54-56.
 40. Kontrola wewnętrzna gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Gdańskie Studia Prawnicze. Studia prawno-finansowe, red. A. Drwiłło, tom XVI, 2007, s. 73-96.
 41. Wydatki z budżetu gminy w formie dotacji. Zagadnienia prawnofinansowe, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3127, „Przegląd Prawa i Administracji” LXXX, Wrocław 2009, s. 151-173.
 42. Poręczenia i gwarancje udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego, „Finanse Publiczne” 2009, nr 4, s. 49-53.
 43. Kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w zakresie uchwalania budżetu, „Finanse Komunalne” 2009, nr 4, s. 5-12.
 44. Absolutorium komunalne (według ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), Acta Universitatis Wratislaviensis No 3264, „Przegląd Prawa i Administracji” LXXXIII, Wrocław 2010, s. 133-152.
 45. Wybrane instytucje systemu finansowego samorządu terytorialnego w Polsce, (w:) Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 1, red. A. Bojko i M. Marszał, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 333-352.
 46. Postępowanie w zakresie wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3367, „Przegląd Prawa i Administracji” LXXXVI, Wrocław 2011, s. 267-288.
 47. Założenia reformy finansów publicznych i ich realizacja w ustawie o finansach publicznych, „Finanse Komunalne” 2012, nr 1-2, s. 20-33.
 48. Lokalne prawo podatkowe, (w:) Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 3, red. A. Bojko i M. Marszał, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012, s. 299-317.
 49. Wieloletnia prognoza finansowa a racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Ekonomia. Vol. XLVI, nr 3, 2012, s. 241-249.
 50. Rola regionalnych izb obrachunkowych w procedurze uchwalania i  kontroli wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3515, Przegląd Prawa i Administracji XCIII, Wrocław 2013, s. 49-71.
 51. Instytucja absolutorium w jednostkach samorządu terytorialnego a zadania regionalnych izb obrachunkowych, Finanse Komunalne 2013, nr 1-2, s. 90-103.
 52. Dług publiczny samorządu terytorialnego, (w:) Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 4, red. A. Bojko, M.Marszał, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Iwana Franki we Lwowie, Lwów 2013, s. 211-229 i 230-248 (w języku ukraińskim).
 53. Instytucje systemu prawnofinansowego samorządu terytorialnego wobec wymogów racjonalnej gospodarki środkami publicznymi, (w:) Prawo i Administracja dla Regionu Nr 1, red. P. Borszowaki, R. Kowalczyk, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2014, s. 27-40.
 54. Charakter oraz konstrukcja prawna opłaty za gospopdarowanie odpadami komunalnymi, (w:) Prawo i Administracja dla Regionu Nr 2. Zagadnienia prawne, Ekonomiczne i Społeczne, red. P. Borszowski, P. Szymaniec, T. Moskal, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Siesiusa w Wałbrzychu, Wałbrzych 2015, s. 149-164.
 55. Samodzielność wydatkowa jednostek samorządu terytorialnego na tle odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Finanse Komunalne 2015, nr 7-8, s. 7-17.
 56. Prawnofinansowe zagadnienia zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, Acta Universitatis Wratislaviensis No 3661 , Przegląd Prawa i Administracji C/2, Wrocław 2015, s. 133-151.
 57. Recenzja monografii: Michał Bitner, "Prawne instrumenty ograniczania deficytu budżetowego i dugu publicznego jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2016, ss. 757, Finanse Komunalne 2017, nr 4, s.70-78.

