Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

SSP V kazus na II zajęcia styczniowe

dr hab. Artur Tomanek prof. UWr - 10 Styczeń, 2024 - 11:51

Poniżej stan faktyczny:]
Magda Janik, zamieszkała w Strzelinie przy ul. Głównej 24, zawarła w dniu 1 marca 2022 r. na czas określony do 28 lutego 2023 r. umowę zlecenia z Rest Service spółką o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 31. Na podstawie powyższej umowy Magda Janik, jako zleceniobiorca, była obowiązana do obsługi klientów w prowadzonej przez spółkę (zleceniodawcę) siłowni. Zgodnie z § 2 umowy obowiązki zleceniobiorcy obejmowały weryfikację kart dostępu, wydawanie sprzętu i kontrolę jego stanu oraz dbałość o porządek w pomieszczeniu siłowni. Obowiązki te miały być wykonywane w centrum sportowym we Wrocławiu przy ul. Sportowej 12. Według § 3 umowy wynagrodzenie zleceniobiorcy określono w wysokości 23 zł za godzinę pracy. Wynagrodzenie było płatne miesięcznie, w 10. dniu kolejnego miesiąca kalendarzowego. Według § 4 umowy zleceniobiorca zobowiązał się wykonywać zlecenie przez przynajmniej 120 godzin miesięcznie. W tym celu miał wpisywać w grafiku z dwutygodniowym wyprzedzeniem wybrane przez siebie w danym miesiącu godziny pracy, w wymiarze 8 godzin  na dobę, na zmianie porannej lub wieczornej.  Zgodnie z § 6 umowy zleceniobiorca nie był uprawniony do powierzenia wykonywania zlecenia innej osobie. Według § 8, w sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie miały przepisy kodeksu cywilnego.
W trakcie wykonywania zlecenia Magda Janik zachorowała, w związku z chronicznymi dolegliwościami krtani i oskrzeli.  Przychodziła jednak do pracy, ponieważ wiedziała, że nie otrzyma wynagrodzenia za czas choroby. Jednak z czasem dolegliwości nasiliły się, wobec czego w okresie od 12-14 listopada 2022 r. oraz od 18-20 listopada 2022 r. jej obowiązki musiała przejąć inna osoba, mimo że w grafiku przewidziano wykonywanie w tych dniach obowiązków przez Magdę Janik. Po powrocie, w dniach 21-24 listopada menedżerka siłowni Janina Kostowska zleciła Magdzie Janik obsługę kasy. Ponowna niedyspozycja Magdy Janik miała miejsce w dniu 4 grudnia 2022 r. Zleceniobiorczyni poinformowała menedżerkę, że nie jest w stanie wykonywać pracy w tym dniu. Jak twierdzi Magda Janik, menedżerka nakrzyczała na nią z tego powodu w rozmowie telefonicznej, wskazując że takie absencje są niedopuszczalne i używając słów uznawanych powszechnie za obraźliwe. Ostatecznie, po powrocie do siłowni, menedżerka wskazała Magdzie Janik, że musi ona odrobić absencję. W tym celu Magda Janik wpisała się do grafiku w dniach 21-23 grudnia 2022 r. po 12 godzin na dobę. W obliczu nadmiernego wysiłku oraz niewyleczonej choroby zachorowała poważniej i nie pojawiła się w siłowni po świętach Bożego Narodzenia. Rest Service spółka z o. o. nie przedłużyła umowy z Magdą Janik.
Po zakończeniu umowy Magda Janik zgłosiła się do okręgowego inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu, wskazując, że uważa, iż w rzeczywistości była pracownikiem Rest Service spółki z o. o. Magda Janik podała, że w trakcie pracy wykonywała polecenia menadżerki. W szczególności, w zależności od potrzeb zdarzało się, że obsługiwała kasę, sprzedawała napoje i inne towary w sklepie firmowym, a także czyściła pomieszczenia siłowni. Pracownicy byli precyzyjnie instruowani co do sposobu postępowania wobec klientów, określano również tzw. dress code. Janina Kostowska kontrolowała na bieżąco wykonywanie pracy.
Obok Magdy Janik, Rest Service spółka z o. o. zatrudniała na umowie zlecenia w siłowni przy ul Sportowej m.in. Mateusza Nowaka i Błażeja Kominiaka. Prezesem zarządu Rest Service spółki z o. o.  jest Konrad Latkowski.
W konkluzji przeprowadzonej kontroli inspektor pracy postanowił złożyć pozew o ustalenie, że Magda Janik pozostawała w stosunku pracy z Rest Service spółką z o. o.
Należy opracować:
pozew inspektora pracy,
pismo procesowe Magdy Janik o wstąpieniu do sprawy w charakterze powódki,
odpowiedź na pozew Rest Service spółki z o. o.