Jesteś tutaj

egzamin przedterminowy z postępowania cywilnego dla SNP(Z)

dr Aleksandra Budniak-Rogala - 19 Maj, 2017 - 10:15

Szanowni Państwo,

niniejszym uprzejmie informuję, że egzamin przedterminowy z postępowania cywilnego odbędzie się w dniu 3.06.2017 r.

Egzamin zostanie przeprowadzony w dwóch formach.

I. Egzamin pisemny - test jednokrotnego wyboru, 60 pytań, 60 minut; 17:00-18:30, sala amfiteart A w budynku C.

Do egzaminu mogą przystąpić:

1) studenci powtarzający rok lub przedmiot posiadający zaliczenie z ćwiczeń z postępowania cywilnego widoczne w systemie USOS w dacie egzaminu,

2) studenci posiadający zaliczenie z ćwiczeń z postępowania cywilnego na ocenę co najmniej dobrą plus (4,5) widoczne w systemie USOS w dacie egzaminu,

3) studenci, którzy odpowiednio wcześniej złożą pisemne usprawiedliwione wnioski o dopuszczenie do egzaminu w trybie ekstraordynaryjnym - po pozytywnym rozpatrzeniu przedmiotowych wniosków.

II. Egzamin ustny - 10:30-11:30, pokój 116A.

Do egzaminu mogą przystąpić tylko i wyłącznie osoby posiadające zaliczenie z ćwiczeń z postępowania cywilnego widoczne w systemie USOS w dacie egzaminu, spełniające równocześnie kryterium obecności na wykładach. Niezbędny jest wpis na co najmniej trzech listach z wykładów, które odbyły się do dnia 14.05.2017 r. włącznie - w tym na co najmniej jednym wykładzie z semestru zimowego. Dodatkowo do egzaminu mogą przystąpić tylko i wyłącznie osoby, które wcześniej zgłoszą osobiście taką chęć i będą spełniały w/w kryteria.

Z poważaniem,

Aleksandra Budniak-Rogala