 

Opracowania w publikacjach zbiorowych

 1. Finansowanie inwestycji i remontów, (w:) Raport o stanie prawa finansowego i pożądanych kierunkach jego rozwoju w okresie realizacji II etapu reformy gospodarczej, Warszawa 1988, s. 141-153.
 2. Ocena stanu regulacji prawnej gospodarki finansowej przedsiębiorstw państwowych i komunalnych, (w:) Studia i materiały do Raportu o kierunkach zmian w systemie prawnym RP, Warszawa 1992, s. 102-109.
 3. Wybrane zagadnienia z problematyki nadzoru nad działalnością komunalną w zakresie spraw budżetowych na tle praktyki stosowania przepisów ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, (w:) Podstawowe zagadnienia samorządu terytorialnego i finanse gmin, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Jelenia Góra 1994, s. 27-38.
 4. Zakres budżetu gminy, (w:) Samorządowy poradnik budżetowy na 1995 rok, red. W. Miemiec i B. Cybulski, Warszawa 1995, s. 157-170.
 5. Zakres budżetu gminy, (w:) Samorządowy poradnik budżetowy na 1996 rok. Zagadnienia ustrojowe i prawnofinansowe, red. W. Miemiec i B. Cybulski, Warszawa 1996, s. 227-236.
 6. Zakres budżetu gminy, (w:) Samorządowy poradnik budżetowy na 1997 rok. Zagadnienia ustrojowe i prawnofinansowe, wyd. 2, red. W. Miemiec i B. Cybulski, Warszawa 1997, s. 285-296.
 7. Cło w systemie danin publicznych, (w:) Księga Pamiątkowa Ku Czci Profesora Eugeniusza Teglera, Poznań 1997, s.131-142.
 8. „Podatki graniczne” w świetle regulacji kodeksu celnego, (w:) Studia z dziedziny prawa podatkowego. Księga Pamiątkowa Ku Czci Profesora Apoloniusza Kosteckiego, Toruń 1998, s. 191-199.
 9. Źródła prawa budżetowego samorządu terytorialnego, (w:) Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków, pod red. A.Kosteckiego, Zakamycze 2000, s. 248-257.
 10. Budżet jednostki samorządu terytorialnego ukształtowany w wyniku reformy ustrojowej państwa, (w:) Księga pamiątkowa dla uczczenia pracy naukowej Profesora Antoniego Agopszowicza, pod red. R.Mikosza, Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1871, Katowice 2000, s.127-138.
 11. Budżet jednostki samorządu terytorialnego w świetle rozstrzygnięć nadzorczych regionalnych izb obrachunkowych, (w:) Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, t.II, Finanse i budżety samorządów, pod red. S.Dolaty, Opole 2000, s. 9-51.
 12. Dług publiczny jednostki samorządu terytorialnego, (w:) Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego, Wyższa Szkoła Administracji Bielsko – Biała, z.6, Bielsko Biała 2001, s. 49-64.
 13. Dotacje z budżetu gminy jako szczególna forma wydatków publicznych, (w:) Studia z dziedziny prawa finansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony środowiska. Księga Jubileuszowa Profesora Marka Mazurkiewicza, red. R. Mastalski, Wrocław 2001, s.174-190.
 14. Pozycja ustrojowa regionalnych izb obrachunkowych, (w:) Regulacje prawno – podatkowe i rozwiązania finansowe, Toruń 2002, s. 241-256.
 15. Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zadania własne wykonywane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, (w:) Problemy finansowe w działalności samorządu terytorialnego, pod red. S. Dolaty, Opole 2002, s. 103-114.
 16. Zakres budżetu, (w:) Samorządowy poradnik budżetowy na 2002 rok, red. W. Miemiec i B. Cybulski, Warszawa 2002, s. 29-48.
 17. Zakres budżetu, (w:) Samorządowy poradnik budżetowy na 2003 rok, pod red. W. Miemiec i B. Cybulskiego, Municypium SA, Warszawa 2003, s. 29-48.
 18. Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad uchwałami organów jednostek samorządu terytorialnego kreującymi dług publiczny, (w:) Deficyt budżetowy i dług publiczny w wybranych krajach europejskich, pod red. E. Ruśkowskiego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Białymstoku, Białystok 2003, s. 357-369.
 19. Gospodarka finansowa niektórych jednostek sektora finansów publicznych, (w:) Finanse publiczne i prawo finansowe, pod red. C. Kosikowskiego i E. Ruśkowskiego, Dom Wydawniczy ABC 2003, s.429-456.
 20. Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, (w:) Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, pod. red. A. Gomułowicza i J. Małeckiego, Poznań 2003, s.105-119.
