Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Pytania na egzamin magisterski dla studiów SSA i SNA

prof. dr hab. Piotr Machnikowski - 25 Marzec, 2015 - 15:36

ZAGADNIENIA Z PRAWA CYWILNEGO NA EGZAMIN MAGISTERSKI

DLA STUDENTÓW ADMINISTRACJI (SSA i NSA)

 1. Stosunek cywilnoprawny i jego elementy
 2. Osoby fizyczne - zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, dobra osobiste
 3. Osoby prawne - pojęcie, powstanie, ustanie, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, rodzaje osób prawnych
 4. Jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną
 5. Przedstawicielstwo - pojęcie, rodzaje
 6. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych
 7. Nieruchomość - pojęcie, rodzaje
 8. Część składowa a przynależność - pojęcie, różnice
 9. Czynności prawne - pojęcie, rodzaje
 10. Forma czynności prawnej
 11. Wady oświadczenia woli
 12. Sankcje wadliwości czynności prawnych
 13. Prawa podmiotowe - pojęcie, rodzaje
 14. Przedawnienie - przedmiot, terminy, skutki
 15. Prawo własności i jego ochrona
 16. Współwłasność - pojęcie, rodzaje
 17. Użytkowanie wieczyste - pojęcie, powstanie, ustanie, treść
 18. Ograniczone prawa rzeczowe - pojęcie, rodzaje
 19. Posiadanie - pojęcie, rodzaje, ochrona
 20. Stosunek zobowiązaniowy i jego elementy
 21. Świadczenie - pojęcie, rodzaje
 22. Wielość wierzycieli i dłużników
 23. Zasada swobody umów
 24. Zmiany podmiotowe w stosunku zobowiązaniowym
 25. Zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone czynem niedozwolonym
 26. Zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
 27. Pojęcie spadku
 28. Zasady dziedziczenia ustawowego
 29. Testamenty - pojęcie, rodzaje
 30. Stwierdzenie nabycia spadku i jego skutki prawne