Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Administracja. Mediacje i negocjacje w administracji piblicznej. Zadania blok 2

dr hab. Magdalena Tabernacka prof. UWr - 17 Styczeń, 2022 - 17:36

 
Drugi blok tematyczny. Mediacje i negocjacje w administracji publicznej. ADMINISTRACJA
dr hab. prof. UWr Magdalena Tabernacka

 
Proszę wybrać jedno z poniżej zamieszczonych zadań.
Za zadanie można uzyskać 15 punktów, w przypadku wybitnego wykonania zadania liczba punktów może się zwiększyć.
Standard wykonania zadania.
1. Zadanie powinny zawierać udokumentowane treści, więc jeżeli:
a)  cytują Państwo literaturę w tym podręcznik należy podać przypis skonstruowany wg następującego wzoru: Autor, tytuł, miejsce i rok publikacji, strona, np. M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2018, jeżeli jest to czasopismo to przypis powinien wyglądać np. tak:  Y. Xinski, Mediacje w praktyce, Państwo i Prawo, nr 5, 2030r, s. 00
b) gdy podają Państwo dane wzięte z internetu – podajemy tytuł artykułu lub informacji oraz kopiują cały pasek i zamieszczają datę dostępu.
Każda treść, która nie jest Państwa wyłącznego autorstwa musi być opatrzona przypisem zawierającym oznaczenie autora i źródła gdyż inaczej to plagiat
Dotyczy to również zdjęć, gdzie należy podać źródło – może być na końcu pracy.
 
2. Pracę można oddać na papierze lub w przesłać na mój @mail.
3. Nieprzekraczalny termin oddania tej pracy to: 26 stycznia 2022, godzina 23:59.
Wykonując zadanie należy zapoznać się najpierw ze stosownymi treściami z podręcznika: M. Tabernacka, Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa 2018. Oczywiście zalecane jest także korzystanie z innej literatury przedmiotu.
 
Zadanie 1
Proszę opisać zastosowanie dowolnej emocji kontrolującej jako źródła nacisku negocjacyjnego w dowolnie wybranym konflikcie opisanym w massmediach.
1. Proszę scharakteryzować konflikt i podać źródło informacji o nim.
2. Jakie emocje odczuwały strony i jakie emocje chciały wywołać u innych stron interakcji? Jeżeli zastosowano w tym przypadku jakieś techniki negocjacyjne, proszę je wskazać i opisać.
3. Czy było to zachowanie etyczne z uwagi na założony cel, czy też można to określić jako zachowanie erystyczne?
 
Zadanie 2
Proszę przeanalizować dowolne negocjacje w sferze publicznej (toczące się w kraju lub międzynarodowe) , które toczyły się w ciągu ostatnich 5 lat i opisać zastosowane tam techniki lub zabiegi negocjacyjne albo sposoby przełamywania zastoju czy też impasu w negocjacjach. Jeżeli były to negocjacje wspomagane, - kto był podmiotem wspomagającym lub kto ewentualnie pełnił funkcję mediatora  - jako osoby przełamującej impas w tych negocjacjach.

Zadanie 3.
Analizując przepisy k.p.a. i innych procedur regulujących mediacje oraz swoje wrażenia z tegorocznych zajęć, proszę ocenić we własnym przypadku, czy wykonywanie zawodu mediatora odpowiadałoby Pani czy też Pana aspiracjom i możliwościom odpowiadając na pytanie: Czy zawód mediatora to zawód dla mnie?
Proszę odnieść się do istoty tego zawodu, zadań jakie stoją przed mediatorami i realiów. prawnych i organizacyjnych a także społecznych.
Literatura bazowa: m.in. rozdział 10 podręcznika i rozdział 1 i 3.

Zadanie 4.
Proszę zaprojektować – zgodnie z wiedzą zawartą w rozdziale dziewiątym UGODĘ międzynarodową rozwiązującą konflikt polsko-czeski o elektrownię Turów i wydobycie węgla w tym rejonie. Mediatorem w tym hipotetycznym przykładzie byli przedstawiciele Komisji Europejskiej.
 
Zadanie 5.
Proszę zaprojektować – zgodnie z wiedzą zawartą w rozdziale dziewiątym ceremoniał podpisania UMOWY międzynarodowej między Polską a Czechami w sprawie organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2030 roku.
Zadanie 6.
Proszę wyszukać w internecie lub gdziekolwiek indziej opis negocjacji lub mediacji w sferze publicznej (z lat 2018-22) i opisać wykorzystanie w nich dowolnej sekwencyjnej techniki wpływu społecznego.  Czy metoda ta była łączona z innymi technikami? Proszę wskazać podmioty biorące udział w interakcji i je scharakteryzować.
Zadanie 7
Proszę scharakteryzować wykorzystanie w dowolnych negocjacjach lub mediacjach w sferze publicznej metody presji faktów. Chodzi o aktualny przypadek – lata (2020-21). Co było czynnikiem nacisku – roszę scharakteryzować podmioty interakcji i opisać uwarunkowania wywarcia nacisku i czy był on skuteczny oraz jakie miał dalsze konsekwencje, jeżeli można to zaobserwować.