 21. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych przez samorząd terytorialny podmiotom niepublicznym, (w:) X lat działalności regionalnych izb obrachunkowych. Wybrane aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego. Doświadczenia i perspektywy, pod red. B. Nitschke i W. Sługockiego, Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze, Zielona Góra 2003, s. 82-92.
 22. Zakres budżetu, (w:) Samorządowy poradnik budżetowy na 2004 rok, red. W. Miemiec i B. Cybulski, Warszawa 2004, s. 58-77.
 23. Rola regionalnych izb obrachunkowych w procesie sanacji finansów lokalnych, (w:) Sanacja finansów publicznych w Polsce. Aspekty prawne i ekonomiczne, red. K. Święch, A. Zalcewicz, Ogólnopolska konferencja naukowa, Szczecin 2005, s. 495-505.
 24. Zakres budżetu, (w:) Samorządowy poradnik budżetowy na 2005 rok, red. W. Miemiec i B. Cybulski, Warszawa 2005, s. 48-59.
 25. Gospodarka finansowa niektórych jednostek sektora finansów publicznych, (w:) Finanse publiczne i prawo finansowe, red. C. Kosikowski i E. Ruśkowski, 2. wyd., Warszawa 2006, s. 449-477 (Dom Wydawniczy ABC).
 26. Zakres budżetu, (w:) Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, red. W. Miemiec, Wrocław 2006, s. 23-42 (UNIMEX).
 27. Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad uchwałami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach budżetu i jego zmian, (w:) 15 lat funkcjonowania regionalnych izb obrachunkowych jako organów nadzoru i kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, red. J. Małecki, R. Hauser, Z. Janku, Poznań 2007, s. 69-83.
 28. Rozwój instytucji ogólnego prawa podatkowego, (w:) Nauka finansów publicznych i prawa finansowego. Dorobek i kierunki rozwoju, Księga Jubileuszowa Profesor Alicji Pomorskiej, red. J. Głuchowski, C. Kosikowski, J. Szołno-Koguc, Lublin 2008, s. 427-437 (Wyd. UMCS).
 29. Gospodarka finansowa niektórych jednostek sektora finansów publicznych, (w:) Finanse publiczne i prawo finansowe, red. C. Kosikowski i E. Ruśkowski, 3. wyd., Warszawa 2008, s. 430-453 (Wolters Kluwer).
 30. Dotacje celowe na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe, (w) Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, red. J. Blicharz i J. Boć, Kolonia Limited 2009, s. 367-383.
 31. Polityka podatkowa gminy, (w:) Księga Jubileuszowa Profesora Ryszarda Mastalskiego. Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, pod red. nauk. W. Miemiec, Wrocław 2009, s. 389-401 (Oficyna Wydawnicza UNIMEX).
 32. Formy prawno-organizacyne jednostek sektora finansów publicznych, (w:) System prawa finansowego, tom II, Prawo finansowe sektora finansów publicznych, red. E. Ruśkowski, Warszawa 2010 s. 35-80 (Wolters Kluwer).
 33. Konstytucyjne gwarancje praw podmiotowych samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej, (w:) Konstytucyjne uwarunkowania tworzenia i stosowania prawa finansowego i podatkowego, red. P. J. Lewkowicz i J. Stankiewicz, Białystok 2010, s. 325-333 (Temida 2).
 34. Akty planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego, (w:) Daniny publiczne. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku, red. A. Dobaczewska, E. Juchniewicz, T. Sowiński, wyd. 1, Warszawa 2010, s. 273-283 (CeDeWu).
 35. Akty prawa miejscowego w sprawie dotacji udzielanych z budżetu gminy, (w:) Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie 1995 – 2010. Księga jubileuszowa, Szczecin 2010, s. 258-280.
 36. Dług jednostek samorządu terytorialnego jako przedmiot kontroli regionalnych izb obrachunkowych, (w:) Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, red. nauk. J. Szołno-Koguc, A. Pomorska, Warszawa 2011, s. 531-543 (Wolters Kluwer).
 37. Wydatki w formie dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, (w:) Prawo finansowe w warunkach członkowstwa Polski w Unii Europejskiej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesor Wandzie Wójtowicz, red. A. Pomorska, P. Smoleń, J. Stelmasiak, A. Gorgol, Lublin 2011, s. 407-419 (Wyd. UMCS).
 38. Absolutorium komunalne w systemie wewnętrznej kontroli finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego, (w:) Ius Fiscale – Studia z Dziedziny Prawa Finansowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Marianowi Weralskiemu, pod red. nauk. H. Litwińczuk, Warszawa 2012, s. 147-160 (Wydawnictwo Wiedza i Praktyka).
