Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

poradnia prawna V SSP stan fakt do pozwu 22.10

dr hab. Artur Tomanek prof. UWr - 17 Październik, 2019 - 16:46

Poniżej stan faktyczny na zajęcia 22 października:

Maria Janowska, zamieszkała w Jeleniej Górze przy ul. Składowej 2, była zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony z dnia 1 lipca 2004 r. na stanowisku księgowej w ELTOR spółce z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pogodnej 34 i osiągała wynagrodzenie w wysokości 4000 zł brutto. Pracownica wykonywała pracę w filii zamiejscowej ELTOR spółki z o. o., położonej w Jeleniej Górze przy ul. Kilińskiego 21/3. Regulamin organizacyjny z dnia 1 września 2010 r., obowiązujący w ELTOR spółce z o. o., przewiduje, że kierownik filii zatrudnia i zwalnia pracowników na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd spółki.
W dniu 4 czerwca 2019 r. zostało zawarte na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (ustawy o zwolnieniach grupowych) porozumienie między ELTOR spółką    z o. o., reprezentowaną przez zarząd spółki, oraz zakładowymi organizacjami związkowymi, przewidujące zmniejszenie stanu zatrudnienia w filiach zamiejscowych oraz świadczenia dla pracowników, którzy w drodze porozumienia stron rozwiążą umowę o pracę: odszkodowanie równe wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, odprawę przysługującą na podstawie art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o zwolnieniach grupowych i dodatkową odprawę w wysokości 15.000 zł. Powyższe porozumienie zbiorowe weszło w życie w dniu 15 lipca 2019 r.
 W dniu 15 czerwca 2019 r. Maria Janowska ukończyła 60. rok życia, osiągając wiek emerytalny i spełniając jednocześnie przesłankę stażu pracy wymaganego dla nabycia prawa do emerytury. Pismem datowanym na dzień 30 czerwca 2019 r., doręczonym Marii Janowskiej w tym samym dniu, ELTOR spółka z o. o., reprezentowana przez członków jej zarządu, wypowiedziała pracownicy umowę o pracę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, podając jako przyczynę osiągnięcie przez nią wieku emerytalnego. W wypowiedzeniu zamieszczono pouczenie o uprawnieniu pracownicy do odwołania się od wypowiedzenia do sądu pracy w terminie 21 dni.
Maria Janowska  była członkiem zakładowej organizacji związkowej „Wzajemna Pomoc” funkcjonującej w ELTOR spółce z o. o., która zrzesza poza Marią Janowską jeszcze 7 innych pracowników. Pracodawca nie zawiadomił jednak tej organizacji o zamiarze wypowiedzenia Marii Janowskiej umowy o pracę.
Pracodawca wypłacił Marii Janowskiej  w dniu 30 września 2019 r. odprawę emerytalną w wysokości 4000 zł.
Do końca września 2019 r. zlikwidowano dział księgowości w filii ELTOR spółki z o. o. w Jeleniej Górze, rozwiązując umowy o pracę z wszystkimi pracownikami tego działu za porozumieniem stron, w trybie określonym w porozumieniu zbiorowym z 4 czerwca 2019 r.
Maria Janowska czuje się pokrzywdzona wypowiedzeniem jej umowy o pracę, ponieważ inni pracownicy (w tym również Jan Głuszko i Julian Gosiewski, który osiągnęli  odpowiednio z końcem sierpnia i na początku września 2019 r. wiek emerytalny wynoszący 65 lat) mogli rozwiązać umowy o pracę za porozumieniem stron, na podstawie porozumienia zbiorowego z dnia 4 czerwca 2019 r. zawartego między ELTOR spółką z o. o. i zakładowymi organizacjami związkowymi. Pracownica uważa, że niesłusznie pozbawiono ją przysługujących jej świadczeń, a przynajmniej odprawy przysługującej na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych oraz dodatkowej odprawy w wysokości 15.000 zł, zastrzeżonej w powyższym porozumieniu.
Na zapytanie Marii Janowskiej, ELTOR spółka z o. o. udzieliła jej w dniu 20 września 2019 r. odpowiedzi, wskazując że zawarcie porozumienia zbiorowego z dnia 4 czerwca 2019 r. nie odbierało pracodawcy możliwości złożenia wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi, który osiągnął wiek emerytalny. Pracodawca zwrócił ponadto uwagę, że minął już termin na złożenie przez pracownicę odwołania do sądu pracy.
 
W dniu  20 września 2016 r. Maria Janowska zwróciła się o pomoc do kancelarii prawnej.
 
Opracuj pozew Marii Janowskiej w powyższej sprawie.