Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Ćwiczenia SSP

dr Krzysztof Nowicki - 29 Styczeń, 2015 - 20:57

Krzysztof Nowicki

Katedra Postępowania Karnego

 

Ramowy plan ćwiczeń z postępowania karnego – studia stacjonarne prawa (III rok) oraz warunki zaliczenia

 

Tematyka zajęć - ćwiczenia

 

1

Zajęcia organizacyjne. Wstępne wiadomości o procesie karnym. 

2

2

Akcja cywilna. Mediacja. Rodzaje procesu i tryby postępowania. 

Zasady procesowe. Zasady dotyczące wszczęcia procesu, zasady dotyczące praw oskarżonego, zasady gwarancyjne i dotyczące przebiegu procesu. 

 

 

 

6

3

Organy procesowe: organy postępowania przygotowawczego i ich właściwość, sąd (skład sądu, właściwość sądu, wyłączenie sędziego).

4

4

Strony procesowe. Reprezentanci stron procesowych. 

2

5

 Poszukiwanie, ujawnianie i wprowadzanie dowodów do procesu. Inicjatywa dowodowa i wniosek dowodowy.

2

6

 Oskarżony jako źródło dowodu, świadek jako źródło dowodu, biegli, specjaliści, tłumacze. Oględziny, eksperyment procesowy.

2

7

Zasady poznania dowodowego

2

8

Czynności dowodowe stanowiące ingerencję w prawa i wolności jednostki. zatrzymanie rzeczy, przeszukanie.

2

 

 

 

9

Środki przymusu – wiadomości ogólne. Przesłanki stosowania środków przymusu i kontrola ich zastosowania. Charakterystyka poszczególnych środków przymusu, w tym zapobiegawczych.

4

10

Postępowanie przygotowawcze: organy i strony postępowania przygotowawczego,formy i etapy postępowania przygotowawczego, postępowanie sprawdzające (art. 307 k.p.k.) i postępowanie w niezbędnym zakresie (art. 308 k.p.k.). Przebieg postępowania przygotowawczego, udział stron oraz ich przedstawicieli procesowych w czynnościach postępowania przygotowawczego, zamknięcie i zakończenie postępowania przygotowawczego. Sporządzenie projektu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.Czynności operacyjno– rozpoznawcze.

6

11

Postępowanie przejściowe: fazy postępowania przed sądem I instancji. Kontrola merytoryczna aktu oskarżenia. Wniosek prokuratora o skazanie oskarżonego bez rozprawy, orzekanie poza rozprawą o odpowiedzialności karnej lub środkach zabezpieczających. Przygotowanie organizacyjne rozprawy głównej.

2

12

Postępowanie główne: rozprawa główna, obecność stron i uczestników postępowania. Pojęcie i przebieg przewodu sądowego. Redukcja postępowania dowodowego na rozprawie głównej. Skrócona rozprawa i dobrowolne poddanie się karze. Głosy stron i wyrokowanie. Rozwiązywanie kazusów.

4

13

Zaskarżanie czynności procesowych. Pojęcie i systematyka środków zaskarżenia i środków odwoławczych. Zwyczajne środki zaskarżenia.

2

14

Postępowanie odwoławcze. Apelacja: warunki formalne apelacji, tryb wnoszenia apelacji, rozstrzygnięcie w przedmiocie dopuszczalności apelacji. Rodzaje rozstrzygnięć sądu odwoławczego. Zażalenie i postępowanie zażaleniowe. Sporządzenie projektu zażalenia lub apelacji.

2

17

Nadzwyczajne środki zaskarżenia. Cechy charakterystyczne nadzwyczajnych środków zaskarżenia i ich dopuszczalność. Kasacja: Podstawy kasacji, podmioty uprawnione i postępowanie w przedmiocie kasacji. Wniosek o wznowienie postępowania.

2

18

Postępowania szczególne: pojęcie, istota i rodzaje postępowań szczególnych. Postępowanie uproszczone. Postępowanie z oskarżenia prywatnego. Postępowanie nakazowe. Postępowanie przyśpieszone

2

19

Kolokwium

2

19

Powtórzenie najważniejszych zagadnień przed egzaminem

2

 

 

 

Warunki zaliczenia:

 

1.Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest otrzymanie oceny pozytywnej z obu semestrów.

2.Ocena końcowa uwzględnia ocenę z kolokwium (66%) oraz  wyniki zaliczenia  w I semestrze, a także aktywności na zajęciach oraz w  rozwiązywaniu kazusów w obu semestrach (34%) . 

3.W pierwszym semestrze studenci  piszą co najmniej jedną kartkówkę z materiału przewidzianego na dane zajęcia.Kartkówka zostanie przeprowadzona na zajęciach 2-7 i obejmuje  2-3 pytania opisowe.

4.W drugim semestrze zaliczenie odbywa się w formie pisemnego kolokwium. Student odpowiada na 4-5 pytań opisowych.

5.W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej student ma prawo poprawić ocenę w terminie wskazanym przez prowadzącego. Poprawa oceny odbywa się jednokrotnie.