Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Sylabus przedmiotu Klinika prawa na studiach magisterskich prawa drugiego stopnia, V semestr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA - SYLABUS

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu: Klinika prawa

 

2.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim: Legal clinic

 

3.

Jednostka prowadząca przedmiot: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 

4.

Kod przedmiotu/modułu:  23-PR-K-2Z2-S5-KlPr

 

5.

Rodzaj przedmiotu/modułu: Obowiązkowy

 

6.

Kierunek studiów: PRAWO - studia niestacjonarne (zaoczne) II stopnia

 

7.

Poziom studiów: Studia drugiego stopnia

 

8.

Rok studiów: 2014/2015

 

9.

Semestr: V

 

 

 

 

10.

Forma zajęć i liczba godzin: 30 ( 30 - ćwiczenia )

 

 

 

 

11.

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzących zajęcia: dr Joanna Kuźmicka-Sulikowska (), dr Monika Tenenbaum-Kulig (), prof. dr hab. Piotr Machnikowski (), dr Monika Drela (), dr Anna Stangret-Smoczyńska (), dr Anastazja Kołodziej (), dr Elżbieta Klat-Górska (), dr Krzysztof Zagrobelny (), dr Julian Jezioro (), dr Krzysztof Gołębiowski (), dr Andrzej Jabłoński (), dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska (), dr Karolina Stopka (), dr hab. Artur Tomanek (), dr Radosław Antonow (), dr Tomasz Scheffler (), dr Piotr Ochman (), dr Katarzyna Liżyńska (), dr hab. Józef Koredczuk (), dr Tomasz Dolata (), dr Andrzej Pasek (), mgr Mateusz Szymura (), mgr Patrycja Chabier (), dr Karolina Kremens (), dr Wojciech Jasiński (), mgr Kazimierz Leżak (), mgr Anna Drozd (), mgr Marcin Rostocki ()

 

12.

Wymagania wstępne w zakresie:

Zrealizowanych przedmiotów:

 

Wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu:

Student ma ukończone lub jest właśnie w trakcie odbywania zajęć z przedmiotów dotyczących tych gałęzi prawa, z których sprawy będą rozpatrywane w ramach sekcji przedmiotu Klinika prawa, na którą się zapisuje (np. zapisując się na Klinikę prawa-sekcję prawa cywilnego, już ukończył lub jest w trakcie odbywania zajęć z przedmiotów: Prawo cywilne - Część ogólna i Prawo zobowiązań oraz Prawo rzeczowe i spadkowe).

 

 

13.

CELE PRZEDMIOTU

 1. nauczenie studentów metod praktycznego zastosowania zdobywanej w toku studiów wiedzy poprzez rozwiązywanie problematycznych kwestii prawnych pojawiających się w sprawach, z jakimi zwracają się do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej jej klienci

 2. wykształcenie u studentów zdolności biegłego lokalizowania problemu prawnego wyłaniającego się na gruncie danej sprawy, wskazania przepisów prawnych znajdujących zastosowanie w określonym przypadku, dokonanie ich odpowiedniej subsumpcji, wykładni

 3. wykształcenie w studentach umiejętności sporządzania porad i opinii prawnych, a także umów, jak również pism skierowanych do właściwych organów, w tym pism procesowych, w realnych sprawach, z jakimi mogą się zetknąć w praktyce zawodowej

 4. wdrożenie studentów w codzienną pracę prawnika-praktyka oraz w specyfikę pracy w zespole

 5. skłanianie (i uświadomienie potrzeby) do pogłębiania posiadanej wiedzy poprzez ustawiczne zapoznawanie się ze stosownym orzecznictwem sądowym i literaturą prawniczą potrzebną do rozstrzygnięcia kwestii prawnych pojawiających się na gruncie poszczególnych spraw

 

 

14.