 39. System prawnofinansowy samorządu terytorialnego, (w:) Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Apoloniuszowi Kosteckiemu, red. I. Czaja-Chliniak, Kraków 2012, s. 371-384 (Wydawca: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. - Oficyna Wydawnicza AFM).
 40. Finansowanie rozwoju sportu z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, (w:) Prawne aspekty prywatyzacji, red. nauk. J. Blicharz, Wrocław 2012, s. 245-270. Prace Naukowe WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego, e-monografie Seria Nr 16.
 41. Wieloletnia prognoza finansowa – założenia, konstrukcja prawna, (w:) Finanse publiczne i prawo finansowe. Realia i perspektywy zmian. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Eugeniuszowi Ruśkowskiemu, red. nauk. L. Etel, M. Tyniewicki, Białystok 2012, s. 323-332 (Wydawca  Temida 2).
 42. Zmiany budżety jednostki samorządu terytorialnego w toku jego wykonywania – zakres, kompetencje, (w:) I. Mirek, T. Nowak (red. nauk.), Prawo finansowe po transformacji. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe (Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego, Łódź 5-6 czerwca 2012 r.), Łódź 2013, s. 188-198.
 43. Akty prawa miejscowego w sprawie dotacji udzielanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego jako przedmiot nadzoru regionalnych izb obrachunkowych, (w:) Samorząd – Finanse – Nadzór i kontrola. XX-lecie regionalnych izb obrachunkowych, red. nauk. Ryszard P. Krawczyk, M.Stec, Warszawa 2013, s. 166-199 (LEX a Wolters Kluwer busines).
 44. Kontrola zarządcza a kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych, (w:) Dyscyplina finansów publicznych. Narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego, red. M. Smaga, M. Winiarz, Kraków 2013, s. 265-276 (Wydawnictwo Publicus).  s. 265-276.
 45. Finanse samorządu terytorialnego – podstawy wyodrębnienia, zakres, (w:) J. Korczak (red.), Województwo – region – regionalizacja. 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej. II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Wrocław 21-22 listopada 2013 r., Wrocław 2013, s. 285-302.
 46. Zadania regionalnych izb obrachunkowych w zakresie kontroli zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Instytucje prawnofinansowe w warunkach kryzysu gospodarczego, red. nauk. W. Miemiec, K. Sawicka, Warszawa 2014, s. 416-429 (LEX a Wolters Kluwer business).
 47. Wpływ reguł fiskalnych na konstrukcję i uchwalenie budżetu jednostki samorządu terytorialnego, (w:) XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, red. Z. Ofiarski, Szczecin 2014, s. 339-350 (Wydawnictwo: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji).
 48. Podstawy prawne finansowania sportu z budżetu jednostek samorządu terytorialnego,  (w:) Finansowanie sportu ze środków publicznych, red. A. Babczuk, A. Talik, Warszwa 2014, s. 29-42 (Wydawnictwo: C.H.Beck).
 49. Podstawy prawne dokonywania wydatków publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego na tle odpowiedzialności z tytułu naruszenia  dyscypliny finansów publicznych, (w:) Dyscyplina finansów publicznych. Podstawy i zakres odpowiedzialności, red. A. Babczuk, W. Robaczyński, A. Talik, Warszawa 2015, s. 3-15 (Wydawnictwo: C.H.Beck).
 50. Nadzór regionalnych izb obrachunkowych nad uchwałami w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, (w:) Europejska Karata Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego, red. nauk. M. Ofiarska, Szczecin 2015, s. 423-444 (Wydawca: Uniwersytet Szczeciński, Wydział Prawa i Administracji).
 51. Zastępcze ustalenie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w świetle art. 240a i 240b u.f.p., (w:) Finanse samorządowe po 25 latach samorządności: diagnoza i perspektywy, red. nauk. W. Miemiec, Warszawa 2015, s. 127-142 (Wydawnictwo: Wolters Kluwer).
 52. Niewykonanie obowiązków związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi a odpowiedzialność karna skarbowa, (w:) Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach : zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu. T. 1, pod red. J. Sawickiego i K. Łucarz, Wrocław 2016, s. 430-440 (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3710).

