Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zagadnienia z PPZS SSA (lic.) tp

 

Ćwiczenia z podstaw prawa zabezpieczenia społecznego (SSA)- rozkład i tematy zajęć

                                          (tydzień parzysty; gr. 2 i 5 SSA)

 

4.03.- zajęcia organizacyjne

18.03.- Zakres podmiotowy ubezpieczeń społecznych (podleganie ubezpieczeniom społecznym, rozstrzyganie zbiegów tytułów ubezpieczenia społecznego).

Literatura: I. Jędrasik- Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Lexis Nexis, Warszawa 2014

Kazusy- Zbiór kazusów z prawa socjalnego, Difin 2014, red. nauk. R. Babińska- Górecka, K. Stopka

Regulacja prawna: Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1442), rozdział I, II i III.

1.04.- Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, warunki nabycia, wysokość, postępowanie w sprawie uzyskania świadczeń

Literatura: I. Jędrasik- Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Lexis Nexis, Warszawa 2014

Kazusy- Zbiór kazusów z prawa socjalnego, Difin 2014, red. nauk. R. Babińska- Górecka, K. Stopka

Regulacja prawna: Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 159), rozdział I, II, III, IV, VIII, IX i X.

15.04.- Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, warunki nabycia, wysokość, postępowanie w sprawie uzyskania świadczenia- CD.

    Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, warunki nabycia, wysokość, postępowanie w sprawie uzyskania świadczenia.

Literatura: I. Jędrasik- Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Lexis Nexis, Warszawa 2014

Kazusy- Zbiór kazusów z prawa socjalnego, Difin 2014, red. nauk. R. Babińska- Górecka, K. Stopka

Regulacja prawna: Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 159), rozdział VI, VII.

Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 167, poz. 1322 ze zm.); rozdział I, II i III.

29.04. - Świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, warunki nabycia, wysokość, postępowanie w sprawie uzyskania prawa do świadczeń.

Literatura: I. Jędrasik- Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Lexis Nexis, Warszawa 2014

Kazusy- Zbiór kazusów z prawa socjalnego, Difin 2014, red. nauk. R. Babińska- Górecka, K. Stopka

Regulacja prawna: Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1440), dział II, III, IV, V, VI, VIII, art. 116, art. 118, art. 138.

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1442), rozdział VIII.

13.05.- KOLOKWIUM

27.05. - Świadczenia z pomocy społecznej; świadczenia rodzinne.

Literatura:

1). W. Muszalski, Prawo socjalne, PWN, Warszawa 2010, rozdział: XX, XXI i XXII.

2). M. Lewandowicz- Machnikowska, Regulacja prawna socjalnego wsparcia dla rodzin o niskich dochodach,  e-Monografie, dostęp online: http:// www. bibliotekacyfrowa. pl/ publication /41181; Wrocław 2013

3). I. Sierpowska, Prawo pomocy społecznej, Wolters Kluwer, wydanie czwarte, Warszawa 2011

Kazusy- Zbiór kazusów z prawa socjalnego, Difin 2014, red. nauk. R. Babińska- Górecka, K. Stopka

 

Regulacja prawna:

Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2013 r., poz. 1456- t.j.); rozdział 1-3 oraz art. 20, 21, 23, 24, 24a, 25,26,27,30, 32.

Ustawa z 12 marca 2003 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 –t.j.); dział I rozdział I, dział II rozdział I-II; rozdział VI i VII.

 

Forma kolokwium: pisemna- pytania otwarte sprawdzające wiedzę na temat zasad, instytucji i założeń prawa zabezpieczenia społecznego oraz umiejętność formułowania wypowiedzi na ten temat oraz interpretacji przepisów z tej dziedziny prawa.

Podstawy zaliczenia: ocena z kolokwium z uwzględnieniem wyników sprawdzania przygotowania do zajęć oraz aktywności na zajęciach.

Zasady ogólne:

1). Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa (zob. regulamin studiów)

2). Każda nieobecność wymaga zaliczenia na konsultacjach w terminie 2 tygodni od         ustania przyczyny tej nieobecności

3). Niezaliczona nieobecność skutkuje obniżeniem oceny o 0,5 stopnia

Konsultacje w semestrze letnim 2014/2015: środa od 10.15 do 11.15; czwartek: 9.45-10.45; pok. 123A