Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

postępowanie podatkowe (ćw.) - SSE, I st., 3 rok, gr. 1 i 3 - ćw. e-learning - ustalenia wstępne

mgr Rafał Kowalski - 12 Marzec, 2020 - 00:31

Informuję, że - zgodnie § 2 ust. 1 zarządzenia nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego - odwołuje się zajęcia dla studentów z przedmiotu "postępowanie podatkowe (ćw.)".

Na podstawie  § 2 ust. 3 w/w zarządzenia odwołuje się bezpośrednie konsultacje dla studentów. Konsultacje przeprowadzane będą drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną e-mail).

W myśl § 2 ust. 5 w/w zarządzenia zasady te obowiązują do dnia 14 kwietnia 2020 r. włącznie, względnie - do odwołania.

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie uczelni przez zawieszenie kształcenia na studiach.

Zatem bezpośrednie kształcenie na studiach jest zawieszone co najmniej do 25 marca 2020 r.

Zgodnie z pkt. 3 w zw. z pkt. 1 zarządzenia nr 4/2020 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 -

informuję, że proces kształcenia odbywał się będzie w formie e-learningu przez bieżące udostępnianie studentom prezentacji multimedialnych i innych materiałów na stronie wydziałowej Prowadzącego lub - po poinformowaniu studentów - w innej formie kształcenia na odległość.

Treść prezentowanych materiałów można konsultować z Prowadzącym za pomocą funkcji Chat w panelu wydziałowej poczty elektronicznej Office 365 Outlook (funkcja w górnym pasku strony).

Równoważne odnotowaniu aktywności z zajęć będzie przygotowanie rozwiązań kazusów I (do ćw. 2 - dot. tylko gr. 3), kazusów II (do ćw. 3 - dot. gr. 1 i gr. 3) i kazusów III (do ćw. 4 - dot. gr. 1 i gr. 3) - i ich wysłanie na maila Prowadzącego do dnia:
a) w gr. 3: kazusy I - do 17.03.; kazusy II - do 24.03., kazusy III - do 31.03.,
b) w gr. 1: kazusy II - do 18.03., kazusy III - do 25.03.

Rafał Kowalski