Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SYLABUS SSE Polityka społeczna

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA – SYLABUS

1

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim:

Polityka społeczna

 

2

Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim:

Social policy

 

3

Jednostka prowadząca przedmiot:

Zakład Prawa Pracy/ Instytut Prawa Cywilnego

 

4

Kod przedmiotu/modułu:

23-EK-S1-S6-PolSpo

 

5

Rodzaj przedmiotu/modułu:

Wykład

 

6

Kierunek studiów: Studia Stacjonarne Ekonomii

 

7

Poziom studiów:

pierwszego stopnia

 

8

Rok studiów:

III

 

9

Semestr:

piąty

 

10

Forma zajęć i liczba godzin:

Wykład

 

11

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

Renata Babińska- Górecka, doktor habilitowany

 

12

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów:

brak

 

13

Cele przedmiotu:

Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu polityki społecznej jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej oraz współczesnych kierunków rozwojowych polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji wielosektorowości oraz udziału trzeciego sektora w realizacji zadań polityki społecznej. Zapoznanie studentów ze szczegółowymi obszarami polityki społecznej, tj. zabezpieczenie społeczne, polityka zatrudnienia, polityka ochrony pracy, zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa. Wskazanie na powiązania między regulacją prawną z zakresu zabezpieczenia społecznego a uwarunkowaniami funkcjonowania polityki zatrudnienia, polityki ludnościowej oraz polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

 

14

 

Zakładane efekty kształcenia:

 

 

Wiedza

 

PolSpo_W01

Ma podstawową wiedzę o okolicznościach i motywach powstania polityki społecznej, o jej specyfice przedmiotowej (zakresie przedmiotowym) i metodologicznej oraz o jej miejscu wśród nauk społecznych i znaczeniu dla rozwoju cywilizacyjnego. Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu ogólnych założeń polityki społecznej oraz poszczególnych jej obszarów. Zna powiązania między polityką społeczną a  innymi dyscyplinami naukowymi (socjologia, demografia, statystyka, filozofia, prawo, itp.).

S1A_W01

S1A_W04

 

PolSpo_W04

Posiada podstawową wiedzę na temat roli państwa w polityce społecznej oraz narzędzi i instrumentów jego działania (strategii). Zna regulacje prawne z obszaru polityki społecznej (zabezpieczenia społecznego, promocji zatrudnienia, ochrony pracy, itp.) oraz instytucje publiczne istotne dla polityki społecznej jako praktyczne działalności państwa.

Zna akty prawne instytucji międzynarodowych, zawierające regulację praw socjalnych; zna założenia polityki społecznej Unii Europejskiej (np.: Strategia Lizbońska, Europa 2020).

S1A_W04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

                                                      Umiejętności

 

 

PolSpo_U06

Potrafi wykorzystać wiedzę do rozwiązywania problemów w pracy zawodowej oraz na rynku pracy.

S1A_U06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetencje społeczne

 

PolSpo_

K

02

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

S1A_K02

                                                                                                                                                            

 

PolSpo_

K

05

Uczestniczy w życiu społecznym, angażuje się w przygotowanie projektów z zakresu polityki społecznej oraz w dyskusje dotyczące proponowanych reform i sposobów prowadzenia polityki społecznej.

S1A_K05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treści programowe:

  1. Pojęcie polityki społecznej; zasady polityki społecznej
  2. Geneza i rozwój polityki społecznej
  3. Etapy rozwoju polityki społecznej w UE

4. Różnorodne modele państwa opiekuńczego                                                                                                                                          5. Problemy i reformy państwa opiekuńczego                                                                                                                                     6. Koncepcja wielosektorowości w polityce społecznej

7. Prawne formy udziału podmiotów niepaństwowych w realizacji zadań polityki społecznej

9. Polityka zabezpieczenia społecznego- pojęcie, metody realizacji. Standardy międzynarodowe zabezpieczenia społecznego ustalone przez MOP, Radę Europy i UE    

10. Metody realizacji zabezpieczenia społecznego   

11. Reforma ubezpieczeń społecznych w Polsce- uwarunkowania ekonomiczne i społeczne 

12. Polityka rynku pracy

13. Polityka ochrony pracy

14. Polityka zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa

15. Polityka ludnościowa                                                

 

 

 

 

16

Zalecana literatura (podręczniki)

  1. Literatura podstawowa:

Polityka społeczna, W. Turnowiecki, Gdańsk 2008

Wprowadzenie do polityki społecznej, praca zbiorowa pod red. Renaty Gabryszak i Dariusza Magierka, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca:

 Polityka społeczna. Teksty źródłowe, wybór i opracowanie: L. Dziewięcka – Bokun, K. Zamorska, Wrocław 2003

R. Gabryszak, D. Magierka, Europejska polityka społeczna, Warszawa 2011

Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Inetta Jędrasik-Jankowska, Warszawa 2014

 

Akty Prawne:

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. 2013 r., Nr 0, poz. 674- t.j.

Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytki i o wolontariacie, Dz. U. 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.

Ustawa z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, Dz. U. 2011 r., Nr 43, poz. 225- t.j.

Ustawa z 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz. U. 2006 r., Nr 94, poz. 65 ze zm.

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 2013 r., Nr 0, poz. 1442- t.j.- wybrane fragmenty

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. 2013 r., Nr 0, poz. 1440 ze zm.- wybrane fragmenty

Ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Dz. U. z 2009 r., Nr 16, poz. 1322 ze zm.- wybrane fragmenty

Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz. U. 2014 r., Nr 0, poz. 159- t.j.- wybrane fragmenty

Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Dz. U. 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.- fragmenty

Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.- fragmenty

 

 

17

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:

wykład: egzamin pisemny, pytania otwarte sprawdzające wiedzę i umiejętności

seminarium:

laboratorium:

konwersatorium:

inne:

 

18

Język wykładowy:

polski

 

19

Obciążenie pracą studenta

 

 

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

 

 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:

- wykład: 30 godzin

- ćwiczenia:

- laboratorium:

- inne:

30 godzin

 

 

 

Praca własna studenta np.:

- przygotowanie do zajęć:

- opracowanie wyników:

- czytanie wskazanej literatury: 30 godzin

- napisanie raportu z zajęć:

- przygotowanie do egzaminu: 60 godzin

 

 

 

Suma godzin

120 godzin

 

 

Liczba punktów ECTS

6.00