Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zasady zaliczenia i materiały dydaktyczne z przedmiotu: "Ochrona własności intelektualnej" - na kierunku: Ekonomia (studia niestacjonarne) w semestrze zimowym r.a. 2019/2020 (Z)

dr Julian Jezioro - 20 Październik, 2019 - 16:54

Zasady zaliczenia i materiały dydaktyczne z przedmiotu: "Ochrona własności intelektualnej" - na kierunku: Ekonomia (studia niestacjonarne) w semestrze zimowym r.a. 2019/2020 (Z)
(wykład w wymiarze:12 godzin )
1Zajęcia mają formę regulaminową wykładu kończącego się zaliczeniem – podstawą zaliczenia z jest ocena efektów indywidualnej  aktywności w zdobywaniu wiedzy umiejętności i kompetencji dokonywana na podstawie jej prezentacji w oparciu o notatki i raport zaliczeniowy sporządzony na zasadach określonych niżej w pkt. 3.
2. Wymaga się obecności udokumentowanej osobiście sporządzonymi notatkami z wykładu oraz rozwiązanie przekazanych jako materiał dydaktyczny 2 kazusów - na 8 godzinach lekcyjnych zajęć - na ocenę dobrą /4,0/, oraz alternatywnie: w braku spełnienia tych wymogów - podstawą zaliczenia jest trafne rozwiązanie kazusów oraz pozytywny wynik testu wiedzy, umiejętności i kompetencji w dniu ostatnich zajęć.
3. Tak więc w zależności od wybranej przez Państwo "drogi", w celu uzyskania zaliczenia zajęć:
1/ należy albo uczestniczyć aktywnie w zajęciach i udokumentować to indywidualnie okazaniem notatek + oraz pisemnym raportem zaliczeniowym zawierającym następujące dane: imię, nazwisko, nr albumu, oznaczenie roku i kierunku studiów, daty i tematy zajęć, w których konkretny Student uczestniczył oraz rozwiązaniem 2 kazusów + bez pogorszenia uzyskanej w wyniku aktywnego udziału w wykładach oceny, należy przystąpić do testu na ostatnich zajęciach w celu uzyskania noty wyższej niż 4,0.
2/ albo w braku spełnienia wymogów z pkt. 1/ - należy samodzielnie opanować wiedzę, umiejętności i kompetencje w oparciu o materiały wskazane poniżej w pkt. 4., złożyć raport zaliczeniowy zawierający powyższe dane bez określenia terminów i tematów zajęć, ale z rozwiązaniem kazusów, a także obligatoryjnie przystąpić na ostatnich zajęciach do testu zaliczeniowego i uzyskać wynik co najmniej 50% trafnych odpowiedzi na ocenę "dostateczną" (3,0), 60% na "dostateczny plus" (3,5), 70% na "dobry" (4,0), 80% na "dobry plus" i powyżej 90% na ocenę "bardzo dobrą" (5,0).
4. Test wiedzy, umiejętności i kompetencji zostanie oparty na następujących źródłach:
1/ J. Jezioro, Prawo własności intelektualnej w: Zarys prawa cywilnego (red. E. Gniewek i P. Machnikowski), Warszawa 2018 (dalej dla uproszczenia będę przywoływał te pozycję jako "Zarys");
2/ ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (aktualny tekst dostępny na stronie www: "sejm.gov.pl" w zakładce "ISAP", pod hasłem: "autorskie prawo") - poniżej: "ustawa z 1994 r.";
3/ ustawa z 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (aktualny tekst dostępny w tym samym miejscu co ustawa wskazana w pkt. 2/) - poniżej: "ustawa z 2001 r.";
4/ ustawa z 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi (aktualny tekst dostępny na stronie www: "sejm.gov.pl" w zakładce "ISAP", pod hasłem: "własność przemysłowa") - poniżej: "ustawa z 2018 r.".;
5/ ustawa z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (aktualny tekst dostępny na stronie www: "sejm.gov.pl" w zakładce "ISAP", pod hasłem: "własność przemysłowa") - poniżej: "ustawa z 2000 r.".;
6/ ustawa z 11 kwietnia 2001 o rzecznikach patentowych (aktualny tekst też dostępny na stronie www: "sejm.gov.pl" w zakładce "ISAP", pod hasłem: "własność przemysłowa") - poniżej: "ustawa z 2001 r.".
I obejmować będzie następujące zagadnienia:
1. Pojęcie, systematyka i źródła prawa własności intelektualnej - z uwzględnieniem pojęcia, zakresu i uregulowania prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, prawa wynalazczego i prawa patentowego (Zarys, s. 943-955 oraz 1049-1051);
2. Pojęcie i rodzaje utworów oraz podmioty nabywające prawa do nich (Zarys, s. 961-988 + art. 1 - 15a oraz art. 66-77[2] ustawy z 1994 r.);
3. Treść oraz ochrona praw autorskich (Zarys, s. 988-1007 + art. 16-39 oraz art. 78-80 ustawy z 1994 r.);
4. Urząd Patentowy RP oraz rzecznicy patentowi (Zarys, s. 1052-1059 + art.: 1-7, 18-41 ustawy z 2001 r. oraz art.: 235-236, 259-265[1] ustawy z 2000 r.);
5. Ochrona przedmiotów własności przemysłowej (Zarys, s. 1060-1094 art.: 1-30, 56-74[10], 93[1]-119, , 120-137[1], 153-163, 174-175, 184-190, 196-201ustawy z 2000 r.).