Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Egzamin przedterminowy z przedmiotu Prawo rzeczowe i spadkowe na jednolitych magisterskich Stacjonarnych Studiach Prawa

dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska prof. UWr - 11 Kwiecień, 2018 - 17:09

Szanowni Państwo,

wobec sygnalizowania mi przez część z Państwa chęci przystąpienia do egzaminu przedterminowo, uprzejmie informuję, że egzamin przedterminowy z wykładanego przeze mnie przedmiotu Prawo rzeczowe i spadkowe dla studentów jednolitych magisterskich Stacjonarnych Studiów Prawa zostanie przeprowadzony w poniedziałek 21 maja 2018 r. w godz. 11.30-13.00 w Amfiteatrze AC (Amfiteatrze A w budynku C). 

Egzamin będzie przeprowadzany na warunkach pierwszego terminu egzaminu - ocena z niego otrzymana będzie wpisywana do systemu USOS jako ocena z pierwszego terminu egzaminu.

Tak jak to Państwu było podawane, egzamin będzie się składał z kazusu oraz dwóch pytań, na które należy udzielić odpowiedzi opisowej. 

Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość z aktualnym zdjęciem (najlepiej legitymacją studencką lub dowodem osobistym) oraz odpowiednią ilością kartek papieru (formatu A 4) i przyborów do pisania (na czarno lub niebiesko). Przypominam, że podczas egzaminu zabronione jest porozumiewanie się z innymi osobami, odpisywanie od nich, używanie zestawów słuchawkowych, jakichkolwiek urządzeń elektronicznych, korzystanie z podręczników, komentarzy, opracowań, notatek, fiszek itp. itd. Podczas rozwiązywania zadania można natomiast korzystać z tekstów aktów prawnych (w tym kodeksu cywilnego) w formie wydruku (nie na urządzeniach elektronicznych), pod warunkiem, że nie będzie na nim żadnych dopisków poza treścią danego aktu prawnego.
Praca musi być pisana całkowicie samodzielnie i w czasie trwania egzaminu. Praca egzaminacyjna jest pisana własnoręcznie i oddawana egzaminatorowi po zakończeniu egzaminu. Nie dopuszcza się pisania jej na laptopie, tablecie lub jakimkolwiek innym urządzeniu elektronicznym i następnie przesyłania drogą elektroniczną. 

Przypominam, że do egzaminu mogą przystąpić tylko te osoby, które uzyskały ocenę pozytywną (zaliczenie) ćwiczeń z przedmiotu Prawo rzeczowe i spadkowe. Warunkiem przystąpienia do egzaminu przedterminowo dla studentów III roku Stacjonarnych Studiów Prawa jest uzyskanie przez terminem egzaminu wpisu pozytywnej oceny z zaliczenia ćwiczeń z tego przedmiotu w systemie USOS.

 Z tego terminu egzaminu mogą też skorzystać osoby mające ten egzamin zaległy z zeszłych lat ("na warunku"), obecnie będące na IV lub V roku studiów, mające zaliczone ćwiczenia z tego przedmiotu. Celem potwierdzenia uzyskania zaliczenia ćwiczeń należy zgłosić się na egzamin z odpowiednim wydrukiem z systemu USOS potwierdzającym to zaliczenie i załączyć go do pracy egzaminacyjnej.

Dla celów usprawnienia organizacji egzaminu przedterminowego należy zgłosić swój udział w nim: poprzez wpisanie się na listę, która będzie sporządzana podczas wtorkowych wykładów z Prawa rzeczowego i spadkowegp o godz. 13.15-14.45 aż do 15 maja 2018 r. włącznie lub podczas moich konsultacji aż do 15 maja 2018 r. włącznie (informacja o terminach konsultacji na stronie internetowej wydziału), względnie drogą mailową do dnia 15 maja 2018 r. włącznie. W przypadku gdy z danej grupy ćwiczeniowej do egzaminu przedterminowego zamierza przystąpić więcej niż jedna osoba, liczbę osób chętnych może zgłosić zbiorczo starosta grupy. Każdorazowo w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, numer indeksu oraz rok studiów.

                                                                                        dr hab. Joanna Kuźmicka-Sulikowska