Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Ogólne zagadnienia egzaminacyjne: Prawo własności intelektualnej na kierunku: Prawo (r.a.: 2023/2024):

dr Julian Jezioro - 30 Wrzesień, 2023 - 12:25

Ogólne zagadnienia egzaminacyjne: Prawo własności intelektualnej na kierunku: Prawo (r.a.: 2023/2024):
Pojęcie i wewnętrzna systematyka prawa własności intelektualnej.
Źródła polskiego prawa własności intelektualnej.
Regulacja międzynarodowa prawa własności intelektualnej.
Podstawowe zasady konwencji berneńskiej, paryskiej i powszechnej.
Porozumienie TRIPS – ogólne zasady.
Koncepcja kierunkowo zorientowanej użytkowości przedmiotów własności intelektualnej.
Przedmioty prawa autorskiego – katalog i ogólna charakterystyka.
Ustawowa definicja utworu.
Utwory uregulowane  w sposób szczególny.
Utwory zależne i inspirowane – pojęcie i konsekwencje prawne powstania.
Utwory zbiorowe i utwory będące zbiorami - pojęcie i konsekwencje prawne powstania.
Utwory audiowizualne pojęcie i konsekwencje prawne powstania.
Programy komputerowe – podstawowe zasady ochrony z uwzględnieniem odmienności w uregulowaniu w stosunku do innych utworów.
Utwory pracownicze oraz „studenckie”- pojęcie i konsekwencje prawne powstania.
Podmioty praw autorskich.
Utwory współautorskie i połączone do wspólnego rozpowszechniania.
Autorskie prawa osobiste i ich ochrona.
Plagiat – pojęcie oraz skutki w zakresie prawa prywatnego i publicznego.
Autorskie prawa majątkowe – treść.
Dozwolony użytek osobisty – pojęcie i zakres.
Dozwolony użytek publiczny pojęcie i zakres.
Test „trójstopniowy” na tle uregulowania polskiego prawa autorskiego.
Dzieła osierocone – pojęcie i zasady korzystania.
Zasady określania i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne.
Sposoby korzystania z utworów niedostępnych w obrocie handlowym.
Ochrona autorskich praw majątkowych.
Korzystanie z przedmiotów prawa autorskiego przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji.
Zasady zabezpieczenia powództw o ochronę praw autorskich.
Ogólne zasady przenoszenia i korzystania z praw autorskich.
Umowy przenoszące prawa autorskie – zasady bezwzględnie wiążące.
Umowa licencyjna – elementy przedmiotowo istotne i charakter prawny.
Rodzaje licencji.
Przedmioty praw pokrewnych – katalog i ogólna charakterystyka.
Artystyczne wykonania – definicja ustawowa, podmioty uprawnione, treść praw oraz zasady ochrony.
Fonogramy i wideogramy – definicja ustawowa, podmioty uprawnione, treść praw oraz zasady ochrony.
Nadania programów rtv – definicja ustawowa, podmioty uprawnione, treść praw oraz zasady ochrony.
Pierwsze wydania oraz wydania naukowe i krytyczne – definicja ustawowa, podmioty uprawnione, treść praw oraz zasady ochrony.
Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi – pojęcie, rola oraz podstawowe uprawnienia.
Tabele wynagrodzeń autorskich – rola i tryb zatwierdzania.
Państwowy nadzór nad organizacjami zbiorowego zarządzania.
Komisja Prawa Autorskiego – pojęcie rola oraz podstawowe uprawnienia.
Bazy danych „sui generis” – pojęcie oraz podmioty uprawnione.
Treść praw do baz danych „sui generis” oraz zasady ich ochrony.
Ochrona wizerunku na podstawie przepisów prawa autorskiego.
Ochrona adresata korespondencji na podstawie przepisów prawa autorskiego.
Ochrona źródła informacji wykorzystanej w utworze na podstawie przepisów prawa autorskiego.
Podstawowe źródła prawa własności przemysłowej – krajowe, europejskie i międzynarodowe.
Urząd Patentowy – charakter oraz podstawowe zadania.
Rzecznicy patentowi – status prawny, podstawowe zadania oraz sposób uzyskania uprawnień.
Projekty wynalazcze – pojęcie, katalog i ogólna charakterystyka.
Projekty racjonalizatorskie – pojęcie i skutki dokonania.
Wynalazki – pojęcie, podmioty uprawnione oraz treść praw wyłącznych.
Wynalazek tajny – pojęcie, podstawowe zasady ochrony.
Wynalazki biotechnologiczne – pojęcie i podstawowe zasady ochrony.
Wzory użytkowe – pojęcie, podmioty uprawnione oraz treść praw wyłącznych.
Wzory przemysłowe – pojęcie, podmioty uprawnione oraz treść praw wyłącznych.
Topografie układów scalonych – pojęcie oraz treść praw wyłącznych.
Ogólne zasady ochrony projektów wynalazczych.
Pracownicze projekty wynalazcze.
Wspólność praw wyłącznych do projektów wynalazczych.
Ogólne zasady przenoszenia praw wyłącznych do przedmiotów własności przemysłowej.
Licencje w uregulowaniu prawa własności przemysłowej – pojęcie i podstawowe rodzaje.
Znaki towarowe – pojęcie, rodzaje, podmioty uprawnione oraz treść praw wyłącznych.
Oznaczenia geograficzne – pojęcie, podmioty uprawnione oraz treść praw wyłącznych.
Ochrona europejska nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz produktów tradycyjnych
Ogólne zasady zwalczania nieuczciwej konkurencji.