Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Symulacja rozpraw V WSP stan faktyczny i role procesowe na zajęcia

dr hab. Artur Tomanek prof. UWr - 7 Listopad, 2019 - 13:57

Poniżej stan faktyczny na symulację rozprawy na kolejne zajęcia 29 listopada:
Osoby, które będą odgrywać rolę osób przesłuchiwanych:
 p. Amanda Nowicki  - Jacek Szałek
 p.  Justyna Grochowska - Jan Śliwowski
 p. Pamela Bagińska - Marek Muszyński
 
 
Stan faktyczny
 
Jan Śliwowski (zam. Oleśnica ul. Wiejska 24) był zatrudniony w Przedsiębiorstwie Lakierniczym spółce z o.o. z siedzibą w Strzelinie (przy ul. Techników 11) na stanowisku specjalisty lakiernika od 15 lipca 2015 r. do 15 lipca 2018 r.
Przedmiotem działalności Przedsiębiorstwa Lakierniczego spółki z o.o. jest produkcja i wykańczanie elementów metalowych.
W dniu 10 czerwca 2016 r. Jan Śliwowski oraz Przedsiębiorstwo Lakiernicze spółka z  o. o. zawarli umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia.
Zgodnie z § 1 ust. 1 umowy o zakazie konkurencji, jej przedmiotem było zobowiązanie pracownika do niepodejmowania działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy oraz nieświadczenia pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność w zakresie ogniotrwałego lakierowania cynowego.
Stosownie do § 1 ust. 2 naruszenie zakazu, o którym mowa w ust. 1, mogło w szczególności nastąpić poprzez:
a)         prowadzenie interesów konkurencyjnych na własny lub cudzy rachunek,
b)         uczestnictwo w organach przedsiębiorstw konkurencyjnych,
c)         wchodzenie w stosunki prawne z klientami albo pracownikami pracodawcy na własny lub cudzy rachunek,
d)        zatrudnienie w przedsiębiorstwach konkurencyjnych działających na terenie kraju lub poza granicami kraju wykonywanie na ich rzecz pracy na podstawie innego tytułu prawnego,
g)         przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie bez zgody pracodawcy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zgodnie z § 4 ust. 1 umowy o zakazie konkurencji okres obowiązywania zakazu konkurencji wynosił 3 lata od dnia zakończenia umowy o pracę.
Zgodnie z § 5 ust. 1 umowy, pracownik powinien uprzednio powiadomić pisemnie spółkę o zamiarze podjęcia działalności zarobkowej bądź zatrudnienia, a także o każdym przypadku, który mógłby wywołać podejrzenie o zajmowanie się interesami konkurencyjnymi.
Stosownie do § 6 ust. 1 powyższej umowy,  przez czas obowiązywania zakazu konkurencji pracodawca zobowiązał się do wypłacania pracownikowi comiesięcznego odszkodowania w wysokości wynagrodzenia miesięcznego uzyskanego przez pracownika w ostatnich 3 miesiącach poprzedzających rozwiązanie umowy, płatnego w do ostatniego dnia danego miesiąca.
W przypadku naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji umowa ulegała automatycznemu rozwiązaniu, a pracownik tracił prawo do odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 (§ 6 ust. 2).
W przypadku gdy pracodawca nie zrealizował zobowiązania do zapłaty odszkodowania, umowa ulegała rozwiązaniu, a pracownik nabywał prawo do jednorazowego odszkodowania w wysokości należnej do końca trwania zakazu konkurencji    (§ 7 ust. 1).
W razie naruszenia zakazu konkurencji, pracodawca mógł dochodzić od pracownika  zapłaty kary umownej w wysokości trzykrotnego wynagrodzenia za okres ostatnich trzech miesięcy pracy. Jeżeli szkoda poniesiona przez pracodawcę przekraczałaby powyższą kwotę, pracodawca był uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości wykazanej szkody (§ 7 ust. 2).
