Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

zapisy na seminarium Studia Niestacjonarne Administracji II stopień- zaproszenie

dr hab. Joanna Helios - 9 Listopad, 2020 - 11:13

Szanowni Państwo, w materiałach dla studentów znajduje się wykaz przykładowych tematów prac magisterskich możliwych do realizacji w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa. Wykaz tematów prac magisterskich jest szeroki, obok tematyki ściśle związanej z teorią i filozofią prawa, obejmuje szczegółowe problemy nauk prawnych (prawo cywilne, karne, administracyjne, konstytucyjne, prawo Unii Europejskiej, prawo gospodarcze), etyczne problemy prawoznawstwa, tematy z zakresu etyki urzędniczej. Możliwe do realizacji są także tematy z zakresu prawnej ochrony zwierząt, szeroko rozumianej przemocy (przemoc domowa, instytucjonalna), feminizmu, prawa oświatowego.
Zwracam uwagę na punkt VIII wykazu: VIII. Teoretyczne i filozoficzne zagadnienia administracji, prawa administracyjnego i funkcjonowania organów władzy publicznej:
Administracja w państwie prawa
Akty prawa miejscowego jako źródło prawa powszechnie obowiązującego.
Autonomia prawa podatkowego
Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w orzecznictwie sądów administracyjnych
Dobra administracja w Polsce i Unii Europejskiej
Dualizm państwa i samorządu a jednolitość porządku prawnego
Dyrektywy wykładni w orzecznictwie sądów administracyjnych
Elektroniczne ogłaszanie prawa
Etyka urzędnicza
Europeizacja prawa administracyjnego
Ewolucja prawnej regulacji ochrony konkurencji i nadzoru nad koncentracją przedsiębiorców.
Ewolucja sądownictwa administracyjnego w prawie polskim
Formalizm prawniczy a odpowiedzialność sędziów i urzędników za podejmowane decyzje
Funkcje sądownictwa administracyjnego
Kierunki zmian kompetencji prawodawczych organów samorządu terytorialnego
Klauzule generalne w prawie administracyjnym
Kodeks dobrej administracji
Koncepcja państwa prawnego w orzecznictwie sądów administracyjnych
Koncepcja praw podmiotowych a prawo publiczne
Koncepcje prawa i jego stosowania w modelach administracji
Kreowanie reputacji administracji publicznej przy użyciu technik public relation
Legalność jako kryterium działań organów administracyjnych
Obejście prawa w prawie ubezpieczeń społecznych
Obowiązywanie zasad techniki prawodawczej w stanowieniu prawa miejscowego
Ochrona praw nabytych w postępowaniu administracyjnym
Ochrona prywatności o dobro publiczne.
Prawo do dobrej administracji
Prawo miejscowe w systemie źródeł prawa
Prawo publiczne
Publicyzacja prawa
Publiczne prawa podmiotowe
Publicznoprawne skutki czynność cywilnoprawnych
Responsywna administracja publiczna
Rzecznik Praw Obywatelskich i jego rola w ochronie praw człowieka i obywatela.
Sposoby pojmowania przedsiębiorcy w prawie polskim.
Spór o autonomię prawa podatkowego w poglądach doktryny i orzecznictwa
Spór o model administracji
Standardy etyczne w administracji publicznej
Status prawny członka korpusu służby cywilnej
Stosowanie Konstytucji przez organy administracyjne
Stosowanie prawa administracyjnego
Stosowanie prawa unijnego przez organy administracyjne
Stosowanie prawa przez organy administracji
Stosunek prawnopodatkowy jako szczególny tryb stosunku administracyjnoprawnego
Technokratyczny model administracji i jego krytyka
Tendencje ewolucyjne w pojmowaniu obejścia prawa w prawie administracyjnym
Uzasadnianie decyzji administracyjnych
Uznanie administracyjne
Wykładnia prawa administracyjnego
Wykładnia prawa podatkowego
Zasada sprawiedliwości podatkowej
Zasada zaufania obywateli do państwa w orzecznictwie sądów administracyjnych
Zasada zaufania obywateli do państwa w prawie polskim
Zasady techniki prawodawczej w orzecznictwie sądów administracyjnych
 Wolność edukacyjna
 System oświaty
 Szkoła jako instytucja totalna
 Alternatywne formy edukacji
 Administracja świadcząca
Pomoc społeczna jako administracja świadcząca
Zasady ustroju administracji publicznej
Zasady postępowania administracyjnego
 Wpływ covid – 19 na administrację publiczną
Przemoc instytucjonalna w jednostkach administracji
 Administracyjnoprawna ochrona zwierząt w Polsce
Korupcja – aspekty teoretyczne i praktyczne 
 
 Zachęcam do zapoznania się z wszystkimi tematami zamieszczonymi w materiałach dydaktycznych. Wskazane tematy mają jedynie charakter przykładowy, stanowią pomoc w wyborze tematu pracy magisterskiej.
Temat wybiera seminarzysta zgodnie ze swoimi zainteresowaniami badawczymi.
Zapraszam na seminarium.