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA

(W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne)

W1 -  ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawa, zwłaszcza w odniesieniu do zagadnień prawnych analizowanych na zajęciach na tle rozwiązywanych spraw, rozszerzoną znajomość orzecznictwa sądowego i literatury prawniczej, a jednocześnie szeroki ogląd stosunków i realiów społecznych, w ramach których pojawiają się problemy natury prawnej - ukierunkowaną w zależności od tego, na zajęcia z jakiej sekcji przedmiotu uczęszczał

K_W05, K_W06, K_W07, K_W09

W2 - ma pogłębioną wiedzę w odniesieniu do zastosowania norm prawnych do różnych aspektów życia społecznego (ukierunkowaną w zależności od tego, na zajęcia z jakiej sekcji przedmiotu uczęszczał), a także relacji pomiędzy unormowaniami prawnymi różnych gałęzi prawa oraz relacji norm w ramach danej gałęzi prawa - wypracowaną zwłaszcza na tle opracowywanych podczas zajęć spraw interdyscyplinarnych, dotykających kwestii z różnych gałęzi prawa

K_W05, K_W06, K_W07, K_W09

W3 - ma dogłębny ogląd co do zastosowań prawa w życiu codziennym i jego wpływu na kształtowanie rzeczywistości społecznej, co do skutków praktycznego działania norm prawnych w rzeczywistości oraz możliwości kształtowania sytuacji jednostki lub społeczności poprzez odpowiednie praktyczne zastosowanie instytucji prawnych - wiedza sprecyzowana w takiej gałęzi prawa, na zajęcia z sekcji której dotyczącej student uczęszczał

K_W05, K_W06, K_W07, K_W09

W4 - opanował praktyczne metody pracy prawnika, zna techniki pozyskiwania danych o: treści obowiązujących przepisów prawnych, treści wydanych orzeczeń sądowych i ich uzasadnień, poglądach doktryny prawniczej - z tej gałęzi prawa, na zajęcia z której student uczęszczał w ramach sekcji. Zna techniki argumentacji prawniczej budowane w oparciu o te źródła

K_W05, K_W06, K_W07, K_W09

W5 - ma pogłębioną wiedzę o systemie norm prawnych - w ramach danej gałęzi prawa (w zależności od tego, na zajęcia z jakiej sekcji przedmiotu uczęszczał) oraz o powiązaniach międzygałęziowych pomiędzy poszczególnymi działami prawa (zwłaszcza na tle opracowywanych spraw interdyscyplinarnych, dotykających kwestii z zakresu różnych gałęzi prawa)

K_W05, K_W06, K_W07, K_W09

W6 - ma pogłębioną wiedzę o praktycznych zastosowaniach prawa w życiu codziennym - ukierunkowaną w zależności od tego, na zajęcia z jakiej sekcji przedmiotu uczęszczał

K_W05, K_W06, K_W07, K_W09

W7 - ma pogłębioną wiedzę dotyczącą poszczególnych instytucji prawnych, często wzbogaconą danymi o zmianach treści danej regulacji prawnej w czasie - w zależności od tego, na zajęcia z jakiej sekcji przedmiotu uczęszczał

K_W05, K_W06, K_W07, K_W09

U1 - potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do praktycznej analizy prawnej na tle realnych spraw życiowych

K_U02, K_U03

U2 - potrafi w sposób pogłębiony posługiwać się normami prawnymi w celu rozwiązania realnych problemów prawnych, z jakimi można spotkać się w życiu codziennym

K_U02, K_U03

U3 - umie wykorzystać zdobytą wiedzę w wykonywaniu praktycznej pracy prawniczej, rozwiązaniu problemu prawnego z którym zgłasza się dana osoba, udzieleniu porady prawnej, przygotowaniu pisma procesowego, ocenie prawnej umowy itp.

K_U02, K_U03, K_U05, K_U06

U4 - posiada umiejętność sporządzenia pisemnej opinii prawnej, porady prawnej, a gdy stan sprawy tego wymaga - przygotowania pisma procesowego np. pozwu

K_U01, K_U02, K_U03, K_U06

U5 - potrafi przedstawić stanowisko prawne w sprawie, zastosować w praktyce argumentację prawniczą, przedstawić kontrargumenty prawne w stosunku do stanowiska strony przeciwnej

K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_U06

K1 - rozumie potrzebę nieustannego i systematycznego studiowania przepisów prawa, śledzenia zmian jakim one ulegają, bycia na bieżąco z treścią nowelizacji aktów prawnych, zaznajamiania się z wydawanym orzecznictwem sądowym i publikacjami prawniczymi, wie, jak ważne jest to w pracy prawnika, umie inspirować do tego grupę, w ramach której pracuje

K_K01

K2 - potrafi pracować (np. nad opinią prawną) w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K02, K_K04

K3 - potrafi określić działania niezbędne do podjęcia celem wykonania określonego zadania, np. wyszukanie odpowiednich przepisów prawa czy orzecznictwa celem rozwiązania sprawy, przygotowania porady prawnej itp.

