Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zapisy na seminarium magisterskie dla studentów SNP (Z) IV rok w dniu 24.10.2020 r., godz. 11:30 - UWAGA! ZMIANA TRYBU! ZAPISY DROGĄ MAILOWĄ!

dr hab. Piotr Wiórek prof. UWr - 16 Październik, 2020 - 22:41

Szanowni Państwo!
Chętnych do uczęszczania na prowadzone przeze mnie seminarium magisterskie uprzejmie informuję, że mają Państwo do wyboru szeroki zakres tematyki. Oprócz "klasycznego" prawa handlowego, rozumianego jako:
1) prawo umów handlowych
oraz
2) prawo spółek, w tym prawo zgrupowań spółek (prawo koncernowe, holdingowe) oraz zasady ładu korporacyjnego (corporate governance), fuzje, przejęcia, transakcje M&A
będą Państwo mieli możliwość zajmowania się problematyką:
3) prawa papierów wartościowych (np. problematyka dematerializacji akcji),
4) prawa upadłościowego i restukturyzacyjnego,
5) prawa przewozowego,
6) miedzynarodowego prawa handlowego,
7) europejskiego prawa spółek,
8) europejskiego prawa upadłościowego,
9) szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego (ze szczególnym uczestnictwa w spółkach współmałżonków oraz spadkobierców wspólnika oraz problematyki sukcesji przedsiębiorców - zarząd sukcesyjny),
10) prawa konsumenckiego,
11) prawa ochrony konkurencji i konsumentów, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych,
12) prawa rynku kapitałowego i funduszy inwestycyjnych,
a także
13) zagadnieniami związanymi z wykonywaniem wolnych zawodów, w tym etyki i deontologii adwokackiej, radcowskiej i notarialnej, a także dotyczącymi form prawnych wykonywania wolnych zawodów, futurologii zawodów prawniczych,
14) problematyką stosowania nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji i wpływem nowych technik na prawo cywilne oraz handlowe.
Zainteresowani mogą również pisać pod moim kierunkiem prace dotyczące:
15) techniki prawodawczej i procesu legislacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zasad działnia Rządowego Centrum Legislacji oraz Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Osoby chętne będą mogły również pisać prace o charakterze prawnoporównaczym. Preferowane obszary badawcze to system prawa germańskiego oraz anglosaskiego.

UWAGA!!! ZMIANA TRYBU ZAPISÓW!!!
Uprzejmie informuję, że w związku z sytuacją epidemiologiczną zapisy odbędą się w trybie online drogą mailową.

Chętnych do uczestnictwa w seminarium proszę o przesłanie maila na mój adres mailowy piotr.wiorekatuwr.edu.pl w dniu zapisów, tj. w sobotę, 24.10.2020 o godz. 11:30, tak aby wszyscy zgłaszający się mieli równe szanse.

W mailu proszę wskazać wybraną przez Państwa tematykę, a najlepiej proponowany przez Państwa temat pracy magisterskiej, który chcieliby Państwo pisać pod moim kierownictwem.
Wyboru Seminarzystów dokonam na podstawie propozycji zgłaszanych tematów i ich merytorycznej wartości. Prace o charakterze prawnoporównawczym będą szczególnie mile widziane. W przypadku zgłoszenia się większej liczby Kandydatów niż przewidziane 7 osób decydować będzie merytoryczna wartość zaproponowanego tematu, komparatystyczny charakter pracy (preferowane rodziny prawne to: porządek germański, anglosaski bądź romański), a w przypadku, gdyby zgłaszane tematy były równorzędne i liczba takich zgłoszeń przekraczałaby nadal 7 osób, decydować będzie średnia ocen z przedmiotów cywilistycznych.
Dlatego też proszę Państwa uprzejmie o podanie w mailu Państwa imienia i nazwiska, numeru indeksu, propozycji tematu oraz średniej ocen.
Po dokonaniu wyboru poinformuję niezwłocznie Kandydatów indywidualnie drogą mailową, czy zostali oni przyjęci, czy nie, a osoby przyjęte na seminarium zaproszę do spotkania w specjalnie utworzonym Zespole Seminarium magisterskie dla IV NSP (W) 2020/2021 w trybie wideokonferencji. Dlatego też proszę Państwa o gotowość do uczestnictwa za pośrednictwem tej aplikacji (nie naruszając reguł neutralności technologicznej sugeruję zainstalowanie MT na Państwa komputerach lub smartfonach).

W razie jakichkolwiek pytań przed terminem zapisów, proszę kierować je na mój wydziałowy adres mailowy.

Z wyrazami szacunku!

dr hab. Piotr M. Wiórek, LL.M., prof. UWr