Jesteś tutaj

Zasady zaliczenia i materiały dydaktyczne z przedmiotu: "Prawo autorskie" SS II stopnia Biotechnologii (r.a.: 2018/2019)

dr Julian Jezioro - 11 Październik, 2018 - 10:12

Zasady zaliczenia i materiały dydaktyczne z przedmiotu: "Prawo autorskie"
na 2 roku SS  II stopnia Biotechnologii  (łącznie 15 godzin)

Wykład, wtorek, 13/45-15/30 oraz 13/45-15/00, s. 1.05

1. Zajęcia mają formę regulaminową wykładu kończącego się zaliczeniem – podstawą zaliczenia  jest ocena efektów indywidualnej  aktywności w zdobywaniu wiedzy umiejętności i kompetencji dokonywana na podstawie jej prezentacji w oparciu o notatki i raport zaliczeniowy sporządzony na zasadach określonych niżej w pkt.3.
2. Wymaga się obecności udokumentowanej osobiście sporządzonymi notatkami z wykładu oraz rozwiązanie przekazanych jako materiał dydaktyczny 2 kazusów - na 14 godzinach lekcyjnych zajęć, czyli na 7 spotkaniach - na ocenę dobrą /4,0/, na 6 spotkaniach - na ocenę dostateczną plus /3,5/ i na 5 spotkaniach - na ocen dostateczną /3,0/) oraz alternatywnie: w braku spełnienia tych wymogów - podstawą zaliczenia jest trafne rozwiązanie kazusów oraz pozytywny wynik testu wiedzy, umiejętności i kompetencji w dniu ostatnich zajęć z "Prawa autorskiego".
3. Tak więc w zależności od wybranej przez Państwo drogi, w celu uzyskania zaliczenia zajęć z "Prawa autorskiego":
1/ należy albo uczestniczyć aktywnie w zajęciach i udokumentować to indywidualnie okazaniem notatek + oraz pisemnym raportem zaliczeniowym zawierającym następujące dane: imię, nazwisko, nr albumu, oznaczenie roku i kierunku studiów, daty i tematy zajęć, w których konkretny Student uczestniczył oraz rozwiązaniem 2 kazusów + fakultatywnie bez pogorszenia uzyskanej w wyniku aktywnego udziału w wykładach oceny, można przystąpić do testu w celu uzyskania noty wyższej niż 4,0.
2/ albo w braku spełnienia wymogów z pkt. 1/ - należy samodzielnie opanować wiedzę, umiejętności i kompetencje w oparciu o materiały wskazane poniżej w pkt. 5., złożyć raport zaliczeniowy zawierający powyższe dane bez określenia terminów i tematów zajęć, ale z rozwiązaniem kazusów, a także obligatoryjnie przystąpić na ostatnich zajęciach z "Prawa autorskiego" do testu zaliczeniowego i uzyskać wynik co najmniej 50% trafnych odpowiedzi na ocenę "dostateczną" (3,0), 60% na "dostateczny plus" (3,5), 70% na "dobry" (4,0), 80% na "dobry plus" i powyżej 90% na ocenę "bardzo dobrą" (5,0).
4. Test wiedzy, umiejętności i kompetencji z "Prawa autorskiego" zostanie oparty na następujących źródłach:
1/ J. Jezioro, Prawo autorskie w: Zarys prawa cywilnego (red. E. Gniewek i P. Machnikowski), Warszawa 2016 (poniżej dalej dla uproszczenia: "Zarys");
2/ ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (aktualny tekst dostępny na stronie www: "sejm.gov.pl" w zakładce "ISAP", pod hasłem: "autorskie prawo") - poniżej: "ustawa z 1994 r.";
3/ ustawa z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (aktualny tekst dostępny w tym samym miejscu co ustawa wskazana w pkt. 2/) - poniżej: "ustawa z 2001 r.";
4/ ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (aktualny tekst dostępny w tym samym miejscu co ustawa wskazana w pkt. 2/, ale pod hasłem: "własność przemysłowa") - poniżej: "ustawa z 2000 r.,
i obejmować będzie następujące tematy:
1. Pojęcie, systematyka i źródła prawa własności intelektualnej (Zarys, s. 921-937);
2. Pojęcie i rodzaje utworów oraz podmioty nabywające prawa do nich (Zarys, s. 938-960 + art. 1 - 15a oraz art. 66-77[2] ustawy z 1994 r.);
4. Treść oraz ochrona praw autorskich (Zarys, s. 961-979 + art. 16-39 oraz art. 78-80 ustawy z 1994 r.);
5. Ogólne zasady obrotu prawami autorskimi (Zarys, s. 980-988 + art. 41-68 ustawy z 1994 r.);
6. Prawa pokrewne (Zarys, s. 990-1005 + art. 85-997 ustawy z 1994 r.);
7. Ochrona baz danych oraz zasady rozpowszechniania wizerunku i korespondencji (Zarys, s. 989 i 1006-1011 + art. 81-84 ustawy z 1994 r. i całość ustawy z 2001 r.);
8. Wynalazki biotechnologiczne oraz tajne i ich ochrona prawna (Zarys, s. 1034-1038 i art. 1-9 oraz 56-62 i 93[1]-93[7] ustawy z 2000 r.).