K_K02, K_K08

K4 - potrafi rozstrzygać problemy np. z zakresu subsumpcji przepisów prawnych lub wykładni prawa w związku z wykonywaniem praktycznej pracy prawnika np. w ramach pracy nad sprawą

K_K02, K_K08

K5 - potrafi samodzielnie uzupełniać posiadaną przez siebie wiedzę prawniczą oraz umiejętności praktycznego wykonywania pracy prawniczej

K_K01, K_K02, K_K05, K_K08

K6 - umie przewidywać skutki w życiu osoby lub grupy, która zastosuje się do udzielonej przez niego porady prawnej, bierze pod uwagę wpływ doradzonych i podjętych kroków prawnych na życie osoby, nad której sprawą pracuje, jak i na życie innych ludzi

K_K04, K_K05, K_K07, K_K08

 

 

15.

TREŚCI PROGRAMOWE

 1.

Rozwiązywanie spraw prawnych, z jakimi realni klienci zgłosili się do Uniwersyteckiej Poradni Prawnej (z zachowaniem ochrony danych osobowych), wypracowywanie rozwiązań pojawiających się problemów prawnych, porad i opinii prawnych, a gdy stan sprawy tego wymaga - także np. projektu pisma procesowego.

 

 

16.

ZALECANA LITERATURA:

 

Literatura Podstawowa:

1

Kazusy z prawa cywilnego. Materiały do ćwiczeń, Kuźmicka-Sulikowska J. (red.), autorzy: Balcarczyk J., Drela M. Gołębiowski K., Górska K., Jezioro J., Kołodziej A., Kuźmicka-Sulikowska J., Stangret-Smoczyńska A., Strugała R., Tenenbaum-Kulig M., C.H. Beck. Warszawa 2014

2

Zbiór kazusów z prawa cywilnego, Kuźmicka-Sulikowska J. (red.), autorzy: Drela M., Gołębiowski K., Górska K., Kołodziej A., Kuźmicka-Sulikowska J., Stangret-Smoczyńska A., Szydło W., Tenenbaum-Kulig M., Oficyna Prawnicza. Wrocław 2014

3

Opinie prawne w praktyce, Król M. (red.), C.H. Beck. Warszawa 2014

4

Studencka Poradnia Prawna. Kazusy i wzory pism, Kraśnicka I. (red.), C.H. Beck. Warszawa 2011

5

Metodologia pracy w SPP, Kraśnicka I. (red.), C.H. Beck. Warszawa 2009

6

Studencka poradnia prawna (kompendium dla studentów), Namysłowska-Gabrysiak (red.), C.H. Beck. Warszawa 2008

 

 

Literatura Uzupełniająca:

1

Studencka poradnia prawna. Idea, organizacja, metodologia, Bojarski Ł., Wortham L., Klein C., Rekosh E., Pisuliński J., Hermeliński W., Sakowicz A., Gajewska-Kraśnicka J., Łomowski D., Wiaderek G., Frań A., Nowak C., Olczyk M., Ciapała J., Szeroczyńska M., Zoll F., Namysłowska Gabrysiak B., Czernicki F., C.H. Beck. Warszawa  2005

2

Studencka poradnia prawna. Podręcznik dla opiekunów, Namysłowska-Gabrysiak B. (red.), C.H. Beck. Warszawa  2009

3

Symulacja rozpraw sądowych jako metoda edukacyjna, Bojarski Ł., Namysłowska-Gabrysiak B., C.H. Beck. Warszawa 2008

4

Prawo cywilne. Część ogólna i zobowiązania. Kazusy z rozwiązaniami, Zoll F., Czyszek J., Czyszek S., Ernst U., Wolters Kluwer. Warszawa  2009

5

Prawo cywilne. Kazusy z orzecznictwem, Misztal-Konecka K., Skubisz-Kępka K., Stepnowska-Michaluk M., Wolters Kluwer. Warszawa 2010

6

Prawo rzeczowe i rodzinne. Kazusy, Stępień-Sporek A., Wyrwiński M., Zakrzewski P., LexisNexis. Warszawa  2011

 

 

17.

Język wykładowy: polski

 

18.

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

30

Praca własna studenta

60

Suma Godzin

90

Liczba punktów ECTS

3

Sugerowana liczba punktów ECTS

Min  3 / Max  3