Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SSA(3)II r. PODSTAWY PRAWA PRACY - TEMATYKA ZAJĘĆ

dr Jacek Borowicz - 2 Marzec, 2015 - 13:05

SSA(3)II r. Program zajęć z przedmiotu PODSTAWY PRAWA PRACY – dr Jacek Borowicz

Wykład

Pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy. Zatrudnienie pracownicze a zatrudnienie niepracownicze.

Źródła prawa pracy. Właściwości stosunku pracy

Pracownik i pracodawca - zagadnienia pojęciowe

Podstawy nawiązania stosunku pracy

Równe traktowanie w zatrudnieniu

Mobbing

Obowiązki pracownika i pracodawcy

Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą

Czas pracy cz.1 - zagadnienia pojęciowe

Czas pracy cz.2 - podstawowe zasady rozliczania czasu pracy

Urlopy pracownicze cz.1 - Urlopy i inne zwolnienia od pracy, prawo do urlopu wypoczynkowego

Urlopy pracownicze cz.2 - zasady udzielania urlopu wypoczynkowego

Odpowiedzialność pracownicza cz.1 - odpowiedzialność porządkowa

Odpowiedzialność pracownicza cz.2 - pracownicza odpowiedzialność materialna.

Ochrona pracy zagadnienia podstawowe

Uprawnienia z tytułu rodzicielstwa

Ćwiczenia

Nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę. Rodzaje umów o pracę

Nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy o pracę. Forma i treść umowy o pracę. Umowy dodatkowe do umowy o pracę

Ustanie stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Ustanie stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Ustanie stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Wygaśnięcie stosunku pracy.

Zmiana treści stosunku pracy.

Zwolnienia grupowe.