Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zakres i terminy zaliczenia Mediacji i negocjacji w administracji publicznej

dr hab. Magdalena Tabernacka prof. UWr - 27 Listopad, 2017 - 11:52

Zakres materiału na zaliczenie z przedmiotu: Mediacje i negocjacje w administracji  w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18:

 

Materiał zrealizowany na zajęciach.  

Następujące treści z podręcznika: Magdalena Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2009:

Rozdział pierwszy,

Rozdział trzeci, punkt III, podpunkt 1

Rozdział czwarty

Rozdział piąty

Rozdział szósty, punkt III oraz VII

Rozdział siódmy, punkt II oraz z punktu III podpunkty 6 i 7 oraz punkty IV i  VII

 

W zaliczeniach dla studentów dziennych, mogą brać udział studenci zaoczni a w zaliczeniach dla studentów zaocznych mogą brać udział studenci dzienni. Pierwszeństwo mają studenci trybu, dla jakiego prowadzone są dane zajęcia.

Terminy zaliczeń:

Studenci dzienni: 4 grudnia 2017 czwartek, sala 2 C, godzina 13.15 do 14.45

Studenci zaoczni: 13 stycznia 2018, sala 101 C, godzina 9.45 – 11.15

Wspólny termin da studentów dziennych i zaocznych: 18 stycznia 2018, sala 2 C,

godzina 11.30 – 14.30