 

Podręczniki

 1. Podstawy prawa celnego i dewizowego (współautor E.Fojcik – Mastalska), Wrocław 2001 (Kolonia Limited); autorstwo części I „Prawo celne”, rozdz. I – VIII, s. 13-170.
 2. Prawo celne w zarysie, Kolonia Limited 2003, ss. 200.
 3. Prawo finansowe, red. nauk. R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska, Warszawa 2011, LEX a Wolters Kluwer business (autorstwo części czwartej „Prawo celne”, s. 333-377; rozdz. II w części piątej „Budżet jako podstawowa instytucja finansów samorządowych”, s. 389-401; pkt 2 rozdz. IV w części piątej „Tryb wykonywania budżetu”, s. 416-427; pkt 3 rozdz. IV w części piątej „Tryb zatwierdzania wykonania”, s. 428-431).
 4. Prawo finansowe, 2. wyd. poszerzone i uaktualnione, red. nauk. R. Mastalski, E. Fojcik-Mastalska, Warszawa 2013, LEX a Wolters Kluwer business (autorstwo części czwartej „Prawo celne”, s. 381-433; rozdz. II w części piątej „Budżet jako podstawowa instytucja finansów samorządowych”, s. 446-459; pkt 2 rozdz. IV w części piątej „Tryb wykonywania budżetu”, s. 486-498; pkt 3 rozdz. IV w części piątej „Tryb zatwierdzania wykonania”, s. 499-502).

Komentarze

 1. Kodeks celny. Wprowadzenie, Bielsko Biała 1999, s. 7-45.
 2. Wprowadzenie do kodeksu celnego, Bielsko Biała 2000, s. 9-90.
 3. Ustawa o finansach publicznych. Komentarz (współautorzy: M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski), wyd. I, Wrocław 2010, (PRESSCOM Sp. z o. o.); komentarz do art. 8-32, 89-94, 211-271.
 4. Art. 221- Inicjatywa ustawodawcza w zakresie ustawy budżetowej]; Art. 222 - Termin przedłożenia Sejmowi projektu budżetu; Art. 224 - Podpisanie ustawy przez Prezydenta; Art. 225 - Skrócenie kadencji Sejmu w razie braku uchwalonego budżetu; Art. 226 - Sprawozdanie RM z wykonania ustawy budżetowej; absolutorium dla rządu [ współautor W. Miemiec], (w:) Konstytucja RP. T. 2, Komentarz : art. 87-243, red. M. Safjan, L. Bosek. - Warszawa 2016, s. 1546-1565 oraz 1574-1601 (Wydaw. C.H.BECK - Duże Komentarze Becka).

Glosy

 1. Glosa do wyroku NSA, Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku, z 17 lutego 1994 r. (SA/Gd 1697/93), „Samorząd Terytorialny” 1995, nr 5, s. 70-73.
 2. Glosa do wyroku NSA, Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu, z dnia 2 lipca 1996 r. (SA/Wr 219/96), „Samorząd Terytorialny” 1997, nr 11, s. 65-70.
 3. Kompetencje organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dokonywania zmian w budżecie – glosa do wyroku NSA z dnia 20 stycznia 2010 r. (II GKS 276/09), „Finanse Komunalne” 2010, nr 10, s. 68-76.