Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Dodatkowa rekrutacja Erasmus na semestr letni 2020

dr hab. Bartłomiej Krzan prof. UWr - 6 Październik, 2019 - 22:24

Uprzejmie informuję, że dodatkowa rekrutacja na studia w ramach programu Erasmus+ na semestr letni 2019/2020 odbędzie się 16 października 2019 r. (środa) o godz. 9:00 w pokoju 118A (lub 219A).
 
W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, wszystkich lat studiów II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich UWr.
Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów są: średnia ocen i znajomość właściwego języka obcego oraz motywacja do wyjazdu.
Minimalna średnia ocen z okresu: całe studia to: 3,60 a ocena z języka to 4,0. W razie większej ilości zgłoszeń pierwszeństwo będą mieli studenci, którzy uzyskali średnią ocen przynajmniej 4,0.
 
Kandydaci podczas rozmowy kwalifikacyjnej przedkładają wymagane dokumenty w białej papierowej teczce.
 
Teczka kandydata powinna zawierać:
· CV (tabelaryczne),
· zaświadczenie z dziekanatu o średniej z dotychczasowego przebiegu studiów.
· oświadczenie dot. wcześniejszych wyjazdów (kapitał mobilności),
· list motywacyjny zawierający uzasadnienie wyjazdu oraz wskazanie wybór maksymalnie 5 uczelni w kolejności rankingowej wraz ze wskazaniem semestru wyjazdu,
· potwierdzenia osiągnięć (naukowych, kulturalnych), działalność w kołach naukowych itp. (kserokopie),
· zaświadczenie ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych potwierdzające znajomość języka lub uznany w Studium za równoważny certyfikat językowy, albo też zaświadczenie wydane przez Pracownię Nauczania Prawa w Językach Obcych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr,
· pisemną zgodę promotora pracy dyplomowej w przypadku wyjazdów na 3 roku studiów licencjackich, 2 roku studiów magisterskich, studiów doktoranckich
· wstępne porozumienie o programie zajęć (learning Agreement).
Wszystkie dokumenty powinny być przygotowane w j. polskim.
 
Link do zasad rekrutacji:  https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/attachments/page/Zarza%CC%A8dzenie_25_2018_Dziekana_Erasmus%202019_0.pdf
 
Listę wolnych miejsc zamieszczono w załączniku do tego ogłoszenia.
Bartłomiej Krzan