Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zapisy na seminarium magisterskie z Prawa administracyjnego – SNA2 I rok - 2023 r.

dr hab. Piotr Lisowski prof. UWr - 2 Listopad, 2023 - 10:20

Zapisy na seminarium - p. 420A w sobotę (5 listopada 2023 r.) od godz. 13.15 do godz. 13.45. Godz. 14.00 - ogłoszenie listy przyjętych, a następnie - pierwsze zajęcia z grupą seminaryjną (p. 420A). Limit grupy seminaryjnej wynosi 7 osób. 
Kluczowe znaczenie przy naborze do grupy seminaryjnej odgrywać będzie uzasadnienie wyboru Prawa administracyjnego jako gałęzi prawa wyznaczającej temat przyszłej pracy magisterskiej. Zapytam też o oceny z Prawa administracyjnego.
            Zapraszam zainteresowanych materiami właściwymi dla nauki prawa administracyjnego i gotowych na rzetelną i rozwijającą współpracę seminaryjną.
            Z zamiarem zainspirowania materii naszej seminaryjnej współpracy wskazuję wybrane przykłady tematów prac dyplomowych zrealizowanych w ostatnim czasie podczas prowadzonych przeze mnie seminariów:
Przykłady tematów prac dyplomowych lokowanych w problematyce ustrojowej / preferujących optykę ustrojową:
- Odwołanie a rozwiązanie organów wykonawczych powiatu;
- Powiatowe konotacje Miasta Sieradza;
- Nadzór w zakresie spraw finansowych na przykładzie Gminy Miejskiej (Miasta) Nowa Ruda;
- Wybrane regulacje typu lex specialis dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych;
- Partycypacja ruchów miejskich we władzach gminy;
- Odwoławcze referendum lokalne i jego efektywność;
- Historyczne inspiracje nazewnictwa gmin i ich organów w Polsce;
- Samorządność gminy wobec jej terytorium na wybranych przykładach;
- Administracja samorządowa Gminy Hanna;
- Rada miejska a rada miasta;
- Działalność uchwałodawcza Rady Miejskiej w Międzylesiu;
- Organizacja i funkcjonowanie gminnej komisji rewizyjnej;
- Mniejszość niemiecka w praktyce sołectw Gminy Kluczbork - zagadnienia administracyjnoprawne;
- Sprawy cmentarzy gminnych jako zadanie publiczne;
- Status prawny zastępcy organu wykonawczego gminy;
- Sołtys jako organ administracji publicznej;
- Dekoncentracja kompetencji prezydenta miasta na prawach powiatu;
- Powiat Zgorzelecki jako jednostka samorządu terytorialnego;
- Instytucjonalne a funkcjonalne formy współdziałania międzykomunalnego – analiza przykładów z udziałem Gmin Bolesławiec;
- Samorządowy kontekst zarządzania kryzysowego na przykładzie Gminy Kłodzko;
- Differentia specifica instytucji zarządzenia zastępczego;
- Nadzór nad działalnością gminną w zakresie ochrony zabytków na przykładzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki;
- Nadzór nad aktami prawa miejscowego stanowionymi przez wojewodę;
- Prezes Rady Ministrów jako organ nadzorujący wojewodę;
Przykłady tematów prac dyplomowych lokowanych w problematyce materialnoprawnej / preferujących optykę materialnoprawną:
- Organizacja imprez masowych - na przykładzie Festiwalu Fantastyki Pyrkon;
- Charakter prawny uchwał anty-LGBT podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego;
- Małżeństwo a związek partnerski w polskim porządku administracyjnoprawnym;
- Mecz piłki siatkowej jako przedmiot regulacji administracyjnoprawnej;
- Specyficzne aspekty organizacji imprezy masowej na przykładzie "Sunrise Festival";
- Charakter prawny gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- Ewenement lokalny w uchwałach rad gminy z obszaru powiatu kłodzkiego podejmowanych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- Formy działania starosty w zakresie postępowania w sprawie rejestracji pojazdu;
- Determinanty identyfikacji podmiotów niepublicznych zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej;
- Funkcje administracji publicznej w zakresie dostępu do broni palnej w Polsce;
- Uznaniowość zmiany nazwiska;
- Transkrypcja aktów stanu cywilnego;
- Dyskrecjonalność administrowania w zakresie obowiązku meldunkowego;
- Administracyjnoprawne wymiar bezpieczeństwa kierujących pojazdami;
- Administracyjnoprawne aspekty Prawa o notariacie;
- Administracyjnoprawne aspekty funkcjonowania strzelnic;
-  Administracyjnoprawne instrumenty ograniczania zjawiska URBAN SPRAWL;
- Administracyjnoprawne aspekty edukacji domowej;
- Prawno-administracyjne aspekty bezpieczeństwa żużlowców;
- Sytuacja administrowanego w parku miejskim;
- Strefa ochrony uzdrowiskowej na przykładzie Gminy Lądek-Zdrój;
- Kontrola materialno-prawna dotycząca koncesji na prowadzenie kasyna gry oraz zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych;
- Aksjologiczne tło konfliktów związanych z tzw. ustawą krajobrazową;
- Dążenie do piękna w administracji publicznej.
Przykłady tematów prac dyplomowych lokowanych w problematyce procesowej / preferujących optykę procesową:
- Bezczynność i milczenie w postępowaniu administracyjnym;
- Typy naruszeń zasady szybkości postępowania administracyjnego;
- Instytucja mediacji w ogólnym postępowaniu administracyjnym;
- Instytucja doręczenia pism i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym i podatkowym;
- Domniemanie formy decyzji administracyjnej;
- Specyfika rozprawy w postępowaniu wywłaszczeniowym;
- Kontrola sądów administracyjnych w związku z uznaniem administracyjnym;
- Sądowa kontrola aktów zakładowych podejmowanych w szkole wyższej;
- Rzecznik Praw Obywatelskich jako podmiot na prawach strony – perspektywa postepowania administracyjnego a kontekst postępowania sądowoadministracyjnego.