Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta sędziego 2 etaty stałe i 2 etaty na zastępstwo w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

Karol Greinert - 24 Lipiec, 2023 - 08:57

 
 
Wrocław, dnia 14 lipca 2023 r.
 
OSO-1123 - 04/23
 
Ogłoszenie
 
o konkursie na stanowisko asystenta sędziego 2 etaty stałe i 2 etaty na zastępstwo w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu
 
Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko asystenta sędziego 2 etaty stałe i 2 etaty na zastępstwo w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu w pełnym wymiarze czasu pracy.
 
Drugi . etap  konkursu  odbędzie  się  w  dniu  6  września  2022  r. o  godz.  9.00  w  siedzibie  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50 - 126 Wrocław.
 
Szczegółowy sposób tryb przeprowadzania konkursu regulują: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego (Dz. U. z 2013 r., poz.1228 ze zm.) oraz zarządzenie nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta sędziego w wojewódzkich sądach administracyjnych.
Kandydat na stanowisko asystenta sędziego powinien spełniać wymagania określone w art. 27a § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2492):
 

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw cywilnych obywatelskich,
 2. nieskazitelny charakter,
 3. ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub studiów zagranicznych uznanych w Polsce. 

Do zgłoszenia kandydat dołącza:

 1.  wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego;
 2. własnoręcznie sporządzony życiorys informację o przebiegu kariery zawodowej;
 3. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;
 4. oświadczenie, o którym mowa w art. 155a § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych;
 5. oświadczenie o posiadaniu  obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 6. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;
 7. Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla celu rekrutacji (do pobrania w zakładce: Praca/ Zatrudnienie - dokumenty do pobrania). 
 8. Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

 
Kandydaci składają wymagane dokumenty w zamkniętych kopertach bezpośrednio w siedzibie Sądu (Biuro Podawcze Sądu) albo nadają drogą pocztową, z podaniem oznaczenia konkursu nr OSO - 1123 - 04/23 w terminie do dnia 4 sierpnia 2023 r. na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław. W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.
 
Stosownie do postanowień zarządzenia nr 4 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 stycznia 2014 r. konkurs na stanowisko asystenta sędziego składa się z trzech etapów:

 1. etapu pierwszego - wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. etapu drugiego - składającego się z:
 3. testu  obejmującego 36  pytań  z  zakresu  prawa  administracyjnego materialnego oraz procesowego, a także prawa o ustroju sądów administracyjnych prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz prawa konstytucyjnego;
 4. pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa administracyjnego materialnego oraz procesowego, wybrany przez kandydata;
 5. etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej. 

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o dopuszczeniu do drugiego etapu konkursu nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu - poprzez umieszczenie listy kandydatów zawierającej 1m1ona i nazwiska kandydatów w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej Sądu. W ten sam sposób będą podawane inne informacje dotyczące konkursu.
Jednocześnie informuję, że dwóch kandydatów, którzy uzyskają w toku konkursu najwyższe wyniki, zostanie zatrudnionych na dwa etaty stałe, kolejnych dwóch na etaty na zastępstwo.
Oferty odrzucone zostaną zwrócone kandydatom po upływie 30 dni od zakończenia postępowania konkursowego.
 
Prezes Sądu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do zmiany terminu konkursu w przypadku zagrożenia epidemicznego.
Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie podmiotowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.