Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SYLABUS SSA Instrumenty prawne rynku pracy

OPIS PRZEDMIOTU – SYLABUS

1

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim:

Instrumenty Prawne Rynku Pracy

2

Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim:

The Legal Instruments of Labour Market

3

Jednostka prowadząca przedmiot:

Zakład Prawa Pracy, Instytut Prawa Cywilnego

4

Kod przedmiotu/modułu:

23-AD-S2-S4-IPRP

5

Rodzaj przedmiotu/modułu:

Wykład kursowy do wyboru

6

Kierunek studiów:

Administracja

7

Poziom studiów:

Studia II stopnia

8

Rok studiów:

II rok studiów

9

Semestr:

IV (letni)

10

Forma zajęć i liczba godzin:

Wykład – 30 godzin

11

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia

Dr hab. Renata Babińska- Górecka; Dr Andrzej Jabłoński; Dr hab. Artur Tomanek

12

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów:

Umiejętność logicznego myślenia, podstawowa wiedza o zasadach wykładni i stosowania przepisów prawa

13

Cele przedmiotu:

Omówienie: założeń polityki zatrudnienia, jej społecznych aspektów oraz narzędzi; pojęcia, skutków, form i rodzajów bezrobocia, w tym struktury polskiego bezrobocia, pojęcia rynku pracy, instytucji rynku pracy (realizowanych przez nie zadań), prawnie określonych form pieniężnego i niepieniężnego wsparcia skierowanych do stron stosunków zatrudnienia mających na celu promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizację zawodową; pojęcia i zasad rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy; podmiotów je realizujących, w tym zasad ich realizacji oraz źródeł finansowania.

Wskazanie roli i znaczenia instrumentów prawnych rynku pracy dla rozwoju społecznego i gospodarczego kraju oraz uwarunkowań decydujących o ich skuteczności. Ukazanie zależności między strukturą bezrobocia w Polsce, sytuacją na rynku pracy a podejmowanymi przez państwo działaniami, w tym poprzez wprowadzenia określonych regulacji prawnych.

Analiza roli prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w przeciwdziałaniu bezrobociu m.in. na przykładzie wybranych instytucji, w tym elastycznych form zatrudnienia.

14

 

Zakładane efekty kształcenia:

 

Wiedza

IPRP_W01

Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu ogólnych założeń polityki zatrudnienia oraz prawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Zna powiązania między tymi dyscyplinami naukowymi, ich związek z ekonomią, a także powiązania między prawem o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z innymi gałęziami (działami) prawa, w szczególności prawem pracy, ubezpieczeniem społecznym i pomocą społeczną.

S2A_W01

S2A_W07

IPRP_W03

Ustala zakres rozwiązań prawnych charakterystycznych dla polityki zatrudnienia i prawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Wie, że rozwiązania prawne dotyczące rynku pracy i prawidłowego jego funkcjonowania uregulowane są również w innych dziedzinach prawa (prawie pracy, ustawie o zatrudnieniu tymczasowym, ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3).

S2A_W02

S2A_W03

 

IPRP_W05

Potrafi przedstawić wybrane metody badań i narzędzia opisu stosowane w polityce zatrudnienia oraz służące realizacji zadań państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Zna rolę i wpływ poszczególnych rozwiązań prawnych na sytuację na rynku pracy. Wie, jakie rozwiązania prawne (instytucje) służą realizacji następujących celów: 1) pełnego i produktywnego zatrudnienia; 2) rozwoju zasobów ludzkich; 3) osiągnięcia wysokiej jakości pracy; 4) wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej oraz 5) zwiększania mobilności na rynku pracy.

S2A_W02

S2A_W03

S2A_W06

 

 

Umiejętności

IPRP_U01

Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska prawne w obszarze polityki zatrudnienia i prawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu na tle innych dziedzin nauki np. ekonomii, polityki gospodarczej, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, kosztu świadczeń socjalnych.

S2A_U01

S2A_U02

IPRP_U03

Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do rozwiązywania praktycznych problemów dotyczących wykładni i stosowania prawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz regulacji prawnych z innych obszarów, które wiążą się z promocją zatrudnienia, łagodzeniem skutków bezrobocia oraz aktywizacją zawodową wpływając na sytuację na rynku pracy.

S2A_U04

S2A_U06

S2A_U07

IPRP_U04

Sprawnie posługuje się aktami prawnymi z zakresu prawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu a także regulacji prawnych z innych obszarów, które wiążą się z promocją zatrudnienia, łagodzeniem skutków bezrobocia oraz aktywizacją zawodową wpływając na sytuację na rynku prac, w tym- znając ogólne zasady i klauzule- potrafi rozwiązywać konkretne problemy praktyczne.

S2A_U05

S2A_U06

S2A_U07

S2A-U08

IPRP_U06

Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania i wygłaszania wystąpień ustnych dotyczących problematyki prawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Potrafi wielopłaszczyznowo analizować procesy i instytucje z obszaru polityki zatrudnienia i prawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu i innych dziedzin np. prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz pomocy społecznej.

S2A_U10

S2A_U11

IPRP_U08

Zna instytucje rynku pracy oraz zadania, jakie one realizują (w tym formy udzielanego przez nie wsparcia stronom stosunków zatrudnienia), w tym zadania samodzielnego pracownika funkcjonującego w ich strukturze. Wie dlaczego zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej wykonują podmioty publiczne i niepubliczne. Jest świadomy znaczenia ich różnorodności. Zna zasady ich współpracy w celu efektywnego i skutecznego realizowania ww. zadań.

