Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Zapisy na seminarium licencjackie SSA3, środa 21.02.2024r., g. 11:30, pok. 304a w budynku B WPAE

prof. dr hab. Karol Kiczka - 19 luty, 2024 - 10:55

Zapraszam na seminarium licencjackie (dyplomowe) gdzie tematyka przygotowywanych prac dotyczy różnych zagadnień publicznoprawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorców i dzialalnością organów publicznych w społecznej gospodarce rynkowej.  Seminarzyści mogą przygotowywać w uzgodnieniu z promotorem  prace różnego charakteru np. ogólnoteoretyczne czy odnoszące się do praktycznych aspektów stosowania określonych instytucji (np. Działalność  gospodarcza w sferze użyteczności publicznej na przykładzie Gminy X).  Prace podejmują - między innymi - takie zagadnienia jak: wolność działalności gospodarczej w wybranych sektorach działalności gospodarczej (np. Realizacja wolności działalności gospodarczej w obszarze telekomunikacji);  instrumenty oddziaływania państwa na określone dziedziny gospodarki (np. Koncesja energetyczna w społecznej gospodarce rynkowej); zadania i kompetencje organów administracji gospodarczej wobec podmiotów gospodarczych (np. Pozycja ustrojowa i funkcje Inspekcji Transportu Drogowego); ochrona ważnego interesu publicznego w gospodarce (np. Ochrona zdrowia i życia ludzi w prawie żywnościowym); zarządzanie mieniem publicznym (np. Przetargowe tryby udzielania zamówień publicznych); ochrona konkurencji i konsumentów na rynku wewnętrznym UE (np. Funkcje i formy działania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów); formy prawnoorganizacyjne wykonywania działalności gospodarczej przez podmioty prywatne (np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako przedsiębiorca); samorząd zawodowy wobec działalności zawodowej (np. Rola Samorządu Biegłych Rewidentów w społecznej gospodarce rynkowej); działalność gospodarcza podmiotów publicznych (np. komercyjna działalność komunalnych osób prawnych; Konkurencyjne tryby zamówień publicznych); procedury ochrony interesów przedsiębiorców (np. Środki ochrony prawnej w dziedzinie zamówień publicznych); przekształcenia organizacyjne i własnościowe w gospodarce (np. Komercjalizacja w państwowym sektorze gospodarczym); organy regulacyjne w gospodarce (np. Komisja Nadzoru Finansowego wobec przedsiębiorców); kontrola i nadzór w gospodarce (np. Działalność kontrolna Inspekcji Handlowej) oraz  wiele innych zagadnień interesujących seminarzystów związanych z  kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia. Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego prowadzi zajęcia z kilku przedmiotów na kierunku Administrcja SSA3.  Bliższe informacje na temat zwłaszcza zaintresowań badawczych  prowadzącego seminarium informacja na: www.prawo.uni.wroc.pl w zakładce pracownicy. Zapisy odbywają się w pok. 304a w budynku B (wejście od ul. Kuźniczej). W załączeniu linki "po obronach prac dyplomowych" w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego. Zapraszam na seminarium. Karol Kiczka

https://www.facebook.com/wpaieuwr/posts/pfbid0z2mTq88groeeS9CkZbFDV3Wqm6...

https://www.facebook.com/wpaieuwr/posts/pfbid033SsbLJgbepGWNVsGhw8bAmcwe...