Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SSA, I stopień II rok - zapisy na seminarium licencjackie prowadzone przez dr Juliana Jezioro

dr Julian Jezioro - 13 luty, 2020 - 14:24

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w dn. 26.02.2017 r. o godz. 11/30 odbędą się - w gabinecie nr 105, w budynku "A" WPAiE zapisy na prowadzone przeze mnie seminarium licencjackie obejmujące problematykę prawa cywilnego i międzynarodowego prywatnego dla studentów II roku SSA.
Praca przygotowana pod moim kierunkiem może obejmować tematykę z zakresu wszystkich działów materialnego prawa cywilnego (łącznie z działami pozakodeksowymi, np. prawo rodzinne) z elementami procedury, a tematyka seminarium zbieżna jest z wybranymi przez studentów tematami ich prac.
Zgodnie z zasadami ustalonymi przez władze dziekańskie student może wybrać tylko jedną grupę seminaryjną i prowadzącego zajęcia, a limit uczestników grupy seminaryjnej w bieżącym roku akademickim wynosi  7 studentów.
W tej sytuacji, zapisy będą prowadzone do wyczerpania tego limitu. Jeśli w godzinie zapisów zgłosi się więcej niż wyznaczona tym limitem ilość osób - przyjęcie na seminarium nastąpi na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej z osobami zainteresowanymi.
Niezwłocznie po wyczerpaniu limitu wywieszona zostanie lista osób przyjętych.
Przy czym,  ostateczną listę seminarzystów zatwierdza Dziekan i przekazuje prowadzącym seminaria, a wszystkie zmiany w składach grup seminaryjnych po zatwierdzeniu list możliwe są tylko za zgodą Dziekana.
Program seminarium obejmuje: zasady przygotowania pracy dyplomowej w ujęciu warsztatowym oraz problematykę prawną wybraną przez seminarzystów na tematy prac, a także konsultowanie indywidualnie przygotowywanych opracowań prac licencjackich.
Temat pracy wybiera seminarzysta w uzgodnieniu akceptacyjnym z promoterem, a w braku takiego wyboru do końca semestru letniego bieżącego roku akademickiego - temat proponuje promotor.
Podaję przykładowe tematy prac licencjackich i magisterskich jakie zostały przygotowane i obronine pod moim kierunkiem.
Samodzielna praca licencjacka może dotyczyć tematyki zbieżnej z tymi pracami, przy czym podana poniżej lista tematów nie ma charakteru zamkniętego i można przygotować pracę obejmującą także inną problematykę prawa cywilnego i międzynarodowego prywatnego:
FORMY OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKANIOWYMI
SKARGA PAULIAŃSKA W DOCHODZENIU NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNYCH
UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA JAKO FORMA KSZTAŁTOWANIA USTROJU WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ
KLUCZOWE ZAGADNIENIA UŻYTKOWANIA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NAJMU NIERUCHOMOŚCI - ANALIZA PORÓWNAWCZA
ZASIEDZENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU
INSTYTUCJA ZACHOWKU W POLSKIM PRAWIE SPADKOWYM
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAWIE PRYWATNYM Z ELEMENTAMI REGULACJI PRAWA PUBLICZNEGO
PRZEWŁASZCZENIE NA ZABEZPIECZENIE RZECZY RUCHOMYCH
INSTYTUCJA ZADOŚĆUCZYNIENIA ZA ŚMIERĆ OSOBY NAJBLIŻSZEJ NA PODSTAWIE ART.448 KC ORAZ ART.446 KC W OPARCIU O ORZECZNICTWO SĄDÓW POWSZECHNYCH I SĄDU NAJWYŻSZEGO
WARUNEK JAKO ELEMENT TREŚCI CZYNNOŚCI PRAWNEJ
DELIKTOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ PRZY WYKONYWANIU WŁADZY PUBLICZNEJ
MAŁŻEŃSKIE USTROJE MAJĄTKOWE
CZYNNOŚCI NOTARIALNE Z ZAKRESU PRAWA SPADKOWEGO
UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA A ROZWÓD
Odpowiedzialność za długi spadkowe w przypadku dziedziczenia ustawowego
CESJA I SKUP WIERZYTELNOŚCI W OBROCIE PRAWNYM
WŁASNOŚĆ LOKALI W ŚWIETLE USTAWY O WŁASNOŚCI LOKALI I USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH
WPŁYW OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI NA BYT PRAWNY ZABEZPIECZEŃ RZECZOWYCH WIERZYTELNOŚCI
DAROWIZNA  A USTAWOWA WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA
PRZEJŚCIE PRAW AUTORSKICH A UMOWA LICENCYJNA
ZASIEDZENIE
PRZYSPOSOBIENIE
TRYBY I SKUTKI ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA W ŚWIETLE KRO
UMOWA DEWELOPERSKA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WZAJEMNYCH ZABEZPIECZEŃ STRON UMOWY
WSPÓŁWŁASNOŚĆ
SAMPLE JAKO ELEMENTY UTWORU MUZYCZNEGO W ŚWIETLE UREGULOWANIA PRAWA AUTORSKIEGO
MATERIALNE ASPEKTY PROCESU ROZWODOWEGO W PRAWIE CYWILNYM RODZINNYM
STOSUNKI MAJĄTKOWE MIĘDZY MAŁŻONKAMI W ŚWIETLE KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO
Granice prawa własności zabytku w świetle przepisów o ochronie zabytków
Rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego i komercyjnego
Odpowiedzialność wynajmującego i najemcy w przypadku lokali mieszkalnych i komercyjnych
Ogólne zasady dziedziczenia w świetle prawa polskiego i ukraińskiego
Wykonywanie władzy rodzicielskiej w świetle KRO
OCHRONA TAJEMNICY KORESPONDENCJI, JAKO DOBRO OSOBISTE PRAWA CYWILNEGO
AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE - CHARAKTER, TREŚĆ I JEJ OGRANICZENIA
Zawarcie małżeństwa i prawnorodzinne skutki tego zdarzenia
NIETERMINOWOŚĆ SPEŁNIENIA ŚWIADCZENIA ODSZKODOWAWCZEGO ZWIĄZANEGO Z PROCESEM LIKWIDACJI SZKODY Z TYTUŁU OC WYPADKÓW KOMUNIKACYJNYCH
OCHRONA BAZ DANYCH SUI GENERIS
UMOWA ZLECENIA A UMOWA O DZIEŁO
TAJEMNICA HANDLOWA  A TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
CYWILNOPRAWNE METODY OCHRONY PRAW KONSUMENTA
UMOWA LICENCYJNA W PRAWIE AUTORSKIM
UTWÓR POETYCKI I JEGO TWÓRCA W POLSKIM PRAWIE AUTORSKIM
NAPRAWIENIE SZKODY ZWIĄZANEJ ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG MEDYCZNYCH
UMOWA O DZIEŁO A UMOWA ZLECENIE - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA I PORÓWNANIE
UTWÓR ZALEŻNY, A INSPIROWANY

Z wyrazami szacunku,
dr Julian Jezioro