Pismem z dnia 1 czerwca 2017 r. pracodawca wypowiedział Janowi Śliwowskiemu umowę o pracę. Dwutygodniowy okresu wypowiedzenia upłynął 15 czerwca 2017 r.
W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 października 2017 r. Jan Śliwowski prowadził własną działalność gospodarczą pod nazwą „Metal-Błysk”. Przedmiot tej działalności obejmował m.in. lakierowanie elementów metalowych.
Na stronie internetowej swojej działalności gospodarczej Jan Śliwowski zamieszczał informacje o sprzedaży elementów metalowych i świadczeniu usług ich lakierowania. W trakcie zatrudnienia w Przedsiębiorstwie Lakierniczym spółce z o.o. Jan Śliwowski umieścił na swojej stronie internetowej ofertę usług związanych z ogniotrwałym lakierowaniem cynowym, która została zilustrowana fotografiami maszyn wykorzystywanych w tym celu przez Przedsiębiorstwo Lakiernicze spółkę z o.o. Obok danych kontaktowych swojej firmy, Jan Śliwowski zamieścił na swojej stronie internetowej również dane Przedsiębiorstwa Lakierniczego spółki z o. o.
Jan Śliwowski twierdzi, że zamieścił na swojej  stronie internetowej ofertę usług związanych z ogniotrwałym lakierowaniem cynowym w porozumieniu z Markiem Muszyńskim - członkiem zarządu Przedsiębiorstwa Lakierniczego spółki z o. o., który chciał w ten sposób rozreklamować działalność prowadzoną przez spółkę.
            Najbliższym współpracownikiem Jana Śliwowskiego w Przedsiębiorstwie Lakierniczym spółki z o. o. był Jacek Szałek, który pod odejściu Jana Śliwowskiego ze spółki przejął jego obowiązki w zakresie ogniotrwałego lakierowania cynowego.
           Jan Śliwowski realizował w ramach działalności gospodarczej usługi lakierowania powierzchni metalowych. Nie posiadał natomiast specjalistycznych urządzeń służących do ogniotrwałego lakierowania cynowego.
Głównym kontrahentem Przedsiębiorstwa Lakierniczego spółki z o. o. była WAFAMA S.A., która produkowała precyzyjne urządzenia techniczne i zlecała Przedsiębiorstwu Lakierniczemu spółki z o. o. ogniotrwałe lakierowanie cynowe elementów służących do produkcji. Niezależnie od tego, WAFAMA S.A. wykonywała również usługi w zakresie ogniotrwałego lakierowania cynowego na rzecz innych podmiotów.
W dniu 24 czerwca 2017 r. Jan Śliwowski przesłał WAFAMA S.A. ofertę pracy na stanowisko inżyniera produkcji. WAFAMA S.A. nie odpowiedziała na powyższą ofertę.
Po zakończeniu stosunku pracy z Janem Śliwowskim, Przedsiębiorstwo Lakiernicze spółka z o. o.  nie wypłacało mu comiesięcznego odszkodowania, o którym mowa w § 6 ust. 1  umowy o zakazie konkurencji.
Jan Śliwowski w okresie trzech ostatnich miesięcy, poprzedzających rozwiązanie umowy o pracę z Przedsiębiorstwem Lakierniczym spółką z o. o., otrzymywał miesięczne wynagrodzenie w kwocie 4000 zł.
Pismem z 15 września 2018 r. Jan Śliwowski wezwał Przedsiębiorstwo Lakiernicze spółkę z o. o. do zapłaty kwoty 144.000 zł tytułem jednorazowego odszkodowania na podstawie § 3 umowy o zakazie konkurencji, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
W piśmie z 27 września 2018 r. Przedsiębiorstwo Lakiernicze spółka z o. o. odmówiła spełnienia powyższego żądania z uwagi na złamanie przez Jana Śliwowskiego zakazu konkurencji.
 
Należy sporządzić:

  1. pozew Jana Śliwowskiego,
  2. odpowiedź na pozew Przedsiębiorstwa Lakierniczego spółki z o. o.