Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

zakres materiału i zasady dotyczące egzaminu z PC I - WSP

dr hab. Krzysztof Zagrobelny prof. UWr - 10 Marzec, 2021 - 10:19

Szanowni Państwo,
Egzamin z prawa cywilnego odbędzie się w terminie ustalonym w haromonogramie sesji i podanym do publicznej wiadomości.  Wcześniej,  w uzgodnieniu ze studentami,  może zostać przeprowadzony egzamin przedterminowy, którego termin zostanie podany na wykładzie. Do egzaminu przedterminowego można przystąpić po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń.
Egzamin będzie składał się z dwóch części, w  pierwszej  z nich podczas 25 minut trzeba będzie przeanalizować  kazus i udzielić odpowiedzi na postawione pytania. Można wówczas korzystać z tekstów aktów prawnych. Druga część, opisowa,  obejmie trzy pytanie na które w ciągu 30 minut należy udzielić odpowiedzi, bez możliwości korzystania ze źródeł  prawa.
Pozytywna ocena wymaga prawidłowej analizy kazusu oraz prawidłowej odpowiedzi na postawione pytania.
Ze względu na sytuację epidemiczną sposób przeprowadzenia egzaminu może ulec zmianie i odbywać się zdalnie w aplikacji Forms. Wtedy egzamin będzie miał formę testu jednokrotnego wyboru, w ramach którego zadanych zostanie nie więcej niż 30 pytań, na które trzeba będzie odpowiedzieć w czasie nie dłuższym niż 30 minut. Niektóre z nich będą zawierały krótki opis stanu rzeczy, przybliżający zagadnienie, którego pytanie dotyczy.     
 
Zakres egzaminu z Prawa cywilnego I na studiach prawa
 
Część ogólna 

Zagadnienia wstępne       
pojęcie prawa cywilnego
zakres i systematyka prawa cywilnego
zasady prawa cywilnego
źródła prawa cywilnego
zwyczaj, zasady współżycia społecznego

Normy i przepisy prawa cywilnego
normy prawa cywilnego
techniki legislacyjne
obowiązywanie norm w czasie
obowiązywanie norm w przestrzeni; reguły kolizyjne

Stosowanie prawa cywilnego
podstawowe reguły procesu cywilnego; rodzaje powództw
ustalenie stanu faktycznego (dowody i domniemania)
wykładnia prawa i wnioskowania prawnicze
zbieg norm
orzeczenie

Prawo podmiotowe

Przedawnienie i terminy zawite

Przedmioty stosunku cywilnoprawnego

Podmioty prawa cywilnego
osoby fizyczne
osoby prawne i inne jednostki organizacyjne
ochrona dóbr osobistych
Konsumenci i przedsiębiorcy 

Czynności prawne
zdarzenia cywilnoprawne
pojęcie i rodzaje czynności prawnych
forma oświadczenia woli
wykładnia oświadczeń woli
treść czynności prawnej
zawarcie umowy
wady oświadczeń woli
przedstawicielstwo
wadliwość czynności prawnych nieważność, wzruszalność, bezskuteczność zawieszona, bezskuteczność względna 

Zobowiązania

Zobowiązania – wiadomości ogólne
prawo zobowiązań w systemie prawa
pojęcie i struktura zobowiązania
odpowiedzialność dłużnika
źródła zobowiązań

Skarga pauliańska i art. 59 k.c.

Świadczenie
pojęcie i treść
zobowiązanie przemienne
rodzaje świadczeń
świadczenia pieniężne
odsetki

Wielość wierzycieli i dłużników

Umowy zobowiązaniowe
umowy wzajemne
swoboda umów
niemożliwość świadczenia
wyzysk
umowa przedwstępna itd.
odpowiedzialność przedkontraktowa
wzorce umów
niedozwolone postanowienia umowne
umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa
umowy odnoszące się do osób trzecich

Wykonanie zobowiązania + przekaz

Wygaśnięcie zobowiązania

Naprawienie szkody – zasady ogólne
odpowiedzialność odszkodowawcza
zasady odpowiedzialności
reżimy odpowiedzialności
szkoda
związek przyczynowy
świadczenie odszkodowawcze

Odpowiedzialność kontraktowa

Odpowiedzialność deliktowa

Bezpodstawne wzbogacenie
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia
Zbieg roszczeń

Zmiana wierzyciela lub dłużnika
Papiery wartościowe – zagadnienia ogólne
Sprzedaż i sprzedaż konsumencka
Darowizna
Najem i ochrona praw lokatorów
Dzierżawa
Użyczenie
Zlecenie
Przechowanie
Odpowiedzialność utrzymujących hotele…
Umowa o dzieło
Pożyczka
Depozyt nieprawidłowy
Poręczenie
Przykładowe postacie papierów wartościowych (np. weksel)