Jesteś tutaj

Wyniki egzaminu z Prawa cywilnego I i konsultacje USOS

prof. dr hab. Piotr Machnikowski - 3 Lipiec, 2017 - 15:13

Szanowni Państwo Studenci II roku SSP

 

Wyniki egzaminu z Prawa cywilnego - części ogólnej i prawa zobowiązań zostały wpisane do USOS. Dyżur, podczas którego będzie można zapoznać się z oceną pracy odbędzie się w środę 5 lipca o godzinie 16.00 w pok. 101.

Poniżej podaję (w zarysie) poprawne rozwiązania zadań:

Zadanie 1.

1) i 2) Byla to jednostronnie zobowiązująca umowa przedwstępna (art. 389 k.c.); sprzedawca nie ma roszczeń do kupującego.

3) Sprzedawca może żądać zwrotu zadatku na podstawie art. 394§3 k.c. (niewykonanie umowy z powodu okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności) oraz zwrotu pozostałej kwoty zapłaconej na poczet ceny sprzedaży na podstawie art. 410 k.c. (zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty).

4) Roszczenie o zwrot zadatku przedawni się 30.06.2017 r., jako roszczenie z umowy przedwstępnej (art. 390§3 k.c.). Roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia przedawni się w terminie między 1.07.2019 r. a 15.07.2019 r. (zależnie od rozumienia terminu "niezwłocznie") - po trzech latach od dnia, w którym stałoby się wymagalne, gdyby sprzedawca wezwał kupującego do zwrotu świadczenia natychmiast po tym, jak stało się jasne, że jego cel nie został osiągnięty, czyli po 30.06.2016 r. (art. 118 k.c. w zw. z art. 120§1 zd. 2 k.c. i art. 455 k.c.).

 

Zadanie 2.

1) Porada jest niepoprawna - niewdzięczność, która miałaby być podstawą odwołania darowizny, musiałaby nastąpić po jej dokonaniu, a nie przed.

2) Umowa darowizny jest nieważna z powodu niezachowania formy oświadczenia darczyńcy i niespełnienia przyrzeczonego świadczenia (art. 890§1 k.c.). [Gdyby była ważna, byłaby wzruszalna ze względu na groźbę - art. 87 k.c.]. Pożyczkodawcy przysługuje roszczenie o zwrot pożyczki. Jest ono wymagalne i można go dochodzić od 2 lipca 2016 r. (stało się wymagalne 6 tygodni po wezwaniu do zwrotu z dnia 20.05.2016 r. - art. 723 k.c.), a można go skutecznie dochodzić do 15 marca 2024 r. - termin przedawnienia wynosi 10 lat od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby pożyczkodawca wezwał do zwrotu pożyczki w najwcześniejszym możliwym terminie (art. 118 w zw. z art. 120§1 zd. 2 i art 723 k.c.)

 

Zadanie 3.

1) Odpowiedzialność ponoszą Gung-Ho Inc. (jako producent) i Golden Dragon sp. z o.o. (jako importer), na podstawie przepisów o odpowiedzialności za produkt (art. 449(1) oraz art. 449(5)§2 k.c.

2) Poszczególne roszczenia poszkodowanego:

a) nieuzasadnione - telefon nie służył do użytku osobistego (art. 449(2) k.c.); [poza tym jego wartość wynosiła 800 zł (art. 363§2 k.c.), więc poniżej progu z art. 449(7)§2 k.c.]

b) uzasadnione w pełnej wysokości (art. 444§1 k.c. - wszelkie wynikłe z uszkodzenia ciała koszty)

c) uzasadnione w pełnej wysokości (art. 361§2 k.c. - utracone korzyści to korzyście w takiej wysokości, w jakiej prawdopodobnie zostałyby uzyskane)

d) uzasadnione (art. 445§1 w zw. z art. 444 k.c.)

Rozmowa z telefonu podczas ładowania jest przewidywalnym niewłaściwym użyciem produktu, który tak czy inaczej był wadliwy. Może co najwyżej uzasadniać zmniejszenie odszkodowania ze względu na przyczynienie się poszkodowanego (art. 362 k.c.).

 

Za komplet poprawnych odpowiedzi można było uzyskać 10 punktów. Skala ocen:

dostateczny od 3,5 pkt

plus dostateczny od 4,5 pkt

dobry od 5 pkt

plus dobry od 6 pkt

bardzo dobry od 6,5 pkt