Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Sylabus PSiSUS SSA (II) II rok

dr hab. Renata Babińska-Górecka prof. UWr - 18 Listopad, 2014 - 12:11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA - SYLABUS

 

 

 

 

 

 

 

1.

Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim: Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych

 

2.

Nazwa porzedmiotu/modułu w języku angielskim: Social policy and social insurance system

 

3.

Jednostka prowadząca przedmiot: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

 

4.

Kod przedmiotu/modułu:

 

5.

Rodzaj przedmiotu/modułu: Obowiązkowy

 

6.

Kierunek studiów: Administracja – stacjonarne II stopnia

 

7.

Poziom studiów: Studia drugiego stopnia

 

8.

Rok studiów: 2015/2016

 

9.

Semestr: III

 

 

 

 

10.

Forma zajęć i liczba godzin: 44 ( 30 - wykład 14 - ćwiczenia )

 

 

 

 

11.

Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia: dr hab. Renata Babińska- Górecka

 

12.

Wymagania wstepne w zakresie:

Zrealizowanych przedmiotów:

 

Wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu:

brak

 

 

13.

CELE PRZEDMIOTU

 1. Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu polityki społecznej jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej oraz współczesnych kierunków rozwojowych polityki społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji wielosektorowości oraz udziału trzeciego sektora w realizacji zadań polityki społecznej.

 2. Zapoznanie studentów z rozwiązaniami prawnymi z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz ubezpieczeń społecznych.

 3. Wskazanie na powiązania między regulacją prawną z zakresu zabezpieczenia społecznego a uwarunkowaniami funkcjonowania polityki zatrudnienia, polityki ludnościowej oraz polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

 4. Przygotowanie studentów do rozwiązywania praktycznych problemów z zakresu polityki społecznej oraz wykładni i stosowania prawa socjalnego

 

 

14.

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA

(W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetancje społeczne)

K1 - Rozumie potrzebą uczenia się przez całe życie.

K_K01

U1 - Potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska prawne w obszarze polityki społecznej i ubezpieczeń społecznych na tle innych dziedzin nauki np. ekonomii, polityki gospodarczej.

K_U01

W1 - Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu ogólnych założeń polityki społecznej oraz poszczególnych jej obszarów, w tym w szczególności prawa pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i ubezpieczeń społecznych.Zna powiązania między tymi dziedzinami prawa a innymi gałęziami prawa, w szczególności prawem pracy, prawem administracyjnym (materialnym i proceduralnym)  oraz innymi dyscyplinami naukowymi (polityka społeczna, socjologia, demografia, statystyka, itp.).

K_W01

W2 - Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu podstawowych instytucji prawnych funkcjonujących w obszarze polityki społecznej, prawa pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i ubezpieczeń społecznych (w tym np.: rodzaje świadczeń z pomocy społecznej i wsparcia socjalnego; system ubezpieczeń społecznych; zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym; rodzaje świadczeń oraz warunki nabycia prawa do nich oraz ich realizacji). Zna akty prawne instytucji międzynarodowych, zawierające regulację praw socjalnych; zna założenia polityki społecznej Unii Europejskiej (np.: Strategia Lizbońska). Posiada wiedzę na temat instytucji i zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

K_W02

W3 -   Ustala zakres rozwiązań prawnych charakterystycznych dla wybranych obszarów polityki społecznej i systemu ubezpieczeń społecznych, tj. np.: kontraktowanie usług socjalnych; zatrudnienie socjalne i inne formy specjalnego udziału podmiotów niepublicznych w realizacji zadań publicznych; przymus prawny ubezpieczeń społecznych; system świadczeń socjalnych.

K_W03

W4 - Zna zasady interpretowania tekstów prawnych należących do dziedziny ubezpieczenia społecznego, prawa pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych oraz innych socjalnych systemów uzupełniających.

K_W04

W5 - Potrafi przedstawić wybrane metody i narzędzia opisu struktur społeczeństwa i związanych z nimi potrzeb. Wie, jakie rozwiązania prawne mogą służyć zaspokojeniu potrzeb grup społecznych oraz jakie są ich następstwa.

K_W05

W6 - Ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów doktryn stanowiących uwarunkowania współczesnych modeli polityki społecznej. Zna normy i reguły prawne istotne dla wybranych obszarów polityki społecznej. Potrafi wskazać źródła i naturę poszczególnych rozwiązań  prawnych.

K_W06

U2 - Rozwiązuje problemy prawne z obszaru ubezpieczeń społecznych, pomocy społecznej oraz wsparcia socjalnego. Umie formułować własne opinie na temat systemu świadczeń ubezpieczeniowych i pozaubieczeniowych. Posługuje się siatką pojęciową adekwatną do tego  obszaru prawa i polityki społecznej.

