Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Seminarium magisterskie

dr Monika Drela - 25 Styczeń, 2015 - 13:28

Zaliczenie seminarium w 2016 r. dla V SSP odbywa się na podstawie pracy magisterskiej napisanej przez studenta i zatwierdzonej przez promotora w terminie do 30 maja 2016 r. Przy tym, obrona pracy magisterskiej w czerwcu będzie możliwa jedynie pod warunkiem złożenia u promotora gotowej  już pracy magisterskiej w terminie do 15 marca 2016 r.

 

Pytania na egzamin magisterski

z prawa cywilnego

dla studentów Studiów Stacjonarnych Prawa (SSP) i Studiów Niestacjonarnych Prawa (SNP)

w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego

 1. Zdolność do czynności prawnych osób fizycznych
 2. Dobra osobiste i ich cywilnoprawna ochrona
 3. Oświadczenie woli - pojęcie, rodzaje, złożenie i odwołanie oświadczenia woli
 4. Sankcje wadliwych czynności prawnych
 5. Część składowa rzeczy i przynależność; zasada superficies solo cedit i wyjątki od niej
 6. Pełnomocnictwo (wraz z prokurą); zastępca pośredni, organ osoby prawnej i posłaniec
 7. Przedmiot przedawnienia; terminy przedawnienia, ich bieg i skutek ich upływu
 8. Forma czynności prawnych: podział ze względu na sposób złożenia oświadczenia woli i ze względu na skutki niezachowania formy wymaganej w ustawie lub umowie
 9. Treść prawa własności
 10. Przeniesienie własności (z uwzględnieniem własności nieruchomości)
 11. Roszczenia służące ochronie własności
 12. Ustanowienie i realizacja prawa zastawu
 13. Przedmiot i treść hipoteki
 14. Pojęcie i ochrona posiadania
 15. Pojęcie i rodzaje świadczeń
 16. Solidarność bierna
 17. Umowa przedwstępna
 18. Umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej
 19. Zadatek i kara umowna
 20. Zwłoka dłużnika i jej skutki (z uwzględnieniem zobowiązań wzajemnych)
 21. Przesłanki odszkodowawczej odpowiedzialności kontraktowej; okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność
 22. Okoliczności wyłączające bezprawność czynu oraz uniemożliwiające przypisanie winy (w ramach odpowiedzialności ex delicto)
 23. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ruch mechanicznego środka komunikacji
 24. Uprawnienia kupującego w umowie sprzedaży konsumenckiej
 25. Przedmiot umowy o dzieło; odpowiedzialność przyjmującego zamówienie
 26. Prawa i obowiązki najemcy (z uwzględnieniem najmu lokalu mieszkalnego)
 27. Pojęcie i skład spadku
 28. Porządek dziedziczenia ustawowego
 29. Odpowiedzialność za długi spadkowe
 30. Zachowek - uprawnieni, zobowiązani, wysokość, sposób realizacji