Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Ogólne zasady sposobu prowadzenia zajęć i uzyskiwania zaliczeń oraz warunki przystąpienia do egzaminów z przedmiotów prowadzonych przez dr J. Jezioro w r.a. 2020/2021

dr Julian Jezioro - 22 Wrzesień, 2020 - 14:06

Ogólne zasady sposobu prowadzenia zajęć i uzyskiwania zaliczeń oraz warunki przystąpienia do egzaminów z przedmiotów prowadzonych przez dr J. Jezioro w r.a. 2020/2021

Uprzejmie informuję, iż w r.a. 2020/21, zgodnie  z przekazanym mi planem, prowadzę jedynie wykłady i seminaria. Te rodzaje zajęć - zgodnie z zaleceniami Władz Dziekańskich WPAiE - zasadniczo  obywać się będą do odwołania zdalnie, a więc przy pomocy narzędzi internetowych. Jedynie zapisy na seminaria odbywać się  będą jednorazowo w bezpośrednim kontakcie promotora z kandydatami.
W moim przypadku - będzie to aplikacja TEAMS oraz kontakt e-mail’owy przy pomocy USOSweb. Tak więc wstępnie wymagane jest posiadanie dostępu do Internetu oraz urządzeń pozwalających na korzystanie z tego medium.
Co do szczegółów:
1/ wykłady powadzić będę w czasie rzeczywistym w ramach zespołów wykładowych przy pomocy aplikacji TEAMS - albo osobiście, albo korzystając z wcześniej dokonanego nagrania i prezentacji. W trakcie wykładu w ciągu ostatnich 10/15 min. możliwa będzie – w razie potrzeby - komunikacja interaktywna dotycząca treści wykładowych przy pomocy funkcji „czat” lub mikrofonów. Link dostępu do poszczególnych zespołów wykładowych zostanie przekazany odrębnym e-mail’em na adres każdego studenta zamieszczony w  USOSweb. Ponadto dla poszczególnych zespołów będę sukcesywnie udostępniał do pobrania dodatkowe  materiały uzupełniające związane z wykładami;
2/ także seminaria będę prowadził w czasie rzeczywistym, a bezpośredni kontakt uczestników  zespołu seminaryjnego następował  będzie przy pomocy narzędzi komunikacji TEAMS oraz USOSweb.

Zaliczenie przedmiotów jakie prowadzę (szczegółowy wykaz wynika z USOS) można uzyskać w następujący sposób:

1/ wykłady kończące się egzaminem:
(1) w przypadku Prawa własności intelektualnej dla kierunku Prawo (dot. semestru letniego) - ze względu na brak ćwiczeń - do egzaminu końcowego (egzamin pisemny: opracowanie zagadnień oraz rozwiązanie kazusu) może przystąpić każdy student posiadający status „aktywny” w protokole konkretnego przedmiotu znajdującym się w USOS (zagadnienia egzaminacyjne zostaną zamieszczone odrębnie w niniejszej zakładce - dla każdego semestru i przedmiotu odrębnie). W zależności od faktycznych możliwości - egzamin zostanie przeprowadzony albo przy pomocy aplikacji  FORMS, albo w miarę dopuszczenia takiej opcji przez Władze Dziekańskie  WPAiE w formie „tradycyjnej”, a więc przy bezpośrednim udziale egzaminatora i egzaminowanych w formie pisemnego opracowania zagadnień oraz kazusu;

(2) analogiczne zasady ogólnie dotyczą form egzaminu z Prawa mediów z tym, że egzamin będzie miał formę testu, a dodatkowym wymogiem jest uzyskanie przed terminem egzaminu pozytywnego zaliczenia ćwiczeń.

2/ wykłady kończące się zaliczeniem
– podstawą zaliczenia jest ocena efektów indywidualnej  aktywności w zdobywaniu wiedzy umiejętności i kompetencji dokonywana na podstawie jej prezentacji w oparciu o notatki oraz pozytywny wynik testu wiedzy, umiejętności i kompetencji. Także w tym zakresie sposób uzyskania zaliczenia  będzie zależał od dopuszczenia lub nie do zajęć z bezpośrednim udziałem ich uczestników:
2.1/ jeśli zajęcia odbędą się  w całości lub w przeważającej części, w formie zdalnej, to podstawą zaliczenia wykładów będzie udział w czasie rzeczywistym przy pomocy aplikacji TEAMS w prawie wszystkich wykładach (wszystkie bez jednego - na ocenę dst plus /3,5/, bez obecności na dwóch wykładach - na ocenę dst /3,0/) udokumentowany dodatkowo wypełnionym i przekazanym w formie pliku PDF lub WORD’a raportem według przekazanego wzorca oraz rozwiązaniem co najmniej trzech kazusów zamieszczonych w materiałach udostępnionych na stronie zespołu wykładowego TEAMS. Oceny te można podwyższyć w wyniku testu przeprowadzonego przy pomocy aplikacji FORMS. Test jest dla wszystkich uczestników wykładu obligatoryjny, ale uzyskanie niższego niż 3,5 lub 3 wyniku nie obniży oceny na zaliczeniu, tak więc można oceny te jedynie podwyższyć. Brak udokumentowania udziału w wykładzie w czasie rzeczywistym oznacza, że wyłączną podstawą zaliczenia będzie rozwiązanie w pliku wg wzorca raportu kazusów (obligatoryjnie) oraz wynik testu! Dla pełnej jasności - w przypadku osób, które uczestniczyły w wykładzie w czasie rzeczywistym i złożyły raport z rozwiązaniem kazusów - brak przystąpienia do  testu będzie jedynie  skutkował obniżeniem ewentualnie uzyskanej z tytułu udziału w wykładzie oceny do 3,0; 
2.2./ jeśli nastąpi odstąpienie do zdalnego sposobu prowadzenia przeważającej części zajęć, to zastosowanie znajdą analogiczne zasady oceny merytorycznej z tą zmianą „formalną”, że podstawą indywidualnego zaliczenia będzie  faktyczny, osobisty udział w wykładzie potwierdzony listą obecności oraz prezentacją sporządzonych w trakcie każdego wykładu odręcznych lub elektronicznie zapisanych notatek, a raport z rozwiązaniem kazusów oraz test przeprowadzony zostanie w „tradycyjnej” formie pisemnej, a nie elektronicznej.
3/ Natomiast w przypadku seminariów – podstawą zaliczenia jest indywidualna ocena stopnia zaawansowania i akceptacja całości przygotowanej przez studenta pracy dyplomowej dokonywana bez względu na formę w jakiej zajęcia te zostaną przeprowadzone.