K_U02

U3 - Wykorzystuje wiedzę teoretyczną do rozwiązywania praktycznych problemów dotyczących wykładni i stosowania prawa socjalnego.

K_U03

U4 - Sprawnie posługuje się aktami prawnymi z zakresu prawa socjalnego i polityki społecznej, w tym- znając ogólne zasady i klauzule- potrafi rozwiązywać konkretne problemy praktyczne.

K_U04

U5 - Korzysta z najnowszych metod badawczych z zakresu peawa, rozumie i interpretuje literaturę prawniczą i róznicuje orzecznictwo sądowe.

K_U05

U6 - Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania i wygłaszania wystąpień ustnych dotyczących problematyki prawa socjalnego i polityki społecznej.

K_U06

K2 - Jest przygotowany do aktywnego i zawodowego funkcjonowania w organizacjach i instytucjach działających w obszarze polityki społecznej (prawa socjalnego). Wykazuje zrozumienie możliwości pełnienia różnych ról w tych organizacjach i instytucjach.

K_K02

K3 - Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności. Antycypuje zjawiska społeczne  oraz określa kierunki ich rozwoju. Prawidłowo ustala problemy w zakresie funkcjonowania organizacji i instytucji działających w obszarze polityki społecznej.

K_K03

W7 - Umie wymienić kryteria wyróżnienia i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony danych osobowych w zakresie dotyczących realizacji prawa do poszczególnych  świadczeń socjalnych.

K_W07

U7 - Tłumaczy i buduje model wypowiedzi językowej w zakresie prawa, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K_U07

K4 - Jest przygotowany do tworzenia i realizacji zadań i projektów społecznych, umie rozdzelić w tym zakresie aspekty prawne i pozaprawne oraz przedstawić argumenty i kontrargumenty w sporach

K_K04

K5 - Jest wrażliwy na problemy społeczne.

K_K05

 

 

15.

TREŚCI PROGRAMOWE

 1.

Pojęcie, geneza i rozwój polityki społecznej

 2.

Zasady polityki społecznej

 3.

Różnorodne modele państwa opiekuńczego

 4.

Problemy i reformy państwa opiekuńczego 

 5.

Koncepcja wielosektorowości w polityce społecznej- podmioty polityki społecznej; rola sektora ekonomii społecznej

 6.

Polityka zabezpieczenia społecznego- pojęcie. Standardy międzynarodowe zabezpieczenia społecznego ustalone przez MOP, Radę Europy i UE

 7.

Metody realizacji zabezpieczenia społecznego

 8.

 Pomoc społeczna- pojęcie, zasady, rodzaje świadczeń i warunki ich przyznawania

 9.

Świadczenie rodzinne- pojęcie,  technika realizacji, zasady finansowania, rodzaje świadczeń i warunki ich przyznawania

 10.

Reforma ubezpieczeń społecznych w Polsce- uwarunkowania prawne, ekonomiczne i społeczne

 11.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy ubezpieczeń społecznych w Polsce

 12.

Ubezpieczenie chorobowe- rodzaje świadczeń i warunki nabycia do nich prawa

 13.

  Ubezpieczenie wypadkowe- pojęcie wypadku przy pracy; rodzaje świadczeń i warunki nabycia do nich prawa

 14.

Ubezpieczenie rentowe- pojęcie niezdolności do pracy, rodzaje świadczeń i warunki nabycia do nich prawa

 15.

 Ubezpieczenie emerytalne- warunki nabycia prawa do emerytury; formuła wysości emerytury; emerytura z FUS i OFE

 

 

16.

ZALECANA LITERATURA:

 

Literatura Podstawowa:

1

Polityka społeczna, W. Turnowiecki, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. Gdańsk 2008

2

Pojęcia i kontrukcje prawne ubezpiczenia społecznego, I. Jędrasik- Jankowska, Lexis Nexis. Warszawa 2013

3

Prawo socjalne, W. Muszalski, PWN. Warszawa 2010

 

 

Literatura Uzupełniająca:

1

System ubezpieczeń społecznych. Zagadnenia podstawowe, G. Szpor (red.), Lexis Nexis. Warszawa 2011

2

Wprowadzenie do polityki społecznej, R. Gabryszak, D. Magierka, Difin. Warszawa 2009

 

 

17.

Język wykładowy: polski

 

18.

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów

44

Praca własna studenta

0

Lektura

20

Przygotowanie do egzaminu

60

Przygotowanie do zajęć

30

Przygotowanie do kolokwium końcowego

20

Suma Godzin

174

Liczba punktów ECTS

6

Sugerowana liczba punktów ECTS

Min  5 / Max  6