S2A_U06

S2A_U07

 

Kompetencje społeczne

IPRP_K02

Jest przygotowany do aktywnego i zawodowego funkcjonowania w organizacjach i instytucjach realizujących zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i przeciwdziałania bezrobociu. Wykazuje zrozumienie możliwości pełnienia różnych ról w tych organizacjach i instytucjach.

S2A_K02

IPRP_K04

Jest przygotowany do tworzenia i realizacji zadań i projektów społecznych związanych z zaspakajaniem indywidualnych i zbiorowych potrzeb w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i przeciwdziałania bezrobociu. Umie rozdzielić w tym zakresie aspekty prawne i pozaprawne oraz przedstawić argumenty i kontrargumenty w sporach dotyczących tych zadań i projektów.

S2A_K02

                                                                                                S2A_K05                                                         

 

 

 

15

Treści programowe:

 1. Pojęcie polityki zatrudnienia. Społeczne aspekty i narzędzia polityki zatrudnienia.
 2. Pojęcie instrumentów prawnych rynku pracy
 3. Przynależność gałęziowa regulacji prawnej z zakresu promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy
 4. Pojęcie rynku pracy, bezrobocia (rodzaje i skutki), pojęcie ryzyka bezrobocia
 5. Instytucje rynku pracy (rodzaje, zakres zadań, zasady ich realizacji)
 6. Pojęcie, nabycie i utrata statusu osoby bezrobotnej i poszukującej pracy (warunki, forma, organ właściwy)
 7. Usługi rynku pracy (rodzaje, podmioty realizujące oraz zasady realizacji)
 8. Instrumenty wspierające usługi rynku pracy (charakter, rodzaje, warunki korzystania z poszczególnych instytucji)
 9. Zakładowy fundusz szkoleniowy
 10. Obowiązek pracodawcy ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 11. Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (art. 103¹k.p. i n.)
 12. Charakter prawny urlopu szkoleniowego
 13. Zasiłek dla bezrobotnych (warunki nabycia, wysokość, okres pobierania, wyłączenie prawa do zasiłku)
 14. Fundusz Pracy
 15. Staż
 16. Praktyka absolwencka
 17. Wykonywanie prac społecznie użytecznych
 18. Podejmowanie pracy za granicą u pracodawców zagranicznych
 19. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców w RP
 20. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 21. Zatrudnienie tymczasowe (charakter prawny, podmioty, rodzaje i treść stosunków prawnych)
 22. Spór zbiorowy, etapy sporu zbiorowego, lokaut
 23. Pojęcie elastycznych i nietypowych form zatrudnienia
 24. Umowa o pracę na zastępstwo
 25. Umowa uaktywniająca
 26. Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (zatrudnienie Interim Managera)
 27. Praca na wezwanie, job sharing, job rotation
 28. Telepraca
 29. Umowny zakaz dodatkowego zatrudnienia
 30. Porozumienia zbiorowe: o zawieszeniu stosowania w całości lub części przepisów prawa pracy określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy; o zawieszeniu stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia; o zawieszeniu stosowania układu zbiorowego pracy

 

 

16

Zalecana literatura (podręczniki)

Literatura podstawowa:

 • J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze 2001, Rozdział VIII Bezrobocie
 • T. Liszcz, Prawo pracy, Warszawa 2008, rozdział VI § 7 Telepraca, § 8 Zatrudnienie pracowników tymczasowych; rozdział XXVIII Zatrudnienie oraz przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie jego skutków
 • Z. Kubot, T. Kuczyński, Z. Masternak, H. Szurgacz, Prawo Pracy. Zarys wykładu, Warszawa 2005, rozdział IV pkt 4, 6 – 8;
 • M. Danecka, Bezrobocie i instytucje rynku pracy, Warszawa 2005
 • E. Staszewska, Środki prawne przeciwdziałania bezrobociu, Warszawa 2012

 

Literatura uzupełniająca:

 • M. Paluszkiewicz, Zatrudnienie tymczasowe w polskim prawie pracy. Konstrukcje i charakter prawny, Warszawa 2011,
 • Rola prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w przeciwdziałaniu bezrobociu, Gdańsk, seminarium 2005
 • Z. Góral (red.), Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Warszawa 2011,
 • M. Skąpski, Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Kraków 2006

 

Akty Prawne:

 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2004 nr 120 poz. 1252 z późn. zm.)
 • Ustawa o praktykach absolwenckich z dnia 17 lipca 2009 r. (Dz. U., Nr 127, poz. 1052 z późn. zm.)
 • Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz.U.2011.45.235)
 • Ustawa kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U.1998.21.94 z późn. zm.) – wybrane zagadnienia: art. 9¹, 17, rozdział IIa i IIb, art. 23¹a, III, telepraca, szczególna ochrona, obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników),
 • Konstytucja RP – wybrane zagadnienia, np. art. 65, art. 67, art. 69, 70

 

17

Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu/modułu, sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:

wykład: obecność na zajęciach i przygotowanie konspektu z zakresu omawianych zagadnień. Praca pisemna dla osób, które nie spełniają ww. wymogów na ostatnim wykładzie.

18

Język wykładowy:

Polski

19

Obciążenie pracą studenta

 

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

 

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem:

- wykład: 30 godzin

 

30

 

Praca własna studenta np.:

- przygotowanie do zajęć: 15

- opracowanie wyników:

- czytanie wskazanej literatury: 60

- napisanie konspektu z zakresu omawianych zagadnień – 40

115

 

Suma godzin

145

 

Liczba punktów ECTS

5