Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

prawo karne wykonawcze - KP

dr Krzysztof Nowicki - 19 Listopad, 2023 - 18:49

zakres zagadnień na zajęcia KP gr 1 i 2 (semestr I)

1. Pojęcie prawa karnego wykonawczego. Prawo karne wykonawcze a prawo karne materialne i prawo karne procesowe. Postępowanie wykonawcze oraz jego cele. Prawo karne wykonawcze a prawo międzynarodowe.  

2. Źródła polskiego prawa karnego wykonawczego. Sytuacja prawna skazanego w postępowaniu wykonawczym.  Organy postępowania wykonawczego i ich właściwość.

3. Postępowanie wykonawcze. Wykonywanie orzeczeń. Postępowanie przed sądem, tryb, uczestnicy postępowania, skład sądu.  Środki zaskarżenia. Umorzenie i zawieszenie postępowania wykonawczego.

4.  Wzruszalność postanowień zapadłych w postępowaniu wykonawczym. Rozstrzyganie wątpliwości co do wykonania orzeczenia. Postępowanie egzekucyjne. Sądowa kontrola decyzji organów postępowania wykonawczego.

5. Nadzór penitencjarny. Zakres nadzoru penitencjarnego, jego formy  i uprawnienia sędziego penitencjarnego.

Bewzględnie należy znać treśc przepisów art. 1-35 kkw.