Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SSP, grupa 3. - wyniki kolokwium z 3 grudnia

mgr Karolina Piech - 4 Grudzień, 2018 - 20:14

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, że spośród osób, które w dniu wczorajszym przystąpiły do kolokwium w formie pisemnej, nie zdał nikt.  Co więcej, popełniają Państwo rażące błędy, które wynikają albo z faktu, że się Państwo nie przygotowali, albo z braku zrozumienia omawianej problematyki choćby w podstawowym zakresie.

Dla przykładu, twierdzą Państwo, że:
- czasem popełnienia przestępstwa jest czas, w którym wystąpił skutek przestępny (ustawa wprost stanowi, że czasem popełnienia czynu zabronionego jest czas, w którym sprawca działał lub zaniechał działania), 
- niepoczytalność (jako przesłanka wyłączająca winę!) nie wyłącza popełnienia przestępstwa (podczas gdy jest elementem struktury przestępstwa...), 
- przesłanka fakultatywnego odstąpienia od wymierzenia kary oraz przesłanka niepodlegania karze mogą występować - w przypadku jednej instytucji! - kumulatywnie (wskazywałam wyraźnie na zajęciach, że przesłanka niepodlegania karze pociąga za sobą konsekwencję w postaci odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowania karnego, nie wiem zatem, jak owo faktultatywne odstąpienie od wymierzenia kary miałoby wyglądać...), 
- przestępstwo sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy jest przestępstwem z narażenia na niebezpieczeństwo abstrakcyjne (jest przestępstwem z narażenia na niebezpieczeństwo konkretne, o czym mówiłam na zajęciach), 
- pomocnik może działać/zaniechać nieumyślnie (podczas gdy k.k. wprost stanowi: "odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze..."), 
- zamiar bezpośredni jest zamiarem wynikowym (podczas gdy zamiarem wynikowym jest zamiar ewentualny),
- istotę świadomej nieumyśłności stanowi niewłaściwa diagnoza stanu faktycznego (podczas gdy chodzi o niewłaściwą prognozę). 

Państwa błędy wskazują, że nie sięgnęli Państwo nawet do ustawy, a co dopiero do podręcznika lub notatek z zajęć. Większość z Państwa uzyskała zaledwie jeden punkt, najlepszym wynikiem było 7 punktów. Próg zaliczenia wynosił 11 punktów (na 20 możliwych do zdobycia). 

W związku z powyższym informuję, że poprawa nastąpi na kolejnych zajęciach w formie pisemnej. Wprowadzam również zasadę maksymalnie dwukrotnego poprawiania kolokwium. 

Przypominam również, że są wśród Państwa osoby, które mają niezaliczone kartkówki - niektórzy z Państwa nawet kilka. Zaliczenie wszystkich kartkówek stanowi obligatoryjną przesłankę zaliczenia semestru. 

Osoby, które kolokwium zaliczyły w formie ustnej, ale chciałyby ocenę poprawić na lepszą, zapraszam na najbliższe konsultacje. 

Z pozdrowieniami,